Reakce rektora Zimy na otevřený dopis

V Praze 28.11.2017


Vážené signatářky, vážení signatáři,


děkuji za Váš zájem o dění na Univerzitě Karlově a za Váš podnět a dovolte mi, abych na něj zareagoval. Musím konstatovat několik skutečností, neboť si nejsem zcela jist, že jste o nich všichni přesně informováni.


Paní PhDr. Alici Němcové Tejkalové, Ph.D. se klade za vinu publikace několika prací v roce 2015. V časopisech na tzv. Beallově seznamu publikovala dvě práce: Tejkalová, A. N. – Strielkowski, W. 2015. Media Coverage of Summer Paralympic Games (1992-2008): A Case Study of the Czech Republic, publikováno v Mediteranean Journal of Social Sciences, a Tejkalová, A. N. 2015. The Use of Language and Media in Covering of the Paralympic Games, publikováno v Journal of Language and Literature. Oba časopisy byly v roce 2015 indexovány databází Scopus, Mediteranean Journal of Social Sciences vydává od 1. ledna 2017 tradiční vydavatelství De Gruyter. Další dvě práce v témže roce publikovala společně s bývalým zaměstnancem FSV UK Wadimem Strielkowskim a dalšími autory (Tejkalová, A. N. – Láb, F. – Strielkowski, W. 2015. Security and Independence of Mass Media: A Case Study of Czech Journalists in Media Ownership Turmoil, publikováno v Journal of Security and Sustainability Issues, časopis je indexován databází Scopus, a deBeer, A. – Láb, F. – Strielkowski, W. – Tejkalová, A. N. 2015. Business Influence on Media News Processing: A Comparison of Journalists‘ Perceptions in the Czech Republic and South Africa, publikováno v Economics and Sociology – časopis je indexován v databázi Scopus a je na seznamu Clarivate Analytics‘ Emerging Sources Citation Index). V žádném z těchto textů neshledávám porušení vědecké etiky, které by mne opravňovalo k jakémukoli zásahu.


Musím konstatovat, že samotný tzv. Beallův seznam je jen indikativní pomůckou, a sama skutečnost, že někdo publikuje v časopise v něm jmenovaném, není a nesmí být automatickým důkazem neetického jednání.


Chci zdůraznit, že PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. byla zvolena řádně ustaveným akademickým senátem FSV UK, který byl o obou kandidátech na funkci děkana informován, dále proběhly otevřené veřejné diskuse, ve kterých se mimo jiné podrobně probíraly i ty skutečnosti, na které ve svém podnětu narážíte, a tudíž byly veřejně známé.


Jako rektor UK ctím rozhodnutí a vůli akademického senátu FSV. Vlastní průběh volby proběhl v souladu se zákonem i dalšími vnitřními předpisy univerzity a fakulty. Na rozdíl od některých českých politických představitelů (například prezidenta ČR ve vztahu ke jmenování profesorů) nebudu do fungování řádně ustavené fakultní akademické samosprávy vstupovat, pokud by nebyl porušen zákon či vnitřní předpisy, což v daném případě nenastalo.


S pozdravem


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,Dopis v PDFPoslední změna: 28. listopad 2017 10:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám