Zápis ze zasedání AS UK 20. ledna 2017


Zápis ke stažení

Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF


Petra Kňažeková

František VaňásekDoc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

MUDr. Adam KalinaDoc. MUDr. Zuzana Moťovská,Ph.D.

Prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.


LF P

LF HK

FarmF


Mgr. Tereza Kubíková

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Mgr. Petr Matouš

Ing. Vladimír Kubíček, CSc.FF


PF


PedF


Mgr. Samuel Zajíček

Mgr. David Pavlorek

Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.

Bc. Klára Nechvílová

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Lukáš KostínekPhDr. Josef Stracený, CSc.

PaedDr. Eva Marádová, CSc.


FTVS

PřF

MFF


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

PhDr. Libor Flemr, Ph.D.

Bc. Mikuláš HankMgr. David Hurný

Mgr. Jan Kříž

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Mgr. Peter Korcsok

Mgr. Tomáš Masařík

Mgr. Cyril Brom, Ph.D.


FSV

KTF

HTF


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D

PhDr. Karel HöferDavid Vopřada, Dr.ThDr. Jaroslav Hrdlička

Mgr. et Mgr. Martin HolýETF

FHS

Součásti


Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

Doc. Petr Sláma, Th.D.

Benjamin RollMgr. Jakub Marek, Ph.D.

Mgr. Aleš SvobodaMgr. Zdeněk Pressl

Doc. Dr. Věra HoffmannováOmluvení členové AS UK

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF)

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF)

Eva Dominiková (3. LF)

MUDr. Jan Barcal, Ph.D. (LF P)

Natalie Stoklasová (LF HK)

Josef Borovka (LF HK)

Veronika Skalická (FarmF)

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF)

Mgr. Dan Thiel (FTVS)

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

Klára Nechvílová (KTF)

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF)

Bc. Filip Sedlák (HTF)

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (HTF)

David Cielontko (ETF)


Hosté

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor pro akademické kvalifikace

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK (RUK)

Eliška Kryčerová (PedF), tajemnice AS UK

PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D. (FSV), tajemnice legislativní komise AS UK

Mgr. Michal Zima (PřF), delegát UK v SK RVŠ

Mgr. Bc. Tereza Svobodová, B.A. (RUK)

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF)

Vladimír Šigut (RUK)

RNDr. Věra Šťastná (RUK)

Mgr. Jiří Chvátal (RUK)

JUDr. Michael Kučera (PF)

Bronislav Poul (FF)

Jakub Horký (PF)


1. Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 přivítal přítomné členy AS UK, hosty a zahájil zasedání.


Skrutátory byli určeni: MUDr. Adam Kalina (2. LF), Lukáš Kostínek (PF), Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS).

Schváleno tichým souhlasem.


Ustanovení komise pro tajné hlasování

Navrženi byli: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF).

Předsedou komise pro tajné hlasování byl zvolen: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF)


Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 10. ledna 2017 navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu.

 1. Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování

 2. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK dne 25. listopadu 2016 a 9. prosince 2016

 3. Vystoupení J. M. pana rektora

 4. Zpráva o činnosti Etické komise UK

 5. Nominace zástupců AS UK v Etické komisi UK

 6. Vnitřní předpisy UK

 7. Vnitřní předpisy fakult

 8. Bilanční zpráva o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého - strategického záměru UK v roce 2016

 9. Právní jednání

 10. Informace z pracovních komisí AS UK

 11. Informace z Rady vysokých škol

 12. Různé

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, seznámil členy AS UK se změnou programu, vyškrtnutím původně plánovaného bodu 7. Po dohodě s JUDr. Ing. Josefem Stašou, CSc., předsedou Legislativní komise AS UK, navrhl zrušení bodu č. 7 pro nedostatek podkladů k jednání.


Návrh usnesení:

„AS UK schválil program zasedání.”

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


2. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK dne 25. listopadu 2016 a 9. prosince 2016

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, informovala o doručených připomínkách k předloženým návrhům zápisů ze zasedání AS UK dne 25. listopadu a 9. prosince 2016. Byla zaznamenaná připomínka od Mgr. Davida Pavlorka (FF) a Mgr. Cyrila Broma, Ph.D (MFF).


Návrh usnesení:

„AS UK schválil zápisy ze zasedání AS UK dne 25. listopadu a 9. prosince 2016."

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


3. Vystoupení J. M. pana rektora

V úvodu svého vystoupení J. M. rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále J. M. pan rektor) informoval členy AS UK o jednáních o novele zákona č. 130/2002 Sb. a novele zák. č. 95/2004 Sb., se kterou je spojena konference nazvaná Pravda a mýty o novele č. 95, na kterou pozval členy AS UK. Dále hovořil o Metodice 17+, která ve spolupráci s UK dostává propracovanější podobu. Dále pojednal o rozpisu rozpočtu vysokých škol, kde u faktoru F (týká se studentů se specifickými potřebami) MŠMT původně plánovalo pokles prostředků o 37 %. Po připomínkách univerzit bude částka navýšena na 61 milionů korun, tj. asi o 15 %. Také sdělil, že vnitřní předpisy UK byly registrovány 14. 12. 2016 a většina začala platit od 1. 1. 2017. Následující část vystoupení J. M. pan rektor věnoval informaci k vnitřní hodnotící zprávě pro mezinárodní hodnocení, která byla dokončena a v současné době se dokončuje její přílohová část a dále také informaci o návštěvě představitelů NAÚ na příštím zasedání kolegia rektora, kde budou projednávány otázky akreditace studijních programů či příprava na institucionální akreditaci. U OP VVV konstatoval, že jsou zpožděné a hodnocení čtyř klíčových výzev je očekávané v únoru a v březnu 2017, u GA UK informoval o výrazném meziročním poklesu žadatelů o granty ve společenských vědách. Dále uvedl, že proběhlo jmenování nových profesorů, kde z celkového počtu 55 jich bylo 12 na UK, a prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (PřF) byla navržena na pozici předsedkyně Akademie věd ČR. V souvislosti s programem ETA uvedl, že byl schválen a první výzvy proběhnou v červnu. V oblasti úspory nákladů na energie sdělil, že byla podepsána nová kolektivní smlouva, díky které se sníží cena energií na fakultách o 6 %. U problematiky fakult otevřel tematiku příprav a dokončování elektronizace státních závěrečných zkoušek u doktorského studia a informoval o slíbených setkáních s děkany a řediteli součástí ohledně jejich představ a investičních záměrů fakult pro tento a další roky. Následně poděkoval PhDr. Tomášovi Nigrinovi, Ph.D., předsedovi AS UK a Doc. Ing. Františku Zahálkovi, Ph.D., předsedovi Ekonomické komise, za uspořádání setkání zástupců za UK v RVŠ. Dále informoval členy AS UK o schůzce s ředitelem České televize, který poděkoval za spolupráci v Karlovském roce, a se kterým byla předběžně dohodnuta další jednání o spolupráci v tomto a příštím roce. V návaznosti na oblast vnějších vztahů uvedl, že se připravuje oslava 100 let ČSR a brzy proběhne setkání Česko-německého fóra k výročí podpisu Česko-německé deklarace. Pochvalně se také vyjádřil o úspěšně proběhlém reprezentačním plesu UK. S blížícím se jarním obdobím se zmínil o přípravě dvou reprezentačních setkání, jednalo se o cestu zástupců vedení univerzity a fakult na anglické univerzity a setkání s velvyslanci akreditovanými v České republice. Závěrem svého vystoupení se J. M. pan rektor zabýval debatou o rozdílech mezi metodikou UK a metodikou ministerstva a tím, jak se promítá solidarita a soudržnost dovnitř univerzity. V této souvislosti uvedl, že MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK a Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK vytvořili podklady, které pracují s uvedenými informacemi a zmíněný materiál bude projednán na kolegiu rektora dne 30. 1. 2017.


Rozprava k vystoupení J. M. pana rektora UK

Mgr. Samuel Zajíček (FF) se dotázal na proces průběhu úprav pro bezbariérový vstup v ulici Celetná.

J. M. pan rektor mu odpověděl, že po řadě dlouhých jednání došlo ke vstřícnému kroku ze strany památkářů a Technické správy komunikací. V tuto chvíli se čeká na zaslání těchto schválení a následně bude zahájena úprava.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal, v souvislosti s Úřadem vlády nedávno zveřejněnými údaji pro hodnocení, zda se v nich meziročně něco změnilo.

J. M. pan rektor mu odpověděl, že v tuto chvíli se hodnocení zpracovává, opravují se chyby. Uvedl, že tvrdá data jsou zhruba stejná jako v předchozím období.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) se zeptal, jak to bude s konferencí Pravda a mýty o novele č. 95, ohledně specializačního vzdělávání lékařů. Vyjádřil své obavy z minulosti nad mediální prezentací lékařských fakult ze strany vysokých škol v kontrastu s Českou lékařskou komorou.

J. M. pan rektor sdělil, že došlo ke korigování lékařských oborů a v souvislosti s uvedenou novelou by mělo dojít ke srovnání řady chyb, na základě čehož by nemělo k podobným nekoherentním vyjádřením docházet.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal na bližší informace k pilotnímu hodnocení FSV a MFF.

J. M. pan rektor mu odpověděl, že pilotní hodnocení proběhlo a bude 23. 1. 2017 projednáno kolegiem rektora. Z hodnocení vzešla řada podnětů, které budou zapracovány do metodiky. Dále podrobně popsal obsah analýzy a uvedl, že výsledky hodnocení jsou cenným přínosem, který poslouží jak hodnocení dovnitř univerzity, tak metodice 17+. Dále uvedl, že peer review se netýkala pouze panelu matematiky a jeho zprostředkování není jednoduché.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.”


Hlasování

Schváleno tichým souhlasem


4. Zpráva o činnosti Etické komise UK

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK a předal slovo MUDr. Martinu Havrdovi, předsedovi Etické komise UK.


MUDr. Martin Havrda, předseda Etické komise UK, prezentoval zprávu o činnosti Etické komise UK.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) se dotázal, co přesně brání tomu, aby byly zprávy zveřejňovány v rozsáhlejší podobě a zda AS UK může být v této věci nějak nápomocný.

MUDr. Martin Havrda uvedl, že se jedná především o zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a právní důsledky spjaté s jednotlivými případy.

J. M. pan rektor doplnil, že se jedná o nastavení z minulého vedení, které bylo vytvořeno po mnoha jednáních s právním oddělením a i přes snahu o změny, není právnické osoby, která by byla schopna plně zaručit, že by to nevedlo k poškození Univerzity. Avšak je ochoten dohodnout se na rozšířenější podobě „Executive summary report “ pro členy AS UK.


Mgr. David Pavlorek (FF) se dotázal, jakými prostředky je možno postihnout zaměstnance, pokud výsledné stanovisko uvádí, že skutečně došlo k porušení etiky.

J. M. pan rektor sdělil, že informace o stanovisku je veřejná a pracovně právní vztahy po dohodě se všemi děkankami a děkany jednotlivých fakult jsou plně v kompetenci fakult a jsou řešeny dle zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách.


Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF) osvětlil rozdíly v delší zprávě, která uvádí krok za krokem vše k případu a vykresluje průběh, a „Executive summary report “, která dává konečné stanovisko bez podrobnějších informací. Sdělil, že Etická komise UK se snaží, aby delší zpráva byla uveřejnitelná, to ale přináší celou řadu úskalí. Nicméně cítí, že byť vyprecizovaný report, může ve své uveřejněné podobě působit jako vytržený z kontextu a osobně by uvítal delší zprávu.

J. M. pan rektor reagoval, že je otevřený delší podobě, avšak je třeba připravit se na případná rizika s tím spjatá.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) zdůraznil uvedení skutkové podstaty.


Mgr. Samuel Zajíček (FF) uvedl, že zprávy z Etické komise UK nejsou dost často ztotožnitelné a pokud o kauze neví přímo ze své blízkosti, netuší, o co se vůbec jedná.

J. M. pan rektor sdělil, že skutečně není jednoduché pracovat s osobními údaji, tak aby se splnily veškeré požadavky kladené na Etickou komisi UK.


MUDr. Martin Havrda souhlasil a sdělil, že meritum věci je navíc někdy velmi obtížné zjistit, navíc tak aby se to zbytečně nedotklo jiných oblastí. To vše dále zaznamenat a řádně vysvětlit, jak se k jednotlivým krokům Etická komise dostala, není jednoduchým úkolem.


Mgr. David Pavlorek (FF) navrhnul možnost upravit opatření rektora, které se touto problematikou zabývá, a dále zaslat informace také děkanovi/děkance fakulty, dle příslušnosti člena akademické obce, kterého se případ týká.

J. M. pan rektor reagoval, že úpravy opatření rektora jsou avizované v souvislosti s novými vnitřními předpisy univerzity a této změně se nebrání.


Mgr. Jan Kříž (PřF) vyjádřil podporu k uveřejňování delších zpráv z jednání Etické komise UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval MUDr. Martinu Havrdovi za zprávu o činnosti Etické komise UK.

Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informace o činnosti Etické komise UK.”

Hlasování

Schváleno tichým souhlasem


5. Nominace zástupců AS UK v Etické komisi UK

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.


J. M. pan rektor ho doplnil a vysvětlil složení Etické komise UK.


Předseda komise pro tajné hlasování doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF) seznámil členy AS s procedurou tajného hlasování k volbě nominace zástupce delegáta AS UK v Etické komisi UK.

Předseda komise zahájil hlasování.


Poté, co odhlasovali všichni členové AS, předseda komise hlasování ukončil.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 44 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 44 hlasovacích lístků, z toho 44 platných.


Pro kandidáta / kandidátku

prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D. (PřF) bylo odevzdáno 40 platných hlasů,

Michala Říhu (PF) bylo odevzdáno 31 platných hlasů,

Benjamina Rolla (ETF) bylo odevzdáno 31 platných hlasů,

Bc. Terezu Stonišovou (FSV) bylo odevzdáno 12 platných hlasů,

Anežku Majdákovou (PF) bylo odevzdáno 5 platných hlasů.


Návrh usnesení:

„AS UK delegoval zástupce AS UK v Etické komisi UK: prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D. (PřF), Michala Říhu (PF) a Benjamina Rolla (ETF)."


J. M. pan rektor informoval členy AS UK, že dalšími členy Etické komise nadále zůstane MUDr. Martin Havrda (3. LF) a MUDr. Josef Fontana (3. LF).


6. Vnitřní předpisy UK

Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a seznámil členy senátu s předloženým návrhem vnitřního předpisu UK.


Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy (č. j. 262/2016)


J. M. pan rektor informoval členy AS UK o došlých připomínkách, které byly zapracovány v modifikaci předkladatele, a poděkoval za spolupráci.


Hlasování o korigované modifikaci

Pro 39, proti 0, zdržel/a se 0

Schváleno


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, informoval členy AS UK o korekci modifikace a o tom, že Legislativní komise AS UK konsensuálně doporučila návrh schválit.


Všechny pozměňovací návrhy byly konzumovány korigovanou modifikací předkladatele.


Návrh usnesení:

„AS UK schválil návrh Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy (č. j. 262/2016) ve znění korigované modifikace předkladatele.“


Kvalifikované hlasování

Pro 40, proti 0, zdržel/a se 0

Schváleno


8. Bilanční zpráva o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru UK v roce 2016

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.


J. M. pan rektor informoval členy AS UK o podrobnostech zprávy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí Bilanční zprávu o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy v roce 2016.“


Hlasování

Pro 40, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


9. Právní jednání

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.


  a. 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 725/249, č. 639/65, parc. č.  639/68, parc. č. 725/178, vše v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve vlastnictví Fakultní nemocnice Hradec Králové ve prospěch Univerzity Karlovy


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit ve prospěch Univerzity Karlovy služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování optického kabelového vedení v části pozemků ve vlastnictví Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO: 00179906, se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, parc.č. 725/249, parc. č. 639/65, parc. č. 639/68 a parc. č. 728/178, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění jejího provozování, údržby, oprav a obnovy, za úhradu ve výši 24 000,- Kč + DPH, a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu   podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.“


Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

  b. 

Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 3543/6, v k.ú. Břevnov, obec Praha, ve prospěch PREdistribuce a.s.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění a provozování součásti distribuční soustavy v části pozemku parc. č. 3543/6, k.ú. Břevnov, obec Praha, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění jejího provozování, údržby, oprav a obnovy, ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 100 05, za úhradu ve výši 34 462,- Kč  + DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“


Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

  c. 

Návrh Opatření rektora o svěření pozemku parc. č.  405/21, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., v k.ú. Motol, obec Praha, do správy 2. lékařské fakulty


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy 2. lékařské fakulty ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.“


Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

  d. 

Návrh Opatření rektora o svěření pozemků parc. č.  11587/1 a  parc. č. 11589,  k.ú. Plzeň, obec Plzeň, do správy Lékařské fakulty v Plzni


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Lékařské fakulty v Plzni ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.“


Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

  e. 

Návrh Opatření rektora o svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.“


Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

  f. 

Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 728 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve prospěch Gas Net, s. r.o.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal  záměr  zřídit  věcné  břemeno  spočívající v umístění plynárenského  zařízení  v části  pozemku  parc. č. 728, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav  a  stavebních  úprav plynárenského zařízení ve prospěch GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567, za úhradu ve výši 1 000,- Kč + DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.„


Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

  g. 

Návrh Opatření rektora o svěření pozemků parc. č.  725/8 a 725/190, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.„


Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

  h. 

Návrh Opatření rektora o svěření pozemků parc. č.  11645/39 a 11645/40, k.ú. Plzeň, obec Plzeň, do správy Lékařské fakulty v Plzni


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech Opatření rektora.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Lékařské fakulty v Plzni ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.„


Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


10. Informace z pracovních komisí

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby senát informovali o činnosti komisí.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), předseda Ekonomické komise AS UK, sdělil, že na zasedáních Ekonomické komise AS UK byla projednána uvedená právní jednání, vnitřní předpisy UK a byla prodiskutována Analýza vyhodnocení vlivu principů rozpisu na míru vnitrouniverzitního přerozdělování finančních prostředků mezi jednotlivými fakultami. Závěrem sdělil, že Ekonomická komise AS UK diskutovala na téma finančních prostředků pro doktorská studia.


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že Legislativní komise AS UK se zabývala vnitřními předpisy UK a fakult.


Mgr. Peter Korcsok (MFF) v zastoupení Bc. Miroslava Čermáka (FSV), předsedy Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK zasedala jednou a věnovala se žádostem o studentskou podporu a focení na promocích.


Lukáš Kostínek (PF), předseda Studijní komise AS UK, sdělil, že Studijní komise AS UK se oficiálně nesešla a na svém neformálním setkání se věnovala vnitřním předpisům.


Mgr. Jan Kříž (PřF), předseda Ediční komise AS UK, sdělil, že komise se sešla a věnovala se geografickému rozložení nově zapsaných studentů, možným podnětům pro marketing studia na UK, dále edičnímu procesu a jeho finančnímu zajištění v nakladatelství Karolinum.


Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK se oficiálně nesešla, nicméně v jednání je blížící se usnesení.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem


11. Informace z Rady vysokých škol

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. RNDr. Janu Hálovi, DrSc., delegátovi UK v RVŠ a Mgr. Michalu Zimovi, delegátovi ve SK RVŠ.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., delegát UK v RVŠ, informoval členy AS UK o zasedání sněmu RVŠ, dále o setkání předsednictva RVŠ a prezentoval reflexi vystoupení jednotlivých členů. Také uvedl, že Národní akreditační úřad učinil nový krok ze strany hodnotitelů a chce navýšit počty studentů ve svém kruhu.


Mgr. Michal Zima (PřF), univerzitní delegát v SK RVŠ, informoval členy AS UK o tom, že v současné době se objevila řada příslibů z MŠMT včetně finanční dotace pro doktorská studia pro rok 2018 a hrazené zdravotní pojištění pro doktorandy. Dále hovořil o intenzivních jednáních pro další zvýhodnění, například formou slev. Závěrem informoval členy AS UK o snaze přejmenování státního svátku 17. listopad na Mezinárodní den studentstva, v této souvislosti pozval přítomné členy AS UK na nadcházející odborný seminář „Mezinárodní den studentstva v historickém kontextu“.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, sdělil členům AS UK, že ve spolupráci s doc. Ing. Františkem Zahálkou, Ph.D. (FTVS) bylo uskutečněno setkání delegátů UK ve sněmu RVŠ pro zlepšení vnitřní komunikace a prohloubení vzájemné spolupráce.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem


12. Různé

hDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval všem senátorům, kterým skončilo volební období a přivítal nové členy AS UK.


J. M. pan rektor informoval členy AS UK o skončení mandátu prof. MUDr. Zuzany Červinkové, CSc. (LF HK), poděkoval ji za působení v Předsednictvu AS UK a za součinnost s Akademickým senátem Univerzity Karlovy.


J. M. pan rektor oznámil svou kandidaturu na funkci rektora Univerzity Karlovy a omluvil se z následujícího zasedání AS UK dne 3. 2. 2017.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, sdělil, že předpokládaný časový plán zasedání Akademického senátu Univerzity Karlovy v letním semestru akademického roku 2016/2017 je následující: 31. března, 2. června, 23. června 2017.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 3. února 2017 v 10:00 v Malé aule Karolina. Zasedání ukončil v 12:32.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UKPoslední změna: 26. únor 2018 12:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám