Zápis ze zasedání Sociální komise ze dne 17. 10. 2016

Přítomni:

Bc. Miroslav Čermák (FSV); Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF); Mgr. Peter Korcsok (MFF); Lukáš Kostínek (PF); Mgr. David Pavlorek (FF); MUDr. Josef Fontana (3. LF); Mgr. Jan Kretschmer (PřF); Mgr. Jan Kukla (PřF); Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF)


Omluveni a dále nepřítomni:

Mgr. Vilém Anzenbacher (PF); Bc. Tomáš Bederka (PedF); Ing. Zdeněk Bureš (LF HK); Bc. Mikuláš Hank (FTVS); PhDr. Karel Höfer (FSV); Petra Kňažeková (1. LF); Mgr. Jan Kříž (PřF); Miroslav Kyselica (3. LF); Mgr. Tomáš Masařík (MFF); PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (HTF); Dalibor Neckář (PedF); MUDr. Jakub Polách (3. LF); Benjamin Roll (ETF); Mgr. Miroslav Makajev (PF); Daniel Steindler (PF)


Hosté:

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (předseda AS UK); PhDr. Alice N. Tejkalová, Ph.D. (členka kolegia rektora); Eliška Kryčerová (PedF); Terezie Křížovská (FF); Adéla Mrázková (FF)PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, si vzal slovo a sdělil Sociální komisi AS UK informaci o rezignaci Miroslava Kyselicy na funkci předsedy Sociální komise AS UK z důvodu studijní vytíženosti. V této souvislosti navrhl volbu nového předsedy Sociální komise AS UK a sdělil, že mimořádně bude předsedat komisi Mgr. et Mgr. David Hurný, místopředseda AS UK.Program  1. Volba předsedy Sociální komise AS UK

  2. Rada Kolejí a menz UK (informace k odvolání, příp. nominace)

  3. Fotografování na promocích - seznámení se s požadovanými informacemi

  4. Žádosti o finanční podporu spolků

    a) Na Film

    b) Oslavy 17. listopadu

  5. Schválení zápisu ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 30. 5. 2016


Program schválen tichým souhlasem.


Volba předsedy Sociální komise AS UK

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a navrhl na funkci předsedy Sociální komise Bc. Miroslava Čermáka (FSV), který s nominací souhlasil.


Komise pro tajné hlasování: Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Lukáš Kostínek (PF), Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF)


Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF) informoval členy Sociální komise AS UK o postupu při tajné volbě předsedy Sociální komise AS UK.


Hlasování:

Počet vydaných lístků: 9

Počet platných lístků: 7

Počet neplatných lístků: 2

Pro kandidáta se kladně vyjádřilo: 7

Předsedou Sociální komise se stal Bc. Miroslav Čermák.


Rada Kolejí a menz UK (informace k odvolání, příp. nominace)

Mgr. et Mgr. David Hurný, předsedající Sociální komisi AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo PhDr. Tomáši Nigrinovi, Ph.D., předsedovi AS UK, který informoval o důvodech a procesu při odvolání Mgr. Jana Kukly (PřF) z Rady Kolejí a menz UK.


PhDr. Alice N. Tejkalová, Ph.D. (FSV) společně s MUDr. Josefem Fontanou (3. LF) tyto informace doplnili.

Mgr. Jan Kukla (PřF) vyjádřil podivení nad důvody svého odvolání.


Následně proběhla volná diskuze k tomuto bodu jednání.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace o odvolání člena Kolejí a menz UK Mgr. Jana Kukly."

Hlasování: 9-0-0


Mgr. et Mgr. David Hurný, předsedající Sociální komisi AS UK, uvedl, že je třeba nominovat nového člena Rady Kolejí a menz a dotázal se přítomných členů na návrhy na tuto funkci.

Mgr. Peter Korcsok (MFF) navrhl, aby při nominaci osob do Rady Kolejí a menz UK bylo přihlédnuto k výsledku poslední volby do Rady KaM UK, vzhledem k jejich trvalému zájmu a angažovanosti v této oblasti.

Mgr. et Mgr. David Hurný, předsedající Sociální komisi AS UK, navrhl odložit hlasování na další zasedání Sociální komise AS UK.

Schváleno tichým souhlasem.


Fotografování na promocích - seznámení se s požadovanými informacemi

Mgr. et Mgr. David Hurný, předsedající Sociální komisi AS UK, uvedl bod jednání a sdělil, že mu byly zaslány materiály z právního odboru UK týkající se smluvního ošetření focení na promocích. Z důvodů obav právního odboru nad únikem informací navrhl, aby zaslané materiály byly poskytnuty výhradně členům Sociální komise.


„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace z právního odboru UK a zaslané materiály budou rozeslány s ochranným vodotiskem členům Sociální komise AS UK."

Hlasování: 9-0-0


Žádosti o finanční podporu spolků

a) Na Film

Mgr. et Mgr. David Hurný, předsedající Sociální komisi AS UK, předal slovo zástupcům studentského spolku Na Film, z.s.Terezie Křížkovská (FF) představila projekt Na Film, z.s.

Adéla Mrázová (FF) ji doplnila.

MUDr. Josef Fontana (3. LF) se dotázal v souvislosti s vyjádřením právního odboru, zda a do jaké míry je tento projekt navázán na Univerzitu a její studenty, což by mělo hrát významnou roli v rozhodování Sociální komise AS UK o podpoře žádosti.

Terezie Křížkovská (FF) uvedla, že studenti UK tvoří většinu účastníků zapojených do projektu a nad to se do projektu zapojují i studenti U3V.

Mgr. Peter Korcsok (MFF) požádal o vysvětlení tabulky rozpočtu v zaslané žádosti.

Adéla Mrázová (FF) uvedenou tabulku vysvětlila.

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že mu částka připadá vzhledem k dopadu na studenty UK příliš vysoká a upřednostnil by pouze dílčí část podpory pro tento projekt.

Mgr. Jan Kretschmer (PřF) se dotázal na návštěvnost této události.

Terezie Křížkovská (FF) uvedla, že událost navštívilo již zhruba 6500 lidí, přičemž podíl studentů UK je dostatečně úměrný původnímu záměru.

Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF) vyjádřil souhlas s podporou tohoto studentského projektu v plné výši.

Mgr. et Mgr. David Hurný, předsedající Sociální komisi AS UK, také vyjádřil svůj souhlas s podporou tohoto studentského projektu v plné výši.


Návrh usnesení:


„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Na film."

Hlasování: 9-0-0


b) Oslavy 17. listopadu

Mgr. et Mgr. David Hurný, předsedající Sociální komisi AS UK, předal slovo zástupci studentského spolku Matfyzák, z.s.


Mgr. Peter Korcsok (MFF) představil projekt Oslavy 17. listopadu.

Lukáš Kostínek (PF) jej doplnil.


Návrh usnesení:


„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Oslavy 17. listopadu."

Hlasování: 8-0-1


Schválení zápisu ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 30. 5. 2016

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, požádal o zapracování připomínek uvedené v Google dokumentu do posledního zápisu Sociální komise AS UK ze dne 30. května 2016.


Návrh usnesení:


„Sociální komise AS UK schvaluje zápis ze zasedání Sociální komise ze dne 30. 5. 2016 s výhradou zapracování připomínek."

Schváleno tichým souhlasem.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Za správnost: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám