Zápis ze zasedání Komise pro informační technologie AS UK 1. června 2020

Přítomní členové Komise pro IT:

Bc. Andrej Farkaš (MFF), Martin Ponteš (LFHK), Mgr. Marek Vinklát, Ph.D. (HTF), Vojtěch Švandelík (MFF), Samuel Kočiščák (MFF), Mgr. Tomáš Konečný (FF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Jakub Horký (PF), JUDr. Viktor Derka (PF)

Přítomní členové Sociální komise

Bc. Andrej Farkaš (MFF), Marek Boňko (FSV), Mgr. Tomáš Konečný (FF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Hosté:

Martin Mareš (předseda Grémia předsedů kolejních rad UK), Ing. Jakub Papírník (ÚVT), Amáta Vohradská (tajemnice AS UK)

Program:

  1. Zahájení

  2. Informace o testovacím provozu SIS4 ze strany ÚVT

  3. Informace o rolích v SISu

  4. Zadávací dokumentace KaM

  5. Různé

1. Zahájení

Bc. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK, zahájil zasedání. Konstatoval zatímní absenci usnášeníschopnosti, ale navrhl zahájit jednání i přes to a následně požádat členy komisí o hlasování o usneseních prostřednictvím hlasování per rollam. Přítomní členové komisí s tímto postupem souhlasili.

2. Informace o testovacím provozu SIS4 ze strany ÚVT

Ing. Papírník informoval o postupu prací na novém SISu a plánu na nejbližší období. Práce na SIS je rozdělena do šesti bloků, kdy jsou již dva bloky hotovy. Aktuálně se pracuje na bloku č. 3, který obsahuje zejména termíny zkoušek a přihlašování, dále budou následovat moduly obsahující např. hledání osob či SZZ. Termín pro implementaci hotových bloků je 31.10.2020. Není však záhodno, aby se v tu dobu nový SIS spouštěl, protože noví studenti se budou učit se starým SIS3 a plánují tedy tyto moduly zapnout v lednu 2021. V červnu 2020 startují práce na bloku č. 4 – Nástěnka, Poplatky a žádosti a další. Většina těchto částí má být v provozu 31.1.2021. Následovat bude blok č. 5 – stipendia, výpis splněných povinností a promoce, blok č. 6 – souborový manažer, záložky. Celá předělávka SIS by měla skončit 31.10.2021. Do testování se k dnešnímu dni zapojilo celkem 15 fakult a cílem je mít minimálně 1 % zapojených studentů z každé fakulty, kdy mají momentálně zapojených 254 studentů. U některých modulů SIS byl třeba jen „facelift“, jinde bude třeba nové programování. Hlavně se chtějí zaměřit na odstranění tzv. „klikacích závodů“ a lepší zvládání velkého počtu přihlášených v jeden okamžik.

Ponteš – Před pár lety byla také nabízena možnost testování, ale momentálně neví o tom, že by u nich na fakultě (LFHK) tato možnost byla v současné době umožněna.

Ing. Papírník – Nevylučuje, že chyba je na jejich straně, ale je možné, že se informace o testování se ztratila. Děkuje za notifikaci, informaci o testování pošle na LFHK ještě jednou.

Bc. Farkaš – Testování je otevřené, tzn. každý Vám může napsat a zapojit se do něj?

Ing. Papírník – Ano, je to čistě na dobrovolnosti daného studenta, zda se chce zapojit. Jen pro zajímavost – nejvíce zúčastněných mají z FaF a dále z 1.LF je zapojeno mnoho studentů.

Bc. Farkaš – Bylo by možné dát přístup všem členům Komise pro IT?

Ing. Papírník – Sice to neodpovídá požadavku dobrovolnosti, když to takto předseda komise rozhodne, ale ano, mohou to tak zařídit.

Ponteš – Je možné nějak přepnout mezi starou a novou formou?

Ing. Papírník – Ano, to je možné.

Vohradská – Jako jedna ze zapojených do testování hodnotí velmi pozitivně rychlé odpovědi na připomínky k novému SISu.

Ing. Papírník – Děkuje za zpětnou vazbu a hodnotí to velmi pozitivně.

Bc. Farkaš – Kolik osob je do práce na SIS zapojeno?

Ing. Papírník – Mám nyní šestičlenný tým pro SIS, plus jednu projektová manažerka, která směřuje požadavky na jednotlivé řešitele. Bohužel se mnoho agendy a zaměstnanců ÚVT přeorientovalo na zajištění přenosu UK na digitální výuku, takže jsme více osob nemohli vyčlenit. Bylo plánováno nabrat nový tým, ale nabírání nových osob v této době nebylo ideální.

Bc. Farkaš – Po rozhovoru s JUDr. Horáčkem, pověřeného funkcí kvestora, má pro ÚVT dobré zprávy, tedy že by peníze na SIS neměly být ohroženy.

Ing. Papírník – Projektové peníze sice nebudou ohroženy, ale ohroženy budou peníze provozní. Je tedy otázkou, zda nový tým pro SIS vznikne ještě letos či až příští rok. Počítají s tím, že by plánovaný harmonogram zvládli splnit i ve stávajícím složení, ale finální informace budou mít až v průběhu několika týdnů.

Chtěl by se ještě zmínit o uvažovaných škrtech na ÚVT. Skrze ÚVT „protéká“ spousta služeb, např. CESNET, který se používá na celé UK. Pro ně je toto naprosto mandatorní výdaj, s kterým se nic neudělá, a pokud se na ÚVT uplatní nějaké procentní škrty, tak budou muset „řezat“ do jiných projektů. Bohužel však většina rozpočtu ÚVT je právě z této skupiny mandatorních výdajů a prosí tedy Komisi pro IT AS UK, aby ÚVT v tomto podpořili a zasadili se o nesnižování jeho rozpočtu. ÚVT se nesnaží generovat zisk, ale spíše jen zajišťuje služby napříč UK.

Bc. Farkaš – Tuto informace povede v patrnosti. Má ještě otázku na to, jaký je současný postoj k Erudio? Jsou zde dvě právní analýzy k vlastnictví SISu. V ÚVT pracují s tím, že kód SISu je ve vlastnictví UK. Jiný právní posudek však mluví o tom, že je vlastníkem Erudio. Nemá ÚVT obavy z nějakého soudního napadení?

Ing. Papírník – Nemá aktuální informace k této problematice, ale vzhledem k tomu, že nyní s Erudiem spolupracují na změně SISu, tak si nemyslí, že by byl soudní spor na dohled. Erudio i ÚVT se tedy na toto téma tváří stejně.

Bc. Farkaš – Je nějak právně ošetřené současné zasahování do SIS? A jsou současné zásahy vlastnictvím UK?

Ing. Papírník – Ano, jen se rozporuje to, čí samotný systém je, ale nikdo nerozporuje fakt, že má UK 100% volnost se SIS nakládat, jak uzná za vhodné. Kolegové z PF rozporovali akorát nejzákladnější vlastnictví produktu, což však z praktického pohledu není důležité.

Ponteš – Je možné sladit bankovní účet v SIS spolu s výplatou stipendií?

Ing. Papírník – Každá fakulta má vlastní postup, jak zpracovává žádosti o stipendia. Ne každá fakulta tak používá stejný formulář a stejný postup, jak tato data ze SIS dostává. Je tak možné, že fakulta má k dispozici stará data, jež jsou uložena v interních formulářích mimo SIS a nejsou pravidelně aktualizovaná. SIS odpovídá nastavení konkrétní fakulty a při snaze o standardizaci naráží ÚVT na problémy.

Bc. Farkaš – Dojde k sjednocení SIS a WhoIS?

Ing. Papírník – Ne, to ne. WhoIS je unikátní systém, který je společný všem fakultám, a který je velmi složitý. Technické propojení se SIS by bylo příliš komplikované, jelikož tento produkt vznikal postupně dle požadavků na základě žádostí mnoha osob.

Bc. Farkaš – SIS ale obsahuje mnoho osobních údajů. Nedalo by se to nějak rozdělit, protože máme WhoIS?

Ing. Papírník – Z pohledu toho, že máme unikátní software pro problematiku studentů a máme na to exkluzivního dodavatele, není efektivní, abychom SIS zavalovali další agendou. Osobně by naopak ořezal SIS na jen nejnutnější studijní problematiku a ostatní personální záležitosti by řešil nějakou interní aplikací.

Bc. Farkaš – Souhlasí s tím, že se nechceme dostat do područí dodavatele, ale z pohledu uživatele je pohodlnější řešit agendu z jedné aplikace, a neproklikávat pěti různými. Pokud bychom měli více aplikací, tak by se alespoň měly dát měnit údaje naráz, aby se nemusely měnit v každé aplikaci zvlášť.

Ing. Papírník – Tvorba jednotné aplikace je pro ně dlouhodobý cíl, ale daří se jej naplňovat jen velmi pomalu.


Návrh usnesení:

Komise pro informační technologie AS UK bere na vědomí informace o testovacím provozu nových modulů Studijního informačního systému.

Schváleno tichým souhlasem

3. Informace o rolích v SISu

Bc. Farkaš – Již dříve se na Komisi pro IT AS UK vedla debata o rolích v SIS. Po rozhovorech s pověřenými osobami je požadavek na „standardizaci rolí“ reálný, ale nastal odpor ze strany fakultních správců, kteří se vyjádřili tak, že si role nedovedou představit tak, aby byly některé dány centrálně a dále aby si specifické role tvořila fakulta sama. Stále máme archaické role, které mají práva, která jim nemusí sedět – např. neakademický pracovník na MFF vidí veškeré osobní údaje studentů, včetně jejich fotografie, emailové adresy a rozvrhu. Spolu s pověřencem pro ochranu osobních údajů by rádi vydali doporučení pro fakultní správce, aby se na tuto agendu zaměřili. Pověřenec by vydával doporučení, jak uvést role do souladu se současnou legislativou. Rád by tímto požádal i ÚVT o spolupráci.

Ing. Papírník – Tento krok vítá, protože je možné, že aktuální fakultní správci některé role jen zdědili a neví, jaké tam vlastně jsou. Jedná se zcela o rozumný požadavek, který rádi podpoří.

Ponteš – Bude nějaká zpětná vazba k tomu, že se na to fakulty skutečně zaměřili?

Bc. Farkaš – Toto doporučení budeme jako Komise pro IT AS UK zastřešovat a on osobně si dá pozor na to, aby stav následně s fakultními správci konzultoval.

Ing. Papírník – Mohl by toto přednést i na pravidelné každoměsíční „SIS komisi“. Některé fakulty mají role zpracovány velmi hezky, ale jiné se nad tím budou muset zamyslet a čísla jim poslat.

Kočiščák – Má za to, že toto je spíše agenta pověřence pro ochranu osobních údajů.

Bc. Farkaš – Pověřenec pro ochranu osobních údajů má momentálně velmi plnou agendu a tuto iniciativu Komise pro IT AS UK vítá. Bc. Farkaš má osobně za to, že iniciativa vzešlá od Komise pro IT AS UK je dostačující, protože mnoho fakult možná ani netuší, kdo je současným pověřencem.


Návrh usnesení:

Komise pro informační technologie AS UK doporučuje fakultním správcům Studijního informačního systému optimalizovat množství a práva používaných rolí ve spolupráci s Komisí pro informační technologie AS UK, ÚVT a pověřencem pro ochranu osobních údajů na UK. Toto doporučení má za cíl identifikovat nadbytečné role a opravit role s nadměrným přístupem k osobním informacím studentů tak, aby byla respektována příslušná legislativa.

Hlasování 7-0-1

Schváleno

4. Zadávací dokumentace KaM

Bc. Farkaš poděkoval všem, kteří se aktivně zapojili do hledání chyb v zadávací dokumentaci. Vzhledem k tomu, že bodů k opravě je mnoho, tak navrhuje zaslat je Mgr. Ing. Macounovi samostatně a teprve po zapracování těchto požadavků schválit opravenou dokumentaci. Některé, Komisí dříve připomínkované body, byly zapracovány jen v některých ustanoveních, ale zároveň byla jejich implementace opomenuta v souvisejících bodech.

Mareš podotknul, že je problém, že systém si mnohdy nedokáže spojit konto vytvořené pro zájemce o studium s CAS účtem studenta.

Bc. Farkaš – To by se dalo do požadavků zapracovat. V původní zadávací dokumentaci systém rozeznával duplicitu na základě rodného čísla, což může být problematické u cizinců, které nemají zdravotní pojištění v ČR.

Ponteš upozornil i na problematiku propojování účtu zájemce o studium s následným účtem studenta, pokud se zájemce přihlásil do Rehos jiným emailem, než který používá do CAS.

Bc. Farkaš informoval i o přidání požadavku na zvládání více uživatelů, jelikož momentálně je systém nastaven maximálně na 250 uživatelů, kteří jej používají současně.


Návrh usnesení:

Komise pro informační technologie AS UK žádá úpravu zadávací dokumentaci pro nový rezervační systém Kolejí a menz ve smyslu následujících bodů:

 Doplnit přesměrování na portál ubytovacích stipendií.

 str. 4: Univerzita Karlova už neobsahuje v názvu „v Praze“. Základní zákaznická funkcionalita je neměřitelnou veličinou. Bylo by správné rozepsat zde stručný výčet funkcionalit běžně přístupných klientům.

 str. 7 bod 2.1.1.1: Systém musí rozeznávat buňkový systém příslušných kolejí. Pokud to nebude jasně dáno, bude to způsobovat potíže u jiných bodu.

 str. 9 bod 2.1.3.2: Chybí role Klient – zobrazení.

 str. 11 bod 2.1.4.2: překlep „Systém dopočítá cenu za období průměrného měsíce a částky DPH v závislosti na vožených parametrech počet průměrných lůžkodnů v měsíci a sazby DPH.“

 str.13 bod 2.1.5.2: Doporučujeme žádat o možnost exportu také do formátu .csv (podle RFC4180), který je univerzálnější pro další zpracování než .pdf, či Excel.

 str. 14 bod 2.1.6.2: Kolej se nemůže současně přerezervovávat a zároveň mít čekací listinu. Komise vyžaduje ponechání pouze čekací listinu, kde klient bude vidět své pořadí.

 str. 15 bod 2.1.6.2: Klient musí mít pevný požadavek na konkrétní kolej. Tedy při potvrzení rezervace jasně ví, na které koleji má místo. Možnost výběru prioritní koleje připadá v úvahu pouze u klientu na čekací listině, a i při této volbě navrhujeme, aby klient mohl odmítnout přiřazení záložní koleje (tj. pořád zůstal na čekací listině své prioritní koleje, místo na čekací listině zanikne až po potvrzení rezervace klientem).

 str. 16 bod 2.1.6.5: Aliance by měly být dostupné všem klientům (i novým). (Klient s přednostním právem na lůžko může k sobě přistěhovat svou alianci ve speciálním kole zámluv aliancí, které následuje po přednostních zámluvách a před volným kolem.) V posledním volném kole může být celá aliance nastěhována na danou volnou kapacitu.

 str. 17 bod 2.1.6.5: Hledání ubytovaných prosíme implementovat jako samostatný požadavek, tj. aby bylo funkční i mimo rezervací lůžek.

o Doplnit také možnost zobrazit atributy pokoje z požadavku F-1-1-1.

o Byly vynechány omezení pohlaví. Navrhujeme tři možnosti:

a) osoby stejného pohlaví na pokoji (základní nastavení, ostatní možnosti vyžadují změnu preference klientem);

b) osoby stejného pohlaví na buňce;

c) bez preference.

 str. 18 bod 2.1.6.7 a 2.1.6.8: V tomto bodě je důležitá emailová notifikace klientů bydlících na pokoji o manuálním přiřazení nového klienta na lůžko pracovníkem kolejí.

 str. 19 bod 2.1.6.10: Popis požadavku – Systém musí umožnit klientovi podat žádost o zrušení ubytování, nebo a zrušení rezervace. Dále doplnit automatické vrácení rezervačního poplatku.

 str. 20 bod 2.1.7.1: Doplnit možnost klienta editovat, jaké notifikace chce dostávat na svůj email.

o Bod 2.1.7.3: Systém má podporovat elektronický podpis nejenom přes CAS, ale také národní systémy elektronických podpisů České republiky a Slovenské republiky.

 str. 26 bod 2.1.11.2: Doplnit do popisu požadavku adresnou možnost filtrování malých skupin – klienti na jednom patře, na pokojích nad sebou, na jedné straně budovy apod.

 str. 28 bod 2.2.1.2: Do kontroly duplicity doporučujeme doplnit také číslo osoby UK u studentů UK, schopnost načítat status studenta ze systému CAS (student, uchazeč o studium a zanechané studium) a zároveň také sloučení prvotního účtu uchazečů o studium s účtem v CAS.

 str. 34 bod 3.1.5: Požadujeme používaní protokolu https místo uvedeného http, protože se pracuje s citlivými údaji.

 str. 38 bod 4.1: Prosím, aktualizujte parametry HW infrastruktury ve spolupráci s ÚVT – Windows server 2008 byt pasé už před pěti lety.

 str. 40 bod 4.3: Aktualizujte prosím podporované prohlížeče – Internet Explorer 8 není podporován od 1/2016. Prosíme o aktualizování verze jádra Firefox a plnou podporu jádra Chromium.

o Bod 4.4: protokol TLS 1.1 je zastaralý a nepodporovaný novými zařízeními. Žádáme tedy o protokol TLS 1.3.

 str. 41 bod 4.4 (V4-5): Prosíme o doplnění alespoň základního seznamu útoku.

 str. 42 bod 4.5 (V-5-1): Prosím, aktualizujte počty uživatelů (navýšením), totéž platí pro paralelní přístup (při rezervací je 250 klientů velmi, velmi, velmi nedostatečný počet).

 str. 46 bod (V-6-2): Součástí dodávky musí být kompletní dokumentace systému k instalaci a správě systému. Administrátorská příručka nestačí.

o Bod v-6-3: Bylo by vhodné žádat také uživatelskou dokumentaci v CZ a ENG jazyku.

Hlasování 9-0-0

Schváleno


Bc. Farkaš poděkoval všem přítomných za jejich hlasování a projevil své osobní přání, že další hlasování o zadávací dokumentaci KaM bude hlasováním posledním, finálním.

5. Různé

Do tohoto bodu se nikdo nepřihlásil s podnětem.

Bc. Farkaš bude nadále členy komise informovat o průběhu vyjednávání o rolích v SIS. S přítomnými se rozloučil a popřál jim hezký zbytek dne.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Schválil: Bc. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK


Zápis ke stažení ve formátu .pdf


Poslední změna: 3. červen 2020 18:22 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám