Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 20. března 2019

Přítomni:

Mgr. Peter Korcsok (MFF), Bc. Eliška Kryčerová (FF), Martin Béreš (ETF), Bc. Daniela Čechová (PedF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), JUDr. Michal Říha (PF), Kristýna Švárová (FSV), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), Bc. Miroslav Čermák (OVV), Michael Glogr (PF), Bronislav Poul (FF)


Omluveni:

Mgr. Tomáš Bederka (PedF), Jakub Hajný (1. LF), doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Mgr. Jakub Horký (PF), Drahomír Kolenčík (2. LF), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), David Marvan (3. LF), Martin Pehr (1. LF), Metoděj Renza (3. LF), Daniel Slovák (2. LF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)


Hosté:

JUDr. Jan Wagner, vedoucí právního oddělení, Adéla Vašků (FF), Martin Jelínek (FF), Kateřina Časárová (FF), Marek Boňko (FSV), Lukáš Tomášek (FSV), Petr Marschall (FSV)


Program:

 1. Focení na promocích

 2. Žádosti o finanční podporu zájmové činnosti na UK

    a. 

  Studentský Majáles

    b. 

  SOCKA - Spolek studentů sociologie FF UK

    c. 

  NaFilM

 3. Návrh 3 členů do Hodnotící komise pro zájmovou činnost na fakultách UK

 4. Různé


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK.Program schválen tichým souhlasem.


1. Focení na promocích


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo JUDr. Janu Wagnerovi, vedoucímu právního oddělení, který informoval, že na základě stížnosti bylo ukončeno jednání o obnovení smlouvy a právní oddělení počká na vyjádření Sociální komise AS UK závěrem doplnil historii spolupráce s firmy Foto Real.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, otevřel diskuzi a doplnil, že daná problematika se řeší již opakovaně po několik let.


Mgr. David Hurný (PřF) doplnil informace k prováděnému šetření z minulých let.


JUDr. Michal Říha (PF) sdělil, že firma funguje v této oblasti jako monopolitní a je otázkou, zda někdo jiný by službu zajistil. Uvedl, že cena 30 korun za fotografii je přemrštěná a využití profesionálního fotografa by v celkových nákladech bylo pro univerzitu levnější.


Bc. Eliška Kryčerová (FF) uvedla, že dalším negativním hlediskem je skutečnost, že fotografie jsou zpracovány a doručeny s velkou časovou prodlevou od slavnostního ceremoniálu.


Martin Jelínek (FF) doplnil, že záznam z promocí je zaznamenáván na zastaralých zařízeních a důsledkem je nekvalitní provedení neodpovídajícím dnešnímu standardu.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, navrhl obnovení šetření spokojenosti.


JUDr. Michal Říha (PF) vyjádřil své obavy z návratnosti.


Mgr. David Hurný (PřF) navrhl, aby se společnými silami dotazník zaslal všemi dostupnými cestami.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, požádal přítomné, o aktualizaci již vytvořeného dotazníku z minulých let.


Mgr. David Hurný (PřF) přislíbil zajištění aktualizace dotazníku a požádal o pomoc s jeho distribucí členy členy sociální komise. Uvedl, že šetření bude probíhat do konce dubna.


Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF) se dotázala na spokojenost ostatních univerzit?


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, sdělil, že mu není známa zpětná vazba jiných univerzit, ale pokusí se ji získat.


Mgr. David Hurný (PřF) se dotázal, zda na trhu existují potenciálně i jiné firmy schopny zajistit daný servis.


JUDr. Jan Wagner, vedoucí právního oddělení, sdělil, že konkurenční firmy jsou byť agentura Photo Real má nejširší nabídku služeb. Nicméně uvedl, že se pokusí zjistit i informace pro možnost pověření touto službou interního fotografa UK.
2. Žádosti o finanční podporu zájmové činnosti na UK

a) Studentský Majáles

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Kateřině Časarové (FF), předsedkyni spolku Majáles, která představila projekt včetně rozpočtu.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, doplnil stanovisko právního odboru, které bylo bez připomínek a otevřel diskuzi.


Bronislav Poul (FF) se dotázal, zda na akci bude zajištěno také občerstvení.


Kateřině Časarová (FF) potvrdila, že bude.


Bc. Miroslav Čermák (OVV), navrhl podpořit žádost v plné výši se zdůvodněním, že se jedná o projekt, který je tradiční.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce Studentský Majáles 2019 ve výši 94 700 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 1 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.”


Počet hlasů: 12-0-0


Schváleno


b) SOCKA - Spolek studentů sociologie FF UK

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Adéle Vašků (FF), místopředsedkyni spolku SOCKA, která představila projekt včetně rozpočtu.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, doplnil stanovisko právního odboru, které bylo bez připomínek a otevřel diskuzi.


JUDr. Michal Říha (PF) namítnul, že se jedná o opakovaný případ žádosti, která je v rozporu s ustanovením Hodnotící komise z roku 2017 a následně převzatým Sociální komisi AS UK, kdy se schválilo, že se již nebudou podporovat plesy a seznamovací kurzy, neboť se jedná o události, jejichž podporu by měly zajišťovat samy fakulty, jelikož se jedná o události organizované v jejich vlastním zájmu.


Bc. Miroslav Čermák (OVV), se dotázal, zda zástupci spolku SOCKA žádali u tohoto projektu o podporu vlastní fakultu.


Adéla Vašků (FF) sdělila, že fakultu o podporu požádali a i nějaký příspěvek dostali, ale náklady přesáhly získanou podporu.


Bronislav Poul (FF) navrhl, aby došlo ke spojení plesů na Filozofické fakultě. Doplnil, že samotný ples FF (a PedF) byl dokonce ziskový.


Petr Marschall (FSV) vysvětlil, že se jedná o ples, kde se setkávají studenti sociologie z FSV a FF  a nejedná se tedy výlučně o studenty Filozofické fakulty. Dodal, že podpora fakulty pokryje jen náklady a to hypoteticky a že většinou zbytek nakonec platí sami studenti ze svých peněz.


Mgr. David Pavlorek (FF), uvedl konsolidace plesů by byla lepší volba. Uvedl, že se u hlasování zdrží a doporučil, aby požádali o zbývající částku studentský spolek STRADA.


Petr Marschall (FSV) uvedl, že danou možnost konzultoval, ale nakonec ji zavrhl.


Mgr. David Pavlorek (FF) nabídnul svou pomoc a vyzval znovu k uvážení požádat o finanční výpomoc STRADu.


JUDr. Michal Říha (PF) sdělil, že se u této žádosti zdrží z důvodů, které již uvedl.


Bc. Daniela Čechová (PedF) se dotázala, zda ve chvíli, kdy viděli, že náklady jsou vyšší než se očekávalo znovu zažádali o podporu fakulty.


Adéla Vašků: sdělila, znovu již nežádali.


Bc. Miroslav Čermák (OVV), sdělil, že na FSV finance na podporu jsou.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce Sociologický ples 2019 ve výši 5 000 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 1 a 4 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.”


Počet hlasů: 2-0-10


Neschváleno


c. NaFilM

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Bc. Sáře Drahokoupil Vidímové (FF), která představila projekt včetně rozpočtu.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, otevřel diskuzi.


JUDr. Jan Wagner, vedoucí právního oddělení, představil stanovisko právního odboru, které mělo výhrady k nedostatečné reprezentaci UK a upozornil na růst projektu, který již nepřipomíná běžnou studentskou akci.


Bronislav Poul (FF) uvedl, že se jedná o projekt, který mediálně velebí dobré jméno univerzity.


Bc. Miroslav Čermák (OVV), souhlasil s dr. Wagnerem a dodal, že již nejednou Sociální komise AS UK daný projekt podpořila nemalou částkou a skutečně již nespadá mezi klasické studentské akce závěrem doplnil, že NaFilm měl také řadu sponzorů.


Michael Glogr (PF) podpořil projekt s tím, že naplňuje vizi třetí role univerzity.


Bc. Eliška Kryčerová (FF) navrhla projekt částečně podpořit vzhledem ke kladnému mediálnímu dopadu, o který se projekt v minulosti zasloužil. Také připomněla, že argument nedostatečné propagace a přihlášení se k Univerzitě Karlově, byl řešen v minulém období a organizátoři od té doby podnikli řadu kroků, jak univerzitu v rámci projektu více zviditelnit.


JUDr. Michal Říha (PF) sdělil, že osobně se mu projekt líbí, splňuje podmínky a naplňuje vizi třetí role univerzity.


Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF) sdělila, že souhlasí s Bc. Čermákem i Bc. Kryčerovou, že přispívání na zavedenou soběstačnou akci není zcela v pořádku, avšak také souhlasí, že projekt je dobrý a nějaká podpora by byla vhodná, z těchto důvodů navrhuje podpořit projekt ve výši 10 000,-.


Mgr. David Pavlorek (FF) pochválil projekt jako takový a připomněl historii podpory projektu a doplnil, že sepětí s UK by mělo být slušností nikoliv placený akt, z tohoto důvodu uvedl, že se zdrží.


Bc. Daniela Čechová (PedF) uvedla, že v rámci projektu probíhá spolupráce s PedF, ocenila propagaci projektu, kde byla univerzita zahrnuta a sdělila, že připojuje k částečnému podpoření projektu.


Mgr. David Hurný (PřF) navrhl částečnou podporu ve výši 50 000,- Kč.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce Stálá expozice muzea NaFilM ve výši 50 000 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 1 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.”


Počet hlasů: 9-0-3


Schváleno


3. Návrh 3 členů do Hodnotící komise pro zájmovou činnost na fakultách UK

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Nominováni do komise pro tajné hlasování byli: Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Bc. Miroslav Čermák (OVV).


Schváleno tichým souhlasem


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, otevřel diskuzi.


Mgr. David Hurný (PřF) upozornil na neslučitelnost fakult a vysvětlil způsob volení Hodnotící komise. Následně nominoval Daniela Slováka (2.LF) a Bc. Elišku Kryčerovou (FF).


Mgr. David Pavlorek (FF) podpořil nominaci Bc. Elišky Kryčerové (FF), která v minulém období Hodnotící komisi předsedala, jako další důvod uvedl, že vzhledem k častým žádostem FF, by bylo vhodné, aby FF měla v Hodnotící komisi svého zástupce a zároveň doplnil, že sama nominovaná není v žádném spolku Filozofické fakulty, což ji předurčuje k nezaujatému posuzování zároveň vystudovala PedF, díky čemuž zvyšuje svou objektivitu vůči dalším fakultám.


Martin Bereš (ETF) nominoval Petru Procházkovou (ETF)  a představil ji.


Nominovaní souhlasili se svou nominací.


Počet vydaných hlasovacích lístků: 12 z toho platných 12


Bc. Eliška Kryčerová (FF) pro 12 hlasů


Petra procházková (ETF) pro 11 hlasů


Daniel Slovák (2.LF) pro 9 hlasů


Usnesení:

"Sociální komise AS UK navrhuje Bc. Elišku Kryčerovou (FF), Petru Procházkovou (ETF) a Daniela Slováka (2. LF) za členy Hodnotící komise pro zájmovou činnost na fakultách UK dle čl. 4 odst. 4 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK."


4. Různé

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Vidi: Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK

Poslední změna: 31. květen 2019 15:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám