Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 31. března 2017

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápisy ze zasedání AS UK dne 20. ledna 2017 a 3. února 2017.

 3. AS UK schválil Zprávu o činnosti AS UK v době mezi únorem 2016 a lednem 2017.

 4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.

 5. AS UK schválil rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2017.

 6. AS UK po projednání schvaluje návrh rozpisu státních neinvestičních prostředků a dotací na provoz fakult a dalších součástí UK pro rok 2017.

 7. AS UK po projednání souhlasí s návrhem na finanční podporu přípravy rozvojových projektů vyjmenovaných fakult UK z mimořádného příspěvku.

 8. AS UK nominoval do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Bc. Miroslava Čermáka (FSV), Mgr. Jana Kretschmera (PřF), Mgr. Petera Korcsoka (MFF), Elišku Kryčerovou (PedF), Michala Říhu (PF), Tomáše Sychra (3. LF), Bc. Sáru Drahokoupil Vidímovou (FF).

 9. AS UK nominoval do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Doc. Ing. Františka Zahálku (FTVS).

 10. AS UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy a schválil harmonogram volby:


  Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta  čtvrtek 21. září 2017, do 18:00 hod.,

  Představování kandidátů čtvrtek 12. října 2017 a

  Volba kandidáta pátek 20. října 2017,                                                                         


  v případě neúspěšné volby:


  Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta pátek 3. listopadu 2017, do 18:00 hod.,

  Představování kandidátů pátek 24. listopadu 2017 a

  Volba kandidátů pátek 1. prosince 2017,


  a zmocnil předsedu AS UK, aby o této skutečnosti písemně informoval děkany a předsedy Akademických senátů fakult UK, ředitele součástí UK, a zároveň je požádal, aby v tomto smyslu informovali členy akademické obce.

 11. AS UK schválil Návrh Jednacího řádu AS FHS UK (č. j. 102/2017).

 12. AS UK projednal záměr zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování kanalizace v části pozemku parc. č. 725/5, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové – Plačice, PSČ 500 04, hospodařící s majetkem kraje - a dále v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění jejích úprav, oprav a údržby, oprav a obnovy, ve prospěch Univerzity Karlovy za úhradu ve výši 47 505,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 13. AS UK projednal záměr zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování kanalizační přípojky v části pozemku parc. č. 725/5, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové – Plačice, PSČ 500 04,          hospodařící s majetkem kraje - a dále v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění její úpravy, oprav, obnovy a údržby, ve prospěch Univerzity Karlovy za úhradu ve výši 13 455,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 14. AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o právu provést stavbu  inženýrské sítě a o omezení užívání nemovitosti – komunikace na části pozemku parc. č. 725/246 a 639/85, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové – Plačice, PSČ 500 04, vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje, za úhradu ve výši 2 425,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 15. AS UK projednal záměr zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování přeložky vodovodní trasy v části pozemků parc. č. 725/8, parc. č. 725/190 , parc. č. 728, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, a v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění jejích úprav, oprav a údržby, oprav a obnovy, ve prospěch Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s., IČO: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové za úhradu ve výši 1 000,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 16. AS UK projednal návrh na založení Nadačního fondu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k založení Nadačního fondu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

 17. AS UK projednal záměr uzavřít s Revmatologickým ústavem, státní příspěvkovou organizací, IČO: 00023728, se sídlem Na Slupi 4, 128 50 Praha 2, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10. 02. 2016, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro předložení pravomocného povolení k odstranění stavby „Konírny“ podle § 128 stavebního zákona do 31. 05. 2017 a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 18. AS UK projednal záměr zřídit ve prospěch Univerzity Karlovy služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování kabelového vedení NN v části pozemku parc. č. 57/1, k.ú. Motol, obec Praha, který je ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., IČO: 00005886, se sídlem Sokolovská  217/42, 190 22 Praha 9, a v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění jeho úprav, oprav a údržby, oprav a obnovy, za úhradu ve výši 43 223,- Kč vč. DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 19. AS UK projednal záměr uzavřít se Sportify, s.r.o., IČO: 02660792, se sídlem Hradešínská 27, 101 00 Praha 10, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem prostoru sloužícího podnikání umístěného v budově č.p. 269, která se nachází na adrese José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín, na pozemku parc. č. 302/28, v obci Praha a katastrálním území Veleslavín o celkové výměře 1807,6 m², za měsíční  nájemné ve výši 120 000,- Kč, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 20. AS UK projednal záměr uzavřít s obchodní společností Šporkovský palác, a.s., IČO: 24277029, se sídlem Hybernská 1034/5, 110 00 Praha 1, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 485, jehož součástí je budova č.p. 1036, k.ú. Nové Město, obec Praha za nájemné ve výši 25 000,- Kč ročně ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2017 a následně, tj. od 01. 01. 2018 ve výši 260 000,- Kč ročně, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 21. AS UK projednal záměr uzavřít s Obcí Zahrádky u České Lípy, IČO: 00261092, se sídlem Zahrádky č. 130, PSČ 470 01, jako vypůjčitelem, smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je přenechání pozemků parc. č. 47, parc. č.52/1 a parc. č. 52/2, části pozemku parc. č. 46 s nádvořím zámku včetně sklepních prostor, vše v  k. ú. Zahrádky, obec Zahrádky u České Lípy, v termínech 28. 07. - 30. 07. 2017, 18. 08. - 20. 08. 2017 a 01. 09. - 03. 09. 2017 za účelem pořádání akcí pro veřejnost Obcí Zahrádky u České Lípy a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 22. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Pedagogické fakulty, 2. lékařské fakulty a Kolejí a menz ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

 23. AS UK projednal s kladným stanoviskem návrh novely opatření rektora č. 14/2005, Zásady pro sjednávání smluvní mzdy.

 24. AS UK schvaluje návrh aktualizace Opatření rektora č. 53/2015 Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy s platností od 1. 4. 2017.

 25. AS UK projednal Mezinárodní hodnocení UK: Vlastní hodnotící zprávu a vyjádřil k ní kladné stanovisko.

 26. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 27. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 28. AS UK připomíná, že svobodné a nezávislé univerzity hrají zásadní a nezastupitelnou roli v zachování a rozvoji svobodné a demokratické společnosti. Negativně proto vnímá snahy vlády Maďarska, které by mohly ztížit fungování zahraničních vysokých škol včetně Středoevropské univerzity.

 29. AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.,

předseda AS UK


Za správnost: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám