Zápis ze zasedání Ekonomické komise 5. prosince 2016Přítomni:

Bc. Miroslav Čermák (FSV), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. David Pavlorek (FF), Mgr. Zdeněk Pressl (součásti), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), ThLic. Petr Šimůnek (RUK), PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Mgr. Samuel Zajíček


Omluveni:

Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF)


Hosté:

Ing. Miroslava Oliveriusová, (kvestorka UK), Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka), Soňa Mikulová (tajemnice Legislativní komise AS UK).Program

  1. Právní jednání:


    a) Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově v ul. Na Větrníku 2034, Praha 6


    b) Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 728 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve prospěch Elektrárny Opatovice, a.s.


    c) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. st. 3768, jehož součástí je stavba č.p. 2089 a parc. č. 728, oba v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s.


  2. Vnitřní mzdový předpis UK

  3. Stipendijní řád UK


  4. Různé


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise, uvítal členy Ekonomické komise AS UK.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK schvaluje program zasedání Ekonomické komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem1. Právní jednání


a. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově v ul. Na Větrníku 2034, Praha 6


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech právního jednání.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s ePropagace s.r.o., IČO: 24734292, se sídlem Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 302,6 m², nacházejícího se v 1. PP a 1. NP budovy v ul. Na Větrníku 2034, Praha 6, a reklamní plochy umístěné na venkovní fasádě o výměře 11,5 m², za měsíční nájemné ve výši 19 250,- Kč + DPH a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”

Počet hlasů: Pro 9, proti 0, zdržel se 1.


b. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 728 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve prospěch Elektrárny Opatovice, a.s.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech právního jednání.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění a      provozování tepelné sítě (horkovodu) a obslužného zařízení jako součásti rozvodného tepelného zařízení v části pozemku parc.č. 728, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav tepelné sítě (horkovodu) a obslužného zařízení ve prospěch Elektrárny     Opatovice, a.s., se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 532 13, IČO 28800621, za úhradu ve výši 97 500,- Kč          + DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.”

Počet hlasů: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

c. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. st. 3768, jehož součástí je stavba č.p. 2089 a parc. č. 728, oba v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech právního jednání.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK záměr zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení v části pozemků parc. č. st. 3768, jehož součástí je stavba č.p. 2089 a parc. č. 728, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění jejího provozování, údržby, oprav a obnovy, za úhradu ve výši 2 615,- Kč, ve prospěch České telekomunikační     infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 04084063, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

Počet hlasů: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.2. Aktualizace Harmonogramu Dlouhodobého strategického záměru Univerzity Karlovy 2016 – 2020 pro rok 2017


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech dokumentu.Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Mgr. Samuel Zajíček se zeptal, zda Aktualizace harmonogramu DSZ znamená to samé, co se dříve nazývalo Aktualizací dlouhodobého strategického záměru.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, odpověděla, že tento dokument vychází z Dlouhodobého záměru, obsahuje zpřesnění, konkretizace a aktualizace některých částí, které jsou již řešeny, nebo se jejich řešení začíná realizovat.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala Aktualizaci Harmonogramu Dlouhodobého strategického záměru Univerzity Karlovy 2016 – 2020 pro rok 2017 a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”

Počet hlasů: Pro 10, proti 0, zdržel se 1.


3. dílčí změna Vnitřního mzdového předpisu


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech novelizovaného předpisu, v kterém je zakomponována minimální mzda a zaručená mzda, změny tak jsou především v přílohách s tabulkami rozpětí mzdových tříd. Posunují se hranice dolní, někdy i horní, rozpětí zůstává stejné jako předtím. Předpis stanoví možnosti, v jakých se mohou mzdy pohybovat, záleží však na fakultách, jaké částky bude vyplácet. Zvýšení hranice tedy neznamená automaticky zvýšení platu.Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Mgr. Samuel Zajíček se zeptal, zda pojmu zaručené mzdy (u tříd AP1 a L1) rozumí správně tak, že vyhláška ministerstva může univerzitu libovolně nutit zvyšovat mzdy.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, uvedla, že je to nařízení vlády a že se jí musí řídit, stejně jako v případě minimální mzdy.


Mgr. Samuel Zajíček poznamenal, že toto nařízení může mít citelné dopady na rozpočty fakult.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, to potvrdila, nicméně uvedla, že zaměstnanců s minimální mzdou na univerzitě nepracuje tolik. Přesný počet nezná, ale pan Šimůnek to do příště může zjistit.Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala návrh dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 11, proti 0, zdržel se 0.4. Stipendijní řád


Na základě neschválení Stipendijního řádu UK jako celku a rovněž čl. 4 - Stipendium za vynikající studijní výsledky na plénu AS UK konaného dne 25. listopadu 2016, dostala Ekonomická komise AS UK tento bod opět k projednání.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo prof. MUDr. Mileně Králíčkové, prorektorce pro studijní záležitosti.


Prof. MUDr. Milena Králíčková Ph.D., prorektorka, vysvětlila podstatu článku 4 odst. 2, u kterého vznikl rozpor na plénu AS. Nová modifikace předkladatele tento článek upravuje tak, aby každé fakultě umožnil nastavit alespoň 8 %.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, předal slovo Mgr. Samuelovi Zajíčkovi.


Samuel Zajíček, představil modifikovaný pozměňovací návrh podaný společně s Davidem Pavlorkem.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, podpořila základní myšlenku pozměňovacího návrhu, že peníze určené na stipendia by se neměly přelévat někam jinam. Zároveň považuje novou modifikaci předkladatele (nastavení 8 %) za schůdnou pro obě strany. FF si to může upravit, ostatní fakulty ponechat.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, se přimluvil za to, aby se na úrovni univerzity nevymýšlela specifická řešení pro všechny fakulty zvlášť. Fakulty by měly mít možnost si to řešit samy.


David Pavlorek uvedl, že se na základě diskuse rozhodl vyškrtnout z pozměňovacího návrhu „zvláštní zřetel“, který se zpravidla používá na placení úklidů. Cílem stipendia má být podpora kvalitních studentů.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, uzavřel diskusi, z níž jednoznačně vyplynulo, že Ekonomická komise se shoduje na nutnosti jednoduchého a cíleného určování stipendií.7. Různé

Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, vyzval členy Ekonomické komise AS UK ke vznesení podnětů. Žádné nebyly vzneseny.Zapsala:


Soňa Mikulová, tajemnice Akademického senátu UKZa správnost:


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám