Zápis ze zasedání AS UK 31. března 2017


Zápis ke stažení

Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF


Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

František Vaňásek

 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Josef Štorm

Drahomír Kolenčík
Prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Eva DominikováLF P

LF HK

FarmF


Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

Mgr. Tereza Kubíková

Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc.

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Tomáš Filipský

Lucie SýkorováDoc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Mgr. Petr Matouš

Veronika Skalická
FF


PF


PedF


Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Lea Takács, Ph.D.

Mgr. David Pavlorek
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Michal Říha

Jakub Horký

PhDr. Josef Stracený, CSc.

Bc. Tomáš Bederka

Bc. Daniel Pražák


FTVS

PřF

MFF


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

PhDr. Libor Flemr, Ph.D.

Bc. Mikuláš Hank

Mgr. Dan Thiel
Mgr. David Hurný

Mgr. Jan Kříž

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Mgr. Peter Korcsok

Mgr. Jan Musílek

Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

.


FSV

KTF

HTF


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D

PhDr. Karel Höfer

Bc. Miroslav Čermák

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Klára Nechvílová
ThDr. Jaroslav Hrdlička

ThDr. Pavel Helan, Th.D.

Bc. Filip SedlákETF

FHS

Součásti


Doc. Petr Sláma, Th.D.

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

David Cielontko

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

Mgr. Aleš Svoboda

Petr Konůpka
Doc. Dr. Věra HoffmannováOmluvení členové AS UK


Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF)

Petra Kňažeková  (1. LF)

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF)

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF)

PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF)

Mgr. David Kučerka, O. Crucig. (KTF)

David Vopřada, Dr. (KTF)

Mgr. Veronika Matějková (HTF)

Mgr. Zdeněk Pressl (Součásti UK)


Hosté


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK (RUK)

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora

Eliška Kryčerová (PedF), tajemnice AS UK

Mgr. Bc. Eliška Kadlecová (PF), tajemnice Legislativní komise

JUDr. Jiří Hřebejk, předseda Hlavní volební komise

Mgr. Bc. Tereza Svobodová, B.A. (RUK)

MUDr. Josef Fontana, člen NÁU

PhDr. Hana Urychová (IPSC)

ThLic. Petr Šimůnek (RUK)

Vladimír Šigut (RUK)

RNDr. Věra Šťastná (RUK)

JUDr. Michael Kučera (HTF, PF)

Bronislav Poul (FF)

Lukáš Kostínek (PF)


1. Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 přivítal přítomné členy AS UK i hosty, zahájil zasedání a vyzval senátory, kteří ještě nebyli vyfoceni, ať vyhledají fotografa a nechají se vyfotit.


Skrutátory byli určeni: Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTV), Mgr. Petr Matouš (FaF), Ing. et Ing. Jiří Polívka (LFP)


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo JUDr. Jiřímu Hřebejkovi, předsedovi Hlavní volební komise.


JUDr. Jiří Hřebejk, předseda Hlavní volební komise, informoval senátorky a senátory AS UK o průběhu dovolby ve III. sboru, která proběhla řádně a bez stížností. Následně předal osvědčení novému senátorovi AS UK a popřál mu mnoho dobrého při vykonávání jeho funkce.


Osvědčení převzal:        

Bc. Daniel Pražák (PedF)


Ustanovení komise pro tajné hlasování


Navrženi byli: PhDr. Petr Jüptner Ph.D. (FSV),Petr Konůpka (FHS), Mgr. Jan Kříž (PřF)


Předsedou komise pro tajné hlasování byl zvolen: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.(FSV)


Hlasování

Pro 42, proti 0, zdržel se 2

Schváleno


Program zasedání AS UK


Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 21. března 2017 navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu.


Program

 1. Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování

 2. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK dne 20. ledna 2017 a 3. února 2017

 3. Zpráva o činnosti AS UK v období mezi únorem 2016 a lednem 2017

 4. Vystoupení J. M. pana rektora

 5. Návrh rozpočtu Univerzity Karlovy na rok 2017

 6. Návrh rozpisu státních neinvestičních příspěvků a dotací na provoz fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy pro rok 2017

 7. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK

 8. Nominace zástupců AS UK do Hodnotící komise a Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů

 9. Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora UK

 10. Vnitřní předpisy fakult

 11. Právní jednání

 12. Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy - revize OR 53/2015

  • 12a. Mezinárodní hodnocení UK: Vlastní hodnotící zpráva

 13. Informace z pracovních komisí AS UK

 14. Informace z Rady vysokých škol

 15. Různé


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, seznámil členy AS UK se změnou programu v rámci dodání bodu 12a. Mezinárodní hodnocení UK: Vlastní hodnotící zpráva.


Návrh usnesení:

„AS UK schválil program zasedání.”


Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


2. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK dne 20. ledna 2017 a 3. února 2017

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, sdělila, že k předloženým návrhům zápisů ze zasedání AS UK dne 20. ledna 2017 a 3. února 2017 nebyla doručena žádná připomínka.


Návrh usnesení:

AS UK schválil zápisy ze zasedání AS UK dne 20. ledna 2017 a 3. února 2017."


Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 4

Schváleno


3. Zpráva o činnosti AS UK v období mezi únorem 2016 a lednem 2017

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, seznámil členy AS UK se zněním Zprávy o činnosti AS UK v době mezi únorem 2016 a lednem 2017, která je přílohou tohoto zápisu.


Návrh usnesení:

AS UK schválil Zprávu o činnosti AS UK v době mezi únorem 2016 a lednem 2017.”

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


4. Vystoupení J. M. pana rektora

V úvodu J. M. rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále J. M. pan rektor) informoval členy AS UK o návrhu zákona o univerzitních nemocnicích a zaobíral se otázkou počtu univerzitních nemocnic společně se strategií univerzity ve vztahu k pražskému zdravotnictví. Poté J. M. pan rektor promluvil o zákonu o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V dané souvislosti uvedl, že se ustavuje Vědecká rada České Republiky. V následující části svého vystoupení promluvil o spolupráci s Národním akreditačním úřadem, kde se věnoval především standardům pro institucionální akreditaci. Dále sdělil, že na následujícím zasedání kolegia bude projednán harmonogram přípravy na institucionální akreditaci. Pokračoval vyjádřením k hodnocení vědy a schválení metodiky 17+. V jejímž spojení informoval o ustavení pracovní skupiny, která připravuje hodnocení pro vysoké školy, reprezentovanou doc. RNDr. Janem Konvalinkou, CSc., prorektorem pro vědeckou činnost. Danou problematiku rozvedl informací o vypracování dokumentu zmíněnou pracovní skupinou, který bude projednán, kolegiem, Českou konferencí rektorů v Ostravě 13. dubna 2017 s MŠMT a dalšími vládními zástupci. Dále hovořil o metodice 15, kde se zabýval především dopracováním rozpočtu a rozpisu financí. K tomuto dokumentu Univerzita Karlova uplatnila připomínky, neboť obsahoval chyby v záznamech, ty vznikly vzhledem ke krátkému časovému úseku na vypracování, dané nedostatky budou dle vyjádření pana místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA opraveny a poznatky využity pro následující roky. V další části se vyjádřil k jednání o novém modelu financování vysokého školství. Další část věnoval OP VVV, kde pojednal zejména o výzvě excelentního výzkumu, u které došlo ke zvýšení alokace z 5 mld. na 10 mld. U problematiky investic informoval o přípravách nového investičního plánu na roky 2018 - 2024. Dále informoval členy AS UK o chystaných veřejných aktivitách, především o oslavách 100. výročí vzniku Československé republiky, o mezinárodní rektorské konferenci a o oslavách 670 let univerzity. Také zmínil, že proběhlo hodnocení výuky studenty, které bylo projednáno kolegiem. Na závěr J. M. pan rektor informoval členy AS UK o zlepšení pozice v rankingu QS world ranking v 19 oborech.


Rozprava k vystoupení J. M. pana rektora UK

Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LFHK) poděkoval J. M. panu rektorovi a prof. RNDr. Janu Hálovi, DrSc., prorektorovi pro rozvoj, za přátelské přijetí ředitelky CERNU, která se o návštěvě vyjádřila velmi pochvalně. Dále se dotázal na textovou formu hodnocení Národního akreditačního úřadu u standardů.

J. M. pan rektor sdělil, že návštěva zástupců z CERNU byla milou a přínosnou událostí, ze které do budoucna vyplyne pro Univerzitu Karlovu řada participací na výzkumných projektech. Následně sdělil, že podoba standardů je determinována obsahem nařízení vlády. Uvedl, že je snahou, aby texty byly upraveny do jasnější podoby, čehož se částečně daří dosáhnout. Doplnil, že dále se bude podporovat provázanost a definování podoby institucionálního standardu, která je přislíbena v podobě manuálu.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) se dotázal, zda se Kampus Veleslavín vztahuje k FTVS.

J. M. pan rektor potvrdil, že se jedná o FTVS, která je spojena s projektem OP VVV, v rámci kterého proběhne výstavba sportovišť, primárně určených pro UK a městskou část Prahy 6, s možností pořádání i větších kulturních akcí. 


Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, doplnila informace k podobě institucionálních standardů. Uvedla, že v rámci této problematiky byl svolán kulatý stůl za účasti děkanů, koordinátorů kvality a akreditací na fakultách, kde bude předestřeno rozčlenění, aby bylo jasné, které části vytvoří RUK a které samy fakulty.

J. M. pan rektor ujistil, že v institucionálním kontextu bude ve 23 oblastech probíhat vše centrálně a provázaně v rámci univerzity. Dále apeloval na potřebu rozumně se zamyslet nad studijními programy.


Mgr. David Pavlorek (FF) se dotázal na problematiku financování páteřních zdrojů, především pak na časopisy Nature a Science, které vnímá jako omezeně využitelné pro Filozofickou fakultu.

J. M. pan rektor zdůraznil nenahraditelnost a užitek těchto dvou zmíněných časopisů, které jsou určeny i pro společenko-humantitní studia. V oblasti počtů přístupu uvedl, že se bude ještě jednat. Sdělil, že je jistý přístup Centrální univerzitní knihovny a dále vysvětlil rozklíčování přístupů do databáze spjaté s licenčními podmínkami.


Mgr. David Pavlorek (FF) položil doplňující otázku na konkrétní částku k jednotlivým databázím.

J. M. pan rektor mu odpověděl, že tuto informaci zjistí a nechá mu ji zaslat.


Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK) poděkoval jménem Lékařské fakulty v Hradci Králové a celé oblasti biomedicíny za kvalitní, rychlý a snadný přístup k informačním zdrojům.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.”


Hlasování

Schváleno tichým souhlasem5. Návrh rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze na rok 2017

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J.M. panu rektorovi, který informoval o předloženém návrhu.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, doplnila informace k předloženému návrhu.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

AS UK schvaluje návrh rozpočtu Univerzity Karlovy na rok 2017 a návrh střednědobého výhledu Univerzity Karlovy na roky 2018 a 2019."


Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


6. Návrh rozpisu státních neinvestičních příspěvků a dotací na provoz fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy pro rok 2017

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J.M. panu rektorovi, který informoval o předloženém návrhu.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Mgr. Jan Kříž (PřF) se dotázal za Ediční komisi AS UK na posílení finanční a personální kapacity OVV pro podporu využívání výhod sociálních sítí a dalších cest k posílení pozitivního obrazu UK.

J. M. pan rektor poděkoval za vyslovený dotaz a uvedl, že daná problematika byla již dříve prodiskutována s tím, že k posílení dojde díky úsporám, za které poděkoval Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK. Tyto úspory vedly k tomu, že dojde k posílení o 4 úvazky. Jeden na Studijním odboru, kde se jedná o tajemníka pro Radu pro vnitřní hodnocení a tři úvazky na OVV na základě doporučení Ediční komise AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval členům AS UK a příslušným odborům za projednání dvou výše uvedených bodů i přes časovou disharmonii spojenou s úřadem vlády.


J. M. pan rektor také poděkoval a doplnil, že s novelou zákona o vysokých školách již Akademický senát není poslední instancí pro schvalování rozpočtu u předešlého bodu, nýbrž je jí Správní rada.


Návrh usnesení:

AS UK schvaluje Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2017."


Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


7. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J.M. panu rektorovi, který prezentoval uvedený návrh.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK schválil čerpání mimořádného příspěvku jako kompenzaci dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro Matematicko-fyzikální fakultu ve výši 2 899 955 Kč, v důsledku chybně zařazeného ERC grantu v hodnocení výzkumných organizací RVVI za rok 2015.”


Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


8. Nominace zástupců AS UK do Hodnotící komise a Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.


J. M. pan rektor ho doplnil a vysvětlil složení Hodnotící a Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů.


Do HODNOTÍCÍ KOMISE byli nominováni:

Bc. Miroslav Čermák (FSV) za Sociální komisi AS UK

Mgr. Jan Kretschmer (PřF) za předsednictvo AS UK

Mgr. Peter Korcsok (MFF) za Ekonomickou komisi AS UK

Eliška Kryčerová (PedF) za Sociální komisi AS UK

Michal Říha (PF) za Sociální komisi AS UK

Tomáš Sychra (3.LF) za Ekonomickou komisi AS UK

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF) za předsednictvo AS UK


Do KONTROLNÍ KOMISE byli nominováni:

MUDr. Josef Fontana (3. LF) za předsednictvo AS UK

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) za Ekonomickou komisi AS UK


Předseda komise pro tajné hlasování, PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), seznámil členy AS UK s procedurou tajného hlasování pro nominaci zástupců AS UK do Hodnotící komise a Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů.

Předseda komise zahájil hlasování.

Poté, co odhlasovali všichni členové AS UK, předseda komise hlasování ukončil.


Výsledky tajného hlasování o nominaci zástupců do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů:

Vydáno bylo 50 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 49 hlasovacích lístků, z toho 49 platných.


Pro kandidáta Bc. Miroslava Čermáka (FSV) bylo odevzdáno 47 hlasů ano.

Pro kandidáta Mgr. Jana Kretschmera (PřF) bylo odevzdáno 48 hlasů ano.

Pro kandidáta Mgr. Petera Korcsoka (MFF) bylo odevzdáno 48 hlasů ano.

Pro kandidátku Elišku Kryčerovou (PedF) bylo odevzdáno 46 hlasů ano.

Pro kandidáta Michala Říhu (PF) bylo odevzdáno 47 hlasů ano.

Pro kandidáta Tomáše Sychra (3. LF) bylo odevzdáno 46 hlasů ano.

Pro kandidátku Bc. Sáru Drahokoupil Vidímovou (FF) bylo odevzdáno 44 hlasů ano.


Návrh usnesení:

AS UK nominoval do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Bc. Miroslava Čermáka (FSV), Mgr. Jana Kretschmera (PřF), Mgr. Petera Korcsoka (MFF), Elišku Kryčerovou (PedF), Michala Říhu (PF), Tomáše Sychra (3. LF), Bc. Sáru Drahokoupil Vidímovou (FF).”


Výsledky tajného hlasování o nominaci zástupců do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů:

Vydáno bylo 50 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 50 hlasovacích lístků, z toho 50 platných.


Pro kandidáta MUDr. Josefa Fontanu (3. LF) bylo odevzdáno 44 hlasů ano.

Pro kandidáta Doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) bylo odevzdáno 48 hlasů ano.


Návrh usnesení:

AS UK nominoval do kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů MUDr. Josefa Fontanu (3. LF) a Doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS).


9. Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora UK

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, seznámil členy senátu s návrhem Časového plánu zasedání Akademického senátu do konce zimního semestru akademického roku 2017/2018, s návrhem harmonogramu volby kandidáta na funkci rektora a s možnostmi případných změn návrhu.


Předsednictvo Akademického senátu stanovilo Časový plán zasedání AS do konce zimního semestru akademického roku 2017/2018: 6. října 2017, 10. listopadu 2017, 15. prosince 2017, 19. ledna 2018 a 2. února 2018.


Návrh usnesení:

„AS UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy a schválil harmonogram volby:


Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta                       

      

čtvrtek 21. září 2017, do 18:00 hod.


Představení kandidátů      


čtvrtek 12. října 2017 a

Volba kandidáta     


pátek 20. října 2017,

v případě neúspěšné volby:


Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta    

 

pátek 3. listopadu 2017, do 18:00 hod

Představení kandidátů              


pátek 24. listopadu 2017 a

Volba kandidátů             

pátek 1. prosince 2017,

a zmocnil předsedu AS UK, aby o této skutečnosti písemně informoval děkany a předsedy Akademických senátů fakult UK, ředitele součástí UK, a zároveň je požádal, aby v tomto smyslu informovali členy akademické obce.“Hlasování:

Pro 50, proti 0, zdrželi se 0

Schváleno


10. Vnitřní předpisy fakult

Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK.


K projednání byl AS UK předložen Jednací řád Akademického senátu FHS UK (č. j. 102/2017).


Návrh usnesení:

„AS UK schválil návrh Jednacího řádu AS FHS UK (č. j. 102/2017).”


Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


11. Právní jednání

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.


  a. 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizace pro Kampus Mephared ve prospěch Univerzity Karlovy


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování kanalizace v části pozemku parc. č. 725/5, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové – Plačice, PSČ 500 04, hospodařící s majetkem kraje - a dále v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění jejích úprav, oprav a údržby, oprav a obnovy, ve prospěch Univerzity Karlovy za úhradu ve výši 47 505,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“


Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


  b. 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojky pro Kampus Mephared ve prospěch Univerzity Karlovy


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování kanalizační přípojky v části pozemku parc. č. 725/5, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové – Plačice, PSČ 500 04, hospodařící s majetkem kraje - a dále v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění její úpravy, oprav, obnovy a údržby, ve prospěch Univerzity Karlovy za úhradu ve výši 13 455,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“


Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


  c. 

Smlouva o právu provést stavbu kanalizace pro Kampus Mephared


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a o omezení užívání nemovitosti – komunikace na části pozemku parc. č. 725/246 a 639/85, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové – Plačice, PSČ 500 04, vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje, za úhradu ve výši 2 425,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“


Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


  d. 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v areálu Kampusu Mephared ve prospěch Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování přeložky vodovodní trasy v části pozemků parc. č. 725/8, parc. č. 725/190 , parc. č. 728, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, a v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění jejích úprav, oprav a údržby, oprav a obnovy, ve prospěch Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s., IČO: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové za úhradu ve výši 1 000,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“


Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


  e. 

Založení Nadačního fondu Přírodovědecké fakulty UK


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh na založení Nadačního fondu Přírodovědecké  fakulty  Univerzity  Karlovy a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k  založení  Nadačního  fondu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.“


Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


  f. 

Dodatek č.1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků Revmatologickému ústavu


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít s Revmatologickým ústavem, státní příspěvkovou organizací, IČO: 00023728, se sídlem Na Slupi 4, 128 50 Praha 2, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10. 02. 2016, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro předložení pravomocného povolení k odstranění stavby „Konírny“ podle § 128 stavebního zákona do 31. 05. 2017 a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.„


Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


  g. 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 57/1, v k.ú. Motol, obec Praha, ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. ve prospěch UK


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit ve prospěch Univerzity Karlovy služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování kabelového vedení NN v části pozemku parc. č. 57/1, k.ú. Motol, obec Praha, který je ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., IČO: 00005886, se sídlem Sokolovská  217/42,  190 22 Praha 9,  a  v  právu přístupu na pozemek za účelem zajištění jeho úprav, oprav a údržby, oprav a obnovy, za úhradu ve výši 43 223,- Kč vč. DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.„


Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


  h. 

Nájemní smlouva na pronájem Sportovního a výukového centra v prostorách Fakulty tělesné výchovy a sportu


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít se Sportify, s.r.o., IČO: 02660792, se sídlem Hradešínská 27, 101 00 Praha 10, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem prostoru sloužícího podnikání umístěného v budově č.p. 269, která se nachází na adrese José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín, na pozemku parc. č. 302/28, v obci Praha a katastrálním území Veleslavín o celkové výměře 1807,6 m², za měsíční nájemné ve výši 120 000,- Kč, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.„


Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


  i. 

Nájemní smlouva na pronájem části pozemku parc. č. 485 v k.ú. Nové Město, společnosti Šporkovský palác, a.s.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít s obchodní společností Šporkovský palác, a.s., IČO: 24277029, se sídlem Hybernská 1034/5, 110 00 Praha 1, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 485, jehož součástí je budova č.p. 1036, k.ú. Nové Město, obec Praha za nájemné ve výši 25 000,- Kč ročně ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2017 a následně, tj. od 01. 01. 2018 ve výši 260 000,- Kč ročně, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.„


Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


  j. 

Smlouva o výpůjčce pozemků v zámku Zahrádky pro akce pořádané Obcí Zahrádky u České Lípy


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít s Obcí Zahrádky u České Lípy, IČO: 00261092, se sídlem Zahrádky č. 130, PSČ 470 01, jako vypůjčitelem, smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je přenechání pozemků parc. č. 47, parc. č.52/1 a parc. č. 52/2, části pozemku parc. č. 46 s nádvořím zámku včetně sklepních prostor, vše v  k. ú. Zahrádky, obec Zahrádky u České Lípy, v termínech 28. 07. - 30. 07. 2017, 18. 08. - 20. 08. 2017 a 01. 09. - 03. 09. 2017 za účelem pořádání akcí pro veřejnost Obcí Zahrádky u České Lípy a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.„


Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


  k. 

Návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Pedagogické fakulty, 2. lékařské fakulty a Kolejí a menz


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech daného opatření rektora.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Pedagogické fakulty, 2. lékařské fakulty a Kolejí a menz ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.„


Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


  l. 

Návrh Opatření rektora č. 14/2005, Zásady pro sjednávání smluvní mzdy


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech daného opatření rektora.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal s kladným stanoviskem návrh novely opatření rektora č. 14/2005, Zásady pro sjednávání smluvní mzdy.„


Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno12. Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy - revize OR 53/2015

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.


J. M. pan rektor, informoval členy AS UK o podrobnostech zprávy.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh aktualizace Opatření rektora č. 53/2015 Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy s platností od 1. 4. 2017.“


Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


12 a Mezinárodní hodnocení UK: Vlastní hodnotící zpráva

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.


Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, informovala členy AS UK o podrobnostech zprávy.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, informoval členy AS UK o tom, že Studijní komise AS UK vzala uvedené informace na vědomí.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal Mezinárodní hodnocení UK a vyjádřil k Vlastní hodnotící zprávě kladné stanovisko.“


Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno13. Informace z pracovních komisí

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby senát informovali o činnosti komisí.


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda Legislativní komise AS UK, informoval členy AS UK o následujících zasedáních Legislativní komise AS UK, která budou věnována problematice vnitřních předpisů fakult a otevřeným konzultacím primárně prováděných v rámci elektronické konference.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, sdělil, že na zasedáních Ekonomické komise AS UK byla projednána uvedená právní jednání, vnitřní předpisy UK, rozpočet UK a Návrh rozpisu státních neinvestičních příspěvků a dotací na provoz fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy pro rok 2017 včetně Návrhu na čerpání mimořádného příspěvku pro UK.


Bc. Miroslav Čermák (FSV), předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK zasedala dvakrát a na svých jednáních se zabývala Opatřením rektora č. 53/2015 Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy, návrhem kandidátů do Hodnotící komise, podnětem k problematice ERASMUS +, žádostmi o studentskou podporu a bilancí studentské podpory za rok 2016/2017.


Michal Říha (PF), předseda Studijní komise AS UK, sdělil, že Studijní komise AS UK se sešla třikrát a na svých zasedáních projednala Vlastní hodnotící zprávu Mezinárodního hodnocení UK a dále široce projednávala problematiku SISu, která byla posílena o setkání Fóra uživatelů SIS. Na společném zasedání Sociální a Studijní komise AS UK se zabývala otázkou ubytovacích stipendií. Závěrem Michal Říha (PF) poděkoval za spolupráci prof. MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D., prorektorce pro studijní záležitosti a prof. PaedDr. Radce Wildové, CSc., prorektorce pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti.


J. M. pan rektor doplnil informace k problematice změn u ubytovacích, prospěchových a sociálních stipendií.


František Vaňásek (1. LF), předseda Ediční komise AS UK, sdělil, že komise se sešla jednou a zabývala se strategií PR komunikace a informacemi k nadcházejícímu svátku vzniku Československa, do kterého se zapojila Univerzita Karlova v rámci dvou významných projektů, a to “Univerzita ve službách demokracie a humanity” a “Univerzita a republika: 1918 - 2018”. Dále sdělil, že Ediční komise AS UK se také zabývala otázkou reprezentace UK na Gaudeamu a vizí Ediční komise AS UK.”


Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK se věnovala obdrženému podnětu ke kauze Jaroslava Lormana (KTF). Členům AS UK blíže vysvětlil a sdělil výsledné stanovisko Petiční komise AS UK.


J. M. pan rektor doplnil informace k uvedenému tématu.


PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF) vyjádřil poděkování Legislativní komisi AS UK za pomoc skrze jejích dvou zástupců: Lukáše Kostínka (PF) a Michala Říhy (PF), vypomáhajících Pedagogické fakultě s vnitřními předpisy.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem


14. Informace z Rady vysokých škol

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. RNDr. Janu Hálovi, DrSc., delegátovi UK v RVŠ .


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., delegát UK v RVŠ, informoval členy AS UK o průběhu zasedání sněmu RVŠ a o jednotlivých projednávaných bodech tohoto setkání, především promluvil k problematice GA ČR, RIV bodům a hodnocení vědy.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem


15. Různé

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání.


Mgr. David Pavlorek (FF) se dotázal na finance u doktorandských stipedií a požádal o informace ke studentskému zástupci v kolegiu rektora.

J. M. pan rektor odpověděl, že se jedná o tři fakulty, u kterých specifikoval alokované finance, u zbytku fakult sdělil, že se bude finanční podpora řešit systémově. Informoval, že zástupcem v kolegiu rektora po projednání se členy kolegia rektora byl jmenován Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF), dále sdělil, že byl také jmenován zástupce pro problematiku studentských spolků, kterým byl jmenován Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF).


Mgr. David Pavlorek (FF) se dále dotázal na bezbariérový přístup v ulici Celetná.

J. M. pan rektor sdělil aktuální informace k probíhajícímu procesu výstavby bezbariérového přístupu, který se zdárně blíží ke konci. 


Mgr. David Pavlorek (FF) se dotázal na zveřejňování podkladových materiálů na stránkách AS UK pro veřejnost v souladu se zněním zákona.

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval za podnět a sdělil, že tato skutečnost je v řešení předsednictva AS UK, kdy nyní probíhá konzultace k přesnému výkladu litery zákona se zástupci Legislativní komise AS UK.


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda Legislativní komise AS UK, informoval členy AS UK, že některé body ke zveřejňování materiálů je třeba pečlivě uvážit a vyřešit.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, ubezpečil členy AS UK o uveřejňování materiálů v souladu se zákonem a apeloval na členy AS UK, aby dopomohli svým fakultám ke stejnému postupu u jejich akademických senátů.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo PhDr. Karlu Höferovi (FSV), který seznámil členy AS UK se současnou situací v Maďarsku v souvislosti s omezením svobody a demokracie na Středoevropské univerzitě.


Členové AS UK se po domluvě konsenzuálně shodli na následujícím návrhu usnesení.


Návrh usnesení:

„AS UK připomíná, že svobodné a nezávislé univerzity hrají zásadní a nezastupitelnou roli v zachování a rozvoji svobodné a demokratické společnosti. Negativně proto vnímá snahy vlády Maďarska, které by mohly ztížit fungování zahraničních vysokých škol včetně Středoevropské univerzity.”


Hlasování

Pro 28, proti 1, zdržel se 15

Schváleno


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, sdělil členům AS UK, že příští zasedání AS UK se konají: 2. 6. 2017, 23. 6. 2017, 6. 10. 2017, 12. 10. 2017 (představení kandidátů na funkci rektora akademické obci), 20. 10. 2017 (volba kandidátů na funkci rektora), 10. 11. 2017, 15.12. 2017, 19. 1. 2018, 2. 2. 2018. Upozornil, že v případě neúspěšné volby kandidáta na funkci rektora se uskuteční nová volba a zasedání AS UK v náhradních termínech.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 2. června 2017 v 10:00 v Malé aule Karolina. Zasedání ukončil v 12:16.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK
Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UKPříloha Zpráva o činnosti AS UK v období mezi únorem 2016 a lednem 2017

zprava_o_cinnosti_asuk_2016201.pdf

Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám