Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 3. října 2017


Přítomni: Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF), Mgr. David Pavlorek (FF), Mgr. Zdeněk Pressl (součásti)


Omluveni: PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Josef Štorm (2. LF), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF HK), ThLic. Petr Šimůnek (RUK)


Hosté: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK, Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK


Program:


1) Návrh zprávy o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy (k bodu č. 6 na plénu)

2) Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2017 (k bodu č. 8 na plénu)

3) Návrh alokace prostředků ušetřených změnou v poskytování stipendií na podporu ubytování - revize OR 54/2017 (k bodu č. 9 na plénu)

4) Návrh dodatku č. 1 k Opatření rektora č. 52/2017 o svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku (k bodu č. 10 na plénu)

5) Rozhodnutí o zrušení Arcibiskupského semináře jako součásti Univerzity Karlovy s účinností ke dni 31. 12. 2017 (k bodu č. 12a na plénu)


6) Právní jednání


7) RůznéDoc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, uvítal členy Ekonomické komise AS UK a představil program zasedání.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK schválila program tichým souhlasem.“


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., (dále jen „JM pan rektor“) informoval členy Ekonomické komise AS UK o tom, že operační programy úspěšně běží a že některé projekty jsou již jisté. Dále podal informaci o tom, že alokace prostředků je již daná a že všechny prostředky jsou určeny pouze pro pregraduální studium. Celkově UK obdrží zhruba 455 mil. Kč.


JM pan rektor dále podal informaci o plánovaném budoucím financování UK. 3 mld. Kč se plánují rozdělit následovně: 300 mil. Kč půjde do nového investičního programu pro VŠ, aby mohl být započatý (na stavby a opravy – bude z něj financována Troja, Celetná, Opletalova), na studenty doktorských studijních programů by v celkové alokaci mělo jít kolem 500 mil. Kč (tak aby se průměrné stipendium zvýšilo z 7500 Kč na 10 500 Kč), dále dojde ke zvýšení fixní částky o 0,5 mld. Kč a dále se plánuje zdvojnásobit koeficient  k z 1,5 mld. Kč na 3 mld. Kč.


JM pan rektor též informoval o partnerství s univerzitou v Curychu a o aktivitách směřujících k uzavření strategického partnerství s univerzitou v Edinburghu a v Ženevě.


1) Návrh zprávy o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy (k bodu č. 6 na plénu)


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod programu


Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, představila Návrh zprávy o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy. Sdělila, že se jedná o nezbytnou součást žádosti o institucionální akreditaci. Představila též Sebehodnotící zprávu, jejíž první část tvoří obecnější informace o UK a v druhé části je pojednáno o 23 vzdělávacích oblastech. Návrh zprávy o vnitřním hodnocení UK byl připomínkován fakultami, prošel rozšířeným kolegiem rektora, Radou pro vnitřní hodnocení, Vědeckou radou a dne 6. října 2017 se jím bude zabývat AS UK. Bude též schvalován správní radou univerzity.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


V reakci na představené informace vedla Ekonomická komise AS UK rozpravu o detailech návrhu, principech vnitřního hodnocení z jednotlivých stávajících segmentů systému vnitřního hodnocení, včetně informací o mezinárodním hodnocení. Dále bylo například diskutováno o zvýšených nákladech vzniklých kvůli zpracování ZVH a o faktu, že MŠMT tyto náklady nezohledňuje ve svých rozpočtech.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK vyjadřuje k návrhu zprávy o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy kladné stanovisko.”

Přijato poměrem hlasů 12 (pro) - 0 (proti) - 0 (zdržel/a se).2) Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2017 (k bodu č. 8 na plénu)


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod programu.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech čerpání rozpočtu a o vzorném hospodaření fakult při jeho dodržování.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


V rámci rozpravy byl vznesen dotaz, co představuje pojem „papírové výnosy“. ThLic. Petr Šimůnek, vedoucí Ekonomického odboru RUK, odpověděl, že se jedná o položky, které se pouze účtují a nemusí se k nim tvořit odpisy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, se zeptal na odpis nedobytých pohledávek a o jaké pohledávky se jedná. ThLic. Petr Šimůnek, vedoucí Ekonomického odboru RUK, odpověděl, že se jedná především o neuhrazené poplatky studentů.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložený materiál a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”

Přijato poměrem hlasů 12 (pro) - 0 (proti) - 0 (zdržel/a se).3) Návrh alokace prostředků ušetřených změnou v poskytování stipendií na podporu ubytování - revize OR 54/2017 (k bodu č. 9 na plénu)


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, informoval členy Ekonomické komise AS UK, že předpokládaná úspora v odhadovaném ročním rozsahu 10-13 mil. Kč se navrhuje rozdělit následovně: 50% celkové částky by mělo být alokováno na podporu internacionalizace aktivit studentů (podpora zahraniční mobility studentů, podpora organizace letních škol, propagace stávajících úspěšných letních škol a podpora rozjezdu nových) a na podporu zakládání zahraničních center. 35% celkové částky by mělo být alokováno jako příspěvek na doktorandská stipendia v cizojazyčných programech. Zbývajících 15% z celkové částky by představovalo příspěvek na jednorázovou podporu sociálně slabých studentů.                  


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu a položil dotaz, jak bude rozhodnuto o tom, zdali se příslušná část bude alokovat buď pouze mezi posluchače prezenční formy, nebo mezi všechny posluchače doktorského studijního programu.


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, odpověděl, že se jedná pouze o návrh alokace, který bude dále projednáván v pracovních komisích AS UK a ke kterému je možno dát doporučení.


Ekonomická komise AS UK dále vedla podrobnou rozpravu k bodu č. 2 předloženého návrhu, týkající se příspěvku na doktorandská stipendia v cizojazyčných programech. Z rozpravy vyplynulo, že cílem tohoto příspěvku je ukončit stávající demotivaci spočívající v tom, že od MŠMT není na zahraniční doktorandy žádný příspěvek, naopak je jim vypláceno stipendium. Počet zahraničních studentů v doktorském studijním programu též pomáhá v hodnocení univerzity.


Proběhlo dílčí hlasování o tom, zdali má být částka rozdělena pouze studentům v prezenční formě studia (11 hlasů pro), nebo zda má podpora náležet všem studentům (tedy studentům prezenční i kombinované formy) (2 hlasy pro).


Návrh usnesení:

 „Ekonomická komise AS UK projednala předložený návrh a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”

Přijato poměrem hlasů 12 (pro) - 0 (proti) - 2 (zdržel/a se).4) Návrh dodatku č. 1 k Opatření rektora č. 52/2017 o svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku (k bodu č.10 na plénu)


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech návrhu dodatku.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala Návrh dodatku č. 1 k Opatření rektora č. 52/2017 a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”

Přijato poměrem hlasů 13 (pro) - 0 (proti) - 0 (zdržel/a se).


5) Rozhodnutí o zrušení Arcibiskupského semináře jako součásti Univerzity Karlovy s účinností ke dni 31. 12. 2017 (k bodu č. 12a na plénu)


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech týkajících se rušení Arcibiskupského semináře jako součásti Univerzity Karlovy a o vypořádání se s majetkem univerzity, který byl seminářem doposud využíván.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise souhlasí se zrušením Arcibiskupského semináře jako součásti Univerzity Karlovy s účinností ke dni 31. 12. 2017 a dále souhlasí s darováním případného přebytečného majetku, který byl využíván touto součástí, na veřejně prospěšné účely nově zakládané církevní právnické osobě Arcibiskupský seminář Praha.”

Přijato poměrem hlasů 13 (pro) - 0 (proti) - 0 (zdržel/a se).6) Právní jednání (k bodu č. 12 na plénu)


a) Kupní smlouva na koupi pozemků v areálu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové v ul. Ak. Heyrovského


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech právního jednání.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”

Přijato poměrem hlasů 13 (pro) - 0 (proti) - 0 (zdržel/a se).


b) Kupní smlouva na koupi pozemku v Zámostí v Malšovicích u Hradce Králové


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech právního jednání.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”

Přijato poměrem hlasů 13 (pro) - 0 (proti) - 0 (zdržel/a se).


c) Nájemní smlouva na pronájem stravovacích prostor v budově Matematicko-fyzikální fakulty


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech právního jednání.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”

Přijato poměrem hlasů 13 (pro) - 0 (proti) - 0 (zdržel/a se).d) Smlouva o zřízení služebnosti práva cesty k tíži pozemků parc. č. 11645/1 a parc. č. 11645/23, k.ú. Plzeň, obec Plzeň ve prospěch vlastníků sousedního pozemku


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech právního jednání.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”

Přijato poměrem hlasů 13 (pro) - 0 (proti) - 0 (zdržel/a se).


e) Smlouva o zřízení věcného břemene – trafostanice pro Přírodovědeckou fakultu na Albertově


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech právního jednání.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”

Přijato poměrem hlasů 13 (pro) - 0 (proti) - 0 (zdržel/a se).7) Různé


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, ukončil zasedání.


Zapsala: Eliška Kadlecová
Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám