Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 5. září 2018

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, František Zahálka, Josef Staša, Zuzana Moťovská (po telefonu), Peter Korcsok (po telefonu), David Hurný


Omluveni:

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Přítomní hosté:

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK

JUDr. Jan Wagner, vedoucí PO RUK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. Předsednictvo AS UK projednalo záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako prodávající a Městem Dobruška, zastoupeným Ing. Petrem Lžíčařem, starostou, se sídlem Náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška, IČO: 00274879, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 182/1, jehož součástí je budova č.p. 777, pozemku parc. č. 182/4, a pozemku parc. č. 182/6, vše v k. ú. Dobruška, obec Dobruška, za kupní cenu ve výši 36 000 000,- Kč. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím sdělení předsedy prof. Ing. Františka Zahálky, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k tomuto návrhu smlouvy.

  2. Předsednictvo AS UK projednalo záměr uzavřít s Asistence, o.p.s., IČO: 63830540, se sídlem V Pevnosti 13/4, 128 00 Praha 2, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor o výměře 430,4 m² v budově koleje Švehlova na adrese Slavíkova 22, Praha 3, na dobu určitou do 31.05.2028. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím sdělení předsedy prof. Ing. Františka Zahálky, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k tomuto návrhu smlouvy.

  3. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 8. října 2018 od 17:00 hodin na sekretariátu AS UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 6. září 2018 11:33 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám