Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 6. listopadu 2017


Přítomni:

Bc. Miroslav Čermák (FSV), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Eliška Kryčerová (PedF), Bc. Marcel Ladka, B.A. (FSV), Mgr. David Pavlorek (FF), Bronislav Poul (FF), Mgr. Michal Říha (PF), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF).


Omluveni:

Mgr. Lukáš Kostínek (PF)


Dále nepřítomni:

Bc. Tomáš Bederka (PedF), Tomáš Filipský (LF HK), Elen Galstyan (FSV), Bc. Mikuláš Hank (FTVS), Drahomír Kolenčík (2. LF), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Denis Kubajura (FHS), Miroslav Kyselica (3. LF), RNDr. Tomáš Masařík (MFF), Daniel Mencl (FF), Mgr. Veronika Skalická (FaF), Lucie Sýkorová (LF HK).


Hosté:

Josef Štorm (2. LF)


Program

 1. Schválení programu

 2. Podpora zájmové činnosti

    a. 

  Na Film

    b. 

  Centrum studentů, spolků a absolventů UK

 3. Rada Kolejí a menz UK

 4. Různé


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK.


1. Schválení programu

Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK schvaluje program zasedání Sociální komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem


2. Podpora zájmové činnosti

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


a) Na Film

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK a prezentoval žádost studentského spolku NaFilm, z.s.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, sdělil členům Sociální komise AS UK stanovisko právního odboru a otevřel rozpravu.


Proběhla volná diskuze o podrobnostech projektu a jeho funkčnosti. Do diskuze se zapojil: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, Bc. Miroslav Čermák (FSV), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. David Pavlorek (FF), Mgr. Michal Říha (PF), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF).


V rámci debaty byly vzneseny komentáře a podněty k fungování komunikace v souvislosti s prostředky uvolněnými na podporu zájmové činnosti a současného stavu zůstatku, o kterém by si členové Sociální komise AS UK a členové Hodnotící komise dle pravidel podpory zájmové činnosti studentů na UK přáli být informováni. Závěrem bylo vysloveno přání vytvoření analýzy čerpání těchto financí v průběhu minulých let.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, vyzval členky a členy Sociální komise AS UK vzhledem k současné situaci a absenci reprezentujících zástupců spolku NaFilm, z.s. k odložení dalšího jednání k následujícímu setkání Sociální komise AS UK.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK odkládá žádost o jednorázovou finanční podporu projektu NaFilm, z.s. na další zasedání Sociální komise AS UK"

Počet hlasů: 11-0-0

Schváleno


b) Centrum studentů, spolků a absolventů UK

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, předal slovo zástupcům studentského spolku Centrum studentů, spolků a absolventů UK.


Bc. Marcel Ladka, B.A. (FSV) představil projekt Oslavy 17. listopadu na Albertově včetně rozpočtu.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, sdělil členům Sociální komise AS UK stanovisko právního odboru a otevřel rozpravu.


Proběhla volná diskuze o podrobnostech a možnostech projektu a jeho prezentace. Do diskuze se zapojil: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J . M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Oslavy 17. listopadu na Albertově, vzhledem k charakteru akce, ve výši 180.000,-, tedy ve výjimečné výši nad 100.000,-.


Počet hlasů: 11-0-0

Schváleno


3. Rada Kolejí a menz UK

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, vysvětlil algoritmus výběru členů do Rady Kolejí a menz. Následně vyzval členy Sociální Komise AS UK k návrhu zástupců.


Josef Štrom (2. LF) se představil a prezentoval svůj zájem o nominaci do Rady KaM .


Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), navrhla Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF).


Mgr. Peter Korcsok (MFF) navrhl Bc. Miroslava Čermáka (FSV).


Každý z navržených kandidátů se v pořadí, v jakém byli navrženi, vyjádřil, zda souhlasí se svou nominací, a krátce se představil.


Bronislav Poul (FF) požádal, aby, ať už bude kdokoliv zvolen, se v rámci svého mandátu věnoval obchodní činnosti kolejí, problematice zahraničních studentů a možnostem pronájmu hostelového typu.


Ustanovení komise pro tajné hlasování.


Navrženi byli: Mgr. Michal Říha (PF), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF) a Mgr. David Pavlorek (FF).


Předsedou volební komise byl zvolen: Mgr. David Pavlorek (FF)

Schváleno tichým souhlasem


Mgr. David Pavlorek (FF), předseda volební komise, zahájil volbu.

Po volbě a součtu všech hlasů, Mgr. David Pavlorek (FF) předseda volební komise, seznámil členy Sociální komise AS UK s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 11 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 11 hlasovacích lístků, z toho 11 platných.


Pro Josefa Štroma (2. LF) bylo odevzdány 8 platných hlasů.

Pro Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF) byly odevzdány 4 platné hlasy.

Pro Bc. Miroslava Čermáka (FSV) bylo odevzdáno 8 platných hlasů.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK do Rady Kolejí a menz nominuje Bc. Miroslava Čermáka (FSV) a Josefa Štroma (2. LF).4. Různé

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Za správnost: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám