Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 2. dubna 2019


Přítomni: Martin Béreš (ETF), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), PhDr. David Greger, Ph.D (PedF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), Mgr. Jakub Horký (PF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (PřF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Bc. David Půlpán (FTVS), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), Metoděj Renza (3. LF), JUDr. Michal Říha (PF), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Tomáš Sychra (3. LF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.(1. LF), Josef Štorm (2. LF), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), Mgr. Dan Thiel (FTVS), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Hosté: Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK), MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK


Návrh programu:

 1. Schválení programu

 2. Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu UK

 3. Rozpis příspěvků a dotací na rok 2019

 4. Aktualizace dokumentu Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy pro OP VVV, příloha Dlouhodobého – strategického záměru UK 2016 - 2020

 5. Účast Univerzity Karlovy na založení a činnosti spolku prg.ai, z.s.

 6. Právní jednání:

    a. 

  Nákup spektrometru pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové

    b. 

  Smlouva o zřízení služebnosti za účelem propojení s parkem Ztracenka

 7. Návrh členů do Hodnotící komise a Kontrolní komise pro zájmovou činnost na fakultách UK

 8. Různé


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Ekonomické komise AS UK.

1. Schválení programu

Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK schválila program zasedání Ekonomické komise AS UK."


Schváleno tichým souhlasem


2. Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu UK

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech materiálu.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi a zároveň upozornil, že v kapitole 1. Neinvestiční příspěvek a dotace v hlavní činnosti v části Investiční prostředky spojené s podporou výzkumu a vývoje (tabulka str. 4) je uveden dlouhodobý koncepční rozvoj PROVUK, který byl v uvedených letech nahrazen projektem PROGRES.


ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK), souhlasil a přislíbil zanesení změny.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK schválit rozpočet Univerzity Karlovy na rok 2019 a střednědobý výhled Univerzity Karlovy na roky 2020 a 2021.”


Počet hlasů: 21-0-0

Schváleno


3. Rozpis příspěvků a dotací na rok 2019

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech materiálu.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal, zda bude Ekonomické komisi AS UK poskytnuta tabulka s rozpisem financí určených na malé obory a dále jak se bude podpora dělit, včetně přijaté podpory ve výši 340 mil.

MUDr. Milan Prášil, MBA., kancléř UK, přislíbil tabulky a dále vysvětlil, že finance se rozdělí, tak jak bylo diskutováno na Ekonomické komisi AS UK na podzim, tedy podle KENu. Dále uvedl, že malé obory by měly být podpořeny alokací 1 mil. Kč, (podpora spadá pod stejný čl. 4 odst.1 písm. m) Principů 2019). Doplnil, že seznam malých oborů, který obdrželi z FF UK, pošle co nejdříve a zároveň upozornil, že výši podpory pro jednotlivé obory si FF UK určí sama.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal, proč se fix u parametru A počítá z let 2015 - 2017 a ne z let 2016 - 2018.

ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK) vysvětlil, že to již nebylo možné, protože se řídí dle nových podmínek.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) se dotázal na poměr u sloupečku vědecký výkon vs. ostatní ukazatelé v tabulce č. 15. a proč byl minulý rok jiný.

ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK), vysvětlil, že váha 29:71 platí pro UK jako celek, kdy na začátku se rozdělí část příspěvku určená na výkonovou část bez RUV (tj. 752.501 tis. Kč) na 29 % pro vědecký výkon (tj. 218.225 tis. Kč) a 71 % na ostatní výkonové parametry (534.276 tis. Kč). Na jednotlivé fakulty se pak přidělují prostředky v každém parametru samostatně. Vysvětlil, že je proto v pořádku, že na jednotlivých fakultách je poměr 29:71 neplatí a neplatil ani loni.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, požádal o vysvětlení, proč když, budova v Jinonicích byla převedena ze SBZ na FSV, tak ve sloupci „Příspěvek na údržbu nemovitého majetku“ vzrostly prostředky FSV o 6.097 tis. Kč, zatímco u SBZ prostředky klesly pouze o 1.861 tis. Kč.


ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK) vysvětlil, že data pro výpočet jsou uvedena na listu „4.4. a) Nemovitosti“ a následujících. Uvedl, že u FSV došlo oproti loňskému roku k nárůstu plochy nemovitostí bez hřišť o 10.722 m2 (2018: 9.249 m2, 2019: 19.971 m2), u SBZ došlo ke snížení plochy nemovitostí bez hřišť o 17.652 m2 (2018: 47.989 m2, 2019: 30.337 m2). U SBZ došlo k většímu snížení plochy, než byl nárůst u FSV, poněvadž byla prodána menza Větrník. Doplnil, že pokud jde o prostředky přidělované podle plochy nemovitostí, došlo u FSV k nárůstu podílu na celku z 1,60 % na 3,50 %, u SBZ došlo naopak k poklesu podílu z 10,06 % na 7,09 %. Přesun plochy Jinonic se promítl do rozpisu přesunem částky 1.254 tis. Kč ze SBZ na FSV. Vysvětlil, že nárůst FSV o 6.097 tis. Kč je způsoben hlavně jinou věcí, a to zařazením projektu Areál Jinonice mezi projekty podporované dle Principů čl. 4 odst. 3 písm. b) bod i), které znamená pro FSV navýšení o 4.837 tis. Kč. Toto navýšení se pochopitelně nemůže promítnout do recipročního snížení prostředků pro SBZ, neboť SBZ žádný projekt v čl. 4 odst. 3 písm. b) bod i) nemá.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal na koeficient P a ověření informace finanční podpory ze strany ministerstva za podmínky, že bude přijato více studentů na lékařské fakulty.


Koeficient P zobrazuje společenské priority a jeho uplatnění v situaci, kdy bude přijato více studentů na lékařské fakulty, zda se bude uvedený nárůst studentů hradit z těchto prostředků. Navýšení finančních prostředků na podporu zvýšení počtu studentů na lékařských fakultách jde z jiných, účelově poskytnutých prostředků.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF) potvrdil uvedenou informaci a doplnil, že lékařské fakulty se zavázaly přijmout o 15 % více studentů bez úhony na kvalitě studia a s adekvátními podmínkami pro řádné absolvování. Dodal, že zdali bude skutečně přijato vyšší množství studentů, uvidí až po zápisu. Dále upozornil, že řada studentů si podává přihlášku na vícero lékařských fakult, což vede k tomu, že není vždy hned jasné, na kterou fakultu se nakonec student rozhodne nastoupit.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dále zeptal, zda z těchto podmínek neubude platících studentů.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF) vysvětlil, že jednoduše celkový počet studentů se zvýší.


Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF) se ujistil, že se jedná o finanční podporu ze strany ministerstva zdravotnictví.

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF) vysvětlil jakým způsobem byli finance přiděleny.


Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF) se dále dotázal na přislíbené finance pro pedagogické fakulty. MUDr. Milan Prášil, MBA., kancléř UK, vysvětlil, že se jedná o dvě různé finanční podpory. Jedná se především o rozpočtový parametr IV – který byl navýšen o 4,5% a parametry E a F a kde parametr F se týká pedagogických oborů na nepedagogických fakultách. Univerzita již byla vyzvána k přípravě a odeslání podkladů na ministerstvo i pro realizaci této podpory.


Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF) se dotázal, zda se tyto finanční podpory nějakým způsobem projeví na rozpočtu univerzity.

MUDr. Milan Prášil, MBA., kancléř UK, vysvětlil, že se jedná o externí podporu, která se nijak na rozpočtu univerzity neprojeví a dodal, že tyto údaje jsou dostupné na stránkách MŠMT u financování vysokých škol.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK schválit Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2019.”


Počet hlasů: 21-0-0

Schváleno


4. Aktualizace dokumentu Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy pro OP VVV, příloha Dlouhodobého – strategického záměru UK 2016 - 2020

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, MBA., kancléři UK, který informoval o podrobnostech materiálu.


Mgr. Jitka Baťková, vedoucí odboru projektové podpory, doplnila podrobné informace.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) upozornil na technickou chybu v pasportizační tabulce.

Mgr. Jitka Baťková, vedoucí odboru projektové podpory, poděkovala za upozornění a přislíbila zaslat opravenou verzi.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK schválit aktualizovaný dokument Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy pro OP VVV.”


Počet hlasů: 21-0-1

Schváleno


5. Účast Univerzity Karlovy na založení a činnosti spolku prg.ai, z.s.

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, MBA., kancléři UK, který informoval o podrobnostech materiálu.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi a zároveň se zeptal, zda se zapojil CIIRC - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky.

MUDr. Milan Prášil, MBA., kancléř UK, vysvětlil, že zmíněný subjekt spadá pod konkurenční projekt ČVUT a účast na založení spolku je nejasná.


Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS) se dotázal, zda by nebyla možnost získat finanční podporu z Ministerstva obrany.

MUDr. Milan Prášil, MBA., kancléř UK, upřesnil, že největší finanční podíl nese MFF a ČVUT, přičemž jsou otevřeni zapojení dalších partnerů, kteří mají zájem podílet na rozvoji hl. m. Prahy. Poděkoval za podnět a sdělil, že cílem spolku je podpora pražského regionu a rozvoje umělé inteligence.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV) se zeptal, zda tento materiál šel k projednání také komisi pro informační technologie.

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, vysvětlil, že komise se dosud nesešla a proto tento materiál ani PRASUK do této komise nepřidělil k projednání.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednal záměr účasti Univerzity Karlovy na založení a činnosti spolku prg.ai, z.s. s kladným stanoviskem a doporučuje předložit materiál ke schválení AS UK a Správní radě UK.”


Počet hlasů: 23-0-0

Schváleno


6. Právní jedníní

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání.

a) Nákup spektrometru pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF) se dotázal, zda ze strany fakulty je finanční spoluúčast.

MUDr. Milan Prášil, MBA., kancléř UK, potvrdil, že fakulta se podílí v rámci obvyklé spoluúčasti, která činí 5% z celkové sumy.


Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP) potvrdil, že tomu tak skutečně je a doplnil podrobnosti.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK schválit záměr uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě NMR spektrometru min. 600 MHz, mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím na straně jedné a společností JEOL (EUROPE) SAS, se sídlem 1, Allée Giverny, 78290 Croissy-sur-Seine, Francie, IČO 652005257, jako prodávajícím na straně druhé, za kupní cenu ve výši 21 691 110,- Kč plus DPH ve výši 21 %.”


Počet hlasů: 23-0-0

Schváleno


b) Smlouva o zřízení služebnosti za účelem propojení s parkem Ztracenka

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK schválit záměr zřídit ve prospěch pozemku parc. č. 1437, k.ú. Nové Město, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, Městské části Praha 2, právo odpovídající věcnému břemeni - bezúplatnou služebnost práva stezky k tíži pozemků ve vlastnictví Univerzity Karlovy parc. č. 1434/1, parc. .č. 1434/4 a parc. č. 1435, k.ú. Nové Město, obec Praha, spočívající v právu průchodu na pozemek parc. č. 1437, k. ú. Nové Město, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 2488-452/2018 ze dne 04.12.2018.”


Počet hlasů: 23-0-0

Schváleno


7. Návrh členů do Hodnotící komise a Kontrolní komise pro zájmovou činnost na fakultách UK

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání.


Nominováni do Hodnotící komise byli: JUDr. Michal Říha (PF), Mgr. Peter Korscok (MFF) a Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS).


Schváleno


Usnesení:

„Ekonomická komise AS UK nominovala do Hodnotící komise pro zájmovou činnost na fakultách UK JUDr. Michala Říhu (PF) a Mgr. Petera Korscoka (MFF) a do Kontrolní komise pro zájmovou činnost na fakultách UK Prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS).”


Počet hlasů: 19-0-2


Schváleno


6. Různé

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Vidi: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UKPoslední změna: 19. červen 2019 22:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám