Zápis ze zasedání EDIČNÍ KOMISE ze dne 8. března 2017


Přítomni

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Ing. Lukáš Dibdiak (1.LF), MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (ÚK UK), Elen Galstyan (FSV), Mgr. David Hurný (PřF), Anna Kalašnikovová (PF), Lukáš Kostínek (PF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Eliška Kryčerová (PedF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Michal Říha (PF), Martin Samek (PF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF), František Vaňásek (1. LF), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF).


Omluveni

Jan Bartoška (1. LF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Lukáš Kostínek (PF), Klára Nechvílová (KTF), Bc. Filip Sedlák (HTF), RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. (ÚVT), Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF).


Hosté

Mgr. Václav Hájek (OVV), prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, Mgr. Petra Köpplová (OVV), PhDr. Hana Urychová (IPSC).


Program

 1. Schválení programu

 2. Schválení zápisu z minulého jednání

 3. Informace z kolegia rektora a Zpráva o komunikační strategii UK a o realizaci konceptu UK media

 4. Vize Ediční komise AS UK

 5. Různé


František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Ediční komise AS UK.


1) Schválení programu

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, prezentoval členům Ediční komise AS UK návrh programu a dal o něm hlasovat.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK schvaluje program zasedání Ediční komise AS UK."

Hlasování: 13-0-0


2) Schválení zápisu z minulého jednání

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK schvaluje zápis ze zasedání Ediční komise ze dne 12. 1. 2017."

Hlasování: 12-0-1


3) Informace z kolegia rektora a Zpráva o komunikační strategii UK a o realizaci konceptu UK media

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo prof. PhDr. Martinovi Kovářovi, Ph.D., prorektorovi pro vnější vztahy.


PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, prezentoval členům Ediční komise AS UK strategii PR komunikace a informace k nadcházejícímu svátku vzniku Československa, do kterého se zapojila Univerzita Karlova v rámci dvou významných projektů “Univerzita ve službách demokracie a humanity” a “Univerzita a republika: 1918 - 2018”, jejichž koncept představil.


Mgr. Petra Köpplová (OVV) ho doplnila a sdělila detailnější informace k realizaci konceptu UK media.


František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, otevřel diskuzi.


Následně proběhla volná diskuze s podněty pro zlepšení PR strategie na UK, do které se zapojili: Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Elen Galstyan (FSV), Mgr. David Hurný (PřF), Anna Kalašnikovová (PF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Petra Köpplová (OVV), prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, Eliška Kryčerová (PedF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Michal Říha (PF), Martin Samek (PF), PhDr. Hana Urychová (IPSC), František Vaňásek (1. LF), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF).


Z diskuze vyplynuly následující podněty: • Větší zapojení fakult do komunikační strategie UK - posílení spolupráce (Kříž) • Rozšíření cílových skupin pro větší motivaci ke studiu na UK, nově cílit více i na studenty NMgr a studenty doktorského studia, u kterých by bylo vhodné zaměřit se primárně i na jejich kvalitu. (Brom, Říha, Vaňásek) • Posílení pocitu sounáležitosti u stávajících a nově nastupujících studentů UK (Kříž,Vidímová) • Větší zapojení zahraničních velvyslanectví v rámci pořádání událostí pro studenty oborově spjatými s výukou cizích jazyků (Galstyan) • Správné nastavení a využití fakultního a univerzitního mailu pro studenty a absolventy (Korcsok, Kříž, Říha, Samek, Urychová, Vaňásek) • Důrazné a aktivní zapojení sociálních sítí včetně aktualizace Instagramového účtu a většího využití Youtube kanálu a LinkedIn. (Kryčerová, Vaňásek)


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace z kolegia rektora a Zprávu o komunikační strategii UK a realizaci konceptu UK media.

Hlasování: Schváleno tichým souhlasem


4) Vize Ediční komise AS UK

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání a vybídl členy Ediční komise AS UK ke sdělení podnětů k projednání na zasedání Ediční komise AS UK v následujícím období.


Mgr. Jan Kříž (PřF) informoval o zdařilém jednání v rámci postupného sjednocování vizuálního vzhledu hlaviček webových stránek u jednotlivých fakult. A dále poděkoval Mgr. Petře Köpplové (OVV) a RNDr. Danielovi Toropilovi, Ph.D. (ÚVT) za mimořádný přínos v minulém roce.


PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, doplnil informace o procesu schvalování a zavádění prvků jednotného webového vzhledu.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) otevřel volnou diskuzi na téma posílení úvazků na OVV a zacílení PR na sociální sítě.


Do diskuze se zapojil: Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Anna Kalašnikovová (PF), Michal Říha (PF).


Z diskuze vyplynula žádost členů Ediční komise AS UK, aby do září 2017 došlo k navýšení zaměstnanců na OVV.


Eliška Kryčerová (PedF) požádala o zařazení na některé z dalších jednání Ediční komise AS UK otázku reprezentace UK na Gaudeamu a zvážení pověření jedné osoby zodpovědné za realizaci a průběh prezentace UK na daném veletrhu.

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) podpořil uvedený návrh. A upozornil na přetrvávající dvojhlavost ve fázi samotné realizace.

PhDr. Hana Urychová (IPSC) uvedla, že projekt funguje ve dvou týmech již tři roky a prezentovala informace o proběhlém Veletrhu pražských veřejných vysokých škol.

Mgr. Jan Kříž (PřF) podpořil návrh na projednání otázky veletrhů a potřebu vnitřní spolupráce s nacházením funkčních mechanismů pro efektivní fungování i směrem k fakultám. A dále se dotázal na návštěvnost na Veletrhu pražských vysokých škol v porovnání s Gaudeamem.

PhDr. Hana Urychová (IPSC), sdělila členům Ediční komise AS UK, že návštěvnost v Praze se pohybovala kolem 2 000 lidí, v Brně se návštěvnost pohybovala kolem rekordních 40 000 lidí za všechny dny.

Mgr. Peter Korcsok (MFF) doplnil, že vzhledem k rozdílnému konceptu a tradici obou veletrhů jsou čísla v pořádku.


Michal Říha (PF) se dotázal na správu facebookového účtu AS UK.


Mgr. David Hurný, místopředseda AS UK, uvedl, že otázka pověření této správy se projedná na nejbližším zasedání Předsednictva AS UK.


Mgr. Jan Kříž (PřF) navrhl zařazení problematiky zaměstnaneckých děl.


MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (ÚK UK) seznámila členy Ediční komise AS UK s děním v rámci Ústřední knihovny UK a s přípravou opatření k Open Access politice UK. Dále uvedla, že na dalším zasedání Ediční komise AS UK budou zástupci Ústřední knihovny UK informovat o implementaci antiplagiátorského systému.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK vzala na vědomí podněty členů Ediční komise AS UK a bude se jimi na dalších zasedání zabývat.

Hlasování: Schváleno tichým souhlasem


5) Různé

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání.


Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF) zahájila volnou diskuzi na téma obsah a způsob financování páteřních zdrojů na UK.


Do diskuze se zapojili: Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (ÚK UK), Mgr. Jan Kříž (PřF), Michal Říha (PF), František Vaňásek (1. LF), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF).


Členové Ediční komise AS UK se shodli na návrhu projednání tohoto bodu na Ekonomické komisi AS UK.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Ověřil: František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám