Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 2. června 2017

 1. AS UK schválil užívání elektronického zařízení pro hlasování v bodech 13 a 14 programu s tím, že každý člen AS UK může navrhnout bezprostředně po proběhlém elektronickém hlasování jeho opakování, které proběhne zvednutím ruky.

 2. AS UK schválil program zasedání.

 3. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 31. března 2017.

 4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.

 5. AS UK schvaluje textovou i tabulkovou část VZČ 2016.

 6. AS UK schválil Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2016.

 7. AS UK projednal a schválil Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy jako přílohu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020.

 8. AS UK vzal na vědomí Zprávu o průběhu hodnocení výuky studenty v bakalářském a magisterském studiu na fakultách UK za akademický rok 2015/2016.

 9. AS UK projednal předložený návrh OR č. X/2017: Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2017/2018 a vyjadřil k tomuto návrhu kladné stanovisko.

 10. AS UK projednal předložený návrh OR: Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a vyjadřil k tomuto návrhu kladné stanovisko.

 11. AS UK projednal předložený návrh OR č. X/2017: Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy a vyjadřil k tomuto návrhu kladné stanovisko.

 12. AS UK nominoval do Komise pro přidělování startovacích bytů Mgr. Bc. Elišku Kadlecovou (PF).

 13. AS UK schválil návrh dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK (č. j. 110/2017).

 14. AS UK schválil Statut PF UK (č. j. 177/a/2017).

 15. AS UK schválil Jednací řád Akademického senátu PF UK (č. j. 177/b/2017).

 16. AS UK schválil Volební řád Akademického senátu PF UK (č. j. 177/c/2017).

 17. AS UK schválil Jednací řád Vědecké rady PF UK (č. j. 177/d/2017).

 18. AS UK schválil Ediční řád PF UK (č. j. 177/e/2017).

 19. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty PF UK (č. j. 177/f/2017).

 20. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na PF UK (č. j. 177/g/2017).

 21. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na PF UK (č. j. 177/h/2017).

 22. AS UK schválil Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (č. j. 177/ch/2017).

 23. AS UK schválil Statut FaF UK (č. j. 180/a/2017).

 24. AS UK schválil Jednací řád Akademického senátu FaF UK (č. j. 180/b/2017).

 25. AS UK schválil Volební řád Akademického senátu FaF UK (č. j. 180/c/2017).

 26. AS UK schválil Jednací řád Vědecké rady FaF UK (č. j. 180/d/2017).

 27. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na FaF UK (č. j. 180/e/2017).

 28. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na FaF UK (č. j. 180/f/2017).

 29. AS UK schválil Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na FaF UK (č. j. 180/g/2017).

 30. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty FaF UK (č. j. 180/h/2017).

 31. AS UK schválil Statut FSV UK (č. j. 183/a/2017).

 32. AS UK schválil Volební řád Akademického senátu FSV UK (č. j. 183/b/2017).

 33. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na FSV UK (č. j. 183/c/2017).

 34. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK (č. j. 183/d/2017).

 35. AS UK schválil Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na FSV UK (č. j. 195/a/2017).

 36. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty FSV UK (č. j. 195/b/2017).

 37. AS UK schválil Ediční řád FSV UK (č. j. 195/c/2017).

 38. AS UK schválil Statut 1. LF UK (č. j. 174/1/2017).

 39. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK (č. j. 174/2/2017).

 40. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK (č. j. 174/3/2017).

 41. AS UK schválil Pravidla přijímacího řízení 1. LF UK (č. j. 174/4/2017).

 42. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty 1. LF UK (č. j. 174/5/2017).

 43. AS UK schválil Jednací řád Akademického senátu 1. LF UK (č. j. 174/6/2017).

 44. AS UK schválil Statut 2. LF UK (č. j. 181/a/2017).

 45. AS UK schválil Jednací řád Akademického senátu 2. LF UK (č. j. 181/b/2017).

 46. AS UK schválil Jednací řád Vědecké rady 2. LF UK (č. j. 181/c/2017).

 47. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na 2. LF UK (č. j. 181/d/2017).

 48. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty 2. LF UK (č. j. 181/e/2017).

 49. AS UK schválil Statut PřF UK (č. j. 179/1/2017).

 50. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na PřF UK (č. j. 179/2/2017)

 51. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na PřF UK (č. j. 179/3/2017).

 52. AS UK schválil Volební řád akademického senátu PřF UK (č. j. 179/4/2017).

 53. AS UK schválil Jednací řád akademického senátu PřF UK (č. j. 179/5/2017).

 54. AS UK schválil Jednací řád vědecké rady PřF UK (č. j. 179/6/2017).

 55. AS UK schválil Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem PřF UK (č. j. 179/7/2017).

 56. AS UK schválil Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PřF UK (č. j. 179/8/2017).

 57. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty PřF UK (č. j. 179/9/2017).

 58. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty FF UK (č. j. 173/a/2017).

 59. AS UK schválil Volební řád Akademického senátu FF UK (č. j. 173/b/2017).

 60. AS UK schválil Jednací řád Akademického senátu FF UK (č. j. 173/c/2017).

 61. AS UK schválil Statut FF UK (č. j. 189/a/2017).

 62. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na FF UK (č. j. 189/c/2017).

 63. AS UK schválil Jednací řád vědecké rady FF UK (č. j. 189/d/2017).

 64. AS UK schválil Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na FF UK (č. j. 189/e/2017).

 65. AS UK schválil Statut 3. LF UK (č. j. 187/2017).

 66. AS UK schválil Jednací řád Akademického senátu 3. LF UK (č. j. 194/2017).

 67. AS UK schválil Volební řád Akademického senátu 3. LF UK (č. j. 149/b/2017).

 68. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na 3. LF UK (č. j. 149/d/2017).

 69. AS UK schválil Statut LF HK UK (č. j. 185/1/2017).

 70. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na LF HK UK (č. j. 185/2/2017).

 71. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na LF HK UK (č. j. 185/3/2017).

 72. AS UK schválil Volební řád akademického senátu LF HK UK (č. j. 185/4/2017).

 73. AS UK schválil Jednací řád akademického senátu LF HK UK (č. j. 185/5/2017).

 74. AS UK schválil Jednací řád vědecké rady LF HK UK (č. j. 185/6/2017).

 75. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty LF HK UK (č. j. 185/7/2017).

 76. AS UK schválil Jednací řád akademického senátu LF P (č. j. 182/a/2017).

 77. AS UK schválil Jednací řád vědecké rady LF P UK (č. j. 182/b/2017).

 78. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty LF P UK (č. j. 182/c/2017).

 79. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na LF P UK (č. j. 182/d/2017).

 80. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na LF P UK (č. j. 182/e/2017).

 81. AS UK schválil Statut LF P (č. j. 188/a/2017).

 82. AS UK schválil Volební řád akademického senátu LF P (č. j. 188/b/2017).

 83. AS UK schválil Statut ETF UK (č. j. 184/a/2017).

 84. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na ETF UK (č. j. 184/b/2017).

 85. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na ETF UK (č. j. 184/c/2017).

 86. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty ETF UK (č. j. 184/d/2017).

 87. AS UK schválil Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na ETF UK (č. j. 184/e/2017).

 88. AS UK schválil Statut PedF UK (č. j. 186/1/2017).

 89. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na PedF UK (č. j. 186/2/2017).

 90. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na PedF UK (č. j. 186/3/2017).

 91. AS UK schválil Volební řád akademického senátu PedF UK (č. j. 186/4/2017).

 92. AS UK schválil Jednací řád akademického senátu PedF UK (č. j. 186/5/2017).

 93. AS UK schválil Jednací řád vědecké rady PedF UK (č. j. 186/6/2017).

 94. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty PedF UK (č. j. 186/7/2017).

 95. AS UK schválil Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PedF UK (č. j. 186/8/2017).

 96. AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, jako prodávajícím, jejímž předmětem je  koupě  pozemku parc. č.  st.  81/2,  k. ú.  Křída  u Stádlce, obec Stádlec, za kupní cenu ve výši 2 000,- Kč a doporučuje návrh kupní smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 97. AS UK projednal záměr uzavřít s obchodní společností Sound Trust, s.r.o., IČO: 25063359, se sídlem Weilova 2/1444, 102 00 Praha 10, jako nájemcem, dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 3.5.2013, jehož předmětem je rozšíření o nově pronajímané prostory o výměře 149 m², ve změně účelu nájmu v prostorech v přízemí objektu B a v úpravě ceny za nájemné spočívající v navýšení za nově pronajímané prostory, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 98. AS UK projednal záměr uzavřít s Autocentrum Plzeň, s.r.o., IČO: 03037878, se sídlem Skupova 490/24, 301 00 Plzeň - Doudlevce, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem areálu autoservisu v Motole, Plzeňská 130/221, Praha 5, za účelem provozování autoservisu a mycí linky za měsíční nájemné   areálu servisu ve výši 145.000,- Kč + DPH a za pronájem mycí linky ve výši 5.000,- Kč za měsíc + DPH, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 99. AS UK projednal záměr uzavřít s Oliver T&T s.r.o., IČO: 24655601, se sídlem Lipová 66, 289 12 Třebestovice, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8.9.2016, uvedený v příloze tohoto materiálu, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 100. AS UK projednal záměr uzavřít s SOUNDTRACK FESTIVAL, a.s., Apolinářská 445/6, 128 00 Praha 2, IČO: 04683587, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem prostor v objektu zámku Poděbrady, nám. Krále Jiřího 1/I, za účelem pořádání 1. ročníku Mezinárodního Festivalu Filmové Hudby a Multimédií „SOUNDTRACK PODĚBRADY“ v období od 22.08.2017 do 29.08.2017, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 101. AS UK projednal záměr uzavřít s Hlavním městem Prahou, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1618/2 o výměře 327 m² a části pozemku parc. č. 1625/1 o výměře 395 m², k.ú. Troja, obec Praha, za účelem vybudování protipovodňového opatření, a doporučuje předložit Správní radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 102. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení 110 kV a optického kabelu - v rámci stavební akce s názvem: „Kb 110kV TR Červený vrch – TR Ruzyně“, k tíži pozemků parc. č. 278/5, 302/5, 302/6 v k. ú. Veleslavín, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 103. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 104. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 105. AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.,

předseda AS UK


Za správnost: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Usnesení ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám