Zápis ze zasedání Ediční komise AS UK ze dne 24. ledna 2018


Přítomni

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), Elen Galstyan (FSV), MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (ÚK UK), Klára Nechvílová (KTF), Martin Samek (PF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), František Vaňásek (1. LF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), Jan Bartoška (1. LF)


Omluveni

Bc. Tomáš Bederka (PedF), Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Michal Říha (PF), Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), Eliška Kryčerová (PedF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Mgr. Filip Sedlák (HTF), Denis Kubajura (FHS)


Hosté

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, Mgr. Václav Hájek (OVV), prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, Bc. Miroslav Čermák (FSV), Mgr. Petra Köpplová (OVV), Bc. Barbora Stuhlová (OVV), Mgr. Luděk Svoboda (OVV)


Program

  1. Schválení zápisu z minulého zasedání

  2. Opatření rektora Univerzity Karlovy k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl

  3. Gaudeamus Praha

  4. Projektu UK 670, Univerzita a republika 1918-2018

  5. Koncept brandingové strategie UK


František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, uvítal členy Ediční komise AS UK a informoval členy Ediční komise AS UK o navrženém programu.


1) Schválení zápisu z minulého zasedání

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání.


Návrh usnesení:

“Ediční komise AS UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 13. listopadu 2017.”

Přijato tichým souhlasem.


2) Opatření rektora Univerzity Karlovy k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání.


prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, prezentoval průběh příprav materiálu a jeho obsah.


Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) se dotázala, zda je dokument v režimu příprav.

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, ji odpověděl, že ano a že veškeré pracovní připomínky implementuje pracovní skupina.

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) vyjádřila svou spokojenost.


Dále proběhla volná diskuze na téma vzniku volného vzoru opatření děkana pro fakulty.

Diskuze se zúčastnil: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Michal Říha (PF) a Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (PřF).


Návrh usnesení:

“Ediční komise AS UK bere na vědomí návrh OR k zaměstnaneckým dílům a žádá, aby jeho přílohou byl vzor OD pro fakulty, které zajistí, že bude právo výkonu autorských majetkových práv zaměstnavatele k zaměstnaneckému dílu zajišťovat přímo autor na základě zvláštního oprávnění uděleného zaměstnavatelem.”


Hlasování

14 - 0 - 0

Schváleno


3) Gaudeamus Praha

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání.


Bc. Miroslav Čermák (FSV) prezentoval aktuální průběh veletrhu Gaudamus Praha a zastoupení UK na něm. Během zprávy vyzdvihl činnost studentů, funkčnost PR a popsal výhled obsahující novou koncepci přístupu UK k veletrhu a vytvoření nové expozice.


prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, ho doplnil a uvedl, že veškeré kroky, které již proběhly a chystají se, jsou ve shodě s J.M. panem rektorem. Uvedl, že snahou bude maximální revitalizace za přiměřené náklady.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) podpořil myšlenku nevynakládat zbytečné finance jako tomu je u ČVUT. A dále prezentoval nový způsob výběru a zapracování studentů podílejících se na veletrhu Gaudeamus.


prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, jeho návrh podpořil.


Mgr. Michal Říha (PF) doporučil, aby studenti byli průběžně obměňování a nesetrvávali v týmech reprezentujících UK na Gaudeamu příliš dlouho, aby nedošlo ke ztrátě kontinuity.


Dále proběhla volná diskuze o možnostech další prezentace UK v ČR a v zahraničí.

Diskuze se zúčastnil: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF).


Návrh usnesení:

“Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o veletrhu Gaudeamus Praha.”

Schváleno tichým souhlasem


4) Projekt UK 670, Univerzita a republika 1918-2018

František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání.


prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, prezentoval souhrnný časový itinerář akcí k výročí UK a k oslavám v rámci projektu Univerzita a republika 1918-2018 včetně jeho rozpočtu.


prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, ho doplnil a podrobně prezentoval jednotlivé body projektu a oslav.


Mgr. Michal Říha (PF) přiblížil Noc fakulty, která se také pro letošek stala součástí oslav a její předběžný program.


prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, přislíbil, že bude o oslavách průběžně Ediční komisi AS UK informovat.


František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, otevřel diskuzi.


Bc. Tomáš Bederka (PedF) se dotázal, zda budou oslavy a projekty prezentovány na internetu.

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, odpověděl, že od včerejšího dne je spuštěný web a sociální sítě.


Návrh usnesení:

“Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o projektu UK 670 a Univerzita a republika 1918-2018.”

Schváleno tichým souhlasem


5) Koncept brandingové strategie UK

Bc. Tomáš Bederka (PedF) prezentoval svůj podnět k vytvoření jednotného brandingového materiálu.


prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, sdělil, že podobná myšlenka byla již mnohokrát diskutována vedením UK a přestože její nakloněno, není jednoduché ji realizovat ve směru k fakultám, protože by mohli věc vnímat jako oslabení vlastní značky fakulty ve prospěch celku, by se nemuselo líbit.


Následně proběhla volná diskuze na téma fungování komunikačních a marketingových strategií na UK a jejímu vývoji v minulosti i do budoucna.


Diskuze se zúčastnili: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, Mgr. Michal Říha (PF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Tomáš Bederka (PedF), RNDr. Daniel Toropila , Ph.D. (ÚVT), Anna Kalašnikovová (PF).


Návrh usnesení:

“Ediční komise AS UK bere na vědomí podnět pro vznik jednotné brandingové strategie UK a bude se mu dále věnovat.”

Hlasování

7-0-0

Schváleno


František Vaňásek, předseda Ediční komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast a podněty.


Zapsala: Eliška Kryčerová , tajemnice AS UK

Za správnost: Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK
Poslední změna: 20. březen 2018 16:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám