Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 15. prosince 2020


Přítomní: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Michael Glogr (PF), PhDr. David Greger, Ph.D (PedF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), MUDr. Anna Malečková (LFP), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti), MUDr. Anna Olšerová (2. LF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), Metoděj Renza (3. LF), JUDr. Michal Říha (PF), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Tomáš Sychra (3. LF), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana (3. LF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)


Hosté: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (rektor UK), MUDr. Milan Prášil (kancléř UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), Ing. Antonín Rezek (SBZ), Hana Kubátová, M.A., Ph.D. (FSV), prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (MFF), Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. (děkanka FHS), PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (děkanka FSV), RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D. (MFF), Ing. Ondřej Blažek (tajemník FSV), PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. (FSV), Mgr. et Mgr. Hana Kosová (CPPT UK)


 1. Zahájení

 2. Kampus Hybernská

 3. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2020

 4. Čerpání prostředků z fondu Mikuláš

 5. Právní jednání

    a. 

  Varhany – dodatek č. 1 SoD

    b. 

  Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa

    c. 

  Spektrometr pro MFF

 6. Nemovitosti Univerzity Karlovy – problematika právních vad a evidence nemovitostí, informace o postupu řešení

 7. Různé1 – Zahájení

Doc. Tomáš Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal přítomné senátory i hosty, kteří se připojili k hybridnímu jednání Ekonomické komise, a seznámil je s programem dnešního zasedání, k němuž neměl nikdo výhrady


2 – Kampus Hybernská

Představení bodu se ujal MUDr. Prášil, kancléř UK – O Kampusu Hybernská se již letos mluvilo dvakrát, stejně tak jsme o něm hovořili v letech minulých. Na začátku 2020 se rozhodli spolupráci s magistrátem hl. m. Prahy přetavit do nové úrovně, kdy se spolupráce rozšíří na celou univerzitu a výhledově na další akademické subjekty v hlavním městě. Přípravný výbor vede prof. Kratochvíl – ti dokázali to, že se v druhé polovině roku 2020 povedlo vybojovat tyto dohody, kdy jsme dospěli k finálnímu znění dokumentů, které budou zastřešovat partnerské spolupráce mezi UK a Prahou. Dokumenty jsou celkem tři – zakladatelská smlouva, smlouva mezi zakladateli a partnerská smlouva. UK tímto vstupuje do nové právnické osoby.


Prof. Kratochvíl – Chtěl by předeslat, že kampus Hybernská sledoval dlouhodobě z pozice děkana MFF, jelikož v kampusu působí odnož této fakulty. V létě byl požádán, aby přijal roli předsedy přípravného výboru k přenesení aktivit Kampusu z beder FF na celou UK ve smyslu strategického projektu, za druhé na zapsaný ústav. Záměr založit zapsaný ústav zde již byl, pracovalo se na něm již od začátku roku, ale představy zástupců města a UK se v mnoha bodech lišily a jednání nebyla jednoduchá.


Mgr. Kosová – Povedlo se vyrýsovat partnerskou smlouvu do podoby, která vyhovuje všem zainteresovaným stranám. V materiálu je několik sad dokumentů, zejména informace o přípravě a návrh partnerské dokumentace.


Prof. Kratochvíl – Povedlo se přesvědčit magistrát o námi navrhované struktuře, tedy že v Kampusu Hybernská budou dvě právnické osoby: ústav a rektor city, což bude spojeno radou kampusu a programovou radou kampusu, ve které budou mít své zástupce i studenti. Členové budou jmenování paritně UK a magistrátem.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k navrženému postupu implementace projektu Kampus Hybernská a k účasti UK na založení nové právnické osoby, zapsaného ústavu Kampus Hybernská, a doporučuje materiál postoupit Správní radě UK. Ekonomická komise AS UK dále bere na vědomí Důvodovou zprávu, která představuje činnost a výstupy Přípravného výboru Kampus Hybernská.

Hlasování 24-0-0

Schváleno


3 – Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2020

Představení bodu se ujal JUDr. Horáček, kvestor UK – K 30. září 2020 bylo velké procento úspěšnosti na straně výnosů, náklady jsou oproti minulým rokům v obvyklé rovině. Lze očekávat vyrovnaný nebo mírně schodkový rozpočet ke konci roku. KaM se drží na lehce kladném hodnocení a propad Hotelu Krystal a SBZ byl očekávaný.


Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2020.

Hlasování 25-0-0

Schváleno


4 – Čerpání prostředků z fondu Mikuláš

Představení bodu se ujal JUDr. Horáček, kvestor UK – Minulá diskuze byla dlouhá a vyčerpávající. S žadateli vedl debatu stran obsahu jejich žádostí, a proto AS UK obdrželo nové žádosti. Co se týká SBZ, tak byla respektována diskuze a žádost byla rozdělena na části vratné a nevratné. U FHS se jedná o řešení splátky na 2021, kdy část odpustit a část přesunout do dalších let. FSV významně rozvinula své zdůvodnění. Žádost FTVS byla odložena z rozhodnutí rektora na jako 2021. Tabulkové přehledy, kolik je disponibilních prostředků a informace, kolik peněz bude do fondu doplaceno, byly rozeslány.


Doc. Nigrin – Domníval se, že rozdělení peněz podle rozumného klíče bude rozumnější než tahanice na komisích. Vznikly tak nepěkné situace, kde se střetávají pocity (ne)oprávněnosti a názory, co dále s fondem dělat. Pro krátký historický úvod zmíní, že doc. Brom opakovaně otvíral otázku: „Co se stane, až bude Mikuláš vyčerpán?“. Až s novým kvestorem se diskutoval nový koncept „banky“, kam se budou rozvojové prostředky vracet. Současná Pravidla Mikuláše byla jedním z prvních dokumentů po tomto rozhodnutí, a tak když v Principech 2021 opět došlo k vyčlenění prostředků pro tento fond, tak idea, že fond bude sebereprodukční, již nebyla na místě. Musíme si dát proměnu koncepce do historické řady a nyní jsme ve obdobné pozici, jako na jaře.

Potřebujeme do budoucna jednotný systém. Nechceme, aby Ekonomické komisi AS UK přicházely žádosti o podporu, které jsou nedůvodné a nepodložené. Rád by dnes odbavil žádosti, které máme dnes předložené, a chtěl by slyšet, co od nás mají očekávat fakulty v kolech v roce 2021. Pojďme k tomu takto přistupovat. Byl by rád, kdyby dospěli ke konsensu, aby nebyl nikdo vyloženě nespokojený. Možná i vinou koronakrize jsme neupravili pravidla pro čerpání z Mikuláše po změně Principů. Rád by to vzal popořadě a začal žádostí FHS. Rád by, kdyby ji pan kvestor krátce shrnul a představil.


a) Žádost FHS


JUDr. Horáček, kvestor UK – U FHS jde o řešení splátky v 2021. Fakulta žádá s ohledem na čerstvé přestěhování, aby došlo k tomu, že se splátka rozdělení na zápůjčku 16 mil. Kč a nevratný příspěvek 9 mil. Kč. Těch 16 mil. Kč je FSV připravena vrátit rozděleně, tedy 8 mil. Kč splatí v roce 2021 a 8 mil. Kč v roce 2024, tzn. do konce období, po nějž je vázána dalšími splátkami.


Doc. Nigrin – Připomene, že FHS již splatila 25 mil. Kč a drží i závazky pro PřF a MFF.


JUDr. Horáček, kvestor UK – Dojde ke vrácení všech vnitrouniverzitních půjček, tohle jsou pouze závazky z Mikuláše.


Doc. Nigrin – Bylo by možné, aby se i zbývající splátkový kalendář roztáhl do více let?


JUDr. Horáček, kvestor UK – Nyní FHS žádá jen o prodloužení splácení těch závazků, které jsou splatné v roce 2021, zbylé roky jsou ve hvězdách, záleží na budoucím vývoji krize.


Dr. Pětová, děkanka FHS – FHS by pomohlo, pokud by se příští rok mohla splátka takto zjednodušit. Samozřejmě počítají s tím, že PřF a MFF splatí své závazky, stejně jako v minulých letech. FHS je připravena své závazky plnit, ale nyní je pod finančním tlakem způsobeným stěhováním a dalšími investicemi.


Doc. Nigrin – Děkuje za odpověď. Jen doplní, že součástí tohoto jednání nebudou závazky PřF a MFF, jedná se bilaterální ujednání. FHS tyto závazky drží.


Bc. Farkaš – Chtěl by jen upozornit na to, že v původní žádosti bylo nejen prodloužení splátkového kalendáře, ale zároveň původně žádala fakulta i o nevratný příspěvek.


Doc. Nigrin – Domnívá se, že příběh FHS nebyl úplně černobílý, přiklonil by se k podpoření této žádosti a ocenil to, že FHS je proaktivní, drží závazky vůči ostatním fakultám a splácí své dluhy. Je to jeden z kroků, jak se fakulta stabilizuje po takto velké investici. Při stěhování se do vlastní budovy jsou obvykle další objevivší se problémy, s nimiž se nedá počítat.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK navrhuje vyhovět žádosti FHS v předloženém znění.

Hlasování 24-0-0

Schváleno


b) Žádost FSV


JUDr. Horáček, kvestor UK – FSV zde žádá o nevratný příspěvek. Předá slovo přímo zástupcům fakulty, kteří řeknou více.


Ing. Blažek, tajemník FSV – Zdraví všechny. Co se týče tohoto projektu, tak poskládali celkem 900 mil. Kč a potřebují dofinancovat 150-207 mil. Kč, dle výsledku jednání o hodnotách víceprací, které zatím nejsou známy. V minulosti bylo zvykem, že fakulty získávaly příspěvek z Principů a často i nevratné příspěvky z Mikuláše. V 2016, kdy tento projekt začínali, počítali s podobným scénářem a počítali s tím až do jara 2021. Letos i loni, kdy získali příspěvek z kapitoly Rozvoj, dostali dohromady necelých 10 mil. Kč, tzn. dostali necelé 1% podpory. Pokud se schválí příspěvek, tak to bude 3,8 %, možná 3,6 % od UK na projekt, FSV ale bude potřebovat dalších 15-20 % ze svého, což budou muset našetřit z A+K a vlastní výdělečné činnosti. Myslí si, že tady takto velký projekt ještě nebyl, u kterého by fakulta dostala podporu z ústředí pouhé 1 %. Proto koncipovali žádost tak, jak je, aby byl zachován princip spravedlnosti.


Prof. Zahálka – Reaguje na až moc emotivní projev, protože není korektní hovořit o „spravedlnosti“. Stavět členy Ekonomické komise AS UK do role, kdy budou „napravovat křivdy“, není ideální. Nechce zpochybňovat důležitost projektu, ale FHS taky zhodnocovala svůj majetek a není vhodné stavět komisi do takové pozice.


Bc. Farkaš – Pojďme se bavit fakticky a ne emotivně. S povděkem kvituje, že fakulta doložila široký kontext a mnoho čísel. Částka 39 mil. Kč je vzhledem ke cashflow fakulty skoro až zanedbatelnou částkou, a to otvírá otázku, zda dobře nastavený splátkový kalendář by nesplnil svou roli, alespoň v části žádosti. Debata „Na co je Mikuláš?“ patří do jiné části jednání. Zajímalo by jej, zda vzhledem k velikosti a růstu fakulty by nebyl splátkový kalendář nějakým řešením.


Doc. Nigrin – To je trošku jiný příběh, jelikož situace FHS přišla až ve chvíli, kdy byly ve velké finanční tísni. Toto nejsou totožné příběhy. Bylo to i o komunikaci tehdejšího vedení UK, kdy to pan rektor i ve svém postoji dost reflektoval.


Dr. Jüptner – Přiklání se k tomu, že by diskuze měla být věcná. Děkuje za ten apel a všem, kteří se s žádostmi podrobně seznámili a hledali řešení tak, abychom byli transparentní i vzhledem k fakultám. Myslí si, že tyto rozhovory jsou důležité a je dobré si vše vyjasnit. Chápe, že ze strany FSV je tam jistá nervozita, jelikož z minulého jednání Ekonomické komise AS UK nevyšly žádné guidelines, žádná cesta, kterou se ubírají při rozhodování o žádostech. Jsme pod velkým tlakem od akademické obce. Co se týče toho, že žádost budí emoce a srovnání s žádostí FHS: i on se nyní na FHS dívá jinak, ale i když žádost FSV může budit kontroverze, tak se fakulta skutečně snaží formulovat žádost gentlemansky, protože zároveň tím, že by dostala příspěvek 30 mil. Kč, tak by byl tento projekt vyřešen a nemuseli bychom řešit, co bude s tímto projektem za pár let. Zároveň to neznemožní dalším fakultám v čerpání z fondu. Co se týče cashflow, tak to vítá jako věcnou část diskuze, jelikož je to otázka na vedení FSV. Z osobní zkušenosti ví, že např. jeho institut je finančně dost nestabilní v tom, že o 25 mil. Kč může kdykoliv v době koronaviru přijít. Nyní jsou omezeni v rozvoji a mají problém udržet dostatečnou kvalitu. Řekl by, že sice cashflow vypadá dobře, ale na druhou stranu je zastavena spousta projektů a jsou omezeni v tom, co můžou dělat.


Dr. Tejkalová, děkanka FSV – Chtěla by říct, že situace FSV není jednoznačně postavena tak, zda je to spravedlivé nebo ne, protože FSV doposud čerpala jen jednou 6 mil. Kč, které však vrátí. Důležité je říct i to, že Mensa 17. listopadu byla financována částkou 40 mil. Kč, které nikdy nevrátili a nevrátí. Když naváže na Bc. Farkaše, zda by mohli mít splátkový kalendář: fakulta přišla o prostředky, s nimiž počítala. Na jaře dostali ujištění od vedení UK, že budou moci požádat o čerpání nevratné půjčky, viz původní červnová žádost. Magistrát jim zároveň slíbil náhradní prostory, které nedodal, tudíž s náklady na komerční pronájem nepočítali. FSV fondy vyčerpá, ale protože dostali možnost žádat o půjčku, tak to udělali. Nelíbí se jim postavení se do situace, kdy budou žádat až ve chvíli, kdy budou finančně na kolenou. Nemyslí si, že by měli na peníze nárok, ale myslí si, že by bylo vhodné, kdyby byly všechny fakulty na stejné startovní čáře a nemělo by se stávat, že některé budou silně zafinancovány a jiné ne.


Prof. Zahálka – Aby nebylo špatně pochopen: podporuje veškeré žádosti. Nechce se dostat do situace, že by se komise rozhodovala, jak se jí zlíbí. Rád by ale posuzoval nové žádosti podle nových pravidel a nesrovnával se starším čerpáním.


Doc. Brom – Omlouvá se FSV, že je v jistém smyslu „pranýřována“. Realita je taková, že peníze, které máme, jsou 76 mil. Kč ročně. Domnívá se, že abychom mohli posoudit, co komu dáme, tak musíme počítat s těmi 76 mil. Kč, a to je celé. Poznámka k velikosti fakult: FHS zaplatí ze svého 200 mil. Kč, FSV zaplatí cca 150 mil. Kč, a to má poloviční rozpis oproti FHS. Z hlediska velikosti fakult se tedy žádosti těžko poměřují. Opakovaně zaznělo, že FSV přišla o prostředky, ale zároveň je její meziroční nárůst 16 mil. Kč. Přišli tak o jednu rozpočtovou položku, ale kdyby měli všem vyhovět v rozsahu, v jakém žádá FSV, tak by každá fakulta musela meziročně přispívat 10-25 mil. Kč. Maximálně může FSV argumentovat v tom, že přišla o 1 mil. Kč, protože se na Mikuláše skládáme špatným klíčem. Neví, zda je adekvátní, aby se FSV dala jedna třetina nebo jedna polovina z těch 76 mil. Kč. Protože co pak s žádostmi, které přijdou v lednu či říjnu? Na ty poté nebudeme mít peníze.


Doc. Nigrin – Řešíme žádosti, které nám předloží rektor, a my jsme až třetí nebo čtvrtý sbor, který je projednává. V rozpisu jsou peníze i na další rok. Pokud by měl srovnávat FHS a FSV, tak by měla FSV žádat zhruba o nějaký 24 mil. Kč, což zase není tak daleko k těch 30 mil. Kč, o které žádají.


Dr. Tejkalová, děkanka FSV – Má jen technickou k tomu, jak počítají peníze. V těch 16 mil. Kč je 5 mil. Kč na vědu, a tyto prostředky nejde použít na tento projekt. A co se týče meziročního růstu: o tolik naskočili proto, protože měli historicky špatně nastavený rozpočet od hlavního ekonoma. Tento velký nárůst byl tedy jednorázový. Na Mikuláši se některé fakulty podílejí rozdílně.


Doc. Brom – O doplňování ví. Historicky však FSV dynamicky roste každý rok.


Bc. Farkaš – Mikuláš prošel značným přerodem, jelikož se nejednalo o prostředky od fakulty. Princip plnění je jiný, nemůžeme porovnávat žádosti minulé s nynějšími. Půjčka je menším zatížením fondu než příspěvek, jelikož se tam ty peníze následně zase vrátí.


Doc. Nigrin – To jsme si mysleli původně, ale nyní je tento fond pravidelně plněn.


JUDr. Horáček, kvestor UK – Zaprvé by rád upozornil, že 104 mil. Kč je cashflow, a příští rok čekají cca 180 mil. Kč přírůstek do fondu. Samozřejmě můžeme namítat, že nebudeme vědět, kolik žádostí bude napřesrok. Jednáme zde o tom, že z hlediska vlastního majetku chceme podpořit vlastní akci, která by měla podpořit budoucí rozvoj a zhodnocování vlastní akce. Ale co když zde tato podpora nebude? Pak se bavíme o úvěrování nebo hospodaření s fondy, protože na velké investiční akce musíme stejně prostředky někde najít.


Dr. Stráský – Pro něj je nejrelevantnější to, že zde máme projekt ve výši 1 mld. Kč a žádají jen o 30 mil. Kč. Plně souhlasí s tím, že Ekonomická komise AS UK není vhodným fórem pro tuto debatu, jelikož se jedná o poměrně exekutivní rozhodnutí: žádosti bychom měli probrat a zamítnout či schválit, ne je upravovat. Zaujala jej však částka nyní vynakládaná za pronájem, zda by to mohlo vedení FSV více osvětlit. Protože MFF má pavilon, který dlouho nepotřebovali, tak proč by tam nemohla být dva roky FSV?


Dr. Tejkalová, děkanka FSV – Děkuje za otázku na pronájem. Tento problém se vyskytl v roce 2019. Do poslední chvíle mysleli, že najdou místo na univerzitě a spoléhali se na to, že se něco najde. Nakonec však museli hledat něco komerčně a Pekařská byl nejlevnější, jinak by platili dalších 70 mil. Kč navíc plus cenu za úpravy prostor.


Doc. Nigrin – V té kritické situaci obcházel různé radnice a hledal místo. Obzvláště rozhovor s jedním náměstkem na MHMP byl nepříjemný: zmínil, že jako univerzita máme Hybernskou, a co více chceme? Navíc pronájem jen na dva roky bylo na komerční pronájem málo. Současné prostory FSV jsou ale dělané na dojezd autem, na chůzi od metra je to dlouho. A nyní není ta budova plná, což je paradox.


Dr. Stráský – Otázka mířila spíše dovnitř univerzity, protože postoj magistrátu chápe.


Doc. Brom – Odpoví na otázku, proč FSV není v pavilonu Troja Matfyzu: B) Protože v pavilonu v Troje je jen minimum kancelářských prostor. B) Protože je obyvatelný až někdy od května/června 2020. Má ještě poznámku bokem: MFF podle tabulky pana kvestora z Mikuláše čerpala 3 mil. Kč coby kompenzaci za ERC (chybu v Rozpisu několik let zpátky). Plus má menší podíl na kampusu Albertov.


Dr. Greger – Také již napsal to, co chtěl říci, mailem, ale shrne to ještě zde. Myslí si, že emotivnější diskuze na minulém jednání byla i proto, že jsme neměli k žádostem dostatečné podklady. Nyní, když se mohl s podklady od fakult seznámit, tak mu přišly poučné, reálné a oprávněné. Finance na nájmy jsou nepočítané, nedá se na to nic čerpat. Ve světle této žádosti mu částka 30 mil. Kč nezní nijak troufale. Zároveň bral v potaz i historickou relevanci jako argument pro to, aby z Mikuláše FSV čerpala. Jediné, co mu brání v odsouhlasení celých 30 mil. Kč, je ohled na budoucí plnění Mikuláše. Navrhoval proto model, že bychom nyní přiznali 15 mil. Kč jako nevratný příspěvek a dalších 15 mil. Kč bychom poskytli do roku 2024 jako půjčku. Za další 4 roky by se mohlo řešit, že by těch druhých 15 mil. Kč bylo také nevratných. Nevíme totiž, zda se neobjeví nějaké vícepráce, které by cenu projektu zvýšily. Je rád za upozornění, že napřesrok bude v Mikuláši 180 mil. Kč.

Dále má dotaz na pana kvestora: Když žádosti chodí na RUK, tak jaké žádosti můžeme čekat do budoucna?


JUDr. Horáček, kvestor UK – K dnešnímu dni je aktuální stav fondu 104 mil. Kč. Zároveň do něj příští rok přiteče dalších 76 mil. Kč, plus přijdou další splátky: např. z FHS 9 mil. Kč. Co se týká požadavku predikce žádostí, tak samozřejmě může tuto otázku předložit tajemníkům fakult a zeptat se, kdo očekává, že bude předkládat žádosti, a v jaké výši. Takovéto predikce mohou být pro 2021, ale pro následující roky to bude těžší. Bude to úvaha o tom, že se investiční akce dostane do problémů – kvůli vícepracím, cashflow atd. Něco lze predikovat, něco ne, ale dotaz učiní. Vypovídající hodnota však bude reálná pro 2021, pro následující roky to bude jen úvaha.


Doc. Nigrin – Shrne, co pochopil z dosavadního jednání: Ekonomická komise AS UK je v tuto chvíli dost nečitelná, jelikož všichni čteme jinak to, jaká je role komise. Spousta děkanů či tajemníků tak bude zvažovat, zda tento proces, který je až „nedůstojný“, chce podstupovat. Fakulty nyní ani neví, zda mohou žádat a čerpat. Pozici, do které se komise dostala, je tak nesprávná.


Dr. Greger – Ano, tyto investiční akce jsme schvalovali v rámci starého Strategického záměru, ale fakulty se tak naučí, že mají plánovat do budoucna. Když bude možné odhadnout potřebu čerpání/plnění Mikuláše, tak se bude komisi snáze rozhodovat. Můžeme ta pravidla sepsat a poskytnout pro jarní kolo, abychom byli více transparentní. Myslím, že se nyní po proběhlých diskuzích již snáze shodneme na Pravidlech.


Dr. Jüptner – Zareaguje na Bc. Farkaše, který komentoval velmi fakticky. Jen by rád zdůraznil, že žádost naprosto odpovídá Pravidlům pro čerpání z Mikuláše, protože i ta jsou dost nečitelné. Oni jako fakulta (FSV) toto velmi diskutovali i na jaře a nikdo nerozporoval, že je možné čerpat i nevratné příspěvky. Co se týče zdánlivé nelogičnosti, že příspěvek zatíží Mikuláše méně, jak půjčka: pro FSV by bylo komfortní si půjčit, protože další výdaje za vícepráce mohou být 90-120 mil. Kč. Kdybychom si půjčili 90 mil. Kč a splácelo se to v letech 2024-2029, tak by byl Mikuláš více podvázaný, než jaký je současný návrh fakulty. Chtějí to transparentně vyřešit tím, že v souladu s pravidly požádají o 30 mil. Kč nevratně a následně s tímto projektem Ekonomickou komisi nebudou nadále obtěžovat. Chtěl by poděkovat i dr. Gregerovi za jeho poznámky, protože panovaly obavy, že by přišly další žádosti o čerpání na tento projekt, ale skutečně je postup takový, že pokud tento příspěvek dostanou, tak to bude závazek pro FSV, že do budoucna nebudou chtít žádné příspěvky. V některých projektech jde o to, že má jedna fakulta více projektů, ale situace FSV i FHS spočívají v tom, že se jedná o jeden kampus, který zde bude fungovat na dalších 50 let. Chceme, aby byl Mikuláš udržitelný i v dalších letech, ale FSV přichází v tomto roce s řešením, že do budoucna nebude vůbec žádat. Sahat do exekutivního návrhu je těžké, těžko by vysvětlovali na fakultě, proč získali jen 15 mil. Kč a jak to bylo spočítané. Pojďme o návrhu rozhodnout tak, jak byl podán, schvalme ho nebo ne, vytvořme pracovní skupinu a zpřesněme Pravidla pro čerpání. Buď se toho jako komise zbavme, nebo urychleně vytvořme nová pravidla. Ať již dnes rozhodneme jakkoliv, tak i do budoucna budeme mít zde takto vyhrocené debaty.


MUDr. Fontana – Argument „dříve se na toto dávalo“ není nejšťastnější – dříve to neodpovídalo tomu účelu fondu. Současná žádost o 30 mil. Kč z celkové hodnoty projektu 1 mld Kč je rozumná. Pokud tam máme 104 mil. Kč, dalších 76 mil. Kč přiteče v dalším roce + se fond doplní o splátky, tak je tam dost peněz, které můžeme rozdělit. Myslí si, že finance, jenž FSV žádá, jsou odpovídající té velikosti projektu.


Doc. Nigrin – U MFF je nutné počítat i s příspěvkem na Kampus Albertov, protože tam se o něj dělí 3 fakulty.


JUDr. Říha – Chtěl říct něco podobného co dr. Fontana. Jedna z variant je to, že se vrátíme k původnímu systému. Máme ve fondu peníze a měli bychom v něm ty peníze točit. Ale to je spíše otázka na to, co bude s fondem dál. Jinak souhlasí s dr. Fontanou.


Mgr. Glogr – Ta diskuze by se měla vést směrem nějakého kompromisu, protože se v opačném případě točíme v kruhu oprávněnosti daru a smyslu fondu.


Dr. Tejkalová, děkanka FSV – Slova jsou mocná: nejedná se o dar, ale o příspěvek, aby měli studenti důstojné podmínky ke studiu. Nechtějí dar, aby se jim žilo lépe. V tomto případě chtějí příspěvek na zhodnocení majetku UK.


Bc. Farkaš – Nyní je podstatné vyřešit, v jakém poměru by to mělo být. Nikdy neřekl, že je proti jejich žádosti, ale řeší kontinuitu fondu a věci s tím spojené. Návrh dr. Gregera 50 % půjčka a 50 % nevratný příspěvek mu přijde daleko odůvodněnější než čistý příspěvek s tou doložkou, že se na to za další 4 roky podíváme a pokud bude fakulta prokazovat, že vznikly další náklady na vícepráce, tak to můžeme překlopit v nevratný příspěvek. Je otázka, zda je fakulta ochotná přijmout tu nejistotu s tím, že je možné, že za 4 roky budou muset 15 mil. Kč vracet. Odpuštění splátky těch druhých 15 mil. Kč by mohlo být jednou celou novou žádostí.


Doc. Brom – Má pocit, že jsme se ztratili v číslech. Máme v Mikuláši 104 mil. Kč, které se neobnoví, přestože tam ale další rok přibudou další peníze. Pokud by měl nyní hlasovat o 30 mil. Kč, tak by s tím měl problém.


Dr. Tejkalová, děkanka FSV – Všechna argumentace je to, že těch 30 mil. Kč je příliš. Přijde jí, že kdyby původně napsala žádost na 90 mil. Kč, tak by těch 30 mil. Kč dostala. Těch 30 mil. Kč je něco, co potřebují, ne něco, o čem chtějí smlouvat. Přijde jí nedůstojné se tu o tomto takto dohadovat.


Doc. Dolejší – Když si četl podrobně zdůvodnění, tak jej překvapila partie o půjčení. Bude pro budoucí vedení fakulty větším zatížením půjčka nebo příslib, že už nebudou žádat o více, jak 30 mil. Kč?


Dr. Tejkalová, děkanka FSV – Chtěla by říct, že nemohou vyloučit, že její nástupce nebude chtít půjčku. Realita ale je, že už nebudou nikdy chtít nevratný příspěvek, pokud jim budou peníze dány tak, jak je napsáno v žádosti. Ví, jaké to je realizovat projekt, který nezačala, ale s tím se musí počítat.


JUDr. Horáček, kvestor UK – Po této zkušenosti si myslí, že být v roli tajemníka, tak by nikdy žádnou žádost o čerpání nepodal, protože by se cítil zvláštně, že musí obhajovat univerzitní projekt před univerzitou. Do budoucna tak mnozí možná získají dojem, že je snazší žádat o komerční úvěr než žádat o peníze vlastní instituci.

Měli bychom jen poměřovat podíl peněz v rámci investiční akce. Je těžké předpokládat, zda nedojde k nějakému problému během stavby. Aby situaci zjednodušil, tak přetlumočí návrh tak, jak jej zformuloval pan rektor: FSV žádá o 29,9 mil. Kč jako nevratný příspěvek.


Prof. Zahálka – Rád by podpořil paní děkanku, jelikož žádost byla předložena řádně a byla detailně zdůvodněna. Nechce do budoucna absolvovat tuto debatu znovu a omlouvá se za její vyhrocený průběh, protože souhlasí, že tento projekt je v zájmu všech.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK navrhuje vyhovět žádosti FSV s tím, že by polovina částky byla poskytnuta jako nevratný příspěvek a polovina částky by byla poskytnuta jako půjčka s termínem splácení od roku 2024.

Hlasování 9-2-9

Neschváleno


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK navrhuje vyhovět žádosti FSV v předloženém znění. Ekonomická komise AS UK zároveň bere na vědomí závazek FSV, že na tuto investiční akci nebude v budoucnu žádat další prostředky formou nevratného příspěvku.

Hlasování 12-0-7

Schváleno


c) Žádost SBZ


JUDr. Horáček, kvestor UK – Tato žádost je naprosto mimořádná. Bylo dohodnuto rozdělení na nevratný příspěvek a vratnou půjčku. Nevratný příspěvek je zejména na jednorázové výdaje na vybavení místností pro videokonferenční jednání.


Ing. Rezek – Jak říkal pan kvestor, žádost byla rozdělena, aby se SBZ pomohlo s jednorázovým zatížením chodu rektorátu a dalších budov, které mají ve správně. Dále je tam půjčka na investice, kterou jsou připraveni vrátit. Jedná se o půjčku na kratší období, aby vše zvládli zafinancovat.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK navrhuje vyhovět žádosti SBZ v předloženém znění.

Hlasování 14-0-2

Schváleno


5 – Právní jednání

5.a – Varhany – dodatek č. 1 SoD

JUDr. Horáček, kvestor UK – Jedná se o výměnu varhan pro Velkou aulu Karolina. Dodatečné náklady vznikly po zvukové zkoušce a byly nezjistitelné, dokud nebyly varhany v prostoru umístěny. Náklady se budou hradit z Rozpočtu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení nových varhan pro Velkou aulu Karolina, kterým se cena díla (nových varhan) zvýšila na 20 491 974,36 Kč včetně DPH, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko. Ekonomická komise AS UK doporučuje návrh dodatku č. 1 předložit plénu AS UK a následně Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu s jeho uzavřením.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

5.b – Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa

JUDr. Horáček, kvestor UK – Předkládá se smlouva o dílo v rámci dobudování areálu Teoretických ústavů 2. LF. Součástí je i výstavba archivu UK v areálu. Zakázka byla získána v nadlimitním řízení. Projekt je hrazen z evropských fondů.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala podepsání finálního znění Smlouvy o dílo na realizaci stavby z nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”

Hlasování 17-0-0

Schváleno

5.c – Spektrometr pro MFF

JUDr. Horáček, kvestor UK – Jedná se o zakoupení fotonového spektrometru pro účely MFF, záměr koupit tento přístroj již byl dříve projednán, nyní je předložena finální smlouva. Jedná se o projektové financování od MFF.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě fotoelektronového spektrometru, mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím na straně jedné a společností Vakuum servis s.r.o. se sídlem Hasičská 2643, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26793075, jako prodávajícím na straně druhé, za kupní cenu ve výši 24 276 000 Kč plus DPH ve výši 21 %, a doporučuje předložit ji plénu AS UK a následně Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

Hlasování 17-0-0

Schváleno

6 – Nemovitosti Univerzity Karlovy – problematika právních vad a evidence nemovitostí, informace o postupu řešení

JUDr. Horáček, kvestor UK – Předkládá se materiál, který bývá obvyklým bodem jednáním ke konci kalendářního roku. Jde o přehledovou tabulku, která charakterizuje posuny v jednotlivých akcích.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí předložené informace o nemovitostech UK a souhlasí s pokračováním řešení problematiky týkající se vlastnických práv.

Hlasování 19-0-0

Schváleno

7 – Různé

JUDr. Horáček, kvestor UK – Pokud budete souhlasit, tak v roce 2021 máme jasné, jaké budou žádosti o čerpání z Mikuláše, a pokusí se udělat predikci žádostí do budoucna. Další funkcionalitu a budoucnost Mikuláše by spojil s Principy 2022.


Doc. Brom – Chtěl se zeptat: myslel i predikci na rok 2022? Protože pro debatu by bylo užitečné mít data více do budoucna.


JUDr. Horáček, kvestor UK – Ano, požádá fakulty, aby odhadly nejen 2021, ale dále i další roky, pokud jsou toho schopny.


Doc. Brom – Děkuje, uvítá to jistě většina členů komise. Vedení MFF bylo jedno z těch, které nebylo příliš šťastné z nových pravidel Mikuláše. MFF uvažuje o podání žádosti na opravu fasády jedné z budov v Troji, která je dle posudku v havarijním stavu. Zároveň tam zatéká do reaktoru a bude nutné to opravit. Je to tedy jedna z žádostí, které se nám brzy objeví.


Doc. Nigrin – Ten call na žádosti udělá pan rektor na rozšířeném kolegiu rektora a fakulty následně žádosti pošlou AS UK.


Doc. Brom – Není jasné, jak Pravidla číst, jak si je má vedení fakult vykládat. Fakulty neví, kdy a v jakých poměrech příspěvek/půjčka mohou žádat.


Doc. Nigrin – To je to, co si musíme říct, protože každá žádost je naprosto jiná.


Bc. Farkaš – Chtěl by poznamenat, že by bylo ideální, kdyby jedno jednání Ekonomické komise AS UK bylo věnované jen tomuto vyjasnění, aby se tam do toho nemíchaly emoce konkrétních žádostí.


Doc. Nigrin – S tím souhlasí, jelikož my jsme dělali Pravidla za jiných podmínek.


Dr. Greger – Jsme nyní novým Pravidlům blíže, než jsme byli před dvěma jednáními. Je stále pro to, abychom toto udělali. Je mu jedno, zda vytvoříme separátní komisi, nebo se pohádáme emailem. Každá fakulta by se mohla zamyslet nad tím, co/zda bude čerpat. Ano, bude se to v průběhu času měnit, ale budeme mít alespoň něco. Měli bychom zároveň oslovit organizátory investic uvedených ve Strategickém záměru, zda plánují čerpat. Ano, nyní Principy nefungují, ale je ochotný se na ně podívat do budoucna znovu. Diskuzi můžeme udělat v lednu, můžeme každý předložit vlastní návrh a následně z toho složit jeden materiál. Tento nový materiál pošleme fakultám, aby se podle nich mohli řídit.


Doc. Dolejší – Sice bolestně, ale dnes jsme se shodli. Připomíná syndrom kafemlejnku, že „ono se to nějak semele“. Víra v to je totiž lichá.


Doc. Nigrin – Jsou akce, které nejsou uvedené ve Strategickém plánu rozvoje, a s těmi musíme také počítat.


Doc. Brom – Preferoval by variantu sejít se začátkem ledna s tím, že budoucnost Mikuláše bude jediným bodem jednání. Když budeme čekat na Principy, tak pak nebudeme stíhat.


Doc. Nigrin – Ještě jej napadá, zda to nesvolat ještě před řádnou Ekonomickou komisí, např. od 13:00 19.1.2021, tzn. budeme mít 3 hodiny na jednání čistě na Mikuláše.


Prof. Zahálka – Navrhl by, aby aktivní „jádro“ již něco dopředu sepsalo, a pak v tom dalším termínu to dokončíme.


Doc. Nigrin – Dnes máme 15.12. a přes Vánoce ve společném Google dokumentu můžeme spolupracovat. Po Novém roce se domluvíme maily, zda se blížíme k nějakému finále, popř. zda potřebujeme nějaké další zasedání komise, abychom na jednání finalizovali materiál, který budeme komunikovat s panem kvestorem. Do 5.1. to budeme moci připomínat a následně si uděláme hlasování o věcných částech, popř. se potkáme.
Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UKPoslední změna: 22. leden 2021 16:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám