Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 20. listopadu 2017


Přítomni:

Bc. Miroslav Čermák (FSV), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Bronislav Poul (FF), Mgr. Michal Říha (PF).


Omluveni:

PhDr. Karel Höfer (FSV), David Megvinet-Chucesov (3. LF), Mgr. Lukáš Kostínek (PF), Eliška Kryčerová (PedF), Bc. Marcel Ladka, B.A. (FSV), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF).


Dále nepřítomni:

Bc. Tomáš Bederka (PedF), Tomáš Filipský (LF HK), Elen Galstyan (FSV), Bc. Mikuláš Hank (FTVS), Drahomír Kolenčík (2. LF), Denis Kubajura (FHS), Miroslav Kyselica (3. LF), RNDr. Tomáš Masařík (MFF), Daniel Mencl (FF), Mgr. Veronika Skalická (FaF), Lucie Sýkorová (LF HK).Hosté:

PhDr. Alice N. Tejkalová, členka kolegia rektora; Mgr. Ludmila Součková, vedoucí IPSC; Ing. Jiří Macoun, ředitel KaM; Marek Lukáš, útvor stravovacích služeb KaM


Program

 1. Schválení programu

 2. Vystoupení hostů

    a. 

  Představení současné agendy členky kolegia rektora dr. Alice N. Tejkalové

    b. 

  Představení nové vedoucí IPSC Mgr. Ludmily Součkové a její agendy

    c. 

  Představení současné agendy Kolejí a menz UK, ředitel Ing. Macoun

 3. Různé


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK.


1. Schválení programu

Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK schvaluje program zasedání Sociální komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem


2. Vystoupení hostů

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


a) Představení současné agendy členky kolegia rektora dr. Alice N. Tejkalové

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod a předal slovo PhDr. Alici Němcové Tejkalové, Ph.D., člence kolegia rektora.


PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, informovala členy Sociální komise AS UK prezentovala tematiku spjatou s činností a sociální oblastí studentů UK, personální problematiku IPSC, spolupráci IPSC s CPPT, novou politiku v oblasti benefitů pro zaměstnance (snaha méně benefitů celkově, nicméně o to kvalitnější a výhodnější pro zaměstnance UK). V minulých měsících proběhl výzkum ohledně v řadách studentů se speciálními potřebami, jehož závěry budou prezentovány během ledna 2018.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace z Kolegia rektora."

Počet hlasů: 6-0-1

Schváleno


b) Představení nové vedoucí IPSC Mgr. Ludmily Součkové a její agendy

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK uvedl bod jednání a předal slovo Mgr. Ludmile Součkové, vedoucí IPSC.


Mgr. Ludmila Součková, vedoucí IPSC, se představila a prezentovala současný stav a výhled pracoviště. Připomenula organizaci některých klíčových aktivit, které IPSC (spolu)pořádá během podzimu - veletrh Gaudeamus Brno, Informační den na UK, Veletrh Absolvent, Advent na UK a další.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, popřál Mgr. Ludmile Součkové, vedoucí IPSC, mnoho úspěchu v jejím působení ve vedení IPSC a otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace o činnosti IPSC."

Počet hlasů: 6-0-1

Schváleno


c) Představení současné agendy Kolejí a menz UK, ředitel Ing. Macoun

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod a předal slovo Ing. Jiřímu Macounovi, řediteli Kolejí a Menz.


Ing. Jiří Macoun, ředitel Kolejí a Menz, informoval členy Sociální komise AS UK o zavedení snídaní a večeří na Právnické fakultě, dále o vybudování nadstandardním vybavení bytů a rekonstrukci manželských pokojů na koleji Hvězda jakož i o dočasném přestěhování útvaru ubytovacích služeb na tutéž kolej. Dále informoval o současném stavu příprav rekonstrukce koleje a menzy Arnošta z Pardubic ve Voršilské ulici. Dále informoval o přípravě rekonstrukce koleje Švehlova, o vnitřní rekonstrukci koleje Budeč či o zateplení vícero kolejí v rámci probíhajícího dotačního programu “Zelená úsporám”, kdy došlo k půjčce ze strany RUK. Taktéž informoval a vysvětlil příčiny nového zavedení obědové polévky jako samostatné položky od nového akademického roku.


Proběhla debata, ve které vystoupili: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, Mgr. Michal Říha, předseda studijní komise AS UK, Michal Roll (PřF) a Peter Korcsok (MFF).


Mgr. et Mgr. David Hurný, místopředseda AS UK, následně vznesl 5 svých dotazů, které byly Ing. Jiřím Macounem, ředitelem KaM, zodpovězeny - vytíženost kolejí v rámci celé kapacity, novinky ohledně menzy na Albertově a provizorním řešení během stavby nového komplexu, kalkulace cen v menze, možnost výměny přílohy za jinou pří obědech a případnou možnost kalkulace ceny rautu na plánované akce AS UK.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace z Kolejí a menz UK."

Počet hlasů: 6-0-1

Schváleno


3. Různé

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, předložit stav žádostí v rámci Podpory zájmové činnosti na UK, kdy Sociální komise AS UK v současnosti má k projednání celkem dvě žádosti - Na Film a IMFSA, ke kterým se přidá během prosince žádost na Studentský Majáles. Tyto žádosti budou projednávány na zasedání Sociální komise AS UK v lednu, po domluvě s žadateli.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsal a vidi: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám