Zápis ze zasedání Ediční komise AS UK ze dne 11. června 2019


Přítomni

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), Zuzana Terry (FHS), Jan Bayram (3. LF), Bc. Miroslav Čermák (OVV), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Michael Glogr (PF), Mgr. Jiří Pilip (FF), Mgr. et Mgr. Michal Zima (PřF), Martin Samek (PF)


Omluveni

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), JUDr. Michal Říha (PF), Tomáš Sychra (3.LF), Bc. Eliška Kryčerová (FF), Alžběta Kantorová (3.LF), Kateřina Grygarová (3.LF), RNDr. Tomáš Masařík (MFF)


Dále nepřítomni

Dále nepřítomni: Martin Béreš (ETF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Martin Pehr (1.LF), PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF), Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. (LFHK), Daniel Slovák (2.LF), Kristýna Švárová (FSV), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), Mgr. Kateřina Volfová (KTF), Bc. Tomáš Bederka (PedF), MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (ÚK UK)


Hosté

Hosté: Mgr. Milan Šusta (Karolinum), Prof. PhDr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor (RUK), PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka (ÚK UK), Bc. Denis Šopan (ÚK UK), Mgr. Václav Hájek (OVV RUK), Mgr. Petra Köppl (OVV RUK), Mgr. Anna Suavit, Ph.D. ( kolegium rektora)


Program

  1. Schválení programu

  2. Zpráva o činnosti OVV - aktuální situace, střednědobý výhled

  3. Zpráva o činnosti nakladatelství Karolinum – aktuální stav, vize do budoucnosti

  4. Vystoupení PhDr. Radky Římanové, Ph.D., ředitelky Ústřední knihovny UK na téma: Elektronické informační zdroje na UK - reflexe kulatého stolu z roku 2018

  5. Implementace systému Turnitin

  6. Různé


Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, přivítal všechny přítomné a oznámil změnu programu a pak zahájil zasedání Ediční komise AS UK.


1. Schválení programu

Návrh usnesení:


„Ediční komise AS UK schvaluje program zasedání Ediční komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem


2. Zpráva o činnosti OVV - aktuální situace, střednědobý výhled.

Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo prorektorovi Prof. Miroslavu Bártovi, Dr., který poděkoval za pozvání a zároveň ještě poděkoval za schválení pozměněného programu, což mu tímto krokem bylo umožněno přejít k dalším povinnostem.


Prof. Miroslav Bárta, Dr. (dále prorektor) zkonstatoval, že je ve funkci několik dní, a že oddělení OVV má zajetý styl práce. Nyní se pan prorektor seznamuje s různými aspekty oddělení, např. jaká je komunikace uvnitř univerzity a zároveň i mimo ni a snaží se pochopit, čím může přispět a úkol bere jako službu. Pan prorektor se chce věnovat rozvoji oddělení a zdůrazňuje potřebu větší komunikace směrem ke všem fakultám a prioritu vidí v dlouhodobějších úpravách, které se týkají rovněž anglické verze. U SISu konstatoval, že neexistuje mobilní verze pro studenty a vyučující.


Prof. Miroslav Bárta, Dr. zmínil potřebu sladit kalendář akcí a další rozvoj sociálních médií a tento úkol se řeší na schůzkách s paní Mgr. Köpplovou. Pan prorektor věnuje pozornost webu, aby měl funkční formu, stejně tak, aby rektorát byl propojen s fakultami, taktéž zmiňuje jak je důležitý přehled o studentských projektech na sociálních sítích. Zdůrazňuje potřebu větší informovanosti o ERASMU a dále lépe využívat aplikaci na fotobanku. Pan prorektor zmínil připravovaný program na tento rok: např. Noc vědců 27. 9., festival Týden vědy, rovněž výstavy např. 100 let egyptologického ústavu v Křížové chodbě Karolina, od 16. 9. - 15. 11. výstavu Václav IV., 17. 11. panelovou výstavu k 17. listopadu na Albertově a veletrh Gaudeamus od 22. do 25. 10. v Brně. Pan prorektor neopomněl zmínku týkající se přípravy nástěnného kalendáře 2020 a uvedl důležitost 3. role univerzity jako platformy pro dlouhodobé společenské diskuze, které by měly být vyvážené a ne osobní. Cílem je se přiblížit světovým univerzitám a rozvíjet značku ALUMNI. Závěrem pan prorektor konstatoval, že se seznamuje s oddělením v období 2 - 3 týdnů.


Bc.et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, otevřel diskuzi.


Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF) se přihlásil do diskuze, která se týkala akce Sportovec roku a projektu A co dál Česko.


Prorektor Prof. Miroslav Bárta, Dr. (OVV, FF) zareagoval, že akce umožňují dostat debatní argumenty do dalších regionů, a že je velmi důležité posílat vědce mimo Prahu. Debaty mají být vyvážené, mají mít grácii. K odpovědi na otázku akce Sportovec roku 2017 byl panem prorektorem vyzván Mgr. Václav Hájek (OVV), který vysvětlil, že akce měla být povzbuzením, aby mladí lidé sportovali, zároveň aby podpořila mladé talenty a akce již skončila.


K výše zmíněnému tématu vystoupil ještě Mgr. et Mgr. Michal Zima s tím, že projekt Sportovec roku byl velice zajímavý a byl přímou zkušeností, navíc všichni přítomní si váží přátelství, jsou absolventy FTVS a projekt je pro UK přínosný.


Diskuze se zúčastnil ještě Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), který vzpomenul akci Věda okno do světa.


Reagoval pan prorektor Prof. Miroslav Bárta, Dr. - UK má mít nadhled, co by univerzita měla a chtěla dosáhnout, 30 let je dostatečná doba pro diskuzi pro a proti bez emocí a velká výzva.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko ke zprávě o činnosti OVV. ”

Počet hlasů: 10-0-0

Schváleno


3. Zpráva o činnosti nakladatelství Karolinum – aktuální stav, vize do budoucnosti

Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Mgr. Milanu Šustovi z Nakladatelství Karolinum, který nejprve, omluvil ředitele Nakladatelství pana Mgr. Petra Valo, z důvodu zahraniční cesty a zároveň seznámil přítomné s přinesenými knihami z Nakladatelství. Pan Mgr. Šusta prezentoval připravené diapozitivy, které se týkaly vyrovnaného hospodaření, rostoucích tržeb i za internetový prodej. Druhá tabulka byla věnována nákladům. Pan Mgr. Milan Šusta zdůraznil, že se nakladatelství daří vydávání vědeckých časopisů a dostává je do mezinárodních databází.

Třetí diapozitiv zachycoval plnění edičního plánu pro rok 2018: celkem bylo vydáno 252 tištěných a 156 elektronických publikací. Z tištěných bylo 33 učebních textů, 142 vědeckých monografií, 45 periodických a 32 merkantilních publikací. Z elektronických 144 vědeckých monografií a 12 učebních textů. Pro rok 2018 - 2019 to byla čísla podobná. Následující diapozitiv se věnoval ohlasům publikací s tím, že v anketě Lidových novin - Kniha roku došlo k umístění na 7. - 9. místě v anketě. Nakladatelství aktivně spolupracuje s MKČR na přípravě programu knižního veletrhu - viz program knižního veletrhu Lipsko 2019. V roce 2018 se Nakladatelství stalo samostatnou jednotkou, došlo k přípravě nového webu, ohlasy na fungování knihkupectví byly pozitivní, tiskárna zvládala provoz, od února 2019 došlo k přechodu na nové počítače, redakce vedle své standardní práce připravila i tzv osmičkové tituly. Další diapozitiv se týkal informace o edičních řadách, následoval diapozitiv vyjmenovávající množství elektronických knih v EBCO, ProQuest, na Google Play, v Kosmasu, v e-shopu Karolinum, v režimu OA, na Amazom.com a Apple BookStore i v režimu XML. Následující diapozitiv byl věnován periodickým publikacím, propagaci a marketingu. Cíle krátkodobé pro rok 2018 - tvorba nových webových stránek, sjednotit je s univerzitním webem. Dlouhodobé plány: zahraniční databáze, anglické překlady, pomáhat univerzitním pracovníkům do mezinárodních srovnání. Zmodernizovat distribuci.


Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, poděkoval panu Mgr. Milanu Šustovi za velmi podrobnou prezentaci a otevřel diskuzi.


Bc. Miroslav Čermák (OVV) se zmínil o knize prof. Křena.


Mgr.Jiří Pilip (FF) měl dotaz k prezentaci - zda je součástí dílčí zprávy.


Mgr. Milan Šusta konstatoval, že ano.


Mgr. Jiří Pilip (FF) pochválil a poděkoval za dobře připravenou prezentaci.


Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF) se zeptal jak velkou část tvoří Karolinum, jaký je potenciál, konkurenční boj, systém hodnocení, produkce monografií a strategie vyhledávání mimořádných publikací.


Mgr. Milan Šusta konstatoval, že Nakladatelství nabízí, co má a co je schopno nabídnout za slušný peníz a nemá mocenské prostředky.


Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK uzavřel diskuzi.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK vzala na vědomí Zprávu o činnosti Nakladatelství Karolinum.”

Počet hlasů: 9-0-0

Schváleno

4. Vystoupení PhDr. Radky Římanové, Ph.D., ředitelky Ústřední knihovny UK na téma: Elektronické informační zdroje na UK - reflexe kulatého stolu z roku 2018

Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo ředitelce PhDr. Radce Římanové, Ph.D., ředitelce Ústřední kníhovny UK, která prezentovala aktuální informace ve věci Elektronické informační zdroje na UK.


Zmínila agendu a fungování EIZ na ÚK UK, co a jak komunikovat s ÚK, práce s jednotlivými nástroji, akvizice a nákupy v projektech Czech ELib, chystaný seminář, opravy knih z 19. stol. Proběhla školení k UKAŽ, open access, školení uživatelů - proběhla konzultace k UKAŽ/Eiz na FF a školení nových správců EIZ - seznamuji se se systémy.


Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, otevřel diskuzi.


Prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D. (PřF) zajímalo jak studenti pracují s informačními zdroji.


PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (ÚK UK) zmínila spolupráci, konzultace s pěti evropskými univerzitami.


Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF) zmínil univerzitu v Kodani - ultimátní přístup, způsob vstupu do databáze.


Mgr. Jiří Pilip (FF) měl dotaz, který se týkal systému Allep, systémových knihovníků.


PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (ÚK UK) - u systému Allep avizují končící podporu, postupně odchází instituce a knihovníci jsou informováni. Systémoví knihovníci budou mít hodně práce po zavedení systému. Přechod na nový systém - rozhodnutí AS na rok 2019 - umožní připravit výběrové řízení. Jedná se o velký výdaj - začátek listopadu.


Mgr. Jiří Pilip (FF) poděkoval za vyčerpávající odpověď.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o Elektronických informačních zdrojích na UK.”


Přijato poměrem hlasů: 7 - 0 - 0

Schváleno


5. Implementace systému Turnitin

Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UKUK, uvedl bod jednání a předal slovo panu MUDr. Josefu Fontanovi (3.LF), který referoval o kontrole originality prací pomocí antiplagiátorského systému Turnitin a konstatoval, že se v současné době finalizuje implementace systému kontroly prací. Ostré nasazení bude 1.10.2019. Automatickou kontrolu závěrečných prací po odevzdání v SISu poskytuje nyní systém Theses. Systém je plně dostupný a funkční přes Centrální přístupový bod ÚK UK, autentizace přes CAS. Probíhá uvedení do souladu s GDPR, technické otázky napojení SIS a Turnitinu jsou nyní ve fázi certifikace. Nový zákon o vysokých školách dává možnost odebírat již udělené tituly. Hlavní pozitiva systému Turnitin je možnost prevence plagiátorství a přehledný výsledný protokol (velký posun i proti Theses), možnost nastavení různých parametrů kontroly (např. eliminace malých shod/podobností), různé možnosti předání zpětné vazby studentům, systém dostupný v LMS moodle, široký rozsah porovnávaných zdrojů - web. stránky, vydavatelství (např. Elsevier atd.), archiv studentských prací - co je dostupné pro robotické "sklízení".


Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, poděkoval kolegovi a otevřel diskuzi.


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) zmínil problematické porovnávání habilitačních prací v Turnitinu


MUDr. Josef Fontana (3.LF) poděkoval paní ředitelce ÚK UK


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o o implementaci systému Turnitin.”


Přijato poměrem hlasů: 5 - 1 - 0

Schváleno


6. Různé

Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání.


Ředitelka ÚK UK vznesla přání účastnit se ediční komise jako extramurální člen.


Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: PhDr. Daniela Krechlová, sekretariát AS UK

Vidi: Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UKPoslední změna: 30. září 2019 11:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám