Zápis ze zasedání Ediční komise AS UK ze dne 22. listopadu 2018


Přítomni

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Martin Pehr (1. LF), Mgr. Michal Říha (PF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Tomáš Sychra (3. LF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Eliška Kryčerová (FF)


Hosté

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny UK, Petr Urválek (ÚK), Lucie Panchártek Suchá (ÚK), Hana Nesvatbová (ÚK), Milan Janíček (ÚK), Hana Světelská (ÚK), Jiří Pavlík (ÚK), Tereza Simandlová (ÚK), Metoděj Renza (3. LF)


Program

  1. Schválení programu zasedání

  2. Informace k nadcházejícím událostem na Univerzitě Karlově

  3. Informace o Gaudeamus

  4. Různé


Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Ediční komise AS UK.

1. Schválení programu zasedání

Návrh usnesení:


„Ediční komise AS UK schvaluje program zasedání Ediční komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem


2. Informace k nadcházejícím událostem na Univerzitě Karlově

Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo prof. PhDr. Martinu Kováři, Ph.D., prorektorovi pro vnější vztahy, který prezentoval aktuální informace o projektu Univerzita a republika 1918 - 2018 a pozval přítomné k oslavám 50. let výročí rekonstrukce Karolina. Dále informoval o událostech na UK, které se vztahovaly k dobíhajícím oslavám 100 let od založení Československa, vycházejícím úspěšným publikacím či konferencím. Dále avizoval chystané události na UK pro rok 2019, vztahující se k uctění památky Jana Palacha, vstupu ČR do EU, oslavám České Egyptologie na UK, výstavě: Václav IV - Evoluce, Revoluce, Destrukce, Sametové revoluci, výstavy: Konec komunismu, Neznámé oběti totality a dále oslavy výročí ke jmenování první řádné profesorky UK a zisku Nobelovy ceny. Závěrem zdůraznil, že finance na tyto události jsou zajištěny.


Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, se dotázal na to, jaký předmět ve spojení s výstavou významných absolventů a událostí byl vybrán jako symbolický předmět pro rok 2018.


prof. PhDr. Martinu Kováři, Ph.D., prorektorovi pro vnější vztahy, odpověděl, že zvítězil rozbitý kompas, který symbolicky vystihuje směřování ČR.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o nadcházejících událostech na Univerzitě Karlově a děkuje celému organizačnímu týmu a žádá o dalším průběžném

informování.”

Počet hlasů: 8-0-0

Schváleno


3. Informace o veřejném veletrhu vysokých škol Gaudeamus

Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Bc. Miroslavu Čermákovi (IPSC), který prezentoval informace o již proběhlých veletrzích Gaudeamus a zdůraznil realizaci nové expozice včetně vyhodnocených dotazníků a účasti na veřejných veletrzích.


Mgr. Ludmila Součková, vedoucí IPSC, ho doplnila a informovala o novém vizuálu UK, který bude dostupný také na UK pointu veřejnosti.


Bc. Eliška Kryčerová (FF) poděkovala za inovativní a sofistikovaný přístup a ocenila provedení nové expozice včetně zvoleného hesla: “studuj jako král”.


prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, poděkoval všem, kteří se podíleli na vzniku nové expozice a účasti na Gaudeamu.


Mgr. Michal Řiha (PF) požádal, zda by v dalším roce mohly být uvolněny papírové UK koruny pro Hokejovou bitvu na podporu UK.


Mgr. Ludmila Součková, vedoucí IPSC, myšlenku podpořila a přislíbila jejich poskytnutí.


Metoděj Renza (3. LF) se zeptal, zda správně porozumněl, že došlo ke zvětšení prostoru expozice a zda se velikost expozice odvíjí od ceny za účast na Gaudeamu.


Mgr. Ludmila Součková, vedoucí IPSC, reagovala, že došlo ke zvětšení z 144m2 na 160m2 a potvrdila, že cena se odvíjí i od velikosti expozice, avšak zdůraznila, že při této velikosti je cenový rozdíl minimální.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o veletrhu Gaudeamus a děkuje jeho

organizačnímu týmu.”

Počet hlasů: 7-0-1

Schváleno

4. Různé

Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem

přítomným za účast.


Zapsala: Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Vidi: Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UKPoslední změna: 10. prosinec 2018 09:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám