Výroční zpráva o činnosti za rok 2019 - Univerzita Karlova

Seznam tabulek a grafů


1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE

I.1 Vedení Univerzity Karlovy

I.2 Akademický senát Univerzity Karlovy

I.3 Vědecká rada Univerzity Karlovy

I.4 Správní rada Univerzity Karlovy

I.5 Grantová rada

I.6 Ediční rada

I.7 Historická komise

I.8 Etická komise

I.9 Mezinárodní rada

I.10 Rada pro vnitřní hodnocení

I.11 Rada pro komercializaci

I.12 Rada pro celoživotní vzdělávání

I.13 Fakulty a další součásti Univerzity Karlovy (Charles University)

I.14 Děkani fakult a ředitelé dalších součástí

I.15 Registrace a změny v registracích vnitřních předpisů

I.16 Členství univerzity v mezinárodních a profesních organizacích, sítích a uskupeních

I.17 Poskytování informací podle § 18 zákona o svobodném přístupu k informacím

I.18 Strategická partnerství

I.19 Přijetí zahraničních návštěv


2. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

2.1 Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2019)

2.2 Studijní programy v cizím jazyce (počty)

2.3 Společné studijní programy "Joint/Double/Multiple Degree"

2.4 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou nebo s veřejnou výzkumnou institucí se sídlem v ČR

2.5 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou

2.6 Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů

2.7 Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů

2.8 Přehled studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce ke dni 31. 12. 2019

2.a Počet e-learningových kurzů centrálně provozovaných v systému Moodle

2.b Počty návštěv v centrálních instalacích Moodle pro výuku


3. STUDENTI

3.1 Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií) (k 31. 12. 2019)

3.2 Celkový počet studentů - samoplátců podle skupin kmenových oborů

3.3 Studijní neúspěšnost 1. ročníku studia (v %) - data a metodika MŠMT

3.4 Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty fyzických osob)

3.5 Počet studentů podle studijních programů (k 31. 10. 2019)

3.a Procento a počet studentů - cizinců (2009 - 2019)


4. ABSOLVENTI

4.1 Celkový počet absolventů


5. ZÁJEM O STUDIUM

5.1 Počet uchazečů, podaných přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných


6. ZAMĚSTNANCI

6.1 Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - přepočtený počet

6.2 Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)

6.3 Přehled o úvazcích pracovníků (jde o akademické a vědecké, bez ostatních)

6.4 Vedoucí pracovníci

6.5 Počet akademických pracovníků s cizím státním občanstvím dle fakult

6.6 Počty a průměrný věk nově habilitovaných a jmenovaných podle fakult


7. INTERNACIONALIZACE

7.1 Zapojení do programů mezinárodní spolupráce (bez ohledu na zdroj financování)

7.2 Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí (bez ohledu na zdroj financování)

7.3 Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií)

7.4 Mobilita akademických a vědeckých pracovníků


8. VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST

8.1 Vědecké konference

8.2 Odborníci zaplikační sféry podílející se na výuce a na praxi vakreditovaných studijních programech

8.3 Počet studijních oborů s povinnou odbornou praxí delší než 1 měsíc

8.4 Transfer znalostí a výsledků výzkumu do praxe

8.5 Strukturální fondy EU - Přehled realizovaných projektů UK

8.6 Zapojení vysoké školy do Rozvojových projektů MŠMT


10. NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY

10.1 Umístění UK ve vybraných mezinárodních žebříčcích

10.2 Ocenění v oblasti vědy a výzkumu

10.3 Ocenění udělovaná Univerzitou Karlovou


12. TŘETÍ ROLE VYSOKÉ ŠKOLY

12.1 Péče o studenty

12.2 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby
Poslední změna: 26. červen 2020 18:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám