Zápis z jednání Studijní komise AS UK konaného dne 10. listopadu 2016


Přítomni: Lukáš Kostínek (PF), Mgr. Cyril Brom (MFF), Ph.D., Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Jan Kříž (PřF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Mgr. Tomáš Macháček (PřF), Jakub Horký (PF)


Omluveni: Bc. Miroslav Čermák, Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Tomáš Masařík (MFF), Dalibor Neckář (PedF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Markéta Havelková (FF/FSV), Michal Říha (PF), Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF)


Hosté: prof. Milena Králíčková (prorektorka), doc. Vladislav Kuboň (proděkan MFF), Mgr. Jan Musílek, (člen AS MFF), doc. Markéta Martínková (proděkanka PřF), Mgr. Helena Houšková (Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK), Mgr. Vojtěch Tomášek (OSZS RUK), Mgr. Kateřina Bezstarosti (OSZS RUK), JUDr. Eva Kášová (OSZS RUK), Mgr. Michaela Spiváková (OSZS RUK).


Program zasedání


Projednání připomínek a pozměňovacích návrhů (PN) k novým a novelizovaným vnitřním předpisům UK:


1) Studijní a zkušební řád (čj. 189y/2016)


2) Stipendijní řád (čj. 189v/2016)


3) Disciplinární řád (čj. 189x/2016)


4) Statut - Příloha 2 (čj. 189c/2016)


5) Řád přijímacího řízení (čj. 189s/2016)


6) Statut (čj. 189a/2016)


7) Statut – Příloha 3 (čj. 189d/2016)


Studijní komise AS UK dospěla k těmto usnesením:


ad 1) Studijní a zkušební řád (čj. 189y/2016)


- Pozměňovací návrh Jakuba Horkého týkající se interpretace a používání pojmu „studijní plán“ ve Statutu a ve Studijním a zkušebním plánu:  


Zástupce předkladatele Vojtěch Tomášek zdůvodnil potřebu zachovat stávající znění možnými problémy některých fakult s akreditačním procesem.


Usnesení: Studijní komise nedoporučuje pozměňovací návrh ke schválení.


8 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se)


- čl. 4, odst. 9: PN Michala Říhy – nahradit slova „má se za to“ slovem „platí“


Usnesení: Studijní komise doporučuje pozměňovací návrh ke schválení.


Schváleno tichým souhlasem.


- čl. 4, odst. 12: připomínka PřF a MFF týkající se maximální doby studia.


Usnesení: Studijní komise doporučuje pro doktorské studijní programy ponechat maximální délku studia 8 let a pro navazující magisterské programy 5 let.


Hlasování:  9 – 0 – 0


- čl. 5, odst. 2, 4, 5: PN MFF – navrhuje explicitně zmínit výjimku týkající se doktorských studijních programů ve jmenovaných odstavcích, tak jako je tomu v prvním odst. čl. 5.


Dle prorektorky Králíčkové to z právního hlediska není nutné, ale proti doplnění nebudou nic namítat, protože to předkladatel chápe stejně.


Usnesení: Studijní komise doporučuje přijetí pozměňovacího návrhu.


Hlasování: 6 – 0 – 3


- čl. 5, odst. 6: PN Michala Říhy týkající se formulace „normální počet kreditů“


Usnesení: Studijní komise nedoporučuje přijetí pozměňovacího návrhu.


Schváleno tichým souhlasem.


- čl. 5, odst. 10: PN Michala Říhy týkající se doby přerušení doby studia pro studenty na rodičovské dovolené


Usnesení: Studijní komise doporučuje vznést podnět na jednání Legislativní komise AS UK.


Schváleno tichým souhlasem.


- čl. 6, odst. 8: PN PřF – návrh na doplnění slova „zpravidla“.


Usnesení: Studijní komise doporučuje ke schválení pozměňovací návrh, dle kterého bude nové znění čl. 6 odst. 8. „Studium se přerušuje zpravidla do uplynutí maximální doby studia, s výjimkou přerušení studia podle odstavce 2 písm. a) až c).“ Dále doporučuje, aby se zbytek Studijního a zkušebního řádu také upravil v tomto smyslu.


Hlasování:  9 – 0 – 0


- čl. 7, odst. 5: PN Jan Kříž upozornil na skutečnost, že vedlejší věta „ve kterých je daný předmět uveden jako povinný nebo povinně volitelný“ je zbytečná, protože se jedná o vlastnost toho předmětu


Usnesení: Studijní komise doporučuje přeformulovat čl. 7 odst. 5 tak, aby uvedené vlastnosti byly vlastnostmi předmětu.


Hlasování:  9 – 0 – 0


- čl. 8, odst. 7: PN – Z diskuse vzešel návrh nového znění: Vnitřní předpis fakulty podle čl. 18 odst. 2 stanoví počet opravných termínů pro závěrečnou kontrolu pro získání kolokvia, zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo klauzurní práce.


Usnesení: Studijní komise doporučuje přijetí pozměňovacího návrhu.

Hlasování:  9 – 0 – 0


- čl. 8, odst. 10: PN Tomáše Masaříka – slova “do dvou týdnů” nahradit slovy “do týdne”


Usnesení: Studijní komise nedoporučuje přijetí pozměňovacího návrhu.


Hlasování:  9 – 0 – 0


- čl. 8, odst. 11 PN MFF – nahradit slova „5 let“ slovy „do konce následujícího akademického roku“


Usnesení: Studijní komise doporučuje přijetí pozměňovacího návrhu.


Hlasování:  9 – 0 – 0


- čl. 8, odst 12: PN Hurný – stanovit povinnost, že v případě, kdy je 3. termín zkoušky kapacitně obsazen, musí být na požádání ze strany studenta vypsán další termín, nebrání-li tomu harmonogram akademického roku.


Usnesení: Studijní komise doporučuje přijetí pozměňovacího návrhu.


Hlasování:  5 – 2 – 2


- čl. 8, odst 12: PN Michala Říhy – vypustit větu začínající slovy „Student se může vždy přihlás“.


Usnesení: Studijní komise nedoporučuje přijetí pozměňovacího návrhu.


Schváleno tichým souhlasem.


- čl. 8, odst. 13: PN FSV týkající se používání jiné než uvedené škály klasifikace


Usnesení: Studijní komise doporučuje zohlednit a zapracovat návrh změny, kterou k čl. 8 odst. 13 podala Fakulta sociálních věd.


Hlasování:  8 – 0 – 0


- čl. 8, odst. 14: PN Tomáše Masaříka: Ve větě: „Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá“ vypustit slovo „předchozí“.


Usnesení: Studijní komise nedoporučuje přijetí pozměňovacího návrhu.


Schváleno tichým souhlasem


Na návrh předsedy Studijní komise byl pozměňovací návrh přeformulován:


Usnesení: Studijní komise doporučuje, aby byl čl. 8 odst. 14 přeformulován v tom smyslu, aby omluva z důvodů zvláštního zřetele hodných byla možná i po termínu dané zkoušky.


Schváleno tichým souhlasem.


- čl. 9, odst. 4: podnět Jana Kříže


Usnesení: Studijní komise doporučuje vypustit „jsou-li všechny části klasifikovány „výborně", je i výsledná klasifikace stanovena "výborně".“ z poslední věty čl. 9 odst. 4.


Hlasování:  8 – 0 – 0


- čl. 9, odst. 5: podnět Jana Kříže


Usnesení: Studijní komise doporučuje v čl. 9 odst. 5 zohlednit možnost specializace.

Hlasování:  8 – 0 – 0


- čl. 9, odst. 10: podnět Jana Kříže


Usnesení: Studijní komise doporučuje zabývat se smyslem a formulací „Minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se rozumí součet minimálního počtu kreditů ze skupin povinně volitelných předmětů, které student podle studijního plánu musí absolvovat, a se studijním plánem předpokládaného výběru z dalších skupin povinně volitelných předmětů.“


Schváleno tichým souhlasem.


- čl. 10, odst. 3:  PN MFF - navrhuje vypustit celý odstavec


Na návrh prorektorky Mileny Králíčkové se hlasovalo o novém znění pozměňovacího návrhu:


Usnesení: Studijní komise doporučuje nové znění poslední věty č. 10 odst. 3 „Student doktorského studijního programu má právo si zapsat především ty předměty, které mu byly schváleny v individuálním studijním plánu.“ Druhou větu pak doporučuje vypustit.


Hlasování:  8 – 0 – 0


- čl. 10, odst. 4: PN Tomáše Masaříka – vypustit slovo „výborně“ v obou výskytech


Usnesení: Studijní komise doporučuje přijetí pozměňovacího návrhu.


Hlasování:  7 – 0 – 1


- čl. 10, odst. 8: PN Tomáše Masaříka – nahradit slovo „nahradit“ slovem „plní“


Usnesení: Studijní komise doporučuje přijetí pozměňovacího návrhu.


Hlasování: 5 – 0 – 1


- čl. 11, odst. 11: PN Cyrila Broma


Usnesení: Studijní komise doporučuje, aby v případě neplatného hlasu platilo, že člen komise hlasoval pro „prospěl“.


Hlasování: 5 – 0 – 0


- čl. 12, odst. 7: PN PřF


Usnesení: Studijní komise doporučuje, aby součástí ustanovení bylo, že text práce po termínu pro její odevzdání nelze měnit.


Hlasování: 5 – 0 – 0


- čl. 12, odst. 9:  PN Michala Říhy týkající se rozšíření testu plagiátorství i na jiné než závěrečné práce.


Usnesení: Studijní komise nedoporučuje přijetí pozměňovacího návrhu.


ad 2) Stipendijní řád (čj. 189v/2016)


- čl. 3, odst. 3 dotaz Jana Kříže ohledně vyplácení stipendia bezhotovostním převodem. Doplnit „na český korunový účet“. Prorektorka Králíčková uvedla, že dotaz již byl zadán Právnímu odboru RUK.


Usnesení: Studijní komise doporučuje RUK  zabývat se dotazem.


Schváleno tichým souhlasem


- čl. 4, odst. 3 – PN Tomáše Masaříka týkající se zvýšení horní hranici limitu z 33 000 na 100 000 Kč.


Usnesení: Studijní komise doporučuje přijetí pozměňovacího návrhu.


Hlasování: 6 – 0 – 0


- čl. 12, odst. 2 PN MFF – týkající se zvýšení horní hranici limitu


Usnesení: Studijní komise doporučuje Zavést horní hranici rozmezí, nově 7.000 Kč až 15.000 Kč. Konkrétní výši stanoví v rámci tohoto rozmezí, v souladu s vnitřním předpisem fakulty podle čl. 4 odst. 2 a po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.


Hlasování: 6 – 0 – 0


- David Hurný přednesl návrh, který teprve zformuluje jako pozměňovací návrh: dát fakultám možnost zavést nové stipendium pro studenty řádného doktorského studia po dovršení 26 let jako náhradu za odvody studenta na zdravotní pojištění.


ad 3) Disciplinární řád (čj. 189x/2016)


- čl. 5 odst. 5 – PN Tomáše Masaříka týkající se podmínek, za kterých může komise jednat v nepřítomnosti studenta.


Studijní komise se pro rozpor se zákonem pozměňovacím návrhem nezabývala.


- čl. 5, odst 6 – PN FSV navrhující přizvávat na jednání disciplinární komise další členy akademické obce.


Prorektorka Králíčková zdůvodnila, že změna není možná, protože jednání je neveřejné.


Studijní komise se pozměňovacím návrhem nezabývala.


ad 4) Statut - Příloha 2 (čj. 189c/2016)


- čl. 4 – dotaz ohledně tabulky s explicitně vypsanými poplatky.


Prorektorka Králíčková zdůvodnila, že explicitně vypsané poplatky musí v předpise být ze zákona.


- čl. 5, odst. 5 – dotaz Jana Kříže týkající odvolání, které se podává „u děkana“. Navrhuje doplnit „nebo u rektora“.


Prorektorka Králíčková přislíbila úpravu návrhu v rámci modifikace.


ad 5) Řád přijímacího řízení (čj. 189c/2016)


- čl. 6 odst. 3: PN Jana Kříže – navrhuje zkrátit lhůtu pro konání náhradního termínu zkoušky z 5 dnů na 3 dny


Studijní komise nedospěla k usnesení.


Hlasování: 1 (pro) – 0 (proti) – 5 (zdržel se)


- čl. 7, odst. 6 – dotaz ohledně kolize se zákonem.


Prorektorka Králíčková přislíbila ověřit.


- čl. 1 a čl. 10. PN FSV - duplicita


Prorektorka Králíčková přislíbila ověřit.


ad 6) Statut (čj. 189a/2016)


- čl. 20 – PN MFF týkající se práva přijmout přihlášku podanou po termínu znemožnění Prorektorka Králíčková zdůvodnila nutnost zachování stávajícího předpisu, který to neumožňuje kvůli dodržení rovnosti studentů.


Studijní komise se nezabývala.


- čl. 20, odst. 1 PN týkající se formulace „doručení na fakultu“


Studijní komise doporučuje dořešit tuto otázku na zasedání Legislativní komise AS UK.


- čl. 22, odst. 5 – týkající se formulace „studijní program může být uskutečňován ve spolupráci se zahraniční vysokou školou“.


Usnesení: Studijní komise doporučuje doplnit „ve spolupráci se zahraniční vysokou školou nebo vědeckou institucí“.


Schváleno tichým souhlasem.


7) Statut – Příloha 3 (čj. 189d/2016)


-  PN FSV – týkající se přesunutí FSV z bodu 11 do bodu 8


Senátor Karel Höfer zašle k projednání Ediční komisi.


zapsala: Soňa Mikulová


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám