Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 15. května 2019

Přítomni:

Mgr. Tomáš Bederka (PedF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Bc. Eliška Kryčerová (FF), Martin Béreš (ETF), Bc. Daniela Čechová (PedF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Jakub Horký (PF), Daniel Slovák (2. LF), Bc. Miroslav Čermák (OVV), MUDr. Drahomír Kolenčík (LFP, FF), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), David Marvan (3. LF), Bronislav Poul (FF), Stanislav Bohačík (PF)


Omluveni:

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Martin Chaloupka (LFP), Mgr. David Pavlorek (FF), Metoděj Renza (3. LF), JUDr. Michal Říha (PF), Kristýna Švárová (FSV), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), Michael Glogr (PF), Jakub Hajný (1. LF), Alžběta kantorová (3. LF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)


Hosté:

Ivan Fencl (CPS, z.s.), Ing. Jiří Macoun (KaM), Mgr. Miroslava Hurdová (KaM), Richard Novotný (FotoReal), Josef Štorm (Rada KaM), JUDr. Jan Wagner (RUK), Ivanu Fenclovi (CPS, z.s.)Program:

 1. Focení na promocích

 2. Ubytování na kolejích UK

 3. Vnitřní předpisy UK - změna Přílohy č. 2 Statutu UK

 4. Žádosti o finanční podporu zájmové činnosti na UK

    a. 

  Český model amerického kongresu 2019

    b. 

  Noc fakulty 2019

 5. Různé


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK.


Program schválen tichým souhlasem.


1. Focení na promocích

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Mgr. et Mgr. Davidu Hurnému (PřF).


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) prezentoval výsledky šetření, které odrážely zhodnocení služby za poslední 2-3 roky.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, představil zástupce firmy Photo Real pana Richarda Novotného a předal mu slovo.


Richard Novotný (FotoReal) prezentoval činnost své firmy a rozsah nabídky focení na promocích.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, se dotázal na cenu jednoho focení a dotázal se proč fotografie nejsou dostupné i na dalších médiích, respektive na důvod nedostupnosti v on-line provedení.


Richard Novotný (FotoReal) odpověděl, že firmu buduje již řadu let a pokládá svou nabídku za nejlepší v České republice. Vysvětlil, že uvažuje o zavedení okamžitého stáhnutí fotek výhledově za rok a půl.


Martin Béreš (ETF) se dotázal na to, jak probíhá postprodukce fotografíí a zda se tahle fáze se také odráží na kvalitě.


Richard Novotný (FotoReal) odpověděl, že postprodukce se provádí jednotlivě u každé fotografie zvlášť.


Martin Béreš (ETF) uvedl, že vnímá dvě roviny zachycení promoce a to přímo v rámci ceremoniálu a po jeho skončení a dotázal se na průběh a zda nezvažují zavedení fotostěny.


Richard Novotný (FotoReal) sdělil, že po promoci je k dispozici fotograf cca na 20 min. a v případě zájmu fotí. Myšlenku na zajištění fotostěny zavrh s argumentem, že okolí si mohou lidé dofotit vlastními prostředky.


Martin Béreš (ETF) sdělil, že je zájem o ujištění se o tom že, vzhledem k nabídce na trhu jsou skutečně tou nejlepší firmou pro zajištění fotografií.


Richard Novotný (FotoReal) potvrdil, že je nejlepší.


Martin Béreš (ETF) si postěžoval na cenu 1 fotografie za 33 korun bez tisku a zeptal se, zda by bylo možné, aby univerzita zakoupila vždy celý balíček fotek.


Richard Novotný (FotoReal) odpověděl, že fungují dle smlouvy a alternativou se nezabývají.


Martin Béreš (ETF) se dotázal dr. Wágnera proč UK nemůžeme zprostředkovat prodej fotek.


JUDr. Jan Wagner (RUK) vysvětlil, že by se pravděpodobně jednalo o složitý proces.


Richard Novotný (FotoReal) potvrdil, že to není jednoduché.


Martin Béreš (ETF) sdělil, že zájmem studentů je mít fotografie dostupné a stáhnutelné a že tedy jako jediná možnost se v současné chvíli jeví, že UK fotky odkoupí.


Richard Novotný (FotoReal) odpověděl, že se ho věc netýká, že Photo Real fungují dle smlouvy.


Stanislav Bohačík (PF) se dotázal, co je cílem tabulky, kterou vytvořil a přinesl členům Sociální komise AS UK pan Richard Novotný (FotoReal).


Richard Novotný (FotoReal) zdůvodnil vytvoření tabulky s konkurenčními zajišťovateli, jako příležitost pro srovnání nabídky a možností na českém trhu.


Stanislav Bohačík (PF) upozornil pana Novotného, že jím vytvořenou tabulku nemůže považovat v žádném případě za relevantní a nezaujatou a že UK provedla svou vlastní analýzu nehledě na průzkum, který jasně poukazuje na nespokojenost studentů s nabízenými službami.


Richard Novotný (FotoReal) argumentoval, že i přesto je jeho firma nejlepší.


Stanislav Bohačík (PF) poukázal na to, že pro firmu Photo Real by mělo být v jejich vlastním zájmu a jejím cílem uspokojit požadavky odběratelů.


Richard Novotný (FotoReal) uvedl, že je spokojen s kvalitou, cenou i dostupností jeho fotek.


Bc. Eliška Kryčerová (FF) se dotázala na stáří přístrojů, na které se zachycují jak fotografie tak video a jaké jsou vize firmy Photo Real s doplňující otázkou, zda ho jako podnikatele nemrzí ušlý zisk, který by mohl mít, kdyby studentům UK vyšel vstříc.


Richard Novotný (FotoReal) uvedl, že stáří přístrojů se liší a nejnovějším přístrojem je zhruba rok stará kamera. Dále uvedl, že je spokojen s chodem firmy a uvažuje výhledově o možnosti stažení fotek, přestože kupříkladu u videí má vysoký zájem o DVD.


Bc. Eliška Kryčerová (FF) upozornila, že v dnešní době je FullHD překonáno a aktuálním kvalitním formátem je 4K. Dále podotkla, že trvalý zájem o DVD není absolutně směrodatné, neboť se nejedná o žádný výběr, když druhá možnost je stažení na flashdisk bez možnosti přímého stažení. Závěrem upozornila, že v dnešní době studenti disponují počítači, které již nepodporují disky, neboť i ty byly překonány.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) ukončil rozpravu a uvedl, že jsou tři možnosti:

 • zajištění ze strany UK - UK odmítla

 • dodefinovat požadavky a vytvořit dodatek ke smlouvě

 • třetí možnost je vypsání výběrového řízení


Mgr. Jakub Horký, předseda komise pro IT, podpořil argumenty Bc. Kryčerové a zdůraznil, že mu připadá neuvěřitelné v dnešní době neuvěřitelné, že firma nenabízí možnost přímého stažení a pracuje s DVD nosiči.


Richard Novotný (FotoReal) argumentoval, že se jedná o otázku poptávky a že o DVD je největší zájem.


Mgr. Jakub Horký, předseda komise pro IT, upozornil, že to není argument, když nabídka přímého stažení není ani v nabídce.


Návrh usnesení

“Sociální komise AS UK doporučuje vedení UK vypsat výběrové řízení na zajištění fotografických a video služeb na promocích a současně navrhuje zohlednit výsledky uskutečněného průzkumu.”

10-1-1

Schváleno


2. Ubytování na kolejích UK

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Mgr. et Mgr. Davidu Hurnému, místopředsedovi AS UK, který vznesl dotaz směřovaný k otázce řešení podnětů, které mu dorazily ze strany studentů. Jednalo se o dotaz na nový harmonogram ubytování a otázku řešení spolužijících studentů z nichž jeden není studentem UK a druhý je. Přičemž navrhl, že toto soužití by bylo možné dokládat čestným prohlášením.


Ing. Jiří Macoun (KaM) vysvětlil, jak jsou nastaveny fáze přihlašování, kdy přirozeně jsou upřednostňováni studenti UK a dále v rámci nich ti, kteří byli nově přijati a ti kteří již na kolejích bydlí, jsou stále studenti a žádají o prodloužení. U problematiky univerzitně smíšeného páru informoval, že společné ubytování není problém, pokud pár má potomka. Vysvětlil, že technicky lepší nastavení systému přihlašování, které by bylo schopno rozlišit a dát dohromady páry, které ještě dítě nemají je komplikované. Dále vysvětlil celkovou problematiku ubytování na UK, kdy se poptávka změnila a je v současné době je velký přetlak na ubytování.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) podpořil myšlenku upřednostnit žádosti o ubytování u stávajících studentů UK a dotázal se, zda možnost společně ubytovat páry by bylo možné rozšířit na více kolejí.


Ing. Jiří Macoun (KaM) vysvětlil, že zájemců o ubytování je 3x tolik než je celková kapacita kolejí, kdy na některých kolejích navíc probíhají rekonstrukce, za které, uvedl, je KaM vděčná, nicméně kvůli těmto opravám, jsou momentálně tři koleje s funkční s omezením. Přičemž vysvětlil, že je snaha v co nejkratším možném čase vracet tyto koleje do režimu obsazenosti. Také uvedl, že se připravuje posílení ubytovací kapacity v rámci možností KaM. Závěrem uvedl, že choulostivým tématem je také případné zrušení absolventských bytů, kdy UK poskytuje ubytování několika stovkám svých absolventům.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) se dotázal na počet těchto již “nestudentů”.


Ing. Jiří Macoun (KaM) odpověděl, že v tuto chvíli nemá přesná čísla, ale že je rád zašle.


Martin Béreš (ETF) se zeptal, kolik zbývá míst na kolejích po prvních fází přihlašování.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) reagoval, že po prvním kole je kapacita vyčerpaná ,ale ti co bydlí, tak si mohou rezervovat pokoj na příští rok.


Mgr. Miroslava Hurdová (KaM) doplnila, že do 1.6. ještě volná kapacita bude a že tím chrání ty, kteří tam již bydlí.


Bronislav Poul (FF) je to o tom to stihnout.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK se dotázal v kontextu podnětu studenta z koleje Trója, kdy se změnila situace a podmínky upřednostňování studentů UK, včetně rezervačního systému.


Ing. Jiří Macoun (KaM) nabídnul, že podbrobně je možné si celý proces projít, že veškeré kroky byly projednávány transparentně a veškeré informace byly standardně vystaveny. Vysvětlil dále, že je možné, že pověřený personál mohl být méně kompetentní než personál na jiných kolejích a uvedl proto pro studenty mystifikující informace. Přičemž informoval, že tento problém by měl brzy pominout, neboť se chystá centrální ubytovací kancelář od čehož si slibuje zkvalitnění služeb.


Josef Štorm (2. LF) doplnil, že záměr byl schválen 27.3.


Ing. Jiří Macoun (KaM) informoval, že v této věci proběhlo několikrát školení včetně jednoho těsně před spuštěním, aby zaměstnanci byli skutečně v obraze.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, poděkoval za informaci.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) se dotázal, zda již příští rok už bude otevřena kolej Švehlovka.


Ing. Jiří Macoun (KaM) vysvětlil, že v tuto chvíli nemůže nic přislíbit a že je snahou KaM uskutečňovat revitalizace ve spojení s vyhlášenými dotačními řízeními MŠMT.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) se dotázal na zajištění nového dodavatele pro systém REHOS.


Ing. Jiří Macoun (KaM) informoval o chystaném výběrovém řízení na příští rok, odklad zdůvodnil zaváděním nového ekonomického IS na UK se kterým by měl komunikovat i do budoucna vysoutěžený IS KaM.


Mgr. Jakub Horký (PF) poukázal na to, že implementace ekonomického systému bude trvat příliš dlouho a že parametry pro zřizovatele mít budou, není proto důvod otálet déle než je skutečně nutné.


Ing. Jiří Macoun (KaM) poděkoval za podnět a uvedl, že toto hledisko zváží.


Návrh usnesení

“Sociální komise AS UK podporuje přednostní ubytování studentů UK na kolejích UK.”


Hlasování

15-0-0

Schváleno


3. Vnitřní předpisy UK - změna Přílohy č. 2 Statutu UK

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a otevřel diskuzi.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK projednala návrh změny Přílohy č. 2 Statutu UK a doporučuje plénu AS UK její schválení.”


Hlasování

9-0-1

Schváleno


4. Žádosti o finanční podporu zájmové činnosti na UK

a) Český model amerického kongresu 2019

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ivanu Fenclovi (CPS, z.s.), zástupci spolku Centrum politických studií, z.s., který představil projekt včetně rozpočtu.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, doplnil stanovisko právního odboru, které bylo bez připomínek a otevřel diskuzi


Bc. Miroslav Čermák (OVV) se dotázal na částku 25 000 Kč určenou na MHD jízdenky a dále upozornil, že v předloženém rozpočtu vychází kladný výsledek, který by měl být však nulov.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, souhlasil a uvedl, že se jedná o obecný problém a dále upozornil, že pokud spolek skončí v plusových hodnotách, bude muset převyšující částku vrátit.


Ivanu Fenclovi (CPS, z.s.) sdělil, že si je vědom nutnosti přebytek vrátit a že tak učinili i v minulých letech, upozornil, že je prakticky nemožné naplánovat vyrovnané rozpočty s ohledem na vis maior. Dále doplnil, že se jedná o týdenní jízdné a že jednoduchým vynásobením počtem hostům částka plně odpovídá.


MUDr. Drahomír Kolenčík (LFP, FF) potvrdil informaci o ceně jízdenek vlastní zkušeností z pořádání podobných akcí.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce Český model amerického kongresu 2019 ve výši 95 000 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 1 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.”


Počet hlasů: 14-0-0

Schváleno


b) Noc fakulty 2019

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Drahomír Kolenčík (LFP, FF), zástupci spolku Centrum spolků, studentů a absolventů UK, z.s., který představil projekt včetně rozpočtu.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, doplnil stanovisko právního odboru, které bylo bez připomínek a otevřel diskuzi.


Mgr. Jakub Horký, předseda komise pro IT, vyzdvihl přínos akce a navrhl podpořit ji v plné výši.


Bc. Miroslav Čermák (OVV) ocenil projekt a navrhl podpořit ho v plné výši.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce Noc fakulty - fakulta sametová ve výši 100 000 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 1 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.”


Hlasování

14-0-0

Schváleno


4. Různé

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Mgr. Tomáš Bederka (PedF) vznesl podnět k fakultním kuponům, jehož obsahem bylo jejich zrušení.


Mgr. Jakub Horký, předseda komise pro IT, vysvětlil logiku fakultních kuponů, která je vázaná k fakultní příslušnosti a doplnil, že tento podnět je na programu následujícího zasedání komise pro IT.


Martin Béreš (ETF) poukázal na vratkost vzneseného argumentu, protože studenti si vyplňují fakultní kupón sami a jeho validita je tak zpochybnitelná.


Mgr. Jakub Horký, předseda komise pro IT, podotkl, že se jedná o selhání ze strany studijních referentek, které mají dohlédnout na to, aby studenti vyplňovali kupon před nimi.


Bc. Eliška Kryčerová (FF) uvedla, že na Masarykově univerzitě je již řadu let příslušnost k fakultě uvedena přímo na ISICu.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Vidi: Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK

Poslední změna: 4. červen 2019 15:01 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám