Zápis ze zasedání Studijní komise ze dne 17. ledna 2018

Přítomni: Mgr. Michal Říha (PF), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Jakub Horký (PF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Mgr. Veronika Matějková (HTF), Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LF HK), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Mgr. Helena Houšková (RUK)


Omluveni: Martin Chaloupka, Bc. Miroslav Čermák (FSV), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV), Adam Láznička (2. LF), Barbora Ohnoutková (PF), Bc. Daniel Pražák (PedF), Martin Pehr (1. LF), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Hosté: Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK, Mgr. Vojtěch Tomášek (RUK), Mgr. Simona Ćwierzová (RUK), Mgr. Eliška Kadlecová (PF), Mgr. Petra Štanclová (RUK)


Program:

1) Schválení programu

2) Stanovisko k návrhům vnitřních předpisů UK

a) Dílčí změna Akreditačního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 401/2017)

b) Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 400/2017)

c) Dílčí změna Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (č.j. 399/2017)

3) Různé


Ad 1)

Studijní komise AS UK schválila program zasedání.

Přijato tichým souhlasem.


Ad 2)

a) Dílčí změna Akreditačního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 401/2017)


Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK, představila návrh změny.

Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, otevřel rozpravu. Nebyl vznesen žádný podnět.

K tomuto návrhu nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.


Předkladatel předložil 2 následující modifikace.

i)

V čl. I se vkládají nové body 1 a 2, které znějí:

1. V čl. 15 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ nahrazuje čárkou.

2. V čl. 15 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) o to fakulta požádá.“.

Dosavadní body 1 až 4 se označují jako body 3 až 6.


ii)

V čl. I dosavadním bodě 1, čl. 15 odst. 2 písm. e) se slova „ ze 2 studijních programů“ nahrazují slovy „také z jiného studijního programu“.

V čl. I dosavadním bodě 3, čl. 18 odst. 1 písm. c) se slova „ ze dvou studijních programů“ nahrazují slovy „také z jiného studijního programu“.


Studijní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu dílčí změny Akreditačního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 401/2017) ve znění modifikací předkladatele. a legislativně technických oprav.

Přijato poměrem hlasů 10 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


b) Dílčí změna Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (č.j. 399/2017)

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, představila návrh změny.


K návrhu byly předloženy následující pozměňovací návrhy členů AS UK:


-Pozměňovací návrh č.j. 16/2018; předkladatel: Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. představil svůj pozměňovací návrh:

V čl. I bodu 3 za slova „včetně volby specializace“ vložit text „(v případě, že si student volí specializaci v přihlášce nebo při zápisu do studia)“.

V čl. I bodu 11 za slova „volbou specializace“ vložit text „(v případě, že si student volí specializaci v přihlášce nebo při zápisu do studia)“.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, sdělila, že předkladatel s pozměňovacím návrhem souhlasí.

Studijní komise doporučuje tento pozměňovací návrh ke schválení.

Přijato poměrem hlasů 11 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


-Pozměňovací návrh č.j. 10/2018; předkladatelka: doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat.

Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, představil pozměňovací návrh za paní docentku Cvrčkovou.

Modifikované znění pozměňovacího návrhu:

V čl. I uvést bod 10 takto:

„10. V čl. 6 odst. 7 se slova „akademický pracovník“ nahrazují slovy „akademický nebo vědecký pracovník univerzity nebo jiné instituce “.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, sdělila, že předkladatel s pozměňovacím návrhem souhlasí.

Studijní komise doporučuje tento pozměňovací návrh ke schválení.

Přijato poměrem hlasů 11 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


-Pozměňovací návrh č.j. 14/2018; předkladatel: Jakub Horký

Jakub Horký představil svůj pozměňovací návrh.

Modifikované znění pozměňovacího návrhu:

V čl. I bodu 16, § 14a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„2. Informace o zpřístupnění se zašle studentovi na jeho elektronickou adresu.“.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, sdělila, že předkladatel s pozměňovacím návrhem souhlasí.

Studijní komise doporučuje tento pozměňovací návrh ke schválení.

Přijato poměrem hlasů 11 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


-Pozměňovací návrh č.j. 12/2018; předkladatelé: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Mgr. Michal Říha

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. představil pozměňovací návrh.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, sdělila, že studijní odbor a kolegium rektora chtějí najít co nejméně administrativně náročnou cestu pro fakulty a nejvíc právně jisté a nenapadnutelné řešení.

Na základě rozpravy o obou variantách pozměňovacího návrhu se Studijní komise rozhodla hlasovat o tom, zdali bude k pozměňovacímu návrhu č.j. 12/2018 přijímat nějaké stanovisko.

Studijní komise se usnesla nepřijímat k pozměňovacímu návrhu č.j. 12/2018 stanovisko.

Přijato poměrem hlasů 5 (pro) – 4 (proti) – 0 (zdržel/a se).


Studijní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Dílčí změny Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (č.j. 399/2017) ve znění pozměňovacích návrhů č.j. 10/2018, 14/2018, 16/2018 a legislativně technických oprav. Přijato poměrem hlasů 9 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).


c) Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 400/2017)

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, představila návrh změny.

Předkladatel předložil následující modifikaci.

V čl. 17 odst. 6 se slova „se přijímají“ nahrazují slovy „lze přijímat“ a slova „se doručují“ se nahrazují slovy „lze doručovat“.


K návrhu byly předloženy následující pozměňovací návrhy členů AS UK:


-Pozměňovací návrh č.j. 14/2018; předkladatel: Jakub Horký

Předkladatel představil modifikované znění pozměňovacího návrhu:

V čl. I bod 1 uvést takto:

„1. V čl. 2 odstavec 3 zní:

„3. Seznam akreditovaných studijních programů včetně jejich typu, profilu, formy výuky, standardní doby studia a informace o jejich dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek univerzity; a u jednotlivých studijních programů rovněž jejich součásti.“.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, sdělila, že předkladatel s pozměňovacím návrhem souhlasí.

Studijní komise doporučuje tento pozměňovací návrh ke schválení.

Přijato poměrem hlasů 11(pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


-Pozměňovací návrh č.j. 15/2018; předkladatel: Mgr. David Pavlorek

Mgr. Karel Šima, Ph.D. představil pozměňovací návrh za Mgr. Pavlorka.

V čl. I bod 10 uvést takto:

„10. V čl. 5 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 9, které znějí:

„5. V případě studijního programu se specializacemi je možné zvolit 1 nebo 2 specializace podle akreditace studijního programu. Specializaci je povinen si zvolit

a) uchazeč v rámci přijímacího řízení v přihlášce ke studiu nebo při zápisu do studia v souladu s podmínkami přijímacího řízení, nebo

b) student do konce prvního úseku studia, pokud vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odstavce 2 nestanoví jinak.

6. V případě studijního programu umožňujícího získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu je uchazeč povinen si zvolit studijní plán zahrnující konkrétní znalosti a dovednosti z jiného studijního programu v rámci přijímacího řízení v přihlášce ke studiu nebo při zápisu do studia v souladu s podmínkami přijímacího řízení.

7. V případě studijního programu umožňujícího získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu, v němž si student coby uchazeč zvolil studijní plán zahrnující konkrétní znalosti a dovednosti z jiného studijního programu v rámci přijímacího řízení (v přihlášce ke studiu nebo při zápisu do studia v souladu s podmínkami přijímacího řízení), je oprávněn tento student při zápisu do druhého úseku studia, jsou-li úsekem studia ročníky, či do třetího úseku studia, jsou-li úsekem studia semestry, požádat o provedení změny studijního plánu, aby zahrnoval znalosti a dovednosti z odlišného jiného studijního programu, a sice na základě úspěšného přijímacího řízení do tohoto studijního programu. Tato změna nemá vliv na maximální dobu studia.

„8. V případě studijního programu umožňujícího získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu, v němž si student coby uchazeč nemusel zvolit a nezvolil studijní plán zahrnující konkrétní znalosti a dovednosti z jiného studijního programu v rámci přijímacího řízení (v přihlášce ke studiu nebo při zápisu do studia v souladu s podmínkami přijímacího řízení), je oprávněn tento student při zápisu do druhého úseku studia, jsou-li úsekem studia ročníky, či do třetího úseku studia, jsou-li úsekem studia semestry, požádat o provedení změny studijního plánu, aby zahrnoval znalosti a dovednosti z jiného studijního programu, a sice na základě úspěšného přijímacího řízení do tohoto studijního programu. Tato změna nemá vliv na maximální dobu studia.

9. Pro případ, že si uchazeč v rámci přijímacího řízení nezvolí specializaci podle odstavce 5 písm. a), nebo studijní plán zahrnující konkrétní znalosti a dovednosti z jiného studijního programu podle odstavce 6 podle podmínek přijímacího řízení, postupuje se podle Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.“.

Dosavadní odstavce 5 až 12 se označují jako odstavce 10 až 17.“.

V čl. I bodu 11 číslo „8“ nahradit číslem „10“.

V čl. I bodech 12 a 13 číslo „15“ nahradit číslem „17“.

V čl. I bodu 19 číslo „10“ nahradit číslem „12“.

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK, sdělila, že předkladatel s pozměňovacím návrhem souhlasí.

Studijní komise doporučuje tento pozměňovací návrh ke schválení.

Přijato poměrem hlasů 11(pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


-Pozměňovací návrh č.j. 18/2018; předkladatel: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. představil pozměňovací návrh.

V čl. I bod 15 uvést takto:

„15. V čl. 6 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) student bakalářského nebo magisterského studijního programu splnil povinnosti v daném úseku studia a nezapočal studium v následujícím úseku studia, nebo“.

Jakub Horký se z důvodu stažení svého pozměňovacího návrhu ke stejnému ustanovení připojil k tomuto pozměňovacímu návrhu.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, sdělila, že předkladatel s pozměňovacím návrhem souhlasí a poděkovala za spolupráci.

Studijní komise doporučuje tento pozměňovací návrh ke schválení.

Přijato poměrem hlasů 11(pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


-Pozměňovací návrh č.j. 14/2018; předkladatel: Jakub Horký

Jakub Horký představil modifikované znění pozměňovacího návrhu:

V čl. I bodu 28, čl. 17a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„2. Informace o zpřístupnění se zašle studentovi na jeho elektronickou adresu.“.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, sdělila, že předkladatel s pozměňovacím návrhem souhlasí a poděkovala za spolupráci.

Studijní komise doporučuje tento pozměňovací návrh ke schválení.

Přijato poměrem hlasů 11(pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


-Pozměňovací návrh č.j. 12/2018; předkladatelé: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Mgr. Michal Říha

O tomto pozměňovacím návrhu se Studijní komise usnesla v rámci projednání dílčí změny Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (č.j. 399/2017).


Studijní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Dílčí změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 400/2017) ve znění modifikace předkladatele, pozměňovacích návrhů č. j. 14/2018, 15/2018, 18/2018 legislativně technických oprav.

Přijato poměrem hlasů 9 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


Ad 3)

Do bodu Různé nebyl vznesen žádný podnět. Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání.


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 12. březen 2018 11:51 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám