Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 9. května 2018


Přítomni:

Michael Glogr (PF), Drahomír Kolenčík (2. LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Eliška Kryčerová (PedF), Bronislav Poul (FF), Mgr. Michal Říha (PF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)


Omluveni:

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

Dále nepřítomni:

Bc. Tomáš Bederka (PedF), Bc. Daniela Čechová (PedF), PhDr. Karel Höfer (FSV), doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Jakub Hajný (1. LF), Josef Holub (1. LF), Jakub Horký (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), Martin Chaloupka (LF P), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV), David Marvan (3. LF), Mgr. David Pavlorek (FF), Martin Pehr (1. LF), Bc. David Půlpán (FTVS), Bronislav Poul (FF), Metoděj Renza (3. LF), Tomáš Sychra (3. LF), František Vaňásek (1. LF) Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), Anna Wünschová (FHS),Adam Zvonař (PF)

Hosté:

Ivan Fencl (PF), Marek Koten (PF), Magdaléna Voldřichová (FHS)


Program

 1. Schválení programu

 2. Podpora zájmové činnosti studentů

    a. 

  Studentský Majáles

    b. 

  Centrum politických studií

 3. Dílčí změna Stipendijního řádu (č.j. 121/2018)

 4. Různé


Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), pověřený předsedající Sociální komise AS UK omluvil ze zdravotních důvodů Bc. Miroslava Čermáka, předsedu Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK.


1. Schválení programu

Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK schvaluje program zasedání Sociální komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem


2. Podpora zájmové činnosti studentů

Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), zastupující předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


a) Studentský Majáles


Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), zastupující předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Magdaléně Voldřichové (FHS), která představila projekt Studentský Majáles včetně rozpočtu a nákladů.


Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), zastupující předseda Sociální komise AS UK, přečetl stanovisko Právního odboru a otevřel diskuzi.


Magdaléna Voldřichová (FHS) uvedla, že naplnili vše, co Právní odbor požadoval a jedná se o spolek se studenty z více než jedné fakulty a dodala, že formulář na podporu je matoucí vzhledem k duplicitnímu výskytu na webu UK i ve starší verzi.


Bronislav Poul (FF) se zeptal na účast.


Magdaléna Voldřichová (FHS) mu odpověděla , že přesná čísla nejsou ještě známá, avšak standardně se jedná kolem jednoho tisíce návštěvníků.


Drahomír Kolenčík (2. LF) se dotázal na rozpočet přijmů.

Magdaléna Voldřichová (FHS) vysvětlila, že hlavní částku poskytne UK a dále bylo snahou zapojit i další školy, bohužel se vydařilo pouze jednání s ČVUT, dodala, že se zkoušeli dohodnout i s VŠE, avšak bez výsledku.


Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), zastupující předseda Sociální komise AS UK, se dotázal na spolupráci s Lesamáj.

Magdaléna Voldřichová (FHS) vysvětlila, že se snažili se o spolupráci a spojení, ale přišlo odmítnutí z jejich strany, nicméně se podařilo dohodnout, tak aby data nekolidovala a nesnižovala se účast. Závěrem sdělila, že do budoucna předpokládá větší spolupráci s Lesamáj.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu v plné výši tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření rektora o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.”


Počet hlasů:7-0-0 (pro-proti-zdržel/a se)

Schváleno


b) Centrum politických studií

Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), zastupující předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ivan Fencl (PF), který představil projekt Český model amerického kongresu.


Marek Koten (PF) ho doplnil včetně rozpočtu a nákladů.


Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), zastupující předseda Sociální komise AS UK, přečetl stanovisko Právního odboru a otevřel diskuzi.


Michael Glogr (PF) se dotázal k čemu je zapotřebí přebytek peněz.

Marek Koten (PF) vysvětlil, že je nutný kvůli kurzu dolaru a že se jedná o částky z Americké ambasády, kde předem není možné určit, jaká bude konečná částka, avšak nadbytečné peníze budou navráceny.


Drahomír Kolenčík (2. LF) se zeptal, zde je ambasády podporují každoročně.

Marek Koten (PF) potvrdil, že tomu tak je a dodal, že letos je to poprvé finančně.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu v plné výši tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření rektora o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.”


Počet hlasů: 7 -0-0 (pro-proti-zdržel/a se)

Schváleno


Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), zastupující předseda Sociální komise AS UK, informoval o dalším postupu žádostí a vyrozumění ze strany UK.3. Dílčí změna Stipendijního řádu (č.j. 121/2018)

Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), zastupující předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a představil jednotlivé změny včetně stanoviska KTF.


Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), zastupující předseda Sociální komise AS UK, otevřel diskuzi.


Bronislav Poul (FF) vyjádřil svůj názor s tím, že se jedná spíše o ekonomické možnosti fakult ne o solidaritu.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko dílčí změnu Stipendijního řádu (č.j. 121/2018) včetně všech přiložených dokumentů včetně vyjádření děkana KTF a doporučuje jí AS UK ke schválení.”


Počet hlasů: 7-0-0 (pro-proti-zdržel/a se)

Schváleno4. Různé

Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), zastupující předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), zastupující předseda Sociální komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Vidi: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK

Poslední změna: 25. červen 2018 08:48 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám