Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 25. října 2019

Mimořádné zasedání Ekonomické komise AS UK dne 25. října 2019 k návrhu na dočasný převod finančních prostředků z akcí Kampus Albertov a Nová budova ÚDAUK na akci „UK – FHS - Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“


Přítomni: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), PhDr. David Greger, Ph.D (PedF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), MUDr. Anna Malečková (LFP), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (PřF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)


Hosté: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj, Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS, Ing. Jiřina Kurzová, odbor výstavby RUK, Mgr. Karel Strnad, tajemník FHS UK, Ing. Petr Kostelecký, vedoucí odboru výstavby RUK, Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Ing. Roman Karaš, vedoucí Ekonomického odboru RUK


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, konstatoval, že AS UK se dostal do velmi diskomfortní situace, která je na všech úrovních silně diskutována a vzbuzuje v rámci senátorů AS UK značné emoce. Vzhledem k časovému tlaku je složité situaci prodiskutovat a přijmout k tomu relevantní řešení. První informace o nastalé situaci obdržel AS UK na minulém zasedání Ekonomické komise AS UK (dne 15.10.2019) a v současné chvíli, vzhledem k nezbytnosti zrychleného projednání, bylo jediným řešením svolat mimořádné zasedání komise. Doc. Nigrin sdělil, že z vedení UK je přítomen pan prorektor Hála, do jehož kompetence uvedená problematika spadá, takže se bude moci k uvedené situaci vyjádřit. Doc. Nigrin dále vyjádřil znepokojení nad tím, že informace dostali ohledně finančních problémů spojených s dokončováním stavby objektu menzy 17. listopadu takto na poslední chvíli, i když závažnost situace musela být známa podstatně dříve.


Prorektor Hála informoval komisi, že o závažnosti situace se dozvěděl rovněž na minulém zasedání Ekonomické komise AS UK. Obor výstavby řeší mnoho problémů, ale že problém projektu rekonstrukce menzy 17. listopadu je tak rozsáhlý, ani on sám nevěděl.


Doc. Nigrin sdělil, že komise se musí vyjádřit k uvolnění finančních prostředků na dostavbu a požádal Ing. arch. Mgr. Marii Pětovou, Ph.D., děkanku FHS UK, aby shrnula historii celé akce.


Děkanka FHS UK informovala, že investiční akce začínala v roce 2007, kdy fakulta byla bez prostor. Provoz byl uskutečňován částečně v Jinonicích a dále byli roztroušeni po nájmech i na jiných místech. Deklarovala tím, že akce rekonstrukce není té povahy, že si fakulta staví něco navíc, ale že se jednalo o nezbytnost. Objekt bývalé menzy v Troji byl nevyužívaný a jeho zrekonstruování se jevilo jako příhodné. Emeritní děkan Sokol usiloval o získání stabilních prostor pro fakultu, univerzita stejně musela s danou budovou něco dělat, neboť chátrala. Proběhla soutěž na výběr řešení, kvestor Kubíček v roce 2010 požádal o investiční záměr. Vláda dokumentaci projektu schválila v roce 2012, ale stavební práce se postupně nabalovaly a zvětšovaly. MŠMT vycházelo z částky z původní architektonické soutěže, ale ta se v průběhu času navyšovala. Jelikož se jedná o budovu od architekta K. Pragera, rekonstrukční práce jsou konstrukčně a staticky složité. Z ohledu finančního se stavba stále zdražovala. V roce 2014 bylo získáno stavební povolení. V roce 2016 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, ale i nejnižší nabídka přesahovala dotaci, která byla schválená. Fakulta se připravovala na zvýšené výdaje již od počátku, dále získala příspěvek 25 mil. Kč z fondu UK tzv. „Mikuláše“. Spoustu věcí se objevilo až v průběhu bouracích prací, a tudíž v projektu nebyly zahrnuty. Průběžně se měnila též legislativa, což například znamenalo nutnost změnit systém vzduchotechniky a další neplánované změny. Vyvstaly problémy se souvisejícími pozemky, docházelo k značným průtahům. Část výstavby byla totiž plánována na pozemcích, které nepatří UK a na které nešlo vztáhnout dotaci. Akce pak probíhala ve dvou etapách - etapa B na pozemcích, které se převáděly, a etapa na vlastních pozemcích, na které spadala dotace.


Doc. Nigrin požádal o konkretizaci chybějící částky na dofinancování, zdali se jedná o 50 nebo 85 mil. Kč, protože potřebná částka není z předložených materiálů jasná.


Děkanka FHS UK odpověděla, že celkově chybí 85 mil. Kč. Řekla, že musela podepsat dodatky ke smlouvám, aby stavební firma neodešla. Firma musela práce rychle dodělat, aby bylo možné použít finance z dotace. Faktury spojené s dodatky byly vydány na začátku tohoto měsíce, první faktura konkrétně 8. října. Práce byly již odvedeny. Za FHS UK tedy podepisovala dodatky děkanka, a to na konci srpna a na začátku října.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, se zeptal, zdali vícepráce byly fakturovány na základě dodatků uzavřených před zahájením nebo po dodělání prací. Z uvedeného lze nabýt dojmu, že od září do října 2019 byly realizovány vícepráce za 50 mil. Kč.


Doc. Nigrin vyslovil předpoklad, že na FHS museli vědět o rozsahu a ceně víceprací předem, tedy již v době uzavírání dodatků ke smlouvám.


Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P) konstatoval, že všechny detaily lze doložit ze stavebních deníků a bude nezbytné tyto podklady předložit AS UK. Na začátku kalendářního roku, kdy vznikaly změny na technické úrovni, se muselo kalkulovat i se změnou ceny.


Děkanka FHS vysvětlovala, že mnoho nároků na vícepráce se otevřelo až při realizaci, např. plato u budovy apod. Veškeré informace šly vždy přes univerzitu, konkrétně přes Odbor výstavby.


Prorektor Hála informoval, že do 1.10. měla uvedenou akci na starosti Ing. Jiřina Kurzová z Odboru výstavby a on výstupní materiály podepisoval, od 1.10. je na odboru nový zaměstnanec, Ing. Petr Kostelecký.


Doc. Nigrin shrnul, že prorektor Hála tedy o uvedené akci a jejích problémech věděl.


Prorektor Hála uznal, že dokumenty podepisoval, ale že si závažnost situace neuvědomil. Navíc dokumenty podepisoval až poslední v řadě a uvedl, že jeho podpis byl tedy nejméně významný.


Ing. Roman Karaš, vedoucí Ekonomického odboru, informoval komisi o tom, že svůj podpis k dodatkům nepřipojil a jakmile zjistil jejich obsah, okamžitě kontaktoval kvestorku s dotazem, v jakém rozsahu se finančně může podílet fakulta. Dozvěděl se, že fakulta již další vlastní finance nemá.


Děkanka FHS informovala, že fakulta dala do profinancování veškeré finance, co má z FRIM tak, aby půjčky, které uzavřela s fakultami (PřF a MFF) byla schopná splácet. Víc ale fakulta nemá. Konstatovala ale, že byla stále v součinnosti s Odborem výstavby RUK.


Ing. Kurzová řekla, že na přelomu srpna a září se dozvěděla, že jednání o dalších dotacích na MŠMT nejsou úspěšná. Vzhledem ke stavbě bylo nutné dodatky podepsat, neboť hrozilo, že se stavba nestihne dodělat. Ihned pak šli za panem rektorem.


Doc. Nigrin vyjádřil svůj údiv nad tím, proč FHS a Odbor výstavby neinformovaly pana prorektora a AS UK o vážnosti situace.


Prorektor Hála řekl, že věděl, že je situace vážná, ale netušil, že je situace takto kritická.


Ing. Karaš komentoval, že i kdyby se Ekonomické oddělení postavilo proti financování, tak jeho role v rozhodovacím procesu již byla bezpředmětná, protože vše již bylo podepsáno ve formě dodatků. Paní kvestorka byla postavena před hotovou věc, aby našla dalších 50 mil. Kč. Stále se ale předpokládalo, že se jedná o formu půjčky, a to z akcí, které jsou prozatím pozastaveny. O dalších financích (zbývajících 35 mil. Kč) nikdo nevěděl.


Mgr. Jan Pačes (PřF) sdělil přítomným, že během žádosti o půjčku FHS směrem k AS PřF bylo senátorům sděleno, že se za půjčku zaručí rektorát.


Prorektor Hála reagoval, že o zárukách rektorátu nic nevěděl a dozvěděl se vše až ex post.


Ing. Karaš konstatoval, že v půjčce PřF pro FHS je pojistka, že pokud FHS nebude schopna splácet, bude krácen její příspěvek na vzdělávací činnost a dostane ho fakulta, která finance půjčila. Otázkou je, jestli je fakulta schopna přijmout taková opatření, že bude splátky umořovat (prozatím nebyl vypracován plán splátek, ani časově, ani ohledně výše splátek).


Děkanka FHS ubezpečila přítomné, že fakulta je připravena se na splácení podílet maximálně, co dokáže. Současný odhad je 7 mil. Kč ročně, ale nejsou rozhodně schopni platit víc. FHS by ráda využila pro řešení situace solidarity ostatních fakult. Rozpočet fakulty je totiž jen 100 mil. Kč.


Ing. Karaš informoval o možnostech nutných úsporných opatření, zastropování rozpočtu. Řekl, že je nutné okamžitě sestavit splátkový kalendář, úspory by měly tvořit až 20 % rozpočtu.


Doc. Nigrin shrnul, že Ekonomická komise AS UK rozhodně nebude orgánem, který bude vytvářet záchranný mechanismus. To musí realizovat vedení univerzity, následně se návrh předloží děkanům fakult a jako hotový materiál ho může projednávat plénum AS UK.


Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF) znovu položil otázku na 35 mil. Kč, které se objevují v materiálu nad rámec požadovaných 50 mil. Kč.


Děkanka FHS vysvětlila, že částka 50 mil. Kč je odvozena z disponibilní částky deponované na projekt „Albertov“.


Doc. Nigrin položil doplňující dotaz, zda se tedy v celku jedná o 85 mil. Kč a zda je toto konečná částka, která již nemůže být navýšena.


Děkanka FHS ubezpečila, že uvedená částka představuje náklady výhradně na stavební práce a vícepráce.


Doc. Liška podal podnět, že Ekonomická komise by měla obdržet soupis (technické parametry stavby, analýza vzniku víceprací, analýza řídící části - kdo rozhodl a kdo podepsal, skutečné vyčíslení rezerv, které má FHS teď a které do budoucna, vyčíslení splátek ve srovnání představami a reálné možnosti).


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) položil dotaz, jak může FHS zaručit, že fakulta nepřijde s dalším dodatkem a zda uvedená částka je skutečně finální.


Děkanka FHS komisi ubezpečila, že 85 mil. Kč je odhad, který počítá s výší plnění dalšího dodatku, takže by to mělo vše pokrýt.


Prof. Zahálka zdůraznil, že fakulta musí splácet dle svých možností a jestli se mají nějaké závazky solidárně dělit mezi fakulty, musí být nejprve dohoda všech fakult, všech děkanů a až následně se může vyjádřit AS UK.


Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF) konstatoval, že splácet závazky namísto fakulty rozhodně nelze nazývat solidaritou.


Děkana FHS vyslovila předpoklad, že tohle zasedání je o tom, schválit dočasně finance, které fakulta potřebuje.


Doc. Nigrin potvrdil, že v tuto chvíli je potřeba přijmout usnesení o poskytnutí financí ve výši 85 mil. Kč, ale řešení o tom, jak dál, musí padnout jinde. Na Ekonomickou komisi AS UK pak musí návrh přijít jako hotový materiál.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) vznesl zásadní požadavek na vytvoření materiálu, ve kterém by se rozklíčovalo, kdo nese a za co jakou odpovědnost.


Mgr. Pačes podpořil stanovisko kol. Hurného a pozastavil se nad pochybením ze strany rektorátu, kdy se směrem k AS UK nedostávají informace a pak se stane, že důležité informace senátoři obdrží 10 minut před zasedáním.


Doc. Liška vznesl návrh, aby půjčky mezi fakultami koordinoval rektorát (byl by přehled a mělo by to systém).


Ing. Karaš konstatoval, že nikdy by se uvedená situace nestala, pokud by někdo nepodepsal smlouvu s vědomím, že na to nemá peníze.


Doc. Nigrin upozornil, že uvedená situace u staveb běžně nastat nemůže, protože to prochází přes AS UK. V tomto případě se ale jednalo o jiný režim, protože jde o rekonstrukci. Zároveň považuje za naprosto nepřijatelné, aby byly výpůjčky mezi fakultami nekoordinované centrálně a aby byly k tomuto postupu přímo vyzývány vedením UK.


Ing. Karaš se pozastavil nad situací, že nikdo neanalyzoval rizikový vývoj hospodaření FHS. Již ve Výroční zprávě v roce 2018 byly indicie na fondu FRIM. Fakulta začínala na vícenákladech 16 mil. Kč z FRIM a nyní jsou na 250 mil. Kč. Opět se pozastavil nad tím, jak je možné, že někdo podepíše smlouvu a nezajistí si zdrojové krytí. Výsledkem je pak situace, kdy se rozhoduje o tom, že než aby se vrátilo 425 mil. Kč MŠMT, tak se teď narychlo a nouzově shání finanční prostředky.


Děkanka FHS ubezpečovala komisi o tom, že se snažila situaci konzultovat jak s Odborem výstavby, tak i s panem rektorem. Ona sama se nezříká odpovědnosti a v tuto chvíli by přivítala jakékoli systémové řešení.


Doc. Nigrin navrhnul další zasedání Ekonomické komise AS UK na pondělí 25.11.2019 v 17:30.


Závěrem Ekonomická komise AS UK přijala následující usnesení.


Usnesení:

„- EK AS UK se seznámila se situací ohledně stavební akce „UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“ a vnímá ji jako kritickou.

- EK AS UK doporučuje uhradit finanční prostředky nutné na dokončení stavebních prací „UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“ ve výši 85 mil Kč.

- EK AS UK považuje veškeré takto poskytnuté finanční prostředky jako vratnou půjčku a žádá vedení UK a vedení FHS, aby předložily finanční rozvahu, jak a do kdy bude půjčka splacena tak, aby mohla být projednána jako řádný bod na jednání AS UK 29. listopadu 2019.

-EK AS UK žádá vedení UK a vedení FHS o zpracování komplexní analýzy stavby objektu menzy 17. listopadu a její předložení na nadcházející zasedání EK AS UK, která bude obsahovat následující body:

1) technické parametry stavby,

2) analýzu vzniku víceprací,

3) analýzu ekonomické části (platby, dodatky atp.) včetně určení rozhodovacích a podpisových mechanismů,

4) vyčíslení stávajících finančních rezerv FHS,

5) vyčíslení možných splátek FHS včetně kritické analýzy jejích možností.“


Přijato poměrem hlasů 16 - 1 - 0 (pro – proti - zdržel/a se)


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 1. listopad 2019 19:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám