Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 21. června 2017


Prezence


Přítomni: Michal Říha (PF), předseda Studijní komise AS UK, doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Jakub Horký (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Drahomír Kolenčík (2. LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. Jan Musílek (MFF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Helena Houšková (RUK), Adam Láznička (2. LF), Barbora Ohnoutková (PF), Martin Pehr (1. LF), Kamila Řehořová (PřF), Mgr. Samuel Zajíček (FF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)


Omluveni: Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV), Mgr. Veronika Matějková (HTF)


Hosté: Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Ing. Pavel Grepl (ÚVT), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, Mgr. Bc. Eliška Kadlecová (PF), Mgr. Martin Maňásek (ÚVT), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Mgr. David Pavlorek (FF)


Schválení programu


Program:


1. Schválení programu

2. Legislativní činnost AS UK

a) Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (č. j. 167/b/2017)

b) Dílčí změna Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (č. j. 167/a/2017)

3. Podnět k aktualizaci OR č. 12/2015 (poplatek za delší studium)

4. Informace o plánovaných změnách v SIS

5. Podnět ke zrušení studentských kupónů na UK

6. Různé


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, zahájil zasedání Studijní komise AS UK a představil přítomným členům návrh programu zasedání. Dále upozornil, že na úložišti komise je i informaci o činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy od prof. RNDr. Petra Volfa, CSc., předsedy Grantové agentury UK, který bude projednán na další zasedání komise.


Návrh usnesení: „Studijní komise AS UK schválila program zasedání Studijní komise AS UK."


Přijato tichým souhlasem.

Legislativní činnost AS UK

a) Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (č. j. 167/b/2017)


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, informoval Studijní komisi o povaze navrhované dílčí změny a představil též dva pozměňovací návrhy k této dílčí změně Studijního a zkušebního řádu UK.


Studijní komise AS UK se nejprve zabývala pozměňovacím návrhem (č. j. 212/2017) předkladatelů doc. JUDr. Radima Boháče, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Davida Hurného.


Znění pozměňovacího návrhu:


V čl. 10 se doplňuje odstavec 11, který zní:


„(11) Požádá-li student doktorského studijního programu o změnu formy studia v rámci téhož studijního programu uskutečňovaného jak v prezenční, tak v kombinované formě studia, děkan jej na základě doporučení školitele a zpravidla též oborové rady do požadované formy studia zařadí; bez těchto doporučení může z prezenční do kombinované formy zařadit studenta po uplynutí standardní doby studia.“


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. seznámil Studijní komisi AS UK s důvody a podobou pozměňovacího návrhu. Mgr. et Mgr. David Hurný informoval o podpoře děkana PřF UK a PF UK vyjádřené k tomuto pozměňovacímu návrhu.


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, informovala o souhlasu J. M. pana rektora k tomuto pozměňovacího návrhu.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, otevřel rozpravu.


Studijní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k pozměňovacímu návrhu (č. j. 212/2017) k dílčí změně Studijního a zkušebního řádu UK.


Přijato poměrem hlasů 11 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


Studijní komise AS UK se dále zabývala pozměňovacím návrhem (č. j. 210/b/2017) předkladatele Mgr. Jakuba Marka, Ph.D.


Mgr. Jakub Marek, Ph.D. seznámil Studijní komisi AS UK s důvody a podobou pozměňovacího návrhu.


Znění pozměňovacího návrhu: V čl. 5 se doplňuje odstavec 12, který zní:


„(12) Požádá-li student bakalářského nebo magisterského studijního programu o změnu formy studia v rámci téhož studijního programu uskutečňovaného ve více formách studia, děkan jej na základě doporučení garanta tohoto studijního programu může do požadované formy studia zařadit.“


Studijní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k pozměňovacímu návrhu (č. j. 210/b/2017) k dílčí změně Studijního a zkušebního řádu UK.


Přijato poměrem hlasů 13 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


Studijní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu dílčí změny Studijního a zkušebního řádu UK (č. j. 167/b/2017).


Přijato poměrem hlasů 12 (pro) – 0 (proti) – 2 (zdržel/a se).


b) Dílčí změna Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (č. j. 167/a/2017)


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, informoval Studijní komisi AS UK o povaze navrhované dílčí změny a představil též dva pozměňovací návrhy k této dílčí změně Stipendijního řádu UK.


Studijní komise AS UK se nejprve zabývala pozměňovacím návrhem (č. j. 211/2017) předkladatelů Mgr. Davida Pavlorka a Bc. Sáry Drahokoupil Vidímové.


Mgr. David Pavlorek seznámil Studijní komisi AS UK s důvody a podobou pozměňovacího návrhu.


Znění pozměňovacího návrhu:


V čl. 1 odst. 9 se za slova „přiznat ani vyplácet,“ vkládají slova „jestliže studuje v prvním úseku studia s výjimkou studentů prvního úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu, pokud tak stanoví vnitřní předpis fakulty dle čl. 4 odst. 2, nebo“.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, otevřel rozpravu. Rozpravy se účastnili Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, Mgr. David Pavlorek a Mgr. Samuel Zajíček.


Studijní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k pozměňovacímu návrhu (č. j. 211/2017) k návrhu dílčí změny Stipendijního řádu UK (č. j. 211/2017).


Přijato poměrem hlasů 13 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).


Studijní komise AS UK se dále zabývala pozměňovacím návrhem (č. j. 210/a/2017) předkladatele Mgr. Jakuba Marka, Ph.D.


Znění pozměňovacího návrhu:


V Čl. 13 odst. 2 v návětí odstavce se slovo „prezenční“ zrušuje, v písm. a) i písm. b) se slova „v prezenční formě studia“ zrušují a v písm. b) se slova „nebo e)“ nahrazují čárkou a slovy „g) nebo h)“.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, otevřel rozpravu. Rozpravy se účastnili Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Mgr. et Mgr. David Hurný, Mgr. Jakub Marek, Ph.D. a Mgr. Jan Musílek.


Studijní komise AS UK vyjádřila nesouhlasné stanovisko k pozměňovacímu návrhu (č. j. 210/a/2017) k návrhu dílčí změny Stipendijního řádu UK.


Přijato poměrem hlasů 14 (pro) – 0 (proti) – 2 (zdržel/a se).


Po diskuzi se Studijní komise AS UK usnesla na návrhu doprovodného usnesení:


„Studijní komise AS UK doporučuje vedení UK, aby zahájilo věcnou diskuzi o problému řešeném v pozměňovacím návrhu (č. j. 210/a/2017).“


Přijato poměrem hlasů 12 (pro) – 0 (proti) – 3 (zdržel/a se).


Studijní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu dílčí změny Stipendijního řádu UK (č. j. 167/a/2017) ve znění pozměňovacího návrhu.


Přijato poměrem hlasů 9 (pro) – 5 (proti) – 3 (zdržel/a se).


V návaznosti na přijaté usnesení proběhla diskuze o potřebě vyřešit využití prostředků uvolněných z ubytovacích stipendií. Mgr. et Mgr. David Hurný požádal paní prorektorku o záruku účasti komisí a členů AS UK na rozhodování o alokaci finančních prostředků získaných v důsledku navrhované změny.


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti přislíbila, že alokace bude na podzim znovu projednána v komisích, které budou moci navrhnout, kam finanční prostředky použít. Dále upozornila na možnost členů AS UK podávat J. M. panu rektorovi podněty k využití prostředků uvolněných z ubytovacích stipendií. Na závěr paní prorektorka poděkovala členům Studijní komise AS UK za jejich činnost a podporu navrhovaných změn.


Podnět k aktualizaci OR č. 12/2015 (poplatek za delší studium)


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání. Jedním z důvodů snížení poplatku za delší studium je dle současného znění přílohy opatření rektora č. 12/2015 i „zahraniční studijní pobyt, při kterém student neměl přerušeno studium, v délce trvání alespoň 2 semestry, v případech hodných zvláštního zřetele alespoň 8 měsíců, organizovaný fakultou nebo univerzitou, za předpokladu, že fakultou nebyly uznány splněné studijní povinnosti a započítány kredity“. Nechá-li si student uznat splněné studijní povinnosti, možnost získání této úlevy ztrácí.


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, navrhla nové řešení, které by spočívalo v tom, že když si student nechá splněnou studijní povinnost uznat jako volitelný předmět, nikoli jako předmět povinný či povinně volitelný, neztratí nárok na úlevu v podobě snížení poplatku za delší studium.


Po diskuzi vyjádřila Studijní komise AS UK souhlasné stanovisko s navrženým řešením a v návaznosti na to přijala následující usnesení:


„Studijní komise AS UK doporučuje J.M. panu rektorovi zohlednit při aktualizaci OR č.12/2015 praxi na některých fakultách a specifika některých studijních oblastí, které mají negativní dopady na studentskou mobilitu. Studijní komise vyzývá k zohlednění této situace zejména ve vztahu k určení důvodů pro snížení poplatků za delší studium, bylo-li takové prodloužení zapříčiněno studijním pobytem studenta v zahraničí, na který byl student vyslán v rámci Univerzity Karlovy a ze kterého si nechal uznat předměty pouze jako volitelné.“


Přijato poměrem hlasů 14 (pro) – 0 (proti) – 2 (zdržel/a se).

Informace o plánovaných změnách v SIS


Ing. Pavel Grepl (ÚVT) a Mgr. Martin Maňásek (ÚVT) informovali Studijní komisi o plánovaných změnách v SIS, o harmonogramu a procesu jejich implementace do SIS a o budoucím fungování nových funkcí v SIS.


Návrh usnesení: „Studijní komise AS UK vzala informace o novém rozhraní SIS na vědomí.“

Přijato tichým souhlasem.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, poděkoval Ing. Greplovi a Mgr. Maňáskovi za prezentaci a za jejich činnost, která výrazně pomáhá zlepšit uživatelské prostředí SIS.


Ad. 5. Podnět ke zrušení studentských kupónů na UK


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání.


Kamila Řehořová (PřF) se dotázala, jaký mají kupóny studentů účel. Uvedla, že studenti některých fakult je na nic nevyužívají, nevyzvedávají si je, a kupony tak představují zbytečnou přítěž pro studijní referentky, které nemají žádné prostředky a záruky na to, aby si studenti kupony skutečně vyzvedli.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, otevřel rozpravu. Z rozpravy vyplynulo, že úplné zrušení studentských kupónů není možné, a to zejména proto, že prostřednictvím kupónů studenti prokazují příslušnost k fakultě. To je významné zejména u lékařských fakult - při prokazování se ve fakultních nemocnicích a dalších odborných specializovaných pracovištích. Kupóny jsou dále také vyžadovány při vstupu na některá sportoviště a v záležitostech kolejního ubytování.


Na základě vedené rozpravy Studijní komise AS UK přijala následující usnesení: „Studijní komise AS UK vyzývá ke změně příslušného OR a navazujících dokumentů v tom smyslu, aby si fakulty mohly stanovit, zda studenti mají povinnost nebo pouze možnost si fakultní kupon převzít.“


Přijato poměrem hlasů 9 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).


Různé


Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF) vznesl podnět k novelizaci Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy ve vztahu k možnosti zapojením členů oborových rad, kteří nejsou členy akademické obce do přijímacího řízení. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, poděkoval za podnět a přislíbil jeho projednání s RUK.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast a podněty.


Zapsala: Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Za správnost: Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám