Udržitelnost na UK

Implementace odpovědného veřejného zadávání do nákupů na UK


Univerzita Karlova hodlá při zadávání veřejných zakázek pro zabezpečování svých potřeb prosazovat své etické hodnoty, vyjadřující její postoj k celospolečensky významným tématům jako jsou sociální a environmentální aspekty.


Kolegium rektora dne 27. ledna 2020 schválilo návrh projektu Implementace odpovědného veřejného zadávání do nákupů na UK, jehož prostřednictvím se UK přihlásila k odpovědnosti za své nákupy a jejich dopady na společnost a životní prostředí. Univerzita Karlova tak deklarovala, že hodlá při zadávání veřejných zakázek pro zabezpečování svých potřeb prosazovat své etické hodnoty, vyjadřující její postoj k celospolečensky významným tématům jako jsou sociální a environmentální aspekty.


Principy odpovědného zadávání budou následně zapracovány do strategií UK.


UK vyjádřila povědomí o tom:

  • že zboží a služby, které pro sebe pořizuje, mají vždy určitý dopad na životní prostředí – jejich výroba, transport, užívání a likvidace jsou spojeny s produkcí látek uvolňovaných do prostředí, se spotřebou surovin, energií, vody atp.,

  • že zohledněním environmentálních aspektů je možné usměrnit tyto dopady tak, aby se UK snažila pořídit výrobky, služby a práce s nižšími dopady na životní prostředí během jejich životního cyklu v porovnání s výrobky, službami a pracemi se stejnou hlavní funkcí, které by byly pořízeny jinak,

  • že environmentální požadavky, které bude UK při nákupech uplatňovat, směřují k dosažení rovnováhy mezi environmentální šetrností, cenovou výhodností a dostupností na trhu

a zároveň vyjádřila vůli:

  • při zadávání veřejných zakázek implementovat i adekvátně zohledňovat sociální aspekty tak, aby při realizaci plnění za veřejné prostředky docházelo např. k podpoře zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce nebo k zajištění důstojných pracovních podmínek v celém dodavatelském řetězci,

  • podporou širších společenských aspektů v rámci nákupů zboží, služeb a stavebních prací vynakládat finanční prostředky efektivně a maximalizovat tak hodnotu, kterou za ně získává,

přičemž:

  • o svém environmentálně šetrném a sociálně odpovědném chování bude informovat veřejnost a svým příkladem motivovat další veřejné zadavatele,

  • zapojí za tímto účelem do procesu implementace své zaměstnance, zabezpečí jejich odpovídající informovanost a školení v problematice odpovědného chování a bude je motivovat k aktivnímu přístupu k dalšímu rozvíjení a posilování odpovědného přístupu k vydávání veřejných finančních prostředků.


O schválení projektu informovalo i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, krátkou zmínkou v jeho newsletteru:

Nejstarší česká univerzita na cestě k udržitelnému nakupováníPoslední změna: 2. březen 2020 16:01 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám