Zápis ze společného zasedání Sociální a Studijní komise AS UK 4. května 2017 2017


Přítomni:

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Drahomír Kolenčík (2 .LF), Eliška Kryčerová (PedF), Bc. Marcel Ladka, B.A. (FSV), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Mgr. Jan Musílek (MFF), Barbora Ohnoutková (PF), Mgr. David Pavlorek (FF), Martin Pehr (1. LF), Bronislav Poul (FF), Michal Říha (PF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS).


Omluveni:

MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Lukáš Kostínek (PF), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Mgr. Tereza Kubíková (LF P), Mgr. Jan Kříž (PřF), Daniel Mencl (FF), Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF).


Dále nepřítomni:

Bc. Tomáš Bederka (PedF), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Tomáš Filipský (LF HK), Elen Galstyan (FSV), Bc. Mikuláš Hank (FTVS), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), Jakub Horký (PF), Petra Kňažeková (1. LF), Miroslav Kyselica (3. LF), Adam Láznička (2. LF), Mgr. Tomáš Masařík (MFF), Mgr. Veronika Matějková (HTF), Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LF HK), Kamila Řehořová (PřF), Veronika Skalická (FarmF), Lucie Sýkorová (LF HK), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Mgr. Samuel Zajíček (FF).


Hosté:

Aneta Doušová (PF), Evelína Koptišová (FSV), Martin Lundák (FF), Aneta Michálková (FSV), Tomáš Rábek (FF).


Program

 1. Schválení programu

 2. Informace z kolegia rektora

 3. Podpora zájmové činnosti

    a. 

  Jinonice Jinde 2017

    b. 

  Jinonice Jinak 2016

    c. 

  Trenky na právech

    d. 

  Debatní klub UK

 4. Ubytovací stipendia a související změny předpisů

 5. Různé


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil společné zasedání Sociální komise AS UK a Studijní komise AS UK.


1. Schválení programu

Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK schvaluje společný program zasedání Sociální komise AS UK a Studijní komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem


2. Informace z kolegia rektora

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, předal slovo PhDr. Alici Němcové Tejkalové, Ph.D., člence kolegia rektora.


PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, informovala členy Sociální komise AS UK o vytvoření bezbariérového vstupu z ulice Celetná do Nakladatelství Karolinum, který bude vytvořen v jarních měsících roku 2017. Dále sdělila, že dojde k navýšení prostředků pro studenty se speciálními potřebami pro všechny univerzity díky úspěšnému jednáním především ze strany J. M. pana rektora.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, tento úspěch shledal velice pozitivním a otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace z kolegia rektora.

Počet hlasů: 10-0-0

Schváleno


3. Podpora zájmové činnosti

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


a) Jinonice Jinde 2017

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, předal slovo zástupcům studentského spolku Jinospolek.


Evelína Koptišová (FSV) představila projekt JINOnice Jinde 2017 včetně finanční části žádosti.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, sdělil členům Sociální komise AS UK kladné stanovisko právního odboru a otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu projektu JINOnice Jinde 2017."

Počet hlasů: 10-0-1

Schváleno


b) Jinonice Jinak 2016

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, předal slovo zástupcům studentského spolku Jinospolek.


Evelína Koptišová (FSV) představila projekt JINOnice Jinak 2016 včetně finanční části projektu.

Martin Lundák (FF) doplnil informace k projektu.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, sdělil členům Sociální komise AS UK kladné stanovisko právního odboru a otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi výjimečně vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu projektu JINOnice Jinak 2016."

Počet hlasů: 9-0-1

Schválenoc) Trenky na právech

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, předal slovo zástupkyni projektu Anetě Doušové (PF), která představila projekt Trenky na právech.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, sdělil členům Sociální komise AS UK kladné stanovisko právního odboru a otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Trenky na právech."

Počet hlasů: 11-0-0

Schváleno


d) Debatní klub UK

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, předal slovo zástupcům studentského spolku Debatní klub UK.


Tomáš Rábek (FF) prezentoval projekt spolku Debatní klub UK včetně finanční stránky projektu.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, sdělil členům Sociální komise AS UK stanovisko právního odboru a otevřel rozpravu.


Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF) se dotázala na to, co jsou to kontroverzní teze, o co se jedná typově a kdo to vymýšlí.

Tomáš Rábek (FF) uvedl, že tyto náležitosti má ve správě zkušená osoba debatní komunity a je snaha o rozmanitost kontroverzních tezí.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, podpořil danou žádost.


Martin Pehr (1. LF) se zeptal na to, jak fungují debaty.

Tomáš Rábek (FF) vysvětlil, jak fungují akademické debaty a Debatní klub UK.


Bc. Marcel Ladka, B.A. (FSV) se dotázal, zda je účast vztažena pouze na studenty UK, a to i z vícero fakult, či zda je o událost zájem i u konkurenčních univerzit.

Tomáš Rábek (FF) odvětil, že se jedná převážně o studenty UK, ale o významné vítězství mají zájem i studenti z konkurenčních univerzit.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu projektu pro Debatní klub UK.

Počet hlasů: 11-0-0

Schváleno


4. Ubytovací stipendia a související změny předpisů

Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání.


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, seznámila členy Sociální komise AS UK a členy Studijní komise AS UK se změnami v daných předpisech a prezentovala informace z předložených materiálů.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, otevřel rozpravu.


Mgr. David Pavlorek (FF) poděkoval za výklad k prospěchovým stipendiím.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, doplnil informace k výkladu.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK a Studijní komise AS UK vzala na vědomí informace k připravované novele ubytovacích stipendií.”

Schváleno tichým souhlasem


Následně Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, otevřel diskuzi k možnostem využití alokovaných financí z ubytovacích stipendií.


Do diskuze se zapojil: Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Drahomír Kolenčík (2. LF), Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, Mgr. Jan Musílek (MFF), Mgr. David Pavlorek (FF), Martin Pehr (1. LF), Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK.


Z diskuze vyplynula následující usnesení:


Sociální komise AS UK a Studijní komise AS UK doporučují J. M. panu rektorovi polovinu prostředků uvolnit na doplnění fondu na podporu doktorandů studujících v jiném než českém jazyce. Zbytek uvolněných prostředků doporučují alokovat na zvýšení ubytovacích stipendií v jejich zvýšené výměře. Určením konkrétního poměru rozdělení prostředků mezi daná dvě pásma se budou Sociální komise AS UK a Studijní komise AS UK dále věnovat na svém dalším společném zasedání.

Počet hlasů: 15-0-0

Schváleno


Sociální komise AS UK a Studijní komise AS UK dále žádají J. M. pana rektora o poskytnutí modelů při různých poměrech zvýšených výměr.

Počet hlasů: 15-0-0

Schváleno


5. Různé

Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání.


Sára Drahokoupil Vidímová (FF) s lítostí konstatovala, že současný harmonogram akademického roku není příliš vstřícný pro studenty Filozofické fakulty a dotázala se, zda by bylo možné udělit Filozofické fakultě výjimku umožňující posun v zápise.


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, vyjádřila pochopení pro danou politováníhodnou situaci a sdělila, že o věci dlouze debatovala se zástupci Filozofické fakulty. Uvedla, že vzhledem ke společnému cíli, kterým je posílení prostupnosti UK, se Filozofická fakulta rozhodla setrvat ve stanoveném harmonogramu a situaci operativně řešit.


Sára Drahokoupil Vidímová (FF) poděkovala za sdělené informace a pozvala všechny přítomné 30. května 2017 od 19:00 na prohlídku nově otevřeného objektu v Hybernské 4, který má v současné době Filozofická fakulta v pronájmu.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, pozval přítomné členy Sociální a Studijní komise AS UK na následující společné zasedání, které proběhne 1. června od 16:00 ve Velké zasedací síni. Ústředním tématem následujícího zasedání bude především problematika Erasmus+ programu.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Za správnost: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK a Michal Říha, předseda Studijní komise AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám