Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 10. května 2018


Přítomni: Mgr. Michal Říha (PF), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Jakub Horký (PF), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Bc. Daniel Pražák (PedF), Adam Láznička (2. LF), Tomáš Sychra (3. LF) Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Martina Němčoková (3. LF)


Hosté: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK, Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, Mgr. Eliška Kadlecová (PF), Mgr. Petra Štanclová (RUK), Mgr. Martin Maňásek (RUK), Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (RUK), Ing. Jakub Papírník (RUK)


Program:

1) Schválení programu

2) Studijní informační systém

3) Stanovisko k návrhu změny vnitřního předpisu UK

- Dílčí změna Stipendijního řádu (čj. 121/2018)

4) Různé

1) Schválení programu


„Studijní komise AS UK schválila program zasedání.“

Přijato poměrem hlasů 10 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).

2) Studijní informační systém


Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, uvedl bod jednání.

Ing. Jakub Papírník seznámil členy Studijní komise AS UK s plánovanými změnami v SIS.

Jakub Horký zmínil sjednocování technického řešení, aby komise, která má pro změny v SIS vzniknout, mohla dávat doporučení harmonizace na úrovni předpisů.

Ing. Jakub Papírník potvrdil, že standardizace postupů je důležitá a zdůraznil náročnost zpracování výjimek, kterých je na univerzitě velmi mnoho. Četnost výjimek vyčerpává kapacity, většinu času se řeší výjimky, což je velmi náročné.

J. M. pan rektor poukázal na to, že 3 fakulty chtějí nadále používat starý systém na spisovou službu a že pouhý přechod na elektronické státní závěrečné zkoušky trval 3 roky.

Jakub Horký namítnul, že důvodem problémů může být i špatný hardware. Ve vytíženém okamžiku je velmi špatná responzivita, vyřízení požadavku po odkliknutí trvá několik sekund. Bylo by dobré, aby při vyšší zátěži vše fungovalo a responzivita byla okamžitá. Dále doporučil, aby před nasazením každé změny bylo uděláno stress testování, nedocházelo by pak k situacím, kdy se nasadí změna a dojde ke zpomalení.

Ing. Jakub Papírník řekl, že kapacita Erudia se věnuje hlavně změnám a výjimkám, bylo by tedy dobré přesunout část této kapacity raději na testování a optimalizaci systému.

Jakub Horký doporučil, aby složení komise zahrnovalo i lidi, kteří mají na fakultách určité rozhodovací pravomoci např. ohledně vnitřních předpisů.

Ing. Jakub Papírník informoval o tom, že zájem fakult o zapojení se do komise a do celé této problematiky je velký a že do složení a činnosti komise bude zapojeno co nejvíce osob.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. vznesl doporučení týkající se toho, že důležitá funkce komise by měla spočívat především v rozlišování, který požadavek je reálný a který ne a že se jedná o volbu priorit. Sup hodnotí jako dobrý nástroj pro to, aby uživatelé sdělovali zkušenosti a ne aby přímo úkolovali Erudio.

Ing. Jakub Papírník potvrdil, že komise by měla přefiltrovávat požadavky.

Bc. et Bc. Filip Hruša doporučil zmenšit počet požadavků supu, aby došlo k jejich filtraci, např. první filtr by proběhl na fakultách, další filtr pak v komisi.

J. M. pan rektor souhlasí s pročištěním požadavků na fakultách.

Ing. Jakub Papírník sdělil, že hlavní uživatelé supa budou působit a setkávat se v rámci komise.

Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, poukázal na to, že začínáme řešit požadavky harmonizace, a to až po tom, co byly novelizovány předpisy UK i fakultní předpisy a probíhá proces akreditace. Jde tu o to, že docházíme k potřebě něco sjednocovat a nyní se vracíme k tomu, že to mělo být sjednocené již na počátku.

J. M. pan rektor řekl, že sjednocení předpisů vítá, rád poskytne prostředky a zázemí pro debatu nad harmonizací předpisů, ale vidí to jako nereálné. Zdůraznil, že harmonizace nemůže fungovat, byť by byla vítána. AS UK by musel otočit kormidlem, neboť nejsme univerzita západního typu. Jsme univerzita východního typu, o všem se zde vede demokratická debata. Západní univerzity nedávají tolik prostoru k demokracii a jsou více centrálně řízené.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, zmínila, že se snažili v rámci tvorby fakultních pravidel pro organizaci studia sjednocovat a harmonizovat, ale narazili na odpor fakult a na požadavky mít něco jiného.

Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, se dále dotázal na složení komise pro SIS.

Ing. Jakub Papírník odpověděl, že lidí do diskuze bude více, většinou bude jeden technik, pak někdo ze studijního oddělení a pak někteří přísedící proděkani. Ve finále bude za každou fakultu jeden hlas a výsledek hlasování bude mít doporučující charakter.

Tomáš Sychra se dotázal, které osoby z fakult byly osloveny.

J. M. pan rektor oznámil informace ústně děkanům, pan ředitel pak fakulty oslovil oficiálně.

Ing. Jakub Papírník závěrem sdělil, že připraví sérii požadavků na jedno téma a bude zjišťovat názory z fakult. Chtějí se také dozvědět, jaké konkrétní instituty se jak využívají.

J. M. pan rektor konstatoval, že souhlasí s požadavkem udělat inventuru a vyčistit požadavky.


„Studijní komise AS UK vzala na vědomí přednesené informace.“

Přijato konsenzuálně.

3) Stanovisko k návrhu změny vnitřního předpisu UK

Dílčí změna Stipendijního řádu (čj. 121/2018)

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, představila návrh změny.

Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, seznámil přítomné s došlým stanoviskem KTF UK (čj. 128/2018) a otevřel rozpravu.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. poděkoval paní prorektorce za realizaci tohoto návrhu.


„Studijní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Dílčí změny Stipendijního řádu UK (čj. 121/2018).“

Přijato poměrem hlasů 10 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).

4) Různé


Do bodu Různé nebyl vznesen žádný podnět.

Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání.


Za správnost: Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK

Zapsala: Mgr. Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 22. červen 2018 17:17 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám