Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 28. února 2018


Přítomni:

Bc. Miroslav Čermák (FSV), Michael Glogr (PF), Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF); Jakub Hajný (1. LF), Josef Holub (1. LF), Jakub Horký (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Martin Chaloupka (LF P), Drahomír Kolenčík (2 .LF), Eliška Kryčerová (PedF), Mgr. David Pavlorek (FF), Martin Pehr (1. LF), Bronislav Poul (FF), Bc. David Půlpán (FTVS), Mgr. Michal Říha (PF), Tomáš Sychra (3. LF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), Adam Zvonař (PF).


Omluveni:

Bc. Daniela Čechová (PedF), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Jan Kretschmer (PřF); Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV), František Vaňásek (1. LF).


Dále nepřítomni:

Bc. Tomáš Bederka (PedF), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), Metoděj Renza (3. LF), Anna Wünschová (FHS).


Hosté:

JUDr. Jan Wagner, vedoucí PO RUK


Program

 1. Schválení programu

 2. Dílčí změna Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 57/2018)

 3. Podpora zájmové činnosti studentů

    a. 

  Nastavení pravidel pro žadatele

    b. 

  Spolek českých právníků Všehrd

 4. Různé


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK.


1. Schválení programu

Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK schvaluje program zasedání Sociální komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem


2. Dílčí změna Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 57/2018)

Tento byl projednán společně se Studijní komisí AS UK.


3. Podpora zájmové činnosti studentů

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


a) Nastavení pravidel pro žadatele


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo JUDr. Janu Wagnerovi, vedoucímu právního odboru RUK.


JUDr. Jan Wagner, vedoucí právního odboru RUK, vysvětlil důvody drobné změny, které vedly k nenaplnění podmínek, což se projevilo u žádosti Spolků českých právníků Všehrd.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) se dotázal, zda spojení dvou spolků již není možné.

JUDr. Jan Wagner, vedoucí právního odboru RUK, uvedl, že spojení spolků není problémem, nicméně druhá podmínka o definici subjektu nebyla naplněna.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) poděkoval za odpověď a uvedl, že spolky bude o této změně informovat.


Mgr. Bc. Michal Zima (PřF) upozornil, že změna je v platnosti již delší čas a předchozí žádosti nebyly sankciovány.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, vysvětlil, že to znamená mít nejméně jednoho člena z jiné fakulty, pro naplnění podmínky o definici subjektu a není proto třeba spojovat spolky.


Mgr. Michal Říha (PF) upozornil, že tato skutečnost povede k mezifakultnosti u všech spolků na UK.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace k nastavení pravidel pro žadatele o podporu zájmové činnosti studentů."

Schváleno tichým souhlasem


b) Spolek českých právníků Všehrd

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Martinu Matouškovi (PF), starostovi spolku Všehrd, který představil projekt včetně rozpočtu.


Daniel Steindler (PF) doplnil informace o žádosti.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, upozornil, že požadovaná částka je příliš vysoká a je teprve začátek roku.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) otevřeně podpořil žádost a jmenoval kvality pořádané akce a dále navrhl s ohledem na vysokou částku snížení na 100 000,- Kč.


Mgr. Bc. Michal Zima (PřF) konstatoval, že taková částka je adekvátní.


Jakub Horký (PF) podpořil žádost.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti ve výši 100 000,- tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu Spolku českých právníků Všehrd AS UK za předpokladu naplnění všech podmínek podle ustanovení čl. 3 odst 3. OR.”


Počet hlasů: 13-0-0

Schváleno


3. Různé

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a sdělil, že původně plánovaný podnět do bodu Různé byl stažen, neboť předkladatelka Bc. Daniela Čechová (PedF) se ze zasedání omluvila.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Vidi: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK
Poslední změna: 20. březen 2018 15:59 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám