Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 18. listopadu 2020

Přítomni:

JUDr. Michal Říha (PF), Bc. Patrícia Schmidtová (MFF), Mgr. Eliška Černovská (FSV), doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2.LF), prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Kristián Lux (LFHK), Kateřina Grygarová (3. LF), Marta Harasimowicz (FF), Metoděj Renza (3.LF)

Hosté:

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti), Mgr. Tereza Smužová (kancelář rektora), Mgr. Diana Sýkorová (OSZS), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Program:

  1. Zahájení

  2. Dílčí novela Studijního a zkušebního řádu UK

  3. Dílčí novela Rigorózního řádu UK

  4. Různé


1. – Zahájení

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, všechny přivítal a seznámil je s návrhem programu. Zeptal se, zda má někdo návrh na změnu programu, ale nikdo námitky nevznesl.

Program byl schválen tichým souhlasem.


2. – Dílčí novela Studijního a zkušebního řádu UK

JUDr. Říha informoval, že předpis byl vystaven v souladu s vnitřními předpisy UK, zároveň k němu byla obdržena tři kladná stanoviska z fakult a nebyl obdržen žádný pozměňovací návrh. Předpis již projednala Legislativní komise AS UK v pondělí. JUDr. Říha následně předal slovo paní prorektorce Králíčkové, jež seznámila komisi s obsahem předpisu.


Prof. Králíčková – Zdraví a děkuje za účast. Důvod pro předložení tohoto předpisu je snaha o umožnění distančního zkoušení všude tam, kde to fakulty budou chtít uplatnit a kde jej budou potřebovat. V souvislostí s epidemiologickou situací je možné, že celá řada fakult bude chtít tuto možnost využít např. pro zkoušení zahraničních studentů či studentů v karanténě. Samozřejmě ví, že nyní projednávaná novela zákona o vysokých školách zohledňuje řadu aspektů distančního studia, nicméně i přesto po konzultaci s MŠMT přistoupili k tomu, že předkládají AS UK tuto dílčí novelu, a to se záměrem mít distanční zkoušení upravené centrálně – doposud si distanční mohly fakulty upravit samy ve svých Pravidlech pro organizaci studia. Přitom ale nezapomínají na debatu, kterou plánují vést na téma férovosti zkoušek. Je to téma, které sice debatují již více než rok, ale tato debata se hodně posunula, jelikož kovidová situace změnila u celé řady učitelů i studentů pohled na mnohé věci. Osobně je na debatu o férovosti a dalších podnětech připravena, chce ji vést, ale v současné době nebyl prostor a čas projednat a zapracovat veškeré přijaté podněty. Předkládaná dílčí novela tedy obsahuje pouze úpravu toho, aby bylo možné distančně zkoušet. Z úprav zmíní vypuštění požadavku, aby distanční zkoušení upravovaly vnitřní předpisy fakult, dále je upravená doba uchovávání písemných kontrol studia (do konce následujícího akademického roku), v čl. 8 odst. 11 chtějí jednoznačně formulovat, že pokud je „důvodné a účelné“ distančně zkoušet, tak je nutné dodržovat jistá pravidla. V čl. 9 se vkládá nový odst. 14, jež se týká SZZ, a čl. 15, který umožňuje „hybridní“ mód zkoušení, kdy se např. část komise může připojit distančně. V čl. 11 nový odst. 17 jsou pak upraveny podmínky pro státní doktorské zkoušky nebo obhajoby. Chce Studijní komisi AS UK poprosit o podporu, jelikož věří, že si distanční zkoušení své místo na řadě fakult nachází. Chápou, že distanční zkoušení má svá specifika, a tak připravují webinář, kde bude představena metodika pro distanční zkoušení. Na webináři budou vystupovat někteří studijní proděkani, kteří budou hovořit o tom, jaké mají zkušenosti s tímto druhem zkoušení, na co si dát pozor apod. Webinář je připravován na 26.11. od 16:00 a bude jen prvním z řady webinářů, které plánují uspořádat před začátkem zimního zkouškového období. Je si vědoma toho, že některé fakulty nechtějí distanční zkoušení podporovat a podporují prezenční zkoušení v nejvyšší možné míře. Pro informaci: v současné době je povoleno u zkoušek maximálně 10 osob najednou. O vývoji situace ohledně zkoušení budou samozřejmě informovat.


JUDr. Říha poděkoval paní prorektorce za představení materiálu. Doplnil ještě informaci o novele zákona o vysokých školách, jež by umožnila distanční zkoušení: nyní ji projednává Senát a nejpozději do konce měsíce by měl návrh vyjít ve Sbírce zákonů. Následně otevřel rozpravu, do níž se však nikdo nepřihlásil, a tak zformuloval návrh usnesení.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK doporučuje AS UK schválení dílčí novely Studijního a zkušebního řádu UK v předloženém znění.

Hlasování 12-0-0

Schváleno


3. – Dílčí novela Rigorózního řádu UK

Prof. Králíčková – U Rigorózního řádu je situace v něčem podobná. Novela přidává do čl. 4 nový odst. 14, který by umožňoval distanční průběh rigorózní zkoušky. V čl. 4 je ještě nový odst. 15, kde popisují možnost hybridního konání, jelikož se to velmi osvědčilo. Kromě toho však museli zohlednit ještě jednu věc: rigorózní zkouška není součást studia a všechny ty výjimky, které byly na jaře zavedeny, se hodně dlouho rigorózních zkoušek netýkaly. Nyní na podzim je to stejné: sice platí, že je možné zkoušek deset osob najednou, ale tato výjimka se nevztahuje na zkoušky rigorózní, jelikož nejsou součástí studia. Z toho důvodu navrhují přechodné ustanovení, které by mohlo pomoci všem uchazečům, kterým by mohla uplynout lhůta pro jejich rigorózní zkoušku podle čl. 4 odst. 10 nebo podle čl. 9 odst. 2 někdy v období mezi 1. lednem a 30. červnem. I kdyby to byly jednotky nebo desítky lidí, tak v průběhu letošního roku měli velmi ztíženou možnost se strefit do období, kdy bylo rigorózní zkoušení možné, a proto by chtěli přechodným ustanovením prodloužit jim lhůtu až do 1. července 2021. Věří, že těch šest měsíců by jim mělo poskytnout prostor pro to udělat rigorózní zkoušku v jakékoliv formě.


JUDr. Říha poděkoval paní prorektorce za představení materiálu a otevřel rozpravu.


Doc. Boháč – Novelu jako celek podporuje, jen má dvě poznámky: je sporné, zda se rigorózní zkoušky mohly či nemohly konat, jelikož to vychází z toho, že se na ně dle jeho názoru zákaz nevztahoval. Jen by rád informoval, že na Legislativní komisi AS UK diskutovali přechodné ustanovení, resp. věci s tím související. Shodli se, že nynější systém nastavený Rigorózním řádem není úplně ideální, jelikož obsahuje tři lhůty, z nichž jedna je stanovena přímo Rigorózním řádem, tedy lhůta, kdy musí uchazeč ukončit rigorózní řízení či postup do čtyř let od podání přihlášky. Dále je tam lhůta, jež má být stanovena opatřením děkana – určení lhůty do kdy má proběhnout obhajoba od odevzdání práce. U toho však absentuje upravení toho, do kdy má uchazeč odevzdat práci. Podle něj by však všechny tyto tři lhůty měly být do budoucna zakotveny ve vnitřních předpisech, ať již v Rigorózním řádu UK či ve vnitřních předpisech fakult, jelikož současné nastavení může vytvářet zmatky. Pokud např. uchazeč odevzdá svou práci měsíc před ukončením čtyřleté lhůty od podání přihlášky a datum obhajoby je následně stanoveno do tří měsíců od odevzdání práce, tak spolu tyto lhůty kolidují. Jedná se o podnět od Legislativní komise, zda by bylo možné tyto lhůty do budoucna sladit, aby nedocházelo k těmto sporům. Děkuje.


Prof. Králíčková – Moc děkuje, dostala informaci o této debatě, jež proběhla na Legislativní komisi, a vůbec by se nebránila tomu upravit to takovým způsobem, aby si fakulty mohly ve svých předpisech upravit tuto lhůtu pro odevzdání práce samy. Má ale pocit, že nyní to nelze, jelikož se jedná o dílčí novelizaci, a proto není možné nyní předmětné ustanovení otevřít. Dále by byla ráda, aby našli shodu na tom, že pokud do Rigorózního řádu dají nějakou lhůtu, tak ji dát třeba měsíc s tím, že si fakulta následně může tuto lhůtu prodloužit maximálně na tři měsíce. Nemyslí si ale, že je rozumné navrhnout příliš širokou lhůtu mezi odevzdáním práce a obhajobou. Nemá tedy nic proti tomu, aby toto doplnili, ale pokud by se doplňovalo, tak si dovede představit, že by to bylo ve znění „fakulty si mohou stanovit lhůtu mezi odevzdáním práce a obhajobou samy, v maximální délce tří měsíců“.


Doc. Boháč – Děkuje paní prorektorce za její vstřícnost a připravenost o tomto tématu hovořit. Doufá tedy, že se tato problematika vyřeší v rámci příští novely. Samozřejmě chápe, že to logicky nelze zahrnout do této již předložené dílčí novely, a proto to ani nenavrhovali, jen na to chtěl jménem Legislativní komise poukázat.


JUDr. Říha – Napadlo jej, že by se nemusilo stanovit maximální lhůtou, kdy lze konat obhajobu, ale že by se stanovila lhůta, v níž musí student odevzdat a poté si lhůtu, v níž bude obhajoba, stanoví děkan, resp. fakulta sama. Souhlasí ale s tím, že by to mělo být ve vnitřním předpisu, jelikož se deleguje realizace nějakého subjektivního práva. Nicméně děkuje moc za proběhlou diskuzi.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK doporučuje AS UK schválení dílčí novely Rigorózního řádu UK v předloženém znění.

Hlasování 12-0-0

Schváleno


4. – Různé

Do debaty v bodu Různé se nikdo nepřihlásil, takže se JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, se všemi připojenými rozloučil a popřál jim krásný zbytek odpoledne.
Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UKPoslední změna: 14. prosinec 2020 12:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám