Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 4. dubna 2018


Přítomni:

Bc. Miroslav Čermák (FSV), PhDr. Karel Höfer (FSV), Jakub Horký (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Martin Chaloupka (LF P), Drahomír Kolenčík (2 .LF), Mgr. David Pavlorek (FF), Bc. David Půlpán (FTVS), Mgr. Michal Říha (PF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), Michael Glogr (PF), Jakub Hajný (1. LF), David Marvan (3. LF), Bronislav Poul (FF), František Vaňásek (1. LF)


Omluveni:

Bc. Daniela Čechová (PedF), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Metoděj Renza (3. LF), Tomáš Sychra (3. LF), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Eliška Kryčerová (PedF)

Dále nepřítomni:

Bc. Tomáš Bederka (PedF), Josef Holub (1. LF), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), Martin Pehr (1. LF), Anna Wünschová (FHS), Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV), Adam Zvonař (PF)


Hosté:

MUDr. Josef Fontana (3. LF), Daniel Steindler (PF), Ing. Kamila Špiková (IPSC), Ondřej Šveda (FF)


Program

 1. Schválení programu

 2. Zájmová činnost studentů

    a. 

  Změna opatření rektora č. 37/2017, kterým se vydávají Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

 3. Podpora zájmové činnosti studentů

    a. 

  Juristi

    b. 

  SOCKA

 4. Výroční zpráva Rady Kolejí a menz UK

 5. Benefity pro zaměstnance a studenty na UK

 6. Různé


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK.


1. Schválení programu

Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK schvaluje program zasedání Sociální komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem


2. Zájmová činnost studentů

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


a) Změna opatření rektora č. 37/2017, kterým se vydávají Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Mgr. Michalovi Zimovi (PřF), který představil změnu opatření rektora č. 37/2017, kterým se vydávají Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů. Podle dosavadního znění OR a navazujících smluv o poskytování podpory zájmové činnosti jsou spolky povinny předkládat vyúčtování celé realizované akce. Záměrem navrhované změny je zjednodušení postupu při vyúčtování spočívající v povinnosti předložit jen vyúčtování poskytnuté finanční podpory, nikoli vyúčtování všech nákladů celé akce. OR dále stanovuje maximální limit výše podpory, a to jako 65 % všech skutečně vynaložených nákladů. Celkovou výši nákladů je třeba doložit v rámci čestného prohlášení.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, otevřel diskuzi.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) vyjádřil podporu návrhu, ale vznesl podnět k šíření informací o podpoře zájmové činnosti vyplývající z tohoto OR přímo mezi spolky.


Sociální komise AS UK následně vedla rozpravu o problematice a podmínkách nájmu některých prostor UK (např. prostory Studentské klubu Celetná). Sociální komise AS UK se konsenzuálně shodla na dalším postupu, spočívajícím v zahájení jednání s vedením KaM a předání výstupu z těchto jednání spolkům. Na základě vedené rozpravy bylo přijato následující usnesení:


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK ukládá předsedovi Sociální komise AS UK prezentovat problematiku řediteli KaM na zasedání Rady KaM dne 11. 4. 2018 a žádá, aby následně prezentoval stanovisko KaM Sociální komisi AS UK.”


Počet hlasů: 11-0-0 (pro-proti-zdržel/a se)

Schváleno


Dále byl vznesen podnět, že by i další prostory měly být zahrnuty do rezervačního systému UK.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje AS UK ke schválení změnu opatření rektora č. 37/2017, kterým se vydávají Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů.”


Počet hlasů: 11-0-0 (pro-proti-zdržel/a se)

Schváleno


3 . Podpora zájmové činnosti studentů

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


a) Juristi


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a informoval, že z důvodu doporučení právního odboru neprojednávat tuto žádost na tomto zasedání bude tato žádost o podporu projednána až na květnovém zasedání Sociální komise AS UK.


b) SOCKA

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ondřeji Švedovi (FSV), který představil projekt Sociologického plesu 2018 včetně rozpočtu a nákladů.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, otevřel diskuzi.


Bronislav Poul (FF) pro příště doporučil ceny do tomboly získávat formou sponzoringu.


Mgr. Michal Říha (PF) namítl, že bylo dohodnuto, že plesy a seznamovací kurzy se nebudou financovat, ale že tento přesto financován má být.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, se zeptal, jestli fakulty na tuto akci něco přispěly. Ondřej Šveda (FF) mu odpověděl, že FF UK nepřispěla, ale FSV UK přispěla.


Mgr. David Pavlorek (FF) poukázal na to, že fakultní plesy sice nemají být financovány, ale že v tomto případně se o fakultní ples nejedná - je to spíše studenská akce. Mgr. Michal Zima (PřF) se k tomuto stanovisku přiklonil a potvrdil, že tato akce má jiný charakter než standardní fakultní plesy.


PhDr. Karel Höfer (FSV), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) a Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, vyjádřili podporu tomuto názoru.


Mgr. Michal Říha (PF) konstatoval, že není jasné, proč když se fakultní plesy nepodporují, proč by se měly být podporovány plesy součástí.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu ve výši 20 000 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření rektora o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy. Plesy jsou akce, které by měly být hrazeny z fakultních či katederních zdrojů a Univerzita Karlova by neměla jejich roli v této věci suplovat. Vznikal by tak nedůvodný rozdíl mezi fakultami, kdy prostředky jsou přiznávány na takové akce na úkor fakult jiných.”


Počet hlasů: 2-9-1 (pro-proti-zdržel/a se)

Usnesení nebylo schváleno.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu ve výši 20 000 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření rektora o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy. Sociální komise AS UK dále zdůrazňuje, že se nejedná o reprezentační ples fakulty, neboť financování fakultních plesů Sociální komise AS UK nepodporuje.”


Počet hlasů: 11-0-2 (pro-proti-zdržel/a se)

Schváleno4. Výroční zpráva Rady Kolejí a menz UK

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a seznámil členy Sociální komise AS UK se zněním výroční zprávy.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, otevřel diskuzi.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK bere na vědomí výroční zprávu Rady Kolejí a menz UK.”


Počet hlasů: 12-0-0 (pro-proti-zdržel/a se)

Schváleno


5. Benefity pro zaměstnance a studenty na UK

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Kamile Špikové (IPSC), která představila informace o benefitech pro zaměstnance a studenty UK. Deklarovala, že prosazuje spíše plošné dlouhodobé slevy, nežli systém většího množství partnerů s malými slevami.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, otevřel diskuzi.

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, se zeptal na současný stav probíhajícího vyjednávání ohledně karty Multisport, která umožňuje zaměstnancům za paušální měsíční poplatek návštěvu vybraných sportovních areálů. Zeptal se na parametry a podmínky tohoto benefitu pro zaměstnance a zdali bude tento benefit nabídnut rovněž studentům.


Ing. Kamila Špiková (IPSC) odpověděla, že probíhající jednání se chýlí ke konci a zaměstnanci UK by měli mít možnost získat kartu Multisport za cenu 650,- na měsíc. V této ceně není zahrnut žádný příspěvek ze strany UK. Tuto možnost však budou mít následně fakulty či jednotlivé univerzitní součásti.


Do další diskuze k tématu Multisport se zapojil Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), Bronislav Poul (FF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) a další.


František Vaňásek (1. LF) navrhnul, že by bylo vhodné mezi benefity zařadit i licence vázané na univerzitní email - v podobě například některých online výukových kurzů apod.


Ing. Kamila Špiková (IPSC) požádala o konkrétní tipy na online produkty, které by se daly do benefitního programu UK zařadit.


PhDr. Karel Höfer (FSV) se dotázal, jaká je situace ohledně rozšíření možnosti využívat benefity i pro doktorandy UK.


Ing. Kamila Špiková (IPSC) odpověděla, že vyjednání každé slevy vyplývá z individuální dohody s konkrétním partnerem. UK ze své povahy za poskytnuté výhody nemůže nabídnout žádné protiplnění. Jedinou možností zbývá propagace daného partnera výměnou za nabídnutou slevu. Pokud k tomu daný partner poskytne příležitost, tak se snaží rozšiřovat výhody i na doktorandy. Problém je ale s odlišením karet ISIC a zaměstnaneckých karet. Doktorandi mají pouze ISIC a partner to pak nemá možnost odlišit.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK bere na vědomí informace o benefitech pro zaměstnance a studenty na UK. Dále doporučuje zvážení možnosti rozšířeni stávajících zaměstnaneckých benefitů i na studenty a v budoucích jednáních s partnery rovnou zahrnovat i studenty.”


Počet hlasů: 15-0-0

Schváleno


6. Různé

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


MUDr. Josef Fontana (3. LF) připomněl, že v červnu došlo ke změně OR, na základě které musí spolky do 60 dnů předkládat kontrolní komisi vyúčtování z uskutečněné akce. Informoval, že velká část spolků tuto povinnost neplní.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) sdělil, že o této povinnosti byly spolky výslovně informovány na grémiu spolků a zavázal se, že bude tuto skutečnost spolkům znovu připomínat.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Mgr. Bc. Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Vidi: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK

Poslední změna: 24. duben 2018 09:13 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám