Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 15. října 2018

Přítomni:

Bc. Miroslav Čermák (FSV), doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Martin Chaloupka (LF P), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. David Pavlorek (FF), Bc. David Půlpán (FTVS), Metoděj Renza (3. LF), Mgr. Michal Říha (PF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), Bc. Tomáš Bederka (PedF), Michael Glogr (PF), David Marvan (3. LF), Bronislav Poul (FF)


Omluveni:

Bc. Daniela Čechová (PedF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Bc. Eliška Kryčerová (PedF), Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV)


Dále nepřítomni:

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), Josef Holub (1. LF), Mgr. Jakub Horký (PF), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), Martin Pehr (1. LF), ,

Tomáš Sychra (3. LF), Anna Wünschová (FHS), Jakub Hajný (1. LF), František Vaňásek (1. LF)


Hosté:

Mgr. Ludmila Součková (IPSC), MUDr. Josef Fontana (3. LF),

MUDr. Drahomír Kolenčík (2. LF)


Program:

 1. Schválení programu

 2. Podpora zájmové činnosti studentů

    a. 

  Vysokoškolský sportovní klub FTVS, oddíl ledního hokeje, z.s.

 3. Program Alumni UK, program Alumni fakult

 4. Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK - volba člena

 5. Internacionalizace UK

 6. Zprávy o činnosti delegátů za Sociální komisi AS UK

 7. Různé


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK.


1. Schválení programu

Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK schvaluje program zasedání Sociální komise AS UK."


Počet hlasů: 13-0-0

Schváleno


2. Podpora zájmové činnosti studentů

a) Vysokoškolský sportovní klub FTVS, oddíl ledního hokeje, z.s.

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání. Mgr. David Hurný (PřF) informoval o současném stavu finančních prostředků na podporu, dále představil podrobnosti žádosti o podporu. Členové Sociální komise AS UK měli možnost seznámit se s rozpisem čerpání prostředků na zájmovou činnost studentů. Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy Sociální komise s kladným stanoviskem Právního oddělení RUK k této žádosti.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), Mgr. Michal Říha (PF) podpořili schválení žádosti v plné výši.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti ve výši 100 000 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy o jednorázovou finanční podporu Vysokoškolskému sportovnímu klubu FTVS, oddíl ledního hokeje, z.s.”


Počet hlasů: 13-0-0

Schváleno


3. Program Alumni UK, program Alumni fakult

Na žádost Bc. Tomáše Bederky (PedF) poskytla Mgr. Ludmila Součková (vedoucí IPSC) informace o programu Alumni na UK a Alumni na jednotlivých fakultách.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace o programu Alumni UK a Alumni na fakultách a žádá o další informování v lednu 2019.”


Počet hlasů: 13-0-0

Schváleno


4. Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK - volba člena

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a seznámil přítomné s postupem volby, zejména zastoupení jednotlivých fakult maximálním počtem jednoho člena hodnotící komise za fakultu.


Proběhlo hlasování o jediném navrženém, kterým byl Bc. David Půlpán (FTVS).


Volební komisi tvořili:

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

Mgr. David Pavlorek (FF)

Martin Chaloupka (LFP)


Volební komise konstatovala, že bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 12 platných hlasovacích lístků a všechny byly pro navrženého kandidáta.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje AS UK, aby navrhnul J. M. panu rektorovi Bc. Davida Půlpána (FTVS) jako kandidáta na člena Hodnotící komise podle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.”


Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno


5. Internacionalizace UK

MUDr. Drahomír Kolenčík (2. LF) představil projekt vedený pod záštitou paní prorektorky Králíčkové. Podstatou projektu je myšlenka, že k nám jezdí zahraniční studenti, kteří spíše jezdí na Univerzitu, než přímo na jednotlivé fakulty, ale dostávají různá zázemí s odlišnými podmínkami. Cílem projektu je sjednotit zázemí pro zahraniční studenty bez ohledu na to, na jakou fakultu přijedou a jaký čas na UK stráví. Hlavními partnery projektu by měly být studentské spolky, se kterými se bude výrazně spolupracovat.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace o Internacionalizaci - Buddy program.”


Schváleno tichým souhlasem.


6. Zprávy o činnosti delegátů za Sociální komisi AS UK

Sociální komise AS UK deklarovala, že apeluje na delegáty AS UK, aby řádně a včas dodávali zprávy o své činnosti.


Mgr. Peter Korcsok (MFF) přednesl zprávu o činnosti Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK. Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, podal zprávu o činnosti Rady kolejí a menz UK.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace delegátů AS UK v komisích a dalších orgánech UK.”


Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno


7. Různé

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání. Nebyl vznesen žádný podnět.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Za správnost: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UKPoslední změna: 26. listopad 2018 16:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám