Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 5. prosince 2016


Přítomni:

Bc. Miroslav Čermák (FSV), Bc. Tomáš Bederka (PedF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Petra Kňažeková (1. LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Lukáš Kostínek (PF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Benjamin Roll (ETF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Mgr. Jan Kukla (PřF), Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF).7


Omluveni:

Dalibor Neckář (PedF).


Dále nepřítomni:

Mgr. Vilém Anzenbacher (PF), Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), Bc. Mikuláš Hank (FTVS), Miroslav Kyselica (3. LF), Mgr. Tomáš Masařík (MFF), PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (HTF), Mgr. Miroslav Makajev (PF), Daniel Steindler (PF).


Hosté:

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (členka kolegia rektora), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.(prorektorka pro studijní záležitosti), Bc. Michal Bělka (3. LF), Markéta Malecová (3. LF), David Adam (3. LF), Drahomír Kolenčík (2. LF), Matěj Pribíš (2. LF), Martin Jelínek (FF), Mgr. Jiří Pilip (FF), Magdaléna Voldřichová (FHS).


Program

 1. Schválení programu

 2. Podpora zájmové činnosti

    a. 

  Andromeda

    b. 

  Centrum pro studium diplomacie a politiky

  1. Český model amerického kongresu

  2. Sametový měsíc

    c. 

  IFMSA

    d. 

  Studentský Majáles 2017

    e. 

  SUUK - Jarmark 2016

 3. Vnitřní předpisy UK

    a. 

  Stipendijní řád UK

  1. Stipendium za vynikající studijní výsledky čl. 4 odst. 2

 4. Agenda Alice N. Tejkalové - CESES výzkum, zaměstnanecké benefity

 5. Různé


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK.


1. Schválení programu

Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK schvaluje program zasedání Sociální komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem


2. Podpora zájmové činnosti

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


a) Andromeda

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, předal slovo zástupcům studentského spolku Andromeda, z.s.


David Adam (3. LF) představil projekt Andromeda z.s.


Markéta Malecová (3. LF) prezentovala finanční část žádosti.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, sdělil členům Sociální komise AS UK stanovisko právního odboru a otevřel rozpravu.


Proběhla volná diskuze o podrobnostech projektu a jeho funkčnosti. Do diskuze se zapojil: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, Markéta Malecová (3. LF), Mgr. Jan Kukla (PřF), David Adam (3. LF).


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, vyjádřil podporu tomuto projektu a doporučil ho ke schválení.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje J . M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Andromeda z.s."

Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno


b) Centrum pro studium diplomacie a politiky

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, předal slovo zástupcům studentského spolku Centrum pro studium diplomacie a politiky, který zaslal žádosti na své dva projekty - Český model amerického kongresu a Sametový měsíc.


i) Český model amerického kongresu

Bc. Michal Bělka představil projekt Český model amerického kongresu včetně rozpočtu.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, sdělil členům Sociální komise AS UK stanovisko právního odboru a otevřel rozpravu.


Proběhla volná diskuze o podrobnostech a možnostech projektu a jeho prezentace. Do diskuze se zapojil: Mgr. David Hurný (PřF), Bc. Michal Bělka, prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.(prorektorka pro studijní záležitosti), Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK. Z diskuze vyplynulo, že v nedávné době byl v Plzni otevřen nový přednáškový sál UK, který lze eventuálně využít pro reprezentativní účely tohoto projektu v budoucnu.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje J . M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Český model amerického kongresu."

Počet hlasů: 11-0-3

Schváleno


ii) Sametový měsíc

Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF) představil projekt Sametový měsíc.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, sdělil členům Sociální komise AS UK stanovisko právního odboru a otevřel rozpravu.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje J . M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Sametový měsíc."

Počet hlasů: 13-0-1

Schváleno


c) IFMSA

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, předal slovo zástupcům studentského spolku IMFSA.


Drahomír Kolenčík (2. LF) prezentoval projekt spolku IMFSA.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, sdělil členům Sociální komise AS UK stanovisko právního odboru a otevřel rozpravu.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje J . M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu projektu pro IMFSA.

Počet hlasů: 13-0-2

Schváleno


d) Studentský Majáles 2017

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, předal slovo zástupcům studentského spolku Studentský Majáles, z.s.


Martin Jelínek (FF) prezentoval projekt Studentský Majáles 2017.

Magdaléna Voldřichová (FHS) jej doplnila a prezentovala rozpočet projektu.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, sdělil členům Sociální komise AS UK stanovisko právního odboru a otevřel rozpravu.


Proběhla volná diskuze o podrobnostech projektu. Do diskuze se zapojil: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Magda Voldřichová (FHS), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF). Z diskuze vyplynulo, že je třeba uvádět při podávání žádostí aktuální složení členů spolku.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje J . M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Studentský Majáles z.s."

Počet hlasů: 11-0-3

Schváleno


e) SUUK - Jarmark 2016

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, předal slovo zástupcům studentského spolku SUUK z.s.


Mgr. Jiří Pilip (FF) prezentoval projekt Jarmark 2016.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, sdělil členům Sociální komise AS UK stanovisko právního odboru a otevřel rozpravu.


Proběhla volná diskuze o podrobnostech proběhnutí projektu a jeho vyúčtování. Do diskuze se zapojil: Mgr. Peter Korcsok (MFF), Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF) a Mgr. Jiří Pilip (FF).


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje J . M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu ve výjimečné výši nad 100 000,- korun projektu Jarmark 2016."

Počet hlasů: 10-0-4

Schváleno


3) Vnitřní předpisy UK

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání. V současnosti spadá do kompetencí Sociální komise AS UK pouze poslední neschválený článek ze Stipendijního řádu UK, který byl obsažen v tzv. “prvním balíčku vnitřních předpisů”. Na základě neschválení Stipendijního řádu UK jako celku a rovněž čl. 4 - Stipendium za vynikající studijní výsledky, obdržela Sociální komise AS UK tento bod opět k projednání.


a) Stipendijní řád UK

i) Stipendium za vynikající studijní výsledky čl. 4 odst. 2

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, seznámila členy Sociální komise AS UK s podrobnostmi k bodu jednání.


Mgr. David Pavlorek (FF) ji doplnil a uvedl svůj upravený pozměňovací návrh.


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, uvedla, že předkladatel upravený pozměňovací návrh nedoporučuje ke schválení, ale je otevřený jednáním v jarním období roku 2017.


Mgr. David Pavlorek (FF) sdělil, že trvá na návrhu, nemá zájem ho stáhnout, ačkoliv vnímá modifikaci na 8 % jako vstřícný krok.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, otevřel rozpravu.


Proběhla volná diskuze o podrobnostech proběhnutí projektu a jeho vyúčtování. Do diskuze se zapojil: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, Lukáš Kostínek (PF), Mgr. Jan Kříž (PřF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF). Z diskuze vyplynul níže uvedený návrh Bc. Miroslava Čermáka, předsedy Sociální komise AS UK a protinávrh Mgr. Jana Kříže (PřF), o kterém se hlasovalo nejprve.


Protinávrh usnesení (Kříž):

Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace o Stipendijním řádu UK čl. 4 odst. 2 a doporučuje modifikaci návrhu AS UK (zachování hranice 10 % nejlepších studentů s možností snížení na 8 % úpravou pomocí vnitřního předpisu) ke schválení."

Počet hlasů: 2-5-7

Neschváleno


Návrh usnesení (Čermák):

Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace o Stipendijním řádu UK čl. 4 odst. 2 a doporučuje původní návrh předkladatele (zachování hranice 10 % nejlepších studentů) AS UK ke schválení."

Počet hlasů: 8-1-5

Schváleno


4) Agenda Alice N. Tejkalové - CESES výzkum, zaměstnanecké benefity

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, informovala členy Sociální komise AS UK o připravovaném CESES výzkumu a následně prezentovala současné a rovněž zamýšlené zaměstnanecké benefity pro zaměstnance Univerzity Karlovy. Dále představila náměty pro výzkumné šetření v populaci studentů, kteří jsou socio-ekonomicky znevýhodněni, kde bude důraz kladen zejména na studenty z nízkopříjmových domácností a studentů-rodičů.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, otevřel rozpravu.


Proběhla volná diskuze o detailech jednotlivých zaměstnaneckých benefitů a o podrobnostech plánovaného výzkumu a jeho vyúčtování. Do diskuze se zapojil: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, Mgr. Jan Kříž (PřF), PhDr. Karel Höfer (FSV).


5) Různé

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Za správnost: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám