Zápis ze zasedání Ediční komise AS UK ze dne 13. listopadu 2017


Přítomni

Mgr. Ing. Lukáš Dibdiak (1. LF),MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (ÚK UK), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Michal Říha (PF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. (UVT), František Vaňásek (1. LF), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF


Omluveni

Jan Bartoška (1. LF)


Hosté

MUDr. Milan Prášil, MBA, (kancléř UK), Eliška Kryčerová (tajemnice AS UK), Martin Feber (ÚKUK), Jan Závěšický (ÚKUK)


Program

  1. Politika otevřeného přístupu (Open Access)

  2. Opatření rektora Univerzity Karlovy k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl

  3. Představení anti-plagiátorského systému

  4. Personální obsazení OVV

  5. Různé


František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, uvítal členy Ediční komise AS UK a informoval členy Ediční komise AS UK o navrženém programu.


1) Politika otevřeného přístupu (Open Access)

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, uvedl daný bod jednání.


František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK projednala dokument “Politika otevřeného přístupu (Open Access) na Univerzitě Karlově”, ztotožňuje se s ním a navrhuje plénu AS UK a panu rektorovi po dopracování přijmout toto prohlášení jako deklaraci postoje Univerzity Karlovy."

8-0-1


2) Opatření rektora Univerzity Karlovy k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, informoval o procesu a současném stavu daného opatření, které provází řada diskuzí a u kterého, je třeba více času na doladění všech aspektů, aby bylo možné řádně a adekvátně na deklaraci reagovat.


MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (ÚK UK) sdělila, že obdržela od doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., prorektora pro vědeckou činnost, nástin národní strategie a přislíbila přístupy.


Mgr. Jan Kříž (PřF), původní předkladatel materiálu, doplnil informace o průběh a významu deklarace a opatření a zdůraznil, že je záměrem nechat akademikům plnou svobodu v tom kde a jak budou vydávat, ale bylo by dobré vytvořit co nejlepší podmínky pro to, aby to byl open acces, který bude disponovat těmito nejlepšími možnými podmínkami. Závěrem informoval o podrobnostech jednání a postupu v pracovní komisi a zdůraznil nutnost komunikace s fakultami.


František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK otevřel rozpravu.


Dále proběhla volná diskuze které se zúčastnil: MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (ÚK UK), Mgr. Jan Kříž (PřF), prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, Michal Říha (PF), Mgr. Petr Valo, ředitel Nakladatelství Karolinum.


V rámci diskuze se hovořilo o vhodném zpracování harmonogramu s ohledem na knihovny a UVT. O průběžném školení a příjmu publikací v open accesovém provedení, přístupu a postupu s zpřístupňování publikací a administrativním postupu.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK bere na vědomí postup prací na opatření rektora k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl a po doplnění příloh a případových studií očekává jeho vydání do konce roku 2017."

12-0-0


3) Personální obsazení OVV

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, uvedl daný bod jednání.


prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, poděkoval Ediční komise AS UK za podporu OVV, kde se podařilo podařilo se navýšit rozpočet dle potřeby, personální obsazení stouplo na 6 lidí, informoval, že nastoupila nová kolegyně na sociální sítě, již jsou vidět výsledky, dále sdělil, že další pracovní místo je vyhrazeno pro anglickou verzi webu a redaktoři pro cz/eng obsah, kde nyní probíhá jednání se zájemci o pozici. Následně informoval o odchodu Mgr. Ondřeje Koppy, u kterého však vazba na UK zůstane a bude k dispozici na další významné projekty. Uvedl, že jeho tým funguje dobře a jeho odchod neohrozí práci, kterou doposud vykonával. Závěrem sdělil, že došlo ke změně u projektové managerky Pavlíny Dvořákové, která odchází. Řekl také, že se připravuje Gaudeamus s IPSC a že došlo k úspěšné reprezentaci UK v Japonsku, kde byl zájem celkově o Evropské studium a že program Study in Prague funguje skvěle.


František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK bere na vědomí navýšení kapacity pracovníků pro zajištění elektronické komunikace UK a žádá, aby v aktivitě v oblasti elektronické komunikace bylo pokračováno a komise byla o vývoji pravidelně informována."

14-0-1


4) Představení anti-plagiátorského systému

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, uvedl daný bod jednání.


MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (ÚK UK) prezentovala práci a význam anti-plagiatroského systému Turnitin.


František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK otevřel rozpravu.


Anna Kalašnikovová (PF) podpořila představený systém a uvedla pozitivní zkušenost získanou ze střední školy.


MUDr. Josef Fontana (3. LF) dovysvětlil některé aspekty anti-plagiatroského systému Turnitin.


František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, požádal o nasdílení prezentace k Turnitinu pro Ediční komisi AS UK.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o procesu zavádění nového anti-plagiatorskému systému turnitin."

13-0-0


5) Různé

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, uvedl daný bod jednání.


prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, informoval o proběhlém knižním veletrhu, který byl pro Nakladatelství Karolinum velmi úspěšné, označil za velmi přínosné navázání vztahů s Choice a navýšení děl v anglickém jazyce, které zvyšují citovanost v rámci UK. Následně poděkoval Mgr. Petrovi Valo, řediteli Nakladatelství Karolinum a vyzval k publikování v anglickém jazyce na adekvátní úrovni.


Mgr. Petr Valo, ředitel Nakladatelství Karolinum doplnil, že na pražském knižním veletrhu se změnilo vedení a probíhal letos i mimo daný areál včetně doprovodného programu. Uvedl, že takto fungující veletrh má větší potenciál pro akademickou část než dříve


František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast a podněty


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Za správnost: František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UKPoslední změna: 1. únor 2018 16:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám