Zvláštní pravidla studia na UK

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na těchto Zvláštních pravidlech studia Univerzitě Karlově, jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1 Předmět úpravy

Tento předpis upravuje zvláštní pravidla studia pro akademický rok 2019/2020 v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR.

Čl. 2 Výuka

 1. Výuku v rámci studijních programů je možno uskutečňovat distanční formou, a to bez ohledu na formu studia stanovenou v akreditaci daného studijního programu či studijního oboru (dále jen „studijní program”) nebo v usnesení Rady pro vnitřní hodnocení o uskutečňování studijního programu v rámci institucionální akreditace.

 2. Pokud tak rozhodne děkan nebo ředitel příslušné součásti Univerzity Karlovy, může být výuka v programech celoživotního vzdělávání uskutečňována distanční formou, a to bez ohledu na původní formu.

Čl. 3 Kontroly studia

 1. Kontroly studia studijního předmětu (dále jen „předmět“) je možné uskutečňovat distanční formou, a to bez ohledu na formu stanovenou v akreditaci daného studijního programu nebo v usnesení Rady pro vnitřní hodnocení o uskutečňování studijního programu a bez ohledu na chybějící úpravu v Pravidlech organizace studia fakulty. O zavedení distančních kontrol studia na fakultě rozhoduje děkan, o distanční kontrole studia konkrétního předmětu rozhoduje garant studijního programu po dohodě s garantem předmětu.

 2. Státní závěrečné zkoušky a státní rigorózní zkoušky nebo jejich části, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací (dále jen „státní zkoušky”), je možné uskutečňovat distanční formou. O umožnění distanční formy státních zkoušek u daného studijního programu rozhoduje děkan po dohodě s garantem tohoto studijního programu.

 3. Období pro konání státních závěrečných zkoušek je nutné zveřejnit alespoň jeden měsíc předem, přesné termíny alespoň 15 dní předem. Období pro konání státních závěrečných zkoušek může být i delší než dva týdny. Pokud fakulta ve svých Pravidlech pro organizaci studia upravuje minimální odstup mezi řádnými a opravnými termíny státních závěrečných zkoušek, činí tato lhůta alespoň 1 měsíc.

 4. Fakulta vhodným způsobem zajistí zachování veřejnosti státních zkoušek konaných distanční formou.

 5. Děkan fakulty může stanovit pravidla pro průběh kontroly studia předmětu nebo státní zkoušky v nezbytném rozsahu odlišně od postupu stanoveného vnitřním předpisem fakulty; přitom šetří v maximální možné míře práva studenta.

 6. Jestliže je to nezbytné, děkan fakulty může garantovi předmětu povolit změnu podmínek splnění předmětu odlišně od podmínek stanovených podle čl. 8 odst. 4 a čl. 8 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „SZŘ“).

Čl. 4 Maximální doba studia

 1. V případě, že studentovi měla uplynout maximální doba studia podle čl. 4 odst. 12 a čl. 20 odst. 2 SZŘ v období od vyhlášení nouzového stavu do konce kalendářního roku 2020, prodlužuje se tato maximální doba do konce kalendářního roku 2021.

 2. Osobám, které mají přerušené studium, se doba od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 nezapočítává do celkové doby přerušení, ani do maximální doby studia.

Čl. 5 Podrobnosti k pravidlům studia na fakultách

Podrobnosti k provedení čl. 2 a 3 stanoví děkan.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

 1. Tato pravidla byla schválena akademickým senátem univerzity dne 3. dubna 2020.

 2. Tato pravidla nabývají platnosti dnem registrace MŠMT.1

 3. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem nabytí platnosti.

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektor
Poznámky

1

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 24. dubna 2020.


Poslední změna: 24. duben 2020 09:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám