Zasedání Ediční komise AS UK dne 18. října 2016

Přítomní

Mgr. Cyril Brom, Ph.D., (MFF); Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. David Hurný (PřF), Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. Tomáš Masařík (MFF), Bc. Klára Nechvílová (KTF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. (ÚVT), Mgr. Michal Tuláček (PF), PhDr. Hana Urychová (IPSC), MUDr.Jitka Feberová, Ph.D (ÚK UK)


Omluveni

Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), Jakub Polách (3. LF), František Vaňásek (1. LF), Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF), Mgr. Tomáš Masařík (PřF).


Hosté

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, Mgr. Pavlína Dvořáková (OVV), Jakub Krč (nakladatelství Karolinum) Eliška Kryčerová (tajemnice AS UK)Program

  1. Schválení programu

  2. Schválení zápisu z minulého jednání

  3. Návrh OR k jednotnému vizuálnímu stylu

  4. Informace změnách ve webových prezentacích UK v návaznosti na červnové jednání Ediční komise

  5. Zpráva o účasti UK na veletrzích

  6. Delegace zástupce AS UK / ediční komise do pracovní skupiny k problematice zaměstnaneckých děl

  7. Informace o novelizaci vnitřních předpisů

  8. Různé1. Schválení programu

Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK schvaluje program zasedání Ediční komise."

Schváleno tichým souhlasem


2. Schválení zápisu z minulého jednání

Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK schvaluje zápis ze zasedání Ediční komise ze dne 14. 6. 2016 s výhradou zapracování připomínek."

Schváleno tichým souhlasem


3. Návrh OR k jednotnému vizuálnímu stylu

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, poděkoval za spolupráci s Ediční komisí. Prezentoval předkládací zprávu a osvětlil změny v novém OR - Pravidla jednotného vizuálního stylu UK, jakož i současný stav kladného přijetí na jednotlivých fakultách UK.


Mgr. Jan Kříž (PřF), předseda Ediční komise AS UK, uvedl, že předložený návrh obsahuje změny, které reflektují návrhy Ediční komise z neformálního elektronického připomínkování. Doplnil, že cílem Ediční komise je jednotný vizuální styl - tedy i to, aby 2. LF měla logo ve stejné podobě jako ostatní fakulty. Jediný nezapracovaný bod je komisí navrhované textové doplnění OR ve věci pravidel pro fakultní loga a logotypy. Navržené doplnění zaslané v předchozím neformálním připomínkování mělo dvě části (cíle):


1) Jednoznačně deklarovat (nejen vizuálně, ale i popisem v textu) náležitosti oficiálních log fakult - a to tak, aby i při vytváření případných nových log bylo jasně patrné, že logotyp má být ve společném stylu. Jde vlastně o předcházení situace, která nyní nastala u 2.LF - stále ještě máme fakulty, které si loga budou vytvářet/inovovat. V této části se komise shodla, že by bylo vhodné pravidla pro logotyp explicitně uvést.


2) Až druhý cíl je zmínit možnost, která v praxi je využívána (tolerována) a tím i tak nějak poskytnout svobodu - tedy zakotvit možnost vlastních vizuálních systémů fakult, které nejsou postaveny na znaku a logu fakulty a slouží k vizuální komunikace tam, kde není cílem se vizuálně hlásit k UK.


Přičemž v komentářích k aktuálnímu, podle připomínek EDASUK upravenému textu OR se de facto vypořádává jen cíl druhý. Dále uvedl, že vypuštění textu popisující druhý cíl není pro komisi problém, situace zůstane jako nyní, neupravená a tedy ani explicitně nezakázaná. Na druhou stranu, cíl číslo jedna by se do textu OR měl dostat.


Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, souhlasil s navrženým řešením, slíbil text OR v tomto duchu ještě doplnit a poděkoval za připomínky.


Návrhy usnesení:

“Ediční komise AS UK doporučuje, aby pravidla pro podobu fakultních logotypů při použití ve fakultních logách byla nejenom v podobě grafického vyobrazení, ale také součástí textu přílohy OR k jednotnému vizuálnímu stylu.”

“Ediční komise AS UK doporučuje po zapracování doporučení plénu AS UK zaujmout souhlasné vyjádření k návrhu opatření rektora.”

Hlasování: 9-0-04. Informace změnách ve webových prezentacích UK v návaznosti na červnové jednání Ediční komise

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy prezentoval informace z veletrhů z Bratislavy a Nitry. Uvedl, že o české univerzity je velký zájem, především o Univerzitu Karlovu, dále sdělil, že se osvědčily nově zavedené změny u prezentace. Úspěšné byly nově vzniklé materiály ve slovenštině, které měla FF. Závěrem zdůraznil, že je snaha držet náklady v rozumné výši a efektivně vydávat finance, tam kde jsou skutečně třeba a mají pozitivní dopad - cílem je být na veletrzích, ne nutně utrácet peníze za přehnanou prezentaci.

Pavlína Dvořáková (OVV) upřesnila informace z proběhlých veletrhů na Slovensku a porovnala je na základě předložených materiálů (uloženy v repozitáři komise).

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, sdělil, že příprava Brněnského Gaudeámu probíhá na základě zavedeného standardu s obohacujícími, novými prvky, které se objevily na základě zpětné vazby. Vyzdvihl důležitost uvádění umístění Praha, které má silný ohlas. Podotkl, že i ve vizuálním manuálu je u cizojazyčných mutací varianta se zachováním Prahy v logu (i přes přejmenování univerzity). Závěrem poděkoval za mimořádný dlouhodobý přínos pro OVV odcházející zaměstnankyni MFF dr. Havlíčkové, která s veletrhy pomáhala a za kterou se nyní bude hledat náhrada.


Diskuze:

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc., (MFF) pochválil finančně udržitelnou koncepci marketingu v souvislosti s prezentací na Slovensku.

Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF) sdělil, že zdůraznění Prahy nemusí vždy fungovat, například v jeho oboru egyptologie studenti ze Slovenska často studují ve Vídni, což je pro Slováky v dosahu.

PhDr. Hana Urychová (IPSC) se dotázala, zda není možné znovu projednat termín uzavření textu podmínek přijímacího řízení, které se schvalují až v září a nestihnou se tak často promítnout do propagačních materiálů.

Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF) uvedl, že dle jeho názoru by nebylo dobré měnit současný systém, který umožňuje řešit podmínky přijímacího řízení přes léto z praktických důvodů na fakultách.

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) podpořil myšlenku neměnit zavedený stav.

Mgr. David Hurný (PřF) uvedl, že možnost schvalování přijímacích podmínek by bylo lepší zavést v červnu, jak to na některých fakultách je nebo bylo, kdy je pak možné uvést do propagačních materiálů už aktuální informace.

Jakub Krč (nakladatelství Karolinum) navrhl důsledně uvádět na tiskových propagačních materiálech jednu konkrétní adresu s podrobnostmi s aktuálními informacemi (např. www.cuni.cz/prijmacky), sdělil, že synchronizovat tisk plošně je příliš nákladné.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, tento návrh podpořil.

PhDr. Hana Urychová (IPSC) uvedla, že další problém vnímá v datu zveřejnění informací o nově akreditovaných oborech.

Mgr. Jan Kříž (PřF), předseda Ediční komise AS UK, také návrh podpořil.

Dan Toropila (UVT) se dotázal, zda v případě silného zájmu uchazečů ze Slovenska není možné ještě nějak jinak podpořit reprezentaci studia na UK další aktivitou, například ve východní části Slovenska.

Pavlína Dvořáková (OVV) uvedla, že je možnost zapojení se do veletrhu v Košicích, který však nedoporučila z důvodů nízké úrovně veletrhu a nízkého dopadu na uchazeče.

Dan Toropila: se dotázal, zda nelze obecně reprezentovat UK přímo na středních školách zasláním tiskovin.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, reagoval, že tento přístup není vhodný a mohl by naopak vést k negativní odezvě ze strany škol, které by mohly mít pocit zahlcení.

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) navrhl, aby bylo na webu UK dostatečně zdůrazněno, kolik studentů je na UK a že jsou zde vítaní.

Mgr. David Hurný (PřF) doplnil danou tématiku o zkušenosti z Bratislavy a uvedl, že největší zájem je o lékařské fakulty, farmaceutické a obor psychologie z Filozofické fakulty. Doplnil, že někdy zájemci nemají ani základní info, jako napříkld že v Česku můžou studovat zdarma.

Mgr. Jan Kříž (PřF), předseda Ediční komise AS UK, navrhl, aby byl zřízen profil na sociálních sítích čistě zaměřený na Slovensko, případně alespoň využít marketingové nástroje umožňující cílení na Slovensko (např. na Facebooku) a celkové posílení marketingu směřovaného tímto směrem.

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) se dotázal, zde je možné reprezentovat UK i na jiných událostech, jako je například sjezd fyziků v Prešově.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, mu odpověděl, že určitě to možné je, v případě, že se o takové události UK dozví včas.

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D (ÚK UK) sdělila informace o existující mobilní aplikaci, která je svázaná s informačním systémem pro uchazeče o studium. Jiné univerzity ji nabízí a umožňují snadno zájemcům procházet všechny otvírané obory. Navrhla vyvinout obdobnou aplikaci pro UK.


Návrhy usnesení:

“Ediční komise AS UK bere na vědomí informace o aktivitách UK na veletrzích vysokoškolského vzdělávání.”

Hlasování: 10-0-0


Informace změnách ve webových prezentacích UK v návaznosti na červnové jednání Ediční komise

Mgr. Jan Kříž (PřF), předseda Ediční komise AS UK, navázal na tématiku minulého zasedání Ediční komise AS UK a zeptal se, jestli došlo k nějakému vývoji ve věci zajištění agendy prezentace UK na webu a sociálních sítích.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, poděkoval za podporu Ediční komisi AS UK. Dále sdělil, že redakce byla posílena o dva nové zaměstnance na poloviční úvazek a další je v jednání. Výhledově by mělo rozšiřování zaměstnanců pokračovat.

Mgr. Jan Kříž (PřF), předseda Ediční komise AS UK, se dotázal na stav konceptu UK media a na tvorbu komunikační strategie UK.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, mu odpověděl, že koncept je v přípravě a bude předložen ke konci roku. V souvislosti s celkovou komunikační strategií uvedl, že probíhá kontinuální příprava, vytipovávání nástrojů a stanovování priorit, koncepce však jako takové ještě neexistuje.

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal na anglickou mutaci webu.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, mu odpověděl, že editorská sekce anglické verze byla posílena o nově dříve zmíněné přijaté zaměstnance a že bude provedena korekce slovníků pro univerzitu pověřenou osobou ze zahraničí, která finálně zkoriguje tento slovník včetně jeho výkladové části


Návrh usnesení:

“Ediční komise AS UK bere na vědomí informace o vývoji ve věci zajištění agendy uveřejňování informací na webu a sociálních sítích.”

“Ediční komise doporučuje pokračovat v dříve navržených změnách - například posilování personální kapacity dotčených pracovišť, zpracování komunikační strategie UK a vytvoření konceptu UK media tak, aby byly dokončeny do konce zimního semestru roku 2016/2017.”

Hlasování: 9-0-0


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) se dotázal na spolupráci s Českou televizí v souvislosti s podporou vědy.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, mu odpověděl, že komunikace s redakcí vědy České televize probíhá, stejně jako domluva na začínající spolupráci.

RNDr. Daniel Toropila, Ph.D (UVT) se dotázal, zda komunikace probíhá přímo s fakultami.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, mu odpověděl, že se to různí.


Delegace zástupce AS UK / Ediční komise do pracovní skupiny k problematice zaměstnaneckých děl


Mgr. Jan Kříž (PřF), předseda Ediční komise AS UK, sdělil informace o pracovní skupině k problematice zaměstnaneckých děl a dotázal se Ediční komise AS UK na nominaci delegátů do ní.

Mgr. Cyril Brom. Ph.Dr. (MFF) navrhl nominovat Mgr. Jana Kříže (PřF).

Mgr. Jan Kříž (PřF), předseda Ediční komise AS UK, s nominací souhlasil a navrhl také oslovit omluveného prof. Štípka, který se problematice delší dobu věnuje.


Návrh usnesení:

“Ediční komise AS UK deleguje jako svého zástupce do pracovní skupiny k problematice zaměstnaneckých děl Mgr. Jana Kříže.”

Hlasování: 8-0-1


Informace o novelizaci vnitřních předpisů


Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, informoval o současném stavu změn ve vnitřních předpisech, které se týkají Ediční komise AS UK.


Návrh usnesení:

“Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o současném stavu změn ve vnitřních předpisech UK.”

Schváleno tichým souhlasem


Různé

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, sdělil informace z OVV o přípravách tisku brožurky v angličtině (Legacy of Charles IV) a publikace „Všechno nejlepší, Karle!“, která by měla obsahovat shrnutí všech událostí v souvislosti s oslavami výročí narození Karla IV., na kterých se Univerzita podílela. Tento tiskopis by měl sloužit také jako reprezentace pro sponzory. Dále vydavatelství Karolinum chystá brožurku Kampus Albertov, která je zaměřena na to, jak proběhla soutěž k danému projektu. Závěrem informoval o podobě kalendáře na další rok, který je nyní v přípravě a bude hotov v termínu, stejně tak jako vydání dvou dalších čísel iFora.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Ověřil: Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komisePoslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám