Zápis z jednání Ekonomické komise ze dne 12. června 2018


Přítomni:

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Mgr. David Pavlorek (FF), Mgr. Zdeněk Pressl (součásti), Mgr. Michal Říha (PF), PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF), Mgr. Dan Thiel (FTVS), Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Mgr. Michal Zima (PřF), MUDr. Josef Fontana (3. LF)


Hosté:

MUDr. Milan Prášil, MBA, (kancléř UK), Ing. Miroslava Oliveriusová (kvestorka UK), Eliška Kryčerová (tajemnice AS UK), Mgr. et Mgr. Hana Kosová (CCPT UK), Prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (IOCB TECH)


Návrh programu:


  1. Schválení programu

  2. Výroční zpráva o činnosti

  3. Výroční zpráva o hospodaření

  4. OR: Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademických roce 2018/2019

  5. OR: Poskytování sociálních stipendií na UK v akademických roce 2018/2019

  6. Návrh na využití tržby z prodeje bývalé menzy Větrník

  7. Smlouva o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2018 - 2022

  8. Právní jednání

  9. Různé


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise, uvítal členy Ekonomické komise AS UK.


1. Schválení programu

Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK schvaluje program zasedání Ekonomické komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem


2. Výroční zpráva o činnosti za rok 2017

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, kancléři UK, který prezentoval daný materiál včetně veškerých provedených změn.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK schvaluje předloženou zprávu o činnosti UK”


Počet hlasů: 10-0-0

Schváleno


3. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2017

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, se zeptal, jestli zisk 60 mil. po zdanění není příliš velká částka s ohledem na daně?

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK vysvětlila, že se vždy plánuje vyjít vyrovnaně s nulou a že zisk jako takový nikdy plánován není. Sdělila, že dopředu není možné určit, kde dojde k úspoře. Závěrem vysvětlila, že zisk je vždy kladný a potřebný ukazatel.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, se dále dotázal, zda byla nějaká fakulta ztrátová?

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK uvedla, že letos poprvé byly všechny fakulty v zisku.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK předloženou zprávu o činnosti UK.”


Počet hlasů: 10-0-0

Schváleno


4. OR: Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2018/2019

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, kancléři UK, který prezentoval podkladový materiál.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK schvaluje předložený návrh OR.”


Počet hlasů: 10-0-1

Schváleno


5. OR: Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2018/2019

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, kancléři UK, který prezentoval podkladový materiál.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK schvaluje předložený návrh OR.”


Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno


6. Návrh na využití tržby z prodeje bývalé menzy Větrník

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která prezentovala podrobnosti k podkladovému materiálu.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, se dotázal na strategické partnerství a na to, co všechno by mělo být jeho obsahem.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, v krátkosti vysvětlila, že navázané partnerství v rámci 4EU se postupně rozšiřuje v souladu s iniciativou prezidenta Macrona a podrobnější kroky a obsah doplní J.M. pan rektor na plénu AS UK.

MUDr. Milan Prášil, kancléř UK, upřesnil, že finance budou využity také na internacionalizaci a strategická partnerství. Sdělil, že v tuto chvíli není jasné, jak to bude s národní podporou 4EU a v této věci proběhne ještě řada jednání.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal, zda nejsou jiné potřebné aktivity, kde by získané peníze v této podobě našly lepší uplatnění.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, reagovala, že takové jsou, nicméně by u nich došlo k danění a tedy ztrátu peněz.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK schválit návrh využití tržeb za prodej bývalé menzy Větrník.”


Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno7. Smlouva o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2018 - 2022

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, kancléři UK, který prezentoval podkladový materiál.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV) požádal o zpracování dopadů této smlouvy na jednotlivých fakultách a vysvětlil, že se jedná o velmi individuální záležitost, která ovšem může vzbudit citlivější reakce.


MUDr. Milan Prášil, kancléř UK, poděkoval za podnět a přislíbil vytvoření navržených dopadů na jednotlivé fakulty.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal, v čem je ta hlavní změna, sdělil, že podle uvedených čísel bude nutné platit více. Navázal otázkou, zda je to dáno větší objednávkou a jestli skutečnost, že fakulty budou platit dvakrát více je skutečně výhodná.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.,předseda Ekonomické komise AS UK, podpořil otázky doktora Broma a dotázal se na to, jak to bylo dříve.


MUDr. Milan Prášil, kancléř UK, podal základní vysvětlení, které spočívá v tom, že celková dotace je a bude nyní nižší než tomu bylo v předchozím období, přestože dotace tituly stále ještě o polovnu zlevňuje. Dále sdělil, že nyní je zájem zakoupit páteřní zdroje i oborové centrálně, kdežto v předchozím období, si RUK a fakulty nakupovali ad hoc. Tím dojde ke zlevnění a bohužel v dalším období se dotace ještě více sníží, což vede k výhledovému navýšení. Současný stav je v důsledku neporovnatelný s předchozím, avšak bez CzechElib by se fakulty a tedy UK nedoplatilo.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, zdůraznila, že díky tomu, že se jedná o centrální nákup, tak k páteřním zdrojům budou mít přístup všechny fakulty.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal na to, ja se vyvíjí cenová hladina a na dopad na UK mezi jednotlivý roky, který se liší a tedy proč tomu tak je a proč doplatek fakult bude dvonásobný.


PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka ÚK, vysvětlila, že se jedná o 5% nárůst a že je běžný a přichází s každým rokem, avšak akcentovala, že do roku 2017 se kupovaly zdroje jinou finanční politikou,vysvětlila, že tehdy bylo korzocionálních projektů 10 a fakulty si do nich vstupovaly jednotlivě včetně RUK a to co doplácí fakulty je určitý podíl na páteřní zdroje, které jsou multioborové a klíčové pro vědu na UK. Pokračovala, že oborové databáze si vždy hradily fakulty a že změna je ve snížení dotace, která postupně klesá nyní 50% a 70%. Dále sdělila, že nyní se nákup centralizoval, a tabulka byla vytvořena vůbec poprvé. Uvedla, že si je vědoma, že podíl ÚK knihovny je stabilní, kdež to u fakult stoupá. Dále řekla, že její předchůdkyně jednala o těchto podmínkách od roku 2016 do listopadu 2017 a že smlouva je skutečně ekonomicky výhodnější než byla a už dnes vidíme např. u PF, že částka je nižší. Závěrem shrnula, že se tedy jedná o proměnu - jiný model nákupu, potom o 5% nárůst a doplatek fakult, který postupně stoupá na zdrojích které si fakulty samy zvolily, že potřebují.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, požádal o podrobnější rozpis jak s ohledem na minulost tak do budoucna, tak aby vzniklo adekvátní srovnání.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) podpořil výzvu doc. Zahálky k tvorbě podrobnější tabulky s údaji rozpisu jednotlivých částek.


PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka ÚK, přislíbila vytvoření podrobnějších údajů.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, se pokusil vysvětlit, že cílem je, prokazatelně ukázat, že tato smlouva je skutečně pro fakulty výhodnější.


PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka ÚK, sdělila, že tento materiál byl předkládán na rozšířenému kolegiu, které schvalovalo indikativní ceny. Uvedla, že s jistotou víme, že ceny jsou výrazně nižší a jednotlivé fakulty byly informovány a záležitost s nimi byla projednána a připravena s fakultními knihovnami.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV) vysvětlil, že Ekonomická komise AS UK materiál plně podporuje, že se jedná pouze o snahu případně podchytit nějaké nedorozumění a schopnost umět na vše odpovědět, čili i na to jaké jsou výhody, jaká je efektivita atd. Sdělil, že si je jistý tím, že materiál fakultami prošel, přesto pokud by někdo vznesl dotaz rád by věděl kupříkladu u navýšení u některých páteřních zdrojů 2018/2022 ve smlouvě a v příloze č. 3 proč se některé navyšují velmi výrazně a jiné o 20%, sdělil, že by rád věděl, v čem je to výhodné, když to opticky vypadá hůře a za další jestli v příloze č. 3 jsou některé údaje v přípravě či jsou narozpočtovány nebo databáze ještě povedou k dalšímu navýšení.


PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka ÚK, ho ujistila, že je smlouva výhodná a informovala, že podpora ze strany MŠMT skončila a vysvětlila, že proběhla řada jednání na základě kterých došlo k zapojení do CzechElib, jelikož pokud by k této spolupráci nedošlo nedostala by UK podporu 50% cenové úlevy a možnosti jejího čerpání. Informovala, že spolupracují všechny školy a jedná se celkem o 200 účastníků. Dále akcentovala, že NTK využilo všech možností jak ceny snížit a vyjednávala od roku 2000. Kostatovala, že podoba tabulek, je dle ní ze strany CzechElib nekompletní a dala by se udělat lépe. Závěrem sdělila, že pokud by mělo dojít k jakýmkoliv změnám bude vše řádně projednáno.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV) poděkoval ředitelce ÚK a položil jí doplňující otázku, zda správně vyrozumněl, že v případě nezapojení se, není možné získat dotaci ve výši 50%.


PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka ÚK, potvrdila informaci. A dodala, že k navýšení došlo i v minulých letech, což je informace, kterou potvrdí kterákoliv knihovna UK.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV) potvrdil, že na FSV to tak bylo. Nicméně vysvětlil, že někteří členové akademické obce obce by mohli očekávat od smlouvy, že dojde ke stagnaci nebo snížení a že je možné, že se fakulty budou ptát, proč tomu tak není. A zeptal se, jestli by nebylo vhodné dát podnět směrem ven, aby jednání o ceně byla efektivnější.


PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka ÚK, vysvětlila, že jednání probíhala i za přítomnosti právního odboru a efektvita se měří cenou za stažený článek, která činí cca 150 kč, jeden článek komerční službou je dále 40 dolarů a open acces možnost vyžádání si článku jinou službou nezpochybňuje.


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), uvedl, že chce zdůraznit, že není cílem něco vyčítat, pouze se jedná o ujištění a vysvětlení, aby mohli předávat správné informace. A dále vysvětlil, že ceny všeho se zvyšují, dotační politika a co se podaří sjednat a co si kupujeme a kdo to platí se mění bez časového údaje a že potřebují vidět, co znamená 5% ve zdražování.


PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka ÚK, vysvětlila, že jde o inflační koeficient, ten je 5%.


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), se zeptal, zda dále koeficient dotací klesá.


PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka ÚK, potvrdila.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, řekl, že když podívá na celkový nárůst 2018/2022, tak činí 5% procent a doplatek UK je přes 30% a doplatek fakult je 100% a tedy průměrně každá fakulta zaplatí o 100% více. A zeptal se jaktože celkově 25 mil., ale podíl fakult je 100%?


ŘPhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka ÚK, uvedla, že zná své kolegy a že by nikdo z nich nepřistoupil na tento model bez konzultace s vedením fakulty. A dále pokračovala, že vzhledem k mechanismu RUK platí vše a dále následují interní dohody s fakultami, které jaký podíl platí. Shrnula, že podíl je individuální vzhledem k tomu, co si objednají.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV) požádal o obšírnější podklady a dohledání starších materiálů a dále odpovědi na klíčové otázky, jestli nárůst není tak vysoký jako náklad fakult a dozeptal se na předpoklad, že silné konzorcium mělo přibrzdit nárůst cen a přitom to vypadá, že se tak nestalo a co s tím.


PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka ÚK, sdělila, že udělá vše proto, aby veškeré otázky a materiály doplnila na zasedání Ediční komise AS UK a plénum AS UK, kam pozve i zástupce CzechElib a NTK.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, poděkoval PhDr. Radce Římanové, Ph.D., ředitelce ÚK.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK bere na vědomí podkladový materiál a požádalo o jeho doplnění. ”


Schváleno tichým souhlasem3. Právní jednání:

a. Směna pozemků v Dobronicích

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít směnnou smlouvu mezi Univerzitou Karlovou a Povodím Vltavy, státním podnikem, IČO: 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, jejímž předmětem je směna:

- pozemků parc. č. st. 463, na kterém se nachází stavba – vodní dílo a parc. č. 628/8, vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 628/1, geometrickým plánem č. 445- 409/2017 ze dne 22.06.2017, vyhotoveným Ing. Pavlem Dvořáčkem GK, oba pozemky k. ú. Dobronice u Bechyně, obec Dobronice u Bechyně, do vlastnictví státu, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, s. p.,

- za pozemky parc. č. 735/7, parc. č. 735/11, parc. č. st. 280/2, na kterém se nachází budova bez č.p. nebo č.e., parc. č. st. 336, na kterém se nachází budova bez č.p. nebo č.e., parc. č. st. 404, na kterém se nachází budova bez č.p. nebo č.e., parc. č. st. 411/2, na kterém se nachází budova bez č.p. nebo č.e., pozemky parc. č. 735/23, parc. č. 735/26, oba vzniklé oddělením z pozemku parc. č. 735/7 geometrickým plánem č. 445-409/2017 ze dne 22.06.2017, vyhotoveným Ing. Pavlem Dvořáčkem GK, oba k.ú. Dobronice u Bechyně, obec Dobronice u Bechyně, a pozemek parc. č. st. 81/3, k.ú. Křída u Stádlce, obec Stádlec, vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 702 geometrickým plánem č. 98-429-246/2015 ze dne 27.11.2015, vyhotoveným Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o., , do vlastnictví Univerzity Karlovy a doporučuje návrh směnné smlouvy předložit ke schválení AS UK a postoupení Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.”


Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno


b) Kupní smlouva na nákup vybavení Simulačního centra

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal, zda již proběhlo výběrové řízení.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, vysvětlila, že výběrové řízení není možné uskutečnit dokud není dopředu připravená smlouva.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se ujistil, že jakmile tento proces proběhne, tak kupní smlouva bude znovu projednána.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK ho ujistila, že ano.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr vybrat dodavatele vybavení Centra teorie a praxe vzdělávání v lékařských a nelékařských oborech (Simulačního centra) a doporučuje návrh kupní smlouvy ke schválení AS UK a předložení k vyjádření Správní radě UK.”


Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno


c) Park vodních sportů Troja

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, doplnil informace k tomuto bodu a podpořil ho.


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) se zeptal, zda je už nějaká představa či konkrétní plán co všechno bude obsaženo a kdy bude Park vystavěn?

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK sdělila, že finance na provedení jsou, konkrétně nad jejich využití se v tuto chvíli neuvažuje, neboť je prioritou v tuto chvíli samotná směna v brzké době a nepřijít o přístup k řece.

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, nadnesl myšlenku, že je možná společná investice olympijského výboru a magistrátu hl. města Prahy.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr udělit Hlavnímu městu Praze souhlas vlastníka pozemků parc. č. 1618/2 a 1625/1, k.ú. Troja, obec Praha se stavebním záměrem, spočívajícím ve výstavbě nové slalomové dráhy v Praze Troji pro účely vydání územního rozhodnutí a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydánípředchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k vydání souhlasu.”


Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno


d) Přeložka vysokého a nízkého napětí vyvolaná výstavbou pavilonu matematiky a informatiky v Troji

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení v rámci stavební akce s názvem: „UK- MFF Troja přeložky kVN, kNN a sdk“, k tíži pozemku parc. č. 404/1, k.ú.Libeň, obec Praha a v právu přístupu za účelem její obnovy, výměny a modernizace ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.”


Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno


e) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizace pro Kampus Mephared ve prospěch Univerzity Karlovy

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednal záměr zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování kanalizace v části pozemku parc. č. 725/246 a 639/85, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Hradec Králové, a dále v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění jejích úprav, oprav a údržby, oprav a obnovy, ve prospěch Univerzity Karlovy za úhradu ve výši 3 572,- Kč, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.”


Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno


f) Prodloužení nájmu nebytových prostor v Praze 1, Celetná 22 a 24 (restaurace U Supa) – Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal, na jak dlouho bude pronájem prodloužen.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK odpověla, že pronájem bude prodloužen na 5 let do roku 2025.


Bc. Miroslav Čermák (FSV), ocenil 20% slevu na menu a sdělil, že se mu pronájem zdá být nereálný.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK mu vysvětlila, že se jedná 300 tisíc měsíčně bez daně.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dátázal, zda cena byla srovnána s komerční sférou.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK potvrdila, že probíhá pravidelná komparace a zjišťování cen pronájmu v okolí.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednal záměr uzavřít se společností ExtremG s.r.o., IČ 610 56 537, se sídlem Celetná 22, 110 00 Praha 1, jako nájemcem, Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 15. 5. 2015, ve znění Dodatků č. 1 – 4, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu prostorů restaurace U Supa v Praze 1, Celetná 22 a 24 o 5 let, tedy do 15. 5. 2025, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”


Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno


g) Kupní smlouva na nákup audiovizuální techniky do poslucháren MFF

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK bere na vědomí aktuální informace ohledně záměru vybrat dodavatele audivizuální techniky do poslucháren MFF .”


Počet hlasů: 12-0-0


9) Různé

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy Získání pozemků nezbytných pro dokončení rekonstrukce bývalé menzy 17. Listopadu pro potřeby FHS a získání dalších přilehlých nemovitostí v k.ú. Libeň.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, se dotázal na zisk potřebných financí pro uskutečnění daného záměru.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK vysvětlila, že finance by byly dostupné z dotace MŠMT, které je již dříve přislíbilo.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal, zda s pozemkem jsou svázané i stojící vily.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK potvrdila, že tomu tak je a dřívější představa byla vázaná veřejným zájmem, který nyný odpadá a proto by se jednalo o projekt sloužící všem fakultám.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dále zeptal, jestli je možné i budovy případně zbourat.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK uvedla, že pokud jsou v budovy ve stavu, kdy je nutné je zbourat, tak samozřejmě budou zbourány.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK bere na vědomí aktuální informace a podporuje případnému záměru smlouvy Získání pozemků nezbytných pro dokončení rekonstrukce bývalé menzy 17. Listopadu pro potřeby FHS a získání dalších přilehlých nemovitostí v k.ú. Libeň.”


Schváleno tichým souhlasem


Bc. Miroslav Čermák (FSV) se dotázal na zaměstnanecké benefity a otázku dále konkrétněji směřoval k zavedení karty Multisport a dotazem na bližší informace k ní.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK mu sdělila, že smlouva se zajišťovatelem karty Multisport čeká v tuto chvíli na její podpis a uvedla, že cena se jí zdá být příliš vysoká, nicméně, že cena je výhodnější než u jiných subjektů. Uvedla, že kartu nebude platit zaměstnavatel, protože ne všichni sportují a ne všem se karta vyplatí.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, se zeptal, zda fakulty mohou platit karty ze sociálního fondu?

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK sdělila, že v tuto chvíli to není možné.


Bc. Miroslav Čermák (FSV) položil doplňující dotaz směřující k tomu, zda Multisport karta je pro všechny zaměstnance UK.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK mu odpověděla, že karta je pro všechny zaměstnance UK se souhlasem jejich fakulty.


Bc. David Půlpán (FTVS) se zeptal zda jsou také nějaké zaměstnanecké benefity pro zaměstnance se zdravotním postižením.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK ho odkázala na kompletní seznam uvedený na stránkách IPSC, avšak zdůraznila, že benefity se zajišťují primárně tka aby byly plošně pro všechny.


Metoděj Renza (3. LF) se zeptal na to, kdy zasedne správní rada k simulačnímu centru

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK odpověděla, že zasedne do konce roku akademického roku.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Vidi: Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UKPoslední změna: 14. leden 2019 16:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám