Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 31. ledna 2019

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka, David Hurný, Peter Korcsok


Omluveni:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. pan rektor,

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Zuzana Moťovská


Přítomní hosté:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. V souladu s usnesením AS UK ze dne 25. ledna 2019 Předsednictvo AS UK projednalo záměr uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu mezi Univerzitou Karlovou jako nabyvatelem a Českou republikou - Státním zdravotním ústavem, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10, IČO: 75010330, jako převodcem, jejímž předmětem je převod pozemků parc. č. 3986/1 a parc. č. 3986/3, se stavbou bez č. p. nebo č. e., k. ú. Vinohrady, obec Praha, a zřízení věcného práva. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi AS UK, která k předloženému materiálu vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK dle čl. 36 odst. 4 Jednacího řádu Akademického senátu UK vyjádřilo kladné stanovisko k tomuto návrhu smlouvy.

  3. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 1. února 2019 od 09:30 hodin na sekretariátu AS UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK
Poslední změna: 31. leden 2019 20:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám