Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 14. prosince 2018

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK konaného dne 19. října 2018.

 3. AS UK schválil zápis o hlasování per rollam ze dne 29. listopadu 2018.

 4. AS UK schválil Návrh na změnu v Principech rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2019.

 5. AS UK schvaluje novelu Etického kodexu UK a Jednacího řádu Etické komise (OR 27/2013).

 6. AS UK vzal na vědomí Dlouhodobou strategii pro spolupráci v rámci Aliance 4EU.

 7. AS UK schvaluje Plán investičních aktivit Univerzity Karlovy pro rok 2019, který je přílohou Plánu realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2019.

 8. AS UK schválil návrh dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK (čj. 298/2018) ve znění doporučeného pozměňovacího návrhu čj. 396/2018, ve znění doporučeného a upraveného pozměňovacího návrhu čj. 398/2018, doporučené legislativně technické opravy a ve znění modifikací předkladatele.

 9. AS UK schválil návrh změny Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK (čj. 316/2018).

 10. AS UK schválil návrh změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK (čj. 411/2018).

 11. AS UK schválil návrh Jednacího řádu akademického senátu ETF UK (čj. 277/b/2018) s výhradou provedení legislativně technických oprav.

 12. AS UK schválil návrh Jednacího řádu VR ETF UK (čj. 277/a/2018) s výhradou provedení legislativně technických oprav.

 13. AS UK projednal záměr uzavřít s paní Adelínou Starostovou, IČO: 74400851, se sídlem Nerudova 409, 252 63 Roztoky u Prahy, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 20.10.2017, kterým se upravují povinnosti nájemce spočívající v zajištění stravovacích míst pro zaměstnance fakulty a studenty včetně stanovení maximální výše ceny za jeden oběd na 100,- Kč pro zaměstnance a 80,- Kč pro studenty, s kladným stanoviskem.

 14. AS UK projednal záměr uzavřít se společností Základní škola a Mateřská škola TIP - TOES, s.r.o., IČO: 24256510, se sídlem Křenecká 52, 277 14 Lhota, jako nájemcem, dodatek č. 3 k dosavadní nájemní smlouvě s kladným stanoviskem.

 15. AS UK projednal záměr zřídit bezúplatně:

  a) pozemkovou služebnost stezky spočívající v povinnosti Univerzity Karlovy strpět právo Statutárního města Hradec Králové, IČO: 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové (dále jen „město“), chodit přes služebný pozemek parc. č. st. 235, jehož součástí je budova č.p. 91, k.ú. Hradec Králové, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy, nebo se po služebném pozemku dopravovat lidskou silou a právo, aby po služebném pozemku jiní přicházeli k městu jako oprávněnému a odcházeli od něj nebo se lidskou silou dopravovali, a to včetně průchodu stavbou čp. 91, která je součástí služebného pozemku, ve prospěch pozemku parc. č. st. 234, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., k.ú. Hradec Králové, ve vlastnictví města,

  b) pozemkovou služebnost užívání pozemku parc. č. st. 235, jehož součástí je stavba čp. 91, k.ú. Hradec Králové, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, spočívající v povinnosti univerzity strpět právo města užívat sociální zázemí umístěné v přízemí domu čp. 91, ve prospěch pozemku parc. č. st. 234, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., k.ú. Hradec Králové, ve vlastnictví města, na dobu pěti let, to vše v rozsahu vymezeném zákresem do schématu 1. NP domu čp. 91, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí smlouvy a s účinností pro všechny další vlastníky panujícího pozemku, a dále vydává kladné stanovisko k investici města do majetku univerzity a doporučuje návrh smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 16. AS UK projednal záměr uzavřít se Statutárním městem Hradec Králové, IČO: 00268210, se sídlem Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, smlouvu o výpůjčce a spolupráci, jejímž předmětem je vzájemná výpůjčka společných prostor a provozních místností v budově č.p. 91, jež je součástí pozemku parc. č. st. 235, o výměře 594,6 m², k.ú. Hradec Králové, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, který bude užívat Statutární město Hradec Králové a prostor Městské hudební síně ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, který bude užívat Univerzita Karlova a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 17. AS UK projednal záměr zřídit ve prospěch T-Mobil Czech Republic, a.s., IČO: 64949681, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat komunikační vedení - optický kabel k tíži pozemku parc. č. 404/4, jehož součástí je budova č. p. 747/2, v k. ú. Libeň, obec Praha, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 18. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor v Královické ulici čp. 915, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, nájemci Městu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

 19. AS UK projednal záměr zřídit ve prospěch Hlavního města Prahy, Městské části Prahy 2, IČO: 00063461, se sídlem Praha 2, Náměstí Míru 600/20, PSČ 120 00, bezúplatnou služebnost práva stezky k tíži pozemku parc. č. 1434/1, k.ú. Nové Město, obec Praha, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 20. AS UK bere na vědomí rozhodnutí prof. Martina Kováře rezignovat v souvislosti s prošetřováním obvinění z plagiátorství, která proti němu byla vznesena. AS UK děkuje prof. Martinu Kovářovi za jeho dosavadní práci a činnost pro UK, které si velmi váží. AS UK důvěřuje nezávislým orgánům, do jejichž kompetencí podobné podněty přímo spadají a které mají právo v tomto ohledu také rozhodnout.

 21. AS UK jako nejvyšší orgán akademické obce Univerzity Karlovy považuje formu prezentace a šíření podnětu z podezření na plagiátorství spojené s osobou prof. Martina Kováře za velmi nevhodnou.

 22. AS UK delegoval MUDr. Josefa Fontanu (3. LF) za zástupce 3. lékařské fakulty UK do sněmu Rady vysokých škol.

 23. AS UK delegoval Tomáše Sychru (3. LF) a Bc. Elišku Kryčerovou (FF) za členy Rady pro vnitřní hodnocení.

 24. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 25. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 26. AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

 27. AS UK schválil konání dalšího zasedání pléna dne 14. prosince 2018.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost:

Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK
Poslední změna: 2. leden 2019 12:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám