Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK 10. března 2017


Přítomni:

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Jakub Horký (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Jan Kříž (PřF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Mgr. Veronika Matějková (HTF), Mgr. Jan Musílek (MFF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Michal Říha (PF), Kamila Řehořová (PřF).


Omluveni:

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Peter Korcsok (MFF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Lukáš Kostínek (PF), Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV), Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF).


Hosté:

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, Mgr. Martin Maňásek (ÚVT), RNDr. Věra Šťastná (OAS).


Program:

  1. Informace z kolegia rektora

  2. Fórum uživatelů SIS

  3. Hodnotící zprávy pro Mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy

    (Vlastní hodnotící zpráva)

  4. Vize Studijní komise AS UK pro LS 2016/2017

  5. Různé


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, přivítal členy Studijní komise AS UK a informoval je o programu zasedání Studijní komise AS UK včetně omluvy prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc., prorektorky pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti.


1. Informace z kolegia rektora

Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo prof. MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D., prorektorce pro studijní záležitosti.


prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, informovala členy Studijní komise AS UK o přípravě anglického, webového překladu vnitřních předpisů fakult, včetně tvorby slovníku, které vznikají za spolupráce Právnické fakulty UK, Legislativní komise AS UK a ÚVT. Uvedla, že finanční zdroje pro kompletní překlad se v tuto chvíli hledají a očekávaná je podpora ze strany projektu Study in Prague, který slouží pro zahraniční studenty. Celkově se rozhovořila o posílení PR cíleného také na kvalitní zahraniční uchazeče. Dále přislíbila na další zasedání Studijní komise AS UK zaslání podkladových materiálů s dostatečným předstihem. Podklady budou věnované problematice stipendií a poplatkům za studium. V oblasti práv a povinností studentů uvedla, že se fakulty mohou obracet s dotazy či připomínkami na Mgr. Petru Štanclovou (PMA). Připomněla možnost využití sharepointu, kde jsou k dispozici rozličné vzory rozhodnutí i v anglickém jazyce, avšak upozornila, že pro jejich kvalitu a navýšení je třeba spolupráce s fakultami. V závěru svého vystoupení informovala o úspěšně se rozvíjejícím projektu Juniorská univerzita UK, která funguje již druhým rokem a cílí na podporu motivace ke studiu na UK u studentů středních škol.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, poděkoval prof. MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D., prorektorce pro studijní záležitosti a otevřel diskuzi.


Mgr. Jan Musílek (MFF) se dotázal, zda Juniorská univerzita UK v sobě mimo přednášek obsahuje i exkurze na pracovištích či jinou další náplň.


prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, odpověděla, že vzhledem k finančním možnostem proběhla prozatím pouze série přednášek, nyní s úspěšností projektu budou zapojeny i nové moderní prvky, u kterých by uvítala i aktivní zapojení ze strany studentů.


Mgr. Jan Kříž (PřF) poděkoval prof. MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D., prorektorce pro studijní záležitosti, za přislíbené materiály a sdělil, že by rád přivítal i komparaci v oblasti prospěchových stipendií i s jinými Univerzitami v ČR.prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, poděkovala za podnět a přislíbila zpracování i těchto údajů.


Mgr. Jan Kříž (PřF) sdělil, že by bylo dobré, při postupném překládání předpisů a statutu do anglického jazyka dohlédnout na ucelenost jazyka formou centrálního překladového místa, a z tohoto důvodu informovat fakulty, aby s překlady posečkaly.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, reagovala, že Právnická fakulta UK je v souvislosti s překlady velmi vstřícná a nápomocná a že další kroky budou prováděny v závislosti na finančních možnostech, u které se v tuto chvíli projednávají. Závěrem přislíbila o návrhu promluvit na rozšířeném kolegiu rektora.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, se dotázal, zda vzhledem ke změnám v rámci vysokoškolského zákona je připravena nějaká forma metodické pomoci pro disciplinární komise na jednotlivých fakultách UK.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, odpověděla, že s pomocí fakultám v této oblasti se počítá. Upřesnila, že nejprve proběhne seminář, který bude zaměřen na práva a povinnosti studentů, následně bude připravena i metodickou opora k disciplinárnímu řízení.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK vzala na vědomí informace z kolegia rektora.

Schváleno tichým souhlasem


2. Fórum uživatelů SIS

Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Mgr. Martinu Maňáskovi (ÚVT).


Mgr. Martin Maňásek (ÚVT) prezentoval změny ve Studijním informačním systémů, které jsou především vázané k nové legislativě, změnám ve vnitřních předpisech a možností sdělování některých rozhodnutí studentům via SIS.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, poděkoval Mgr. Martinu Maňáskovi (ÚVT) a vyzval členy Studijní komise AS UK, aby na svých fakultách šířili pozvání na otevřené zasedání Fóra uživatelů SIS, které proběhne 14. března 2017, v prostorách Velké zasedací síně od 18:00, na kterém budou sděleny zásadní změny týkající se Studijního informačního systému.


Následně proběhla volná diskuze týkající se podnětů pro dílčí změny v nastavení SISu na některých fakultách.


Diskuze se zúčastnili prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, Mgr. Martin Maňásek (ÚVT), Jakub Horký (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Jan Kříž (PřF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), PhDr. Karel Höfer (FSV).


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK vzala na vědomí informace o Studijním informačním systému UK.

Schváleno tichým souhlasem


3. Hodnotící zprávy pro Mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy (Vlastní hodnotící zpráva)

Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo RNDr. Věře Šťastné (OAS).


RNDr. Věra Šťastná (OAS) seznámila členy Studijní komise AS UK s vlastní hodnotící zprávou UK.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, poděkoval RNDr. Věře Šťastné (OAS) a otevřel diskuzi.


Mgr. et Mgr. David Hurný, místopředseda AS UK, apeloval na to, aby na datech, které jsou ve zprávě uvedeny pracovala vybraná pověřená osoba, která se bude této problematice dále aktivně věnovat.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, se dotázal, zda již byly určeny fakulty, kde se budou týmy hodnotitelů pohybovat a požádal o bližší časové určení průběhu postupu hodnocení.


RNDr. Věra Šťastná (OAS) reagovala, že se zprávou se bude i nadále pracovat, včetně určení osoby, která bude za tuto činnost zodpovědná. S radostí sdělila, že mimo konečné prezentace názorů hodnotitelů dojde i k další zpětné vazbě formou opakované návštěvy v blízkém časovém horizontu, která by měla reflektovat stav UK a případné změny, které byly v mezičase provedeny. Dále uvedla, že zpracování závěrů zpráv hodnotitelů a jejich zapracování do nového strategického plánu nelze v tuto chvíli přesně časově určit.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, se dotázal, zda bude do materiálu doplněna SWOT analýza.


RNDr. Věra Šťastná (OAS) sdělila, že SWOT analýza je v procesu příprav a bude snahou dokončit jí v jarním období, v tuto chvíli však akcentovala potřebu priorit a věnování se především hodnotitelům.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, požádal o předložení SWOT analýzy komisi na květnovém zasedání komise.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK vzala na vědomí informace o Vlastní hodnotící zprávě UK.“

Schváleno tichým souhlasem


4. Vize Studijní komise AS UK pro LS 2016/2017

Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání a požádal členy Studijní komise AS UK, zda v následujícím letním semestru mají podněty, které by uvítali k projednání v rámci zasedání Studijní komise AS UK.


Mgr. Jan Kříž (PřF) navrhl, aby byla projednána problematika ERASMU, uvedení jeho současného stavu a shrnutí informací za minulý kalendářní rok.


Mgr. et Mgr. David Hurný, místopředseda AS UK, sdělil, že by uvítal zprávu z GA UK a zprávu z projektů SVV.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, oba návrhy podpořil a přislíbil jejich projednání.


5. Různé

Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast a podněty.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Za správnost: Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám