Zápis ze zasedání Ediční komise AS UK ze dne 13. června 2018


Přítomni

Bc. Miroslav Čermák (FSV), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Michal Říha (PF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Michael Glogr (PF), Anna Kalašnikovová (PF)

Omluveni

Eliška Kryčerová (PedF)


Hosté

Martin Chaloupka (LF P), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Metoděj Renza (3. LF), PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (ÚKUK), Mgr. Martin Kybal (ÚKUK)


Program

  1. Schválení zápisu ze dne 10. dubna 2018

  2. Vyjádření k návrhu smlouvy o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2018 – 2022

  3. Různé1. Schválení zápisu ze dne 10. dubna 2018

Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, v zastoupení Tomáše Sychry, předsedy Ediční komise, zahájil zasedání a představil program.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK schválila program zasedání.

Schváleno tichým souhlasem.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK schválila zápis ze zasedání ze dne 10. dubna 2018.

Schváleno tichým souhlasem.2. Vyjádření k návrhu Smlouvy o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2018 – 2022

PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (ÚKUK) přednesla informace k návrhu Smlouvy o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2018 – 2022.


Mgr. Martin Kybal (ÚKUK) informace doplnil.


Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, otevřel rozpravu.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) se dotázal na situaci, týkající se nemožnosti fakult vybrat si, jaké databáze chce. Dále podotknul, že odhadované částky za jednotlivé roky se liší od částek uváděných v tabulkách a tyto částky se dále liší od těch, co obdržely fakulty.


Mgr. Martin Kybal (ÚKUK) řekl, že ceny se průběžně vyvíjejí. U mnoha položek došlo ke změnám, existuje také mnoho verzí cen, což je zapříčiněno i pohybem kurzů.


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) poprosil, zdali by uvedené informace a tabulka s cenami mohla být zpřístupněna i Ekonomické komisi AS UK.


Na základě dotazů vzešlých během proběhlé rozpravy, byly veškeré dostupné materiály poskytnuty členům AS UK prostřednictvím emailové konference.


Mgr. Martin Kybal (ÚKUK) dodal shrnutí informací přednesených na jednání Ediční komise AS UK:


CzechElib je národní projekt, který koordinuje nákup elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR.


Projekt je financován z EU, zaštiťuje ho MŠMT a realizátorem je Národní technická knihovna (NTK).


Zapojeno je 112 institucí, na UK se zapojení do projektu řeší od roku 2016.


Výběr EIZ pro UK se řešil v průběhu roku 2017, vycházelo se z požadavků fakult, statistik využití EIZ atd.


EIZ poptávané UK se dělí na:


- páteřní EIZ = celouniverzitně dostupné multioborové zdroje, na jejichž financování se podílí všechny fakulty a Ústřední knihovna UK.


- oborové EIZ = oborové zdroje dostupné pouze na některých fakultách a financované těmito fakultami.


Procentuální podíly fakult na financování jednotlivých EIZ se vypočítávají pomocí počtů FTE uživatelů (Full time equivalent), které vycházejí z Výroční zprávy UK za rok 2015.


Ceny EIZ pro UK vyjednává CzechElib, UK v několika případech s CzechElib jednala o snížení cen EIZ.


Běžný meziroční nárůst cen jednotlivých EIZ se zpravidla pohybuje mezi 5% až 7%. Zdánlivě vyšší meziroční nárůsty jsou způsobené postupným zapojováním dalších EIZ do projektu.


Celkový objem nákladů za poptávané EIZ v letech 2018 až 2022 je přes 400 mil. Kč, z toho cca 240 mil. Kč je dotace a cca 160 mil. Kč je spoluúčast UK.


UK podepsala s NTK dne 4. 12. 2017 Smlouvu o centralizovaném zadávání, ve které UK pověřila NTK vysoutěžením poptávaných EIZ.


Všechny poptávané EIZ jsou od začátku roku na UK dostupné.


Aktuálně v ČR neexistuje k tomuto projektu žádná jiná srovnatelná alternativa.
Dále Mgr. Martin Kybal (ÚKUK) dodal tabulku s kalkulací cen páteřních a oborových EIZ, které UK v rámci projektu poptává.


V kalkulaci se vychází z cen EIZ uvedených ve Smlouvě o zajištění a zpřístupnění EIZ, která se aktuálně schvaluje. U EIZ, kde cena nebyla ještě finálně potvrzena, se vychází z indikativních cen uvedených ve Smlouvě o centralizovaném zadávání. U páteřních EIZ jsou uvedeny podíly jednotlivých fakult na financování. U oborových EIZ je uveden doplatek za celou UK, který se bude dělit mezi fakulty uvedené ve sloupci Požaduje. Pro výpočet podílu fakult se použijí počty FTE uživatelů.


Na základě proběhlé rozpravy Ediční komise AS UK přijala následující usnesení.


Návrh usnesení:


Ediční komise AS UK doporučuje schválit návrh Smlouvy o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2018 – 2022.


Přijato poměrem hlasů 4 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).


3. Různé

Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, otevřel bod programu. Nebyl vznesen žádný podnět. Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání.


Zapsala: Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Vidí: Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UKPoslední změna: 11. září 2018 17:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám