Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 6. dubna 2018

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK konaného dne 2. března 2018.

 3. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.

 4. AS UK schvaluje Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2018.

 5. AS UK schvaluje čerpání mimořádného příspěvku ve výši 25,2 mil. Kč v souvislosti se zajištěním stavebních prací a nákupu vybavení pro Kampus Albertov k zajištění spoluúčasti UK v rámci připravovaného investičního programu MŠMT.

 6. AS UK schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 40 mil. Kč Farmaceutické fakultě na přípravnou fázi projektu MEPHARED 2 z mimořádného příspěvku.

 7. AS UK projednal záměr zřídit bezúplatně služebnost práva stezky k tíži pozemku parc. č. 2416/33, k.ú. Hostivař, obec Praha, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, ve prospěch Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1338 v Praze - Hostivaři, se sídlem plukovníka Mráze 1338/17, 102 00 Praha 10, IČO: 03233189, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 8. AS UK projednal záměr zřídit ve prospěch Univerzity Karlovy bezúplatně věcné břemeno umístění kolektoru k tíži pozemku parc. č. 2416/66, jehož součástí je budova č.p. 1338, k.ú. Hostivař, obec Praha, ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1338 v Praze - Hostivaři, se sídlem plukovníka Mráze 1338/17, 102 00 Praha 10, IČO: 03233189, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 9. AS UK projednal záměr zřídit ve prospěch UPC Česká republika, s.r.o., IČO: 00562262, se sídlem Praha 4, Závišova 5, PSČ 140 00, služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě k tíži pozemku parc. č. 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 10. AS UK projednal záměr uzavřít s Obcí Zahrádky, IČO: 00261092, se sídlem Zahrádky č. 130, PSČ 470 01, jako vypůjčitelem, smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je přenechání pozemků parc. č. 47, parc. č. 52/1 a parc. č. 52/2, části pozemku parc. č. 46 s nádvořím zámku mimo sklepních prostor, vše v k. ú. Zahrádky, obec Zahrádky, v termínech 19.07.-22.07. 2018, 17.08.-19.08. 2018 a 31.08.- 02.09. 2018 za účelem pořádání akcí pro veřejnost Obcí Zahrádky a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 11. AS UK projednal záměr vybrat dodavatele audiovizuální techniky do poslucháren MFF UK a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k udělení předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 12. AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě transmisního elektronového mikroskopu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím na straně jedné a JEOL (EUROPE) SAS, se sídlem 1 Allée de Giverny, 78290 Croissy-sur-Seine, Francie, spolu se svou organizační složkou JEOL (EUROPE) SAS, se sídlem Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2, IČO: 41691415, jako prodávajícím na straně druhé, za kupní cenu ve výši 37 079 410,- Kč plus DPH ve výši 21 %, a doporučuje předložit ji Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 13. AS UK projednal záměr zatížit pozemky parc. č. 1413/1, 1412, 1411 a 1427/3, k.ú. Nové Město, obec Praha, připojením stavby kampusu Albertov – Globcentra k distribuční soustavě elektrické energie uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině vysokého napětí s PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 14. AS UK projednal záměr zatížit pozemky parc. č. 1556/2, 1556/3, 1556/4, 1557, 1558 a 1561, k.ú. Nové Město, připojením stavby kampusu Albertov – Biocentra k distribuční soustavě elektrické energie uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině vysokého napětí s PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 15. AS UK projednal a vzal na vědomí Zprávu o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za akademický rok 2016/2017.

 16. AS UK projednal návrh na zrušení Opatření rektora č. 37/2017, kterým se vydávají Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů, a dále návrh na vydání nového opatření a doporučuje jeho vydání.

 17. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 18. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 19. AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK
Poslední změna: 6. duben 2018 13:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám