Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 30. března 2017


Přítomni:

Bc. Tomáš Bederka (PedF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), MUDr. Josef Fontana (3. LF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Drahomír Kolenčík (2 .LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Eliška Kryčerová (Pedf), Mgr. Tereza Kubíková (LF P), Bc. Marcel Ladka, B.A. (FSV), Mgr. Jan Musílek (MFF), Mgr. David Pavlorek (FF), Bronislav Poul (FF), Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF).


Omluveni:

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF); Mgr. Jan Kříž (PřF), Daniel Mencl (FF); Michal Říha (PF).


Dále nepřítomni:

Tomáš Filipský (LF HK), Elen Galstyan (FSV), Bc. Mikuláš Hank (FTVS), Petra Kňažeková (1. LF), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Miroslav Kyselica (3. LF), Mgr. Tomáš Masařík (MFF); Veronika Skalická (FarmF), Lucie Sýkorová (LF HK).


Hosté:

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (členka kolegia rektora)


Program

  1. Schválení programu

  2. Vystoupení dr. Alice N. Tejkalové, členky kolegia rektora

  3. Nominace členů Hodnotící komise v rámci Pravidel podpory zájmové činnosti studentů na UK

  4. Různé


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK.


1. Schválení programu

Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK schvaluje program zasedání Sociální komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem


2. Vystoupení dr. Alice N. Tejkalové, členky kolegia rektora


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, předal slovo PhDr. Alici Němcové Tejkalové, Ph.D., člence kolegia rektora.


PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, informovala členy Sociální komise AS UK o změnách v rámci OR: Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy - revize OR 53/2015 a zřízení bezbariérového vstupu z ulice Celetná.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, poděkoval PhDr. Alici Němcové Tejkalové, Ph.D., člence kolegia rektora a otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace k OR Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy s kladným stanoviskem.“

Počet hlasů: 12-0-1

Schváleno


3. Nominace členů Hodnotící komise v rámci Pravidel podpory zájmové činnosti studentů na UK

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, vysvětlil algoritmus výběru členů do Hodnotící komise podle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů. Následně vyzval členy Sociální Komise AS UK k návrhu zástupců.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) navrhl Bc. Tomáše Bederku (PedF) a Elišku Kryčerovou (PedF).


Mgr. Peter Korcsok (MFF) navrhl Michala Říhu (PF).


Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF) navrhl Bc. Miroslava Čermáka (FSV).


Každý z navržených kandidátů se v pořadí, v jakém byli navrženi, vyjádřil, zda souhlasí se svou nominací, a krátce se představil.


Ustanovení komise pro tajné hlasování.

Navrženi byli: Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Drahomír Kolenčík (2. LF), Bc. Marcel Ladka, B.A. (FSV).

Předsedou volební komise byl zvolen: Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)


Schváleno tichým souhlasem


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), předseda volební komise, zahájil volbu. Po přestávce, která proběhla po volbě, Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), předseda volební komise, seznámil členy Sociální komise AS UK s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:


Vydáno bylo 12 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 12 hlasovacích lístků, z toho 12 platných.


Pro Bc. Tomáše Bederku (PedF) bylo odevzdáno 6 platných hlasů.

Pro Bc. Miroslava Čermáka (FSV) bylo odevzdáno 11 platných hlasů.

Pro Elišku Kryčerovou (PedF) bylo odevzdáno 7 platných hlasů.

Pro Michala Říhu (PF) bylo odevzdáno 10 platných hlasů.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK do Hodnotící komise v rámci Pravidel podpory zájmové činnosti nominuje Bc. Miroslava Čermáka (FSV), Elišku Kryčerovou (PedF) a Michala Říhu (PF).”

Počet hlasů: 13-0-0

Schváleno


4. Různé


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, informoval členy Sociálníkomise AS UK ohledně ERASMU+ a zaobíráním se touto problematikou na dalším zasedání Sociální komise AS UK dne 1 .6. 2017.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK vyzývá Evropskou kancelář RUK, aby prostřednictvím fakultních koordinátorů náležitě informovala studenty ohledně možnosti zřízení cizoměnného účtu u jiných bankovních subjektů než-li pouze u Komerční banky, a zároveň aktualizovala v této souvislosti aplikaci na podávání přihlášek k ERASMU+.

Počet hlasů: 13-0-0

Schváleno


Mgr. Jan Musílek (MFF) se dotázal na definici nadstandardních služeb.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, blíže vysvětlila obsah nadstandardních služeb.

Mgr. Jan Musílek (MFF) navrhl, aby jednotliví děkani fakult upřesnili v rámci usnesení, které konkrétní věci se zpoplatňují.


Následně proběhla volná diskuze na téma stahování dat, objemu rychlosti a specifikací stahovaných dat.


Do diskuze se zapojil: Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Jan Musílek (MFF), PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora.


Mgr. Jan Musílek (MFF) se dotázal na informace z Kolejí a Menz.

Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF) informoval členy Sociální komise AS UK o posledním jednání KaM, kde se projednával rozpočet, který byl přijat s kladným stanoviskem. Dále přiblížil problematiku sporu studenta Karla Světničky s GPKR a obnovení legitimace Rady koleje Hvězda.


Mgr. Jan Musílek (MFF) se dále zeptal, zdali se bude zvyšovat kolejné.

Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF) sdělil, že uvedené téma bude projednáno na dalším zasedání.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace z Kolejí a Menz.”

Počet hlasů: 13-0-0

Schváleno


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast a podněty.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Za správnost: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK

Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám