Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 2. března 2018

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 2. února 2018.

 3. AS UK schválil Zprávu o činnosti AS UK v období mezi únorem 2017 a lednem 2018.

 4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.

 5. AS UK souhlasí s návrhem na odvolání následujících členů Vědecké rady UK: MBA, prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. Ing. Václav Bunc, CSc., prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D., prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c., prof. ThDr. Jan B. Lášek, prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., dr.h.c. mult., prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., prof. Ivana Noble, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr., prof. ThDr. Martin Prudký, doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. Theol., prof. RNDr. Petr Solich, CSc., prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. RNDr. Petr Volf, CSc., prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., prof. Pavel Ambros, Th.D., doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., RNDr. Martin Bilej, DrSc., doc. PhDr. Hana Bočková, Dr., prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., prof. Ing. Richard Hindls, CSc., prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc., prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., prof. Ing. Oto Mestek, CSc., prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., JUDr. Milada Tomková, prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., Dr.h.c., prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc., prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

 6. AS UK souhlasí s návrhem, aby členy Vědecké rady UK byli jmenováni prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., doc. PhDr. Hana Bočková, Dr., RNDr. Martin Bilej, DrSc., doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.,prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D., prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., JUDr. Roman Fiala, prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., prof. Ing. Richard Hindls, CSc., prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DrSc., prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc., doc. Dr. Ing. Jana Klečková, doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc., prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc., doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., doc. Mgr. et MgA. Filip Láb, Ph.D., prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc., prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., doc. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D., prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., prof. RNDr. Zděněk Němeček, DrSc., prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., prof. Ivana Noble, PhD., prof. Dr. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc., prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. Theol., prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., prof. RNDr. Petr Solich, CSc., prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., JUDr. Milada Tomková, prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc., prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc., prof. PhDr. Marek Waic, CSc., prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

 7. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko, aby čestnými členy Vědecké rady UK byli jmenováni prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c., prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan a prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

 8. AS UK delegoval Mgr. Jakuba Marka, Ph.D., do Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy.

 9. AS UK schválil návrh Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (čj. 57/2018) ve znění modifikace předkladatele (čj. 81/2018) a legislativně technických oprav.

 10. AS UK projednal záměr zřídit ve prospěch PREdistribuce, IČO: 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, věcné břemeno spočívající ve zřízení a provozování součásti distribuční soustavy velkoodběratelské trafostanice ev. č. TS 1006, k tíži pozemku parc. č. 2747/3, jehož součástí je budova č.p. 1132, k.ú. Hostivař, obec Praha, za úhradu ve výši 156 914,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 11. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – trafostanice v rámci stavební akce s názvem: „Praha 3 – Žižkov, Obnova spol. TS 3713, kolej UK 5. května“, k tíži pozemku parc. č. 1299, jehož součástí je budova č.p. 1499, k.ú. Žižkov, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu do budovy za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav zařízení distribuční sítě ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 12. AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. st. 1376/1, parc. č. 92/4, parc. č. 92/25, parc. č. 92/26, parc. č. 92/37 a parc. č. 80, k.ú. Malšovice u Hradce Králové, obec Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 9 500 000,- Kč a doporučuje návrh kupní smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 13. AS UK projednal návrh na uzavření Kupní smlouvy na nákup Genomového sekvenátoru pro Národní centrum lékařské genomiky a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 14. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 15. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 16. AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK
Poslední změna: 2. březen 2018 13:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám