Zápis ze Sociální komise AS UK ze dne 21. listopadu 2016

Přítomni:

Bc. Miroslav Čermák (FSV); PhDr. Karel Höfer (FSV); Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF); Mgr. Peter Korcsok (MFF); Lukáš Kostínek (PF); Mgr. Jan Kříž (PřF); MUDr. Josef Fontana (3. LF); Mgr. Jan Kretschmer (PřF); Mgr. Jan Kukla (PřF); Mgr. David Pavlorek (FF); Mgr. Bc. Michal Zima (PřF).


Omluveni:

Mgr. Vilém Anzenbacher (PF); Bc. Mikuláš Hank (FTVS); Mgr. Tomáš Masařík (MFF); PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (HTF); Dalibor Neckář (PedF); Benjamin Roll (ETF).


Dále nepřítomni:

Bc. Tomáš Bederka (PedF); Ing. Zdeněk Bureš (LF HK); Petra Kňažeková (1. LF); Miroslav Kyselica (3. LF); Mgr. Miroslav Makajev (PF); Daniel Steindler (PF).


Hosté:

MUDr. Milan Prášil, MBA (kancléř UK); prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti); Ing. Jiří ​Macoun (ředitel KaM); PhDr. David Emler, Ph.D. (předseda Rady KaM); Eliška Kryčerová (tajemnice AS UK); Mgr. Tomáš Ryza (GPKR, KR Kajetánka); Bc. Filip Sedlák (HTF); Jiří Sokol (KR Budeč); Matěj Lieskovský (KR 17. listopadu); Vojtěch Hrdlička (KR Budeč); Alena Plevová (KR Švehlová); Vít Jurásek (Rada KaM, KR Opletalova); Michaela Spiváková; Eva Kajánová.


Program

 1. Schválení programu

 2. Rada Kolejí a menz UK - nominace studentského zástupce

 3. Studentský klub Celetná

 4. Vnitřní předpisy UK

    a. 

  Příloha 2 - Poplatky spojené se studiem

    b. 

  Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb čl. 10 vložení odst. 3

    c. 

  Pravidla podpory zájmové činnosti studentů

    d. 

  Stipendijní řád UK

  1. Stipendium za vynikající studijní výsledky čl. 4 odst. 3

  2. Doktorandské stipendium čl. 12 odst. 2

  3. Druhy stipendií hrazených z příspěvku nebo dotace, jejich přiznávání a vyplácení čl. 3 odst. 3

 5. Různé


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK.


1. Schválení programu


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, navrhl změnu programu.


Mgr. Bc. Michal Zima (PřF) navrhl předsunout bod 3) Studentský klub Celetná před bod 2) Rada kolejí a menz UK - nominace studentského zástupce.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK schvaluje pozměněný program zasedání Sociální komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem


2. Studentský klub Celetná

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Jiřímu Macounovi (ředitel KaM).


Ing. Jiří Macoun (ředitel KaM) informoval členy Sociální komise AS UK o současném stavu Studentského klubu Celetná (SKC), o novinkách v rámci rozšíření nabídky stravování a proběhlé rekonstrukci. Dále sdělil, že proběhla jednání se Správou budov o posílení ochrany v souvislostech s jednáním návštěvníků SKC v pozdních hodinách.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, otevřel rozpravu.


Mgr. Jan Kretschmer (PřF) se dotázal, jak to bude s donášením vlastního jídla.


Ing. Jiří Macoun (ředitel KaM) sdělil, že tomu KaM nejsou příliš nakloněny, neboť se jedná o finanční ztrátu, kterou by bylo třeba vykompenzovat jinde.


MUDr. Josef Fontana (3. LF) sdělil, že KaM investovaly do SKC nemalou částku a vyvíjí snahu v tom, aby klub fungoval řádně a k co možná nejvyšší spokojenosti studentů. Komise pro SKC se pravidelně schází.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace o Studentském klubu Celetná."

Počet hlasů: 10-0-0

Schváleno


3. Rada Kolejí a menz UK - nominace studentského zástupce

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Byli navrženi dva kandidáti:

Mgr. Jan Musílek (MFF) byl navržen Mgr. Peterem Korcsokem (MFF).

Bc. Filip Sedlák (HTF) byl navržen Mgr. Bc. Michalem Zimou (PřF).


Mgr. Peter Korcsok (MFF) prezentoval program nominovaného kandidáta Mgr. Jana Musílka (MFF), který se z jednání ze zdravotních důvodů omluvil.


Bc. Filip Sedlák (HTF) představil svůj program Sociální komisi AS UK.


Dále proběhly dotazy na nominanta Bc. Filipa Sedláka (HTF), který na jednotlivé dotazy odpověděl. Dotazy pokládali: Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Jiří Sokol (člen kolejní Rady). V návaznosti na dotazy proběhla diskuze, do které se zapojili: Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Ing. Jiří Macoun (ředitel KaM) a Mgr. Jan Kříž (PřF).


Ustanovení komise pro tajné hlasování.

Navrženi byli: MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. David Pavlorek (FF).

Schváleno tichým souhlasem


Předsedou komise pro tajné hlasování byl zvolen Mgr. David Pavlorek (FF).

Předseda komise pro tajné hlasování Mgr. David Pavlorek (FF) seznámil členy Sociální komise AS s procedurou tajného hlasování k tomuto bodu.

Předseda komise pro tajné hlasování zahájil volbu.

Poté, co odhlasovali všichni členové Sociální komise AS, předseda komise pro tajné hlasování ukončil volbu.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 11 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 11 hlasovacích lístků, z toho 11 platných.

Pro kandidáta Mgr. Jana Musílka (MFF) byly odevzdány 4 kladné hlasy.

Pro kandidáta Bc. Filipa Sedláka (HTF) bylo odevzdáno 7 kladných hlasů.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK nominovala do Rady Kolejí a menz UK Bc. Filipa Sedláka (HTF)."

Schváleno


4. Vnitřní předpisy UK

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo prof. MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D. (prorektorce pro studijní záležitosti), která informovala členy Sociální komise o podrobnostech předložených Vnitřních předpisů UK.


A) Příloha 2 - Poplatky spojené se studiem

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Proběhla diskuze, které se zúčastnil Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti) a Mgr. David Pavlorek (FF).


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace o Statutu UK, Příloha 2 - Poplatky spojené se studiem a doporučuje AS UK ke schválení variantu č. 2 ve čl. 3."

Počet hlasů: 7-0-4

Schváleno


B) Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb čl. 10 vložení odst. 3

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, sdělil znění pozměňovacího návrhu Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF) ohledně čl. 3 vložení odst. 3.


Proběhla diskuze, které se zúčastnil Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Jiří Sokol (KR Budeč), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), Mgr. Tomáš Ryza (GPKR, KR Kajetánka), Ing. Jiří Macoun (ředitel KaM), Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, Lukáš Kostínek (PF), Matěj Lieskovský (KR 17. listopadu). Z této diskuze vzešla interpretace, že v rámci chápání znění pozměňovacího návrhu se nejedná o turnikety, nýbrž o obecný vstupní systém.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace o Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb a v čl. 10 doporučuje AS UK ke schválení vložení odst. 3.

Počet hlasů: 9-2-0

Schváleno


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK žádá příslušné orgány KaM, aby instalace prvků elektronického vstupního systému a kamerového zabezpečovacího systému vždy byla diskutována s příslušnou Kolejní radou, pakliže je ustavena."

Počet hlasů: 9-1-1

SchválenoC) Pravidla podpory zájmové činnosti studentů

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace o Pravidlech podpory zájmové činnosti studentů a doporučuje je AS UK ke schválení."

Schváleno tichým souhlasemD) Stipendijní řád UK

Bod uvedla prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti) a předala slovo Mgr. Davidu Pavlorkovi (FF).


Mgr. David Pavlorek (FF) prezentoval svůj pozměňovací návrh.


Proběhla diskuze, které se dále zúčastnil Mgr. Jan Kříž (PřF).


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace o Novém Stipendijním řádu UK čl. 4 - Stipendium za vynikající studijní výsledky a nedoporučuje pozměňovací návrh Mgr. Davida Pavlorka AS UK ke schválení."

Počet hlasů: 6-2-2

Schválenoi. Stipendium za vynikající studijní výsledky čl. 4 odst. 3

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti) informovala členy Sociální komise AS UK o dalších pozměňovacích návrzích.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace o Stipendijním řádu UK čl. 4 odst. 3 a doporučuje modifikaci návrhu AS UK ke schválení."

Počet hlasů: 10-0-1

Schváleno


ii. Doktorandské stipendium čl. 12 odst. 2

Návrh prezentovali Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) a PhDr. Karel Höfer (FSV).


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace o Stipendijním řádu UK čl. 12 odst. 2 a doporučuje pozměňovací návrh AS UK ke schválení."

Počet hlasů: 11-0-0

Schváleno


iii. Druhy stipendií hrazených z příspěvku nebo dotace, jejich přiznávání a vyplácení čl. 3 odst. 3

Návrh prezentoval autor pozměňovacího návrhu Mgr. Jan Kříž (PřF).


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, sdělil názor ohledně tohoto pozměňovacího návrhu za kolegium rektora a dále uvedl, že kolegium rektora tento návrh nepodporuje.

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, podpořil názor kolegia rektora.


Proběhla diskuze: Bc. Miroslav Čermák (FSV), Mgr. Jan Kříž (PřF), Lukáš Kostínek (PF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF).


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace o Stipendijním řádu UK čl. 3 odst. 3 a doporučuje pozměňovací návrh Mgr. Jana Kříže AS UK ke schválení."

Počet hlasů: 5-1-5

Neschváleno


5. Různé

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Za správnost: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám