Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 24. dubna 2019

Přítomni:

Martin Béreš (ETF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Eliška Černovská (FSV), Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.(PedF), Mgr. Jakub Horký (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), MUDr. Anna Malečková (LFP), Martin Pehr (1.LF), Bc. Daniel Pražák (PedF), JUDr. Michal Říha (PF), Mgr. Lea Takács, Ph.D. (FF), Mgr. Kateřina Volfová (KTF), MUDr. Josef Fontana (3.LF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Valerie Sobková (3.LF)


Omluveni:

Doc. JUDr. Radim Boháč (PF), Bc.et Bc. Filip Hruša (FTVS), Martin Chaloupka (LFP), Tomáš Jan (FaF), Bc. David Půlpán (FTVS), Metoděj Renza (3.LF), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Tomáš Sychra (3.LF), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti), Bc. Miroslav Čermák (OVV), Michael Glogr (PF), Anna Kalašnikovová (PF), Nikol Mravcová (3.LF), Sabina Muchová (FF), Martina Němčoková (3.LF), Kamila Řehořová (PřF)


Dále nepřítomni:

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), PaedDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Josef Holub (1.LF), Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2.LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Vojtěch Novotný (LFHK), PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF), Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LFHK), Daniel Slovák (2.LF), Bc. Barbora Uchytilová (KTF), Eliška Voříšková (FaF), Barbora Ohnoutová (PF)


Hosté:

prof. RNDr. Petr Volf, CSc., předseda Grantové rady UK, prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, Mgr. Martin Maňásek (ÚVT)


Návrh programu

  1. Úvodní slovo, schválení programu

  2. Kontrola a schválení zápisu

  3. Informace o fungování Grantové agentury Univerzity Karlovy

  4. Informace o preventivních opatřeních proti plagiátorství na UK

  5. Informace o postupu prací na novém rozhraní Studijního informačního systému

  6. Různé


1. Úvodní slovo, schválení programu

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise, zahájil zasedání.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK schválila program zasedání.

Schváleno tichým souhlasem.


2. Kontrola a schválení zápisu


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise, otevřel rozpravu. Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK schválila zápis ze zasedání Studijní komise AS UK.

Schváleno tichým souhlasem.


3. Informace o fungování Grantové agentury Univerzity Karlovy


Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. předseda Grantové rady UK informoval o fungování GAUKu, vysvětlil práci zpravodajů, oponentů, přidělování bodů a následně kontrolu duplicit a návazností. Rovněž zdůraznil, že Grantová agentura UK má svoje specifika a to, že je pro studenty trningovou agenturou, kde se projekty pro formální nedostatky nevyhazují, ale je možná jejich oprava. Dále charakterizoval práci zpravodajů a oponentů. Rovněž upozornil na průběžnou kontrolu potencionálních duplicit, předložil grafy a odpovídal na otázky připravené Mgr. et Mgr. Davidem Hurným z PřF UK a na dotaz od Mgr. Elišky Černovské z FSV UK, který se týkal mechanismu zacházení s financemi. Během diskuse vystoupila PaedDr. Eva Marádová, CSc. s pozitivní reakci, konkrétně s pochvalou za práci oponentů GAUKu. Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. zmínil s politováním politické rozhodnutí UK, které se týká 35% hranice úspěšnosti a zdůraznil, že by mohla být vyšší. Závěrem JUDr. Michal Říha poděkoval prof. RNDr. Petru Volfovi, CSc. za jeho čas a vyzvedl oboustranný přínos jeho návštěvy zasedání Studijní komise.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK vzala na vědomí informace o fungování Grantové agentury UK.


Schváleno tichým souhlasem.


4. Informace o preventivních opatřeních proti plagiátorství na UK

MUDr. Josef Fontana ze 3. LF UK se ujal slova a podal informace o preventivních opatřeních proti plagiátorství na UK. Ve své prezentaci přiblížil Turnitin a zmínil školení pro pedagogy a pokročilé školení pro uživatele. Jsou rovněž připraveny dvě novely opatření rektora a oblast plagiátorství je konzultována spolu s univerzitou v Utrechtu, která má širokou zkušenost se zmíněnou problematikou. Kromě již existujících fakultních etických komisí byla nově vytvořena nová sedmičlenná komise, která by se měla spíše zabývat koncepčními otázkami v této oblasti.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK vzala na vědomí informace o preventivních opatřeních proti plagiátorství na UK.


Schváleno tichým souhlasem.


5. Informace o postupu prací na novém rozhraní Studijního informačního systému

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise předal slovo Mgr. Martinu Maňáskovi, garantovi SISu, který se vyjádřil k budoucnosti SISU a jeho fungování. JUDr. Michal Říha se zajímal o harmonogram prací na novém rozhraní Studijního informačního systému. Zároveň bylo zmíněno, že akreditace bylo třeba dát do souladu s platnou legislativou (140 úprav akreditací). Představa časového harmonogramu je 2 měsíce do prázdnin - nedodělky, od září testování po skupinách. Překlápění by probíhalo během roku 2019, modul přihlášek na zkoušky - listopad 2019 a zápis do předmětů rok 2020, doktorské studium rok 2021. Mění se samotný design a jsou nové moduly. Moduly se svými parametry liší, proto celý proces trvá. Revize ve studentských modulech je menší než v učitelských. Během informování o postupu prací na novém rozhraní Studijního informačního systému byla vznesena žádost o vytvoření prvku vyhledávacího políčka. Zkonstatování, že se problém softwaru snaží vyřešit, a že například elektronizace státnic je uživatelsky přívětivější.Návrh usnesení:


Studijní komise AS UK vzala na vědomí informace o postupu prací na novém rozhraní Studijního informačního systému.Schváleno tichým souhlasem.


6. Různé

Minulé zasedání paní prorektorka pro studijní záležitosti UK prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, požádala o zařazení do tělesa pracovní komise hodnocení výuky studentů - PaedDr. Evu Marádovou, CSc. (PedF), Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF) a JUDr. Michala Říhu (PF).


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k zařazení výše uvedených do tělesa pracovní komise.

Přijato poměrem hlasů 13 (pro) - 0 (proti) - 1 (zdržel/a se)


Zapsala: PhDr. Daniela Krechlová

Za správnost: JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komisePoslední změna: 9. září 2019 22:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám