Zasedání Sociální komise ze dne 30. 5. 2016

Přítomni

Miroslav Kyselica (3. LF), Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Bc. Michal Zima (PřF), Lukáš Kostínek (PF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Mgr. Peter Korscok (MFF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Bc. Miroslav Čermák (FSV).


Omluveni

Daniel Steindler (PF), Dalibor Neckář (PedF), David Pavlorek (FF), Jakub Polách (3. LF)


Hosté

Jiří Pilip (FF), Eliška Kryčerová (PedF), JUDr. Jan Wagner. (Správní rada UK)


Program


  1. Oslavy na Albertově v rámci 17. listopadu

  2. Žádosti o jednorázovou finanční podporu

    a) Podpora Studentského festivalu JINOnice (24 500)

    b) Konference akademických senátorek a senátorů 5.0 (KAS 5.0) (21 264 Kč)

  3. Focení na promocích

  4. Metodický manuál k žádostem o podporu zájmové činnosti na univerzitě.

  5. Zásady programu Progres a Zásady soutěže Primus

  6. Různé


Oslavy na Albertově v rámci 17. listopadu

MUDr. Josef Fontana, člen kolegia rektora, informoval Sociální komisi AS UK o aktuálním dění na Univerzitě a zdůraznil informaci o programu o dění na Albertově, které je spjato s oslavou 17. listopadu.


Návrh usnesení:


„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace o Oslavách na Albertově v rámci 17. listopadu."


Schváleno tichým souhlasem.


Žádosti o jednorázovou finanční podporu

a) Podpora Studentské festivalu JINOnice Jinak(24 000 Kč)


Jiří Pilip (FF), představil projekt Studentský festival JINOnice Jinak (24 500 Kč)


PhDr. Karel Höfer (FSV), podpořil tento projekt.


Návrh usnesení:


„Sociální komise AS UK doporučuje J . M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu projektu podpora Studentského festivalu Jinonice."


Počet hlasů: 7-0-0


b) Konference akademických senátorek a senátorů 5.0 (KAS 5.0) (21 264 Kč)


Bc. Michal Zima (PřF), představil projekt Konference akademických senátorek a senátorů 5.0 (KAS 5.0) (21 264 Kč)


Mgr. Jan Kříž (PřF), navrhl hlasovat na konci jednání.


Miroslav Kyselica, předseda sociální komise AS UK, mu vyhověl.Focení na promocích.


Miroslav Kyselica, předseda sociální komise AS UK, prezentovala informace k projednávanému bodu.


Mgr. Jan Kříž (PřF), se zeptal na současné parametry platné smlouvy a na otázku benefitů z nich plynoucích pro Univerzitu.


JUDr. Jan Wagner, člen Správní rady UK mu odpověděl, že smlouva je uzavřena do konce roku. V případě nenaplnění náprav by smlouva nebyla obnovena. Benefit plynoucí pro Univerzitu je 13% z celkového obratu.


Mgr. Jan Kříž (PřF), navrhl zažádat o plné znění této smlouvy a obrat.  A dále navrhnul vytvořit dotazník, tak aby se dostala kvalitní zpětná vazba na základě, které by se vypracoval koncept správy a organizace pro zajišťovatele služeb a zvážení možnosti konkurence v otázce tohoto zajištění.


Návrh usnesení:


„Sociální komise AS UK pověřuje Mgr. Jana Kříže (PřF), Mgr. Petera Korcsoka (MFF) a  Mgr. Jana Kuklu (PřF) za pomoci vedení jednotlivých fakult o spolupráci na tvorbě dotazníku se zpětnou vazbou a následného vypracování konceptu správy a organizace pro zajišťovatele, dále zvážení možnosti konkurence v otázce tohoto zajištění, také žádá Univerzitu o plné znění smlouvy s aktuálním zajišťovatelem focení na promocích a dodání ekonomického obratu." 


Počet hlasů: 8-0-0Metodický manuál k žádostem o podporu zájmové činnosti na univerzitě.


Mgr. David Hurný, místopředseda AS UK představil uvedený bod a vysvětlil postup distribuce tohoto materiálu.


PhDr. Karel Höfer (FSV), se zeptal, proč jsou dvě komise pro schvalování studentské činnosti.


Mgr. Peter Korscok (MFF), mu odpověděl, že to je dáno předpisem.


Návrh usnesení:


„Sociální komise AS UK souhlasí s daným zněním Metodického manuálu k žádostem o podporu zájmové činnosti na univerzitě."


Počet hlasů: 7-0-1


Zásady programu Progres a Zásady soutěže Primus


Miroslav Kyselica, předseda Sociální komise, uvedl bod a navrhl, aby případné komentáře byly zaneseny společně s dalšími do jednotného dokumentu všech Pracovních komisí AS UK.


Návrh usnesení:


„Sociální komise AS UK vzala na vědomí Zásady programu Progres a Zásady soutěže Primus."


Schváleno tichým souhlasem.


Různé


K bodu 2/b:


Mgr. Peter Korcsok (MFF), se dotázal na položku banner.


Bc. Michal Zima (PřF), mu vysvětlil podrobnosti spojené s náhradou škody.


Návrh usnesení


„Sociální komise AS UK doporučuje J . M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu projektu podpora Konference akademických senátorek a senátorů 5.0."


Počet hlasů: 7-0-1


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Za správnost: Miroslav Kyselica, předseda sociální komise AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám