Zápis ze zasedání AS UK 2. února 2018


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF


Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

Martin Pehr

Josef Holub


 
Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Drahomír Kolenčík

Josef Štorm
Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

MUDr. Martin Havrda

Tomáš SychraLF P

LF HK

FarmF


Martin Chaloupka

Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc.

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.Ing. Vladimír Kubíček, CSc.

Mgr. Petr Matouš

Doc. PharmDr.František Trejtnar, CSc.

FF


PF


PedF


Mgr. David Pavlorek

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Michal Říha

Jakub Horký

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.

Bc. Daniel Pražák

Bc. Daniela Čechová


FTVS

PřF

MFF


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Bc. et Bc. Filip Hrůša

Bc. David Půlpán

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., Dr.rer.nat.

Mgr. David Hurný

Mgr. Bc. Michal Zima

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Mgr. Peter Korcsok


FSV

KTF

HTF


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D

PhDr. Karel Höfer

Bc. Miroslav Čermák


PhDr. Milan Pech, Ph.D.

David Vopřada, Dr.

Mgr. Kateřina Volfová
ThDr. Jaroslav Hrdlička

ThDr. Pavel Helan, Th.D.

Bc. Filip SedlákETF

FHS

Součásti


Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

Doc. Petr Sláma, Th.D

Mgr. Aleš Svoboda

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

Anna Wüschová

Mgr. Zdeněk Pressl

Doc. Dr. Věra HoffmannováOmluvení členové AS UK


Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF)

Metoděj Renza (3 LF)

Lucie Sýkorová (LF HK)

Tomáš Filipský (LF HK)

Mgr. Veronika Skalická (FarmF)

Mgr. Lea Takács, Ph.D. (FF)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Bc. Barbora Uchytilová (KTF)

Mgr. Veronika Matějková (HTF)

Mgr. David Cielontko (ETF)

Benjamin Roll (ETF)

Denis Kubajura (FHS)


Hosté


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor pro akademické kvalifikace

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Mgr. Bc. Eliška Kadlecová (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK

RNDr. Helena Kvačková (OPVV)

Bronislav Poul (FF)

Vladimír Šigut (RUK)


1. Zahájení, předání osvědčení novým členům a určení skrutátorů

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 přivítal přítomné členy a zahájil zasedání.


Skrutátory byli určeni: ​Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS).

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, požádal JUDr. Jiřího Hřebejka, předsedu Hlavní volební komise, aby předal osvědčení novým členům AS

UK.


Osvědčení převzali:

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF)

MUDr. Martin Havrda (3. LF)

Metoděj Renza (3. LF)

David Vopřada, Dr. (KTF)

Bc. Barbora Uchytilová (KTF)


Ustanovení komise pro tajné hlasování

Navrženi byli: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Martin Chaloupka (LFP) a Josef Štorm (2. LF).

Předsedou volební komise byl zvolen: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF)


Hlasování o komisi pro tajné hlasování

Pro 42, proti 0, zdržel se 2

Schváleno


Program zasedání AS UK


Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 22. ledna 2018 navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS a spolu s podkladovými

materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu.Program

 1. Zahájení, předání osvědčení novým členům a určení skrutátorů


 2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK dne 19. ledna 2018


 3. Volba předsedy AS UK

 4. Volba místopředsedy AS UK

 5. Volba dalších členů předsednictva AS UK

 6. Ustavení pracovních komisí, volba jejích předsedů

 7. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK

 8. Přestávka (jednání předsednictva AS UK o návrhu konání dalšího zasedání AS UK dne 2. února 2018, vzetí na vědomí předsedů pracovních

  komisí AS)


 9. Rozhodnutí o potvrzení konání dalšího zasedání AS UKNávrh usnesení:

„AS UK schválil program zasedání.”

Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK 19. ledna 2017

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, informovala o tom, že nebyly doručený žádné připomínky k předloženému návrhu zápisu ze zasedání AS UK 19. ledna

2018.

Návrh usnesení:

„AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK konaného dne 19. ledna 2018.”

Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 4

Schváleno


3. Volba předsedy AS UK

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., předseda komise pro tajné hlasování, seznámil členy AS UK s procedurou voleb. Sdělil vybraná ustanovení čl. 37 Jednacího řádu AS UK.


Kandidátem pro volbu předsedy AS UK byl Doc. Ing. Františkem Zahálkou, Ph.D. (FTVS) navržen Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), který přijal

nominaci a krátce představil sebe i teze, se kterými kandiduje na tuto funkci.


Předseda komise zahájil hlasování.

Poté, co odhlasovali všichni členové AS, předseda komise hlasování ukončil.

Po volbě vyhlásil přestávku.

Po přestávce., Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., předseda volební komise, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.

Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 48 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo hlasovacích 48 lístků, z toho 48 platných.

Pro ​Doc. PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. (FSV) bylo odevzdáno 46 platných hlasů.


Usnesení:

„AS UK zvolil Doc. PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. (FSV) předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.”4. Volba místopředsedy AS UK

Bod uvedl Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., předseda komise pro tajné hlasování.


Kandidátem pro volbu místopředsedy AS UK byl Mgr. Bc. Michalem Zimou (PřF) ​navržen Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), který přijal nominaci a krátce

představil sebe i teze, se kterými kandiduje na tuto funkci.


Mgr. Michal Říha (PF) podpořil nominaci Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF).


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., předseda volební komise, zahájil volbu.

Po volbě vyhlásil přestávku.

Po přestávce Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., předseda volební komise, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.

Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 47 hlasovacích lístků.

Odevzdáno 47 bylo hlasovacích lístků, z toho 45 platných.

Pro ​Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF) bylo odevzdáno 41 platných hlasů.


Usnesení:

„AS UK zvolil Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF) místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.”


5. Volba dalších členů předsednictva AS UK

Bod uvedl Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., předseda komise pro tajné hlasování.


Kandidáty pro volbu dalších členů předsednictva AS UK byli navrženi Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), Prof.

MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF) a Mgr. David Pavlorek (FF).


Každý z navržených kandidátů se, v pořadí v jakém byli navrženi, vyjádřil, zda souhlasí se svou nominací a krátce se představil.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyjádřil podporu zachování složení minulého předsednictva AS UK.


Mgr. David Hurný (PřF) taktéž vyjádřil podporu zachování složení minulého předsednictva AS UK.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., předseda volební komise, zahájil volbu.

Po volbě vyhlásil přestávku.

Po přestávce Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., předseda volební komise, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.

Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 49 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 49 hlasovacích lístků, z toho 49 platných.

Pro ​Doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) bylo odevzdán ​46 platných hlasů.

Pro ​JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc. (PF) bylo odevzdáno ​48 platných hlasů.

Pro​ Prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D. (3. LF) bylo odevzdáno ​42 platných hlasů.

Pro​ Mgr. Petera Korcsoka (MFF) bylo odevzdáno ​31 platných hlasů.

Pro ​Mgr. Davida Pavlorka (FF) bylo odevzdáno ​17 platných hlasů.


Usnesení:

„AS UK zvolil Prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D. (3. LF), Doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS), JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc. (PF) a Mgr. Petera

Korcsoka (MFF) do předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy.”


6. Ustavení pracovních komisí, volba jejich předsedů

Bod uvedl Doc. PhDr. Tomáš Nigrin,Ph.D., předseda AS UK a navrhl ustanovení Ekonomické, Legislativní, Sociální, Studijní, Ediční a Petiční komise AS

UK. Současně doporučil, aby případné návrhy na vznik nových komisí byly předloženy až na dalším zasedání AS UK.


Usnesení:

„AS UK ustanovil Ekonomickou, Legislativní, Sociální, Studijní, Ediční a Petiční komisi AS UK.”

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, svolala první zasedání pracovních komisí pro volbu předsedů.


Následně Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, oznámil nové předsedy jednotlivých komisí.

Předsedy jednotlivých pracovních komisí AS UK se stali:

Ediční komise : Tomáš Sychra (3. LF)

Ekonomická komise : Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Legislativní komise: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF)

Sociální komise: Bc. Miroslav Čermák (FSV)

Studijní komise: Mgr. Michal Říha (PF)

Petiční komise : Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FSV)


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, popřál nově zvoleným předsedům mnoho štěstí ve vykonávání jejich činnosti.


7. Přestávka

(​jednání předsednictva AS UK o návrhu konání dalšího zasedání AS UK dne 2. února 2018, vzetí na vědomí zvolení předsedů pracovních

komisí AS​)


8. Rozhodnutí o konání dalšího zasedání AS UK

Návrh usnesení:

„AS UK schválil konání dalšího zasedání pléna dne 2. února 2018.“

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


9. Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora UK

Další zasedání AS UK dne 2. února 2018

1. Zahájení

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, přivítal přítomné členy a zahájil zasedání.


Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 22. ledna 2018 navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS a spolu s podkladovými

materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu.


Program

 1. Zahájení

 2. Vystoupení J.M. pana rektora

 3. Vyjádření k návrhu na jmenování prorektorů UK

 4. Právní jednání

 5. RůznéNávrh usnesení:

„AS UK schválil program zasedání.”

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno2. Vystoupení J. M. pana rektora

V úvodu J. M. rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále jen ”J. M. pan rektor”) popřál všem novým členkám a členům AS UK, jakož i nově zvolenému předsedovi AS UK a předsednictvu AS UK vše dobré během vykonávání jejich mandátu. Dále informoval plénum AS UK o průběhů jmenování rektorů. Následně sdělil, že vzhledem k legislativním změnám v oblasti doktorského studia byl vypracován manuál, který by měl fakultám pomoci v realizaci nutných změn. V souvislosti s akreditacemi studijních programů informoval J. M. pan rektor o naplňování harmonogramu a o zasedání hodnotitelů NAÚ, kteří na přelomu února a března vydají konečnou zprávu. Dále informoval o vývoji iniciativy Emmanuela Macrona, francouzského

prezidenta, o spolupráci univerzit v evropském prostoru a o jednání o spolupráci se zahraničními velvyslanci. Ve finanční oblasti sdělil plénu AS UK, že finanční příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost narostl o více než 390 mil. Kč, samotné finance na vědu se navýšily o 10%, UK tedy získá o 152 mil. Kč více o proti minulému roku. Ve specifickém vzdělávacím prostoru řekl, že dochází k úbytku o 9 mil. Kč. J. M. pan rektor dále uvedl, že jakmile budou veškeré částky ověřeny a přepočítány bude AS UK předložen návrh rozpisu financí. Závěrem pozval členky a členy AS UK na výročí 25 let fungování ČKR, která se bude konat 25. února 2018 a na inauguraci rektora, která proběhne 7. března 2018.


Rozprava k vystoupení J. M. pana rektora UK


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal, zda nastal je nějaký vývoj ohledně prostředků navíc pro doktorandy a zda následně tyto finance budou nějakým

způsobem rozepisovány na fakulty či tato věc bude spjata s debatou k motivaci doktorandů dostudovávat dříve.


J. M. pan rektor mu odpověděl, že ve zmíněných financích je částka na doktorandy, kterým bude navýšeno stipendium, vydělená zvlášť. Pro tento účel

bude v nejkratší možné době vyhotovena novela Stipendijního řádu, aby mohlo k reálnému navýšení dojít co nejdříve. Uvedl, že nepodkročitelná částka

na UK u doktorandského stipendia bude 10 500,- Kč a dále se budou stipendia diferencovat na jednotlivých fakultách.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, doplnil, že Masarykova univerzita v Brně zvolila stejný postup

.

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dále dotázal, zda uvedené peníze navíc, které UK získala, spadají či nespadají do 390 mil. příspěvku MŠMT.

J. M. pan rektor reagoval, že se jedná o peníze mimo uvedený příspěvek. Dále dodal, že vede jednání o fixování této částky do budoucna, aby mohli být

kvalitní doktorandi řádně odměněni. Dodal, že k tomuto tématu bude svolán kulatý stůl.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.”

Hlasování

Schváleno tichým souhlasem


3. Vyjádření k návrhu na jmenování prorektorů UK

Bod uvedl J. M. pan rektor UK a seznámil členy senátu s návrhem na jmenování prorektorů UK a se způsobem rozdělení kompetencí jednotlivých

prorektorů.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., předseda komise, seznámil členy senátu s procedurou tajného hlasování a hlasování zahájil.


Po provedení procedury tajného hlasování a sčítání hlasovacích lístků vyhlásil výsledky tajného hlasování.

Výsledky tajného hlasování k návrhu J. M. pana rektora :

Vydáno bylo 46 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 46 hlasovacích lístků, z toho 46 platných.


Pro souhlasné stanovisko ke jmenování

Prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc., prorektorem pro akademické kvalifikace, 45​ hlasů.

Prof. RNDr. Jana Hály, DrSc., prorektorem pro rozvoj, 41​hlasů.

Doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., prorektorem pro vědeckou činnost, 44 ​ hlasů.

Prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D., prorektorem pro vnější vztahy, 45​hlasů.

Prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D., prorektorkou pro studijní záležitosti, 45​hlasů.

Prof. PhDr. Lenky A. Rovné, CSc., prorektorkou pro evropskou problematiku, 44​ hlasů.

Prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., prorektorem pro tvůrčí a ediční činnost, 45​ hlasů.

Prof. MUDr. Jana Škrhy, DrSc., prorektorem pro zahraniční styky a mobilitu, ​43​ hlasů.

Prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc., prorektorkou pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, 43​ hlasů.


Usnesení

„AS UK vyjádřil souhlasné stanovisko k záměru J.M. pana rektora UK jmenovat prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc., prorektorem pro akademické kvalifikace,

prof. RNDr. Jana Hálu, DrSc., prorektorem pro rozvoj, doc. RNDr. Jana Konvalinku, CSc., prorektorem pro vědeckou činnost, prof. PhDr. Martina Kováře,

Ph.D., prorektorem pro vnější vztahy, prof. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D., prorektorkou pro studijní záležitosti, prof. PhDr. Lenku A. Rovnou, CSc.,

prorektorkou pro evropskou problematiku, prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., prorektorem pro tvůrčí a ediční činnost, prof. MUDr. Jana Škrhu, DrSc.,

prorektorem pro zahraniční styky a mobilitu, prof. PaedDr. Radku Wildovou, CSc., prorektorku pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti.“4. Právní jednání

Bod uvedl Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.


  a. 

a) Smlouva o dílo na výstavbu pavilonu Matematicko-fyzikální fakulty v Troji


JUDr. Jan Wagner, vedoucí právního odboru, informoval členy AS UK o podrobnostech smlouvy.

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Nebyl vznesen žádný podnět


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení stavby pavilonu matematiky a informatiky Matematicko-fyzikální fakulty v Praze – Troji mezi

straně jedné a společnostmi Auböck, s.r.o., IČO: 26089785 a OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, které tvoří sdružení s názvem Společnost UK MFF Troja, jak

provedení díla ve výši 227 482 555,- Kč bez DPH, a dále dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým se rozčleňuje cena za provedení díla na investiční a neinves

návrh smlouvy o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vys

smlouvy.“


Hlasování

Pro 40, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


  b. 

b) Uložení plynovodního vedení k objektu Ministerstva vnitra ČR do pozemku ve vlastnictví Univerzity Karlovy par.č. 302/6, k.ú. Veleslavín


JUDr. Jan Wagner, vedoucí právního odboru, informoval členy AS UK o podrobnostech smlouvy

.

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, kterádoporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit ve prospěch České republiky Ministerstva vnitra, IČO: 00007064, se sídlem Praha 7, Na Štolou 936/3, PSČ 170 34,

služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat plynovodní vedení k tíži pozemku parc. č. 302/6, k.ú. Veleslavín, obec

Praha, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých

školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. “


Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 1

Schváleno5. Různé

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, seznámil členy AS UK s navrženým časovým plánem zasedání AS UK v letním semestru 2017/2018.


Zasedání AS UK se v letním semestru 2017/2018 budou konat 2. března, 6. dubna, 11. května, 15. června 2018.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval členy AS, jestli mají nějaké téma do bodu „Různé“.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) navrhl usnesení týkající se příspěvku pro doktorandy, kteří si požádali o GA UK. Vysvětlil, že nabyl dojmu, že v

této oblasti zpravidla autocenzurou dochází ke snížení žádané částky a uvítal by, kdyby v případě snížení byla rozhodnutí odůvodněna, či dojde-li GA UK k

rozhodnutí, že by mělo dojít k redukci tak, aby vrátila žádost navrhovateli a on sám si určil, kde dojde ke snížení.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, požádal, zda by tento podnět spadající pod široké téma věnující se doktorandům, bylo nejprve

projednáno na kulatém stole, který se této problematice bude hlouběji věnovat.


Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. (RUK) vysvětlil, že se snižují pouze neodůvodněné nebo nezdůvodnitelné náklady, následně návrh odešlou řešiteli, který

dorovná ztrátu jinde. Dále vysvětlil, že skutečně jsou nyní v situaci, kdy jsou nuceni k nějakým redukcím u méně kvalitních žádostí, avšak tato činnost

probíhá individuálně a drží se výhradně neodůvodněných položek. Sdělil, že cílem této činnosti je snaha zachovat úspěšnost 35%. Vysvětlil, že kvalitních

projektů jsou ⅔, avšak finanční prostředky stačí pouze pro polovinu z nich. Uvedl, že přestože návrh doc. MUDr. Ondřeje Hrušáka, Ph.D. (2. LF) není

špatný, byl by funkční pouze v případě 25% úspěšnosti, kdy by bylo projektů méně a plné financování by mohlo vyjít lépe. Závěrem řekl, že se domnívá,

že je spravedlivější vůči řešitelům podpořit více projektů, které jsou stejně kvalitní, byť se sníženými financemi.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uzavřel danou diskuzi tím, že prof. RNDr. Petr Volf, CSc. se zavazuje, že dochází-li ke krácení u projektů

GA UK, jedná se vždy o neodůvodnitelné položky. Další podněty k doktorandům a GA UK budou prodiskutovány na kulatém stole.


Mgr. David Pavlorek (FF) se dotázal, kdy zmíněný kulatý stůl proběhne.


J. M. pan rektor mu odpověděl, že se kulatý stůl uskuteční 10. dubna od 15:00 hod. a program bude rozeslán koncem února.


Návrh Doc. MUDr. Ondřeje Hrušáka, Ph.D. (2. LF) nebyl podpořen v poměru hlasů 6/26/7 (pro/proti/zdržel/a se).


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 2. března 2017 v 10:00 v​Malé aule Karolina​. Zasedání ukončil ve 13:30.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK
Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UKPoslední změna: 10. prosinec 2018 15:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám