Zápis ze zasedání Ediční komise AS UK ze dne 24. května 2017


Přítomni

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), Elen Galstyan (FSV), MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (ÚK UK), Klára Nechvílová (KTF), Martin Samek (PF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), František Vaňásek (1. LF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), Jan Bartoška (1. LF)


Omluveni

Bc. Tomáš Bederka (PedF), Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Michal Říha (PF), Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), Eliška Kryčerová (PedF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Mgr. Filip Sedlák (HTF), Denis Kubajura (FHS)


Hosté

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, Mgr. Václav Hájek (OVV), prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, Bc. Miroslav Čermák (FSV), Mgr. Petra Köpplová (OVV), Bc. Barbora Stuhlová (OVV), Mgr. Luděk Svoboda (OVV)


Program

 1. Připomínky k programu

 2. Připomínky k minulému zápisu z minulého zasedání

 3. Politika otevřeného přístupu - původní text navržený komisí; navržený dopracovaný text KR

 4. Opatření rektora Univerzity Karlovy k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl

 5. Personální posíleni OVV, sekce UK media.

 6. Informace o akcích v rámci Roku demokracie a humanity

 7. Sociální sítě, nova media a Web UK

 8. Prezentace UK na Gaudeamu

 9. Plán realizace Dlouhodobého strategického záměru

 10. Koncept brandingové strategie UK

 11. Různé


František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, uvítal členy Ediční komise AS UK a informoval členy Ediční komise AS UK o navrženém programu.


1) Připomínky k programu

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, prezentoval členům Ediční komise AS UK návrh programu.

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) položila dotaz, zdali by nebylo vhodné vypustit bod 9 z navrženého programu z důvodu, že daný materiál byl již schválen plénem AS UK.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, řekl, že Plán realizace Dlouhodobého strategického záměru byl schválen AS UK na zasedání dne 10. listopadu 2017. Cílem tohoto bodu programu mělo být poskytnutí dalších informací o tomto dokumentu. Podrobnější informace měla poskytnout PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., která se ale z jednání omluvila, a proto bylo dohodnuto, že tento bod bude odložen na další zasedání Ediční komise AS UK.

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, sdělil že Bc. Tomáš Bederka (PedF), se též z jednání omluvil, proto bude bod 10 navrženého programu (Koncept brandingové strategie UK) také odložen na následující zasedání.

Návrh usnesení: Ediční komise AS UK schválila program zasedání.

Přijato tichým souhlasem.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, poděkoval Ediční komisi za její činnost za uplynulé 4 roky a informoval, že byly ku prospěchu a vedly k posílení vzájemné spolupráce.


2) Připomínky k minulému zápisu z minulého zasedání

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, sdělil, že nebyly vzneseny žádné připomínky k minulému zápisu.

Návrh usnesení: Ediční komise AS UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 3. 8. 2017.

Přijato tichým souhlasem.


3) Politika otevřeného přístupu

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, poprosil prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., prorektora pro tvůrčí a ediční činnost, aby podal informaci o stavu společné deklarace vedení Univerzity Karlovy a Akademického senátu Univerzity Karlovy k politice otevřeného přístupu (Open Access) na Univerzitě Karlově.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, informoval, že žádné připomínky a komentáře k tomuto materiálu se nesešly. Do úvodu přibyla důvodová zpráva společné deklarace. Dále konstatoval, že podstatné části zůstaly beze změn, změnilo se jen několik málo bodů a že některé body ohledně financování vypadly. Závěrem zhodnotil, že považuje jednání o tomto dokumentu za uzavřené.

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) požádala o další projednání tohoto materiálu v důsledku provedení změn v textu. František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, namítl, že Politika otevřeného přístupu již byla Ediční komisí AS UK projednávána, a to na jejím zasedání konaném dne 24. května 2017, kde tomuto materiálu Ediční komise AS UK vyjádřila podporu. Nyní se jednalo o pouhé dopracování, v důsledku kterého došlo k drobným modifikacím. Politika otevřeného přístupu bude projednávána plénem AS UK dne 15. prosince 2017.

Návrh usnesení:

Ediční komise souhlasí s textem “Společná deklarace vedení Univerzity Karlovy a Akademického senátu Univerzity Karlovy k politice otevřeného přístupu (Open Access) na Univerzitě Karlově” a prostřednictvím předsedy komise ji postupuje k projednání plénu AS UK.

Přijato poměrem hlasů 9 (pro) - 0 (proti) - 0 (zdržel/a se).


4) Opatření rektora Univerzity Karlovy k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, podal Ediční komisi AS UK informaci o tom, že opatření bylo připraveno a bylo konzultováno s dalšími osobami včetně J. M. pana rektora. Úplný text OR připravuje JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. z Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního na PF UK.


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, dále sdělil, že byly obeslány fakulty, aby k danému materiálu vznesly připomínky. Konstatoval, že fakulty nechtějí konkrétní příklady a preferují obecnější pravomoci, které budou delegovány na fakulty. Až JUDr. Dobřichovský materiál dopracuje, bude jeho znění předloženo a konzultováno tak, aby se dospělo k finální podobě, která bude koncensem pracovní skupiny a fakult. Závěrem sdělil, že do 14 dnů by mělo být znění dopracováno a hned po jeho obdržení bude materiál bude předán komisi k vyjádření

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) položila k dané problematice doplňující dotazy a poskytla k materiálu podnětné připomínky.

Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK bere na vědomí postup prací na opatření rektora k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl a po představení opatření fakultám očekává její finální podobu na příštím zasedání.

Přijato poměrem hlasů 9 (pro) - 0 (proti) - 0 (zdržel/a se).5) Personální posíleni OVV, sekce UK media

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, poděkoval za aktivity, které přispěly k personálnímu posílení OVV.

Mgr. Petra Köpplová (OVV) představila nové zaměstnance OVV. Jsou jimi Bc. Barbora Stuhlová, Mgr. Luděk Svoboda a Ing. Marcela Uhlíková. Dále informovala, že se nacházejí ve 2/3 naplnění personálního posílení. Ještě budou přijati dva další zaměstnanci. Jeden na interní komunikaci a jeden na anglickou komunikaci. Na závěr se Mgr. Petra Köpplová /

(OVV) připojila k poděkování.

Mgr. Luděk Svoboda (OVV) se představil jakožo nový web editor UK a informoval, že zde působí 3 měsíce, v rámci kterých provedl analýzu webu a navrhnul opatření, která by přinesla zlepšení ohledně správy a restruktualizace webu UK. Změny prezentoval přímo na nově připravovaném webu UK. Dále informoval, že nový web bude součástí budoucí marketingově obchodní strategie univerzity a bude přispívat k dosažení vyššího počtu cizojazyčných studentů.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, doplnil, že změny na webu probíhaly v souladu s požadavky NAU a s kritérii institucionální akreditace, které probíhaly ve spolupráci s paní prorektorkou Vildovou.

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (ÚK UK) upozornila, že v návrhu nového webu vypadla sekce o knihovně a žádá o její předání. Mgr. Luděk Svoboda (OVV) přislíbil, že provede doplnění.

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) poukázala na umístění sekce týkající se právních předpisů, které se liší od stávajícího uspořádání webu.

Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace k personálnímu posílení OVV.

Přijato tichým souhlasem.


6) Informace o akcích v rámci Roku demokracie a humanity

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, prezentoval kalendář UK – „procházka 100 let soužití Univerzity a Republiky“.

Mgr. Petra Köpplová (OVV) informovala o koncertech, které se konaly v rámci Roku demokracie a humanity a že některé jsou propojeny s FAMU Festem. Dále oznámila, že ve čtvrtek 16. 11. 2017 v 18.30 se v Kampusu Hybernská uskuteční další koncert. Částku vybranou ze vstupného získá sdružení HAIMA CZ, které pomáhá dětem s onkologickým onemocněním a že další 2 koncerty se budou konat v Celetné.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, informoval o úspěchu těchto akcí a o tom, že mají ohlas i mezi fakultami.

Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o akcích v rámci ROKU DEMOKRACIE A HUMANITY.

Přijato tichým souhlasem.7) Sociální sítě, nová média a Web UK

Bc. Barbora Stuhlová (OVV) informovala Ediční komisi AS UK o aktivitách UK na sociálních sítích. Jejím cílem bylo zjistit záměr a cíle působení UK na sociálních sítích, např. navazováním kontaktů s osobami, které spravují sociální sítě na jednotlivých fakultách, dále sestavila priority příspěvků, co je důležité na sociální sítě přidávat.

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) se zeptala na zjišťování odezvy a počty návštěvníků sociálních sítí, aby nedošlo k duplikaci cílových skupin z různých sociálních sítí. V návaznosti na tento dotaz vedla Ediční komise AS UK debatu o této problematice.

Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace k návrhu restruktualizace Webu UK a strategii propagace na sociálních sítích.

Přijato tichým souhlasem.8) Prezentace UK na Gaudeamu

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, informoval o změnách na Gaudeamu a konstatoval, že je to naposled, kdy Gaudeamus probíhal v tradičním stylu.

Bc. Miroslav Čermák (FSV) informoval o již proběhlých veletrzích Gaudeamus v Nitře, kterého se účastnilo více než 6500 účastníků a v Bratislavě, kterého se účastnilo zhruba 9000 návštěvníků. Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, poskytnul doplňující informace.

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) položila dotaz, zda umístění v žebříčku vysokých škol koreluje s počtem přihlášených studentů.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, na základě anket na některých fakultách zhodnotil, že Gaudeamus hrál nezanedbatelnou roli a předčil očekávání, která se k němu upínala. UK by na Gaudeamu nemohla chybět už jen z důvodu nutnosti prezentace na tak velkém veletrhu. Na takto rozsáhlou akci nemůže univerzita úplně rezignovat, i kdyby účast nebyla tak velká a efektivita by byla mnohem menší. Mgr. Petra Köpplová (OVV) doplnila, že plánuje větší průzkum mezi účastníky Gaudeamu.

Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o Prezentaci UK na Gaudeamu.

Přijato tichým souhlasem.


9) Různé

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, odpověděl na dotaz vznesený v emaliové konferenci Mgr. Janem Křížem (PřF), který se týkal vizuální harmonizace hlaviček webů jednotlivých fakult. Z fakult zbývá vyřešit jednotné hlavičky s 2. LF UK a PF UK. Na 2. LF se na daném problému pracuje a prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan PF UK, ujistil, že se tomu začnou věnovat. Na součástech zbývají Centrum pro otázky životního prostředí a Ústav jazykové a odborné přípravy.

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast a podněty.

Zapsala: Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Za správnost: František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK


Poslední změna: 1. únor 2018 17:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám